dnes je 27.5.2024

Input:

ČSN EN ISO 4414:2011 - Pneumatika - Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti

11.4.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.4.18
ČSN EN ISO 4414:2011 – Pneumatika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Název zařízení

provedení ................

___________________________________________________

OVĚŘENÍ SHODY

provedení strojního zařízení s požadavky

ČSN EN ISO 4414:2011

Pneumatika – Všeobecná pravidla

a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich

součásti

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
Požadavky
Podle ČSN EN ISO 4414:2011 (Třídící znak 83 3370)
Požadavky
splněny?
ano ne irel.
1 Předmět normy
Tato mezinárodní norma specifikuje všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky na pneumatické systémy a jejich součásti používané u strojního zařízení, jak je definováno v 3.1 normy ISO 12100:2010. Norma se zabývá všemi významnými nebezpečími, která jsou spojena s pneumatickými systémy a specifikuje zásady, které mají být aplikovány, aby byla tato nebezpečí vyloučena, jsou-li systémy používány podle svého určení.
Významným nebezpečím hlukem se tato mezinárodní norma nezabývá vyčerpávajícím způsobem.
POZNÁMKA 1 Viz kapitolu 4 a přílohu A.
POZNÁMKA 2 Emise hluku závisí zvláště na instalaci pneumatických součástí nebo systémů do strojního zařízení.
Tato mezinárodní norma platí pro konstrukci, výrobu a modifikaci systémů a jejich součástí a bere také v úvahu následující hlediska:
a) montáž;
b) instalaci;
c) nastavování;
d) nepřetržitý provoz systému;
e) snadnou a ekonomickou údržbu a čištění;
f) spolehlivý provoz ve všech předpokládaných použitích;
g) energetickou účinnost;
h) prostředí.
Tato mezinárodní norma neplatí pro vzduchové kompresory a zařízení spojená s rozdělováním vzduchu, obvykle instalovaná v závodech, včetně plynových lahví a nádob.
3 Termíny a definice
Pro účely tohoto normativního dokumentu platí termíny a definice uvedené v ISO 5598 a ISO 12100 a dále platí následující.
3.1 uvedení do provozu (commissioning)
postup, kterým je zařízení formálně převzato zákazníkem
3.2 nouzové ovládání (emergency control)
ovládací funkce, která uvádí zařízení do bezpečného stavu
3.3 panel funkcí (function plate)
plocha, která obsahuje informace popisující bud' provozní stav ručně ovládaného zařízení (např. ZAP/VYP, vpřed/zpět, vlevo/vpravo, nahoru/dolů) nebo stav funkce prováděné systémem (např. upínání, zdvihání, posuv)
3.4 neutrální plyn (neutral gas)
nehořlavý plyn, který má vlastnosti podobné vzduchu, a který nereaguje na účinky tlaku a/nebo teploty způsobem rozdílným od vzduchu
3.5 zákazník (purchaser)
strana, která ujednává požadavky na stroj, zařízení, systém nebo součásti, a posuzuje, zda výrobek splňuje tyto požadavky
3.6 dodavatel (supplier)
strana, která uzavírá smlouvu o provedení výrobku (výrobků) tak, aby splnil požadavky zákazníka
4 Seznam významných nebezpečí
Tabulka A.1 ukazuje seznamy významných nebezpečí spojených s používáním pneumatického systému u stroje.
5 Všeobecná pravidla a bezpečnostní požadavky
5.1 Všeobecně
5.1.1 Konstrukce pneumatických systémů strojního zařízení musí brát v úvahu všechny předpokládané činnosti a používání systémů. Posouzení rizika, např. podle ISO 14121-1, musí být provedeno tak, aby byla určena předvídatelná rizika spojená se systémy, pH jejich předpokládaném používání. Rozumně předvídatelné nesprávné použití nesmí způsobovat nebezpečí. Identifikovaná rizika musí být eliminována konstrukcí, a tam, kde to není prakticky možné, musí být do konstrukce začleněna bezpečnostní ochranná zařízení (první priorita) nebo výstrahy (druhá priorita) proti takovým rizikům podle hierarchie stanovené v ISO 12100.
POZNÁMKA Tato mezinárodní norma uvádí požadavky na součásti fluidních silových systémů, z nichž některé budou záviset na nebezpečích, která jsou spojena se strojem, ve kterém bude systém instalován. Proto konečná specifikace a výroba pneumatického systému má být založena na posouzení rizika a dohodě mezi zákazníkem a dodavatelem.
5.1.2 Ovládací systémy musí být navrženy podle posouzení rizika. Tento požadavek je splněn tehdy, je-li použita ISO 13849-1.
5.1.3 Musí být vzata v úvahu prevence poškození stroje, systému a prostředí
5.1.4 Odchylky od této mezinárodní normy musí být písemně odsouhlaseny mezi zákazníkem a dodavatelem. Zákazník a/nebo dodavatel mají věnovat pozornost použití národních a místních předpisů a zákonů.
5.2 Základní požadavky na konstrukci a specifikaci pneumatických systémů
5.2.1 Volba součásti
5.2.1.1 Všechny součásti a potrubí v systému musí být voleny nebo specifikovány tak, aby zajistily bezpečné používání a musí být provozovány v jejich jmenovitých mezích, je-li systém používán předpokládaným způsobem. Součásti a potrubí musí být voleny nebo specifikovány tak, aby bylo zajištěno, že mohou pracovat spolehlivě při každém předpokládaném používání systému. Zvláštní pozornost musí být věnována spolehlivosti součástí a potrubí, které mohou v případě jejich poruchy nebo chybné funkce způsobit nebezpečí.
5.2.1.2 Součásti a potrubí musí být voleny, používány a instalovány podle doporučení výrobce.
5.2.1.3 Doporučuje se, aby kdekoliv je to prakticky možné, byly součásti a potrubí vyrobeny v souladu se známými mezinárodními normami.
5.2.2 Nepředpokládané tlaky
5.2.2.1 Všechny příslušné části systému musí být konstruovány nebo jinak chráněny tak, aby odolaly předvídatelným tlakům překračujícím maximální pracovní tlak systému nebo jmenovitý tlak jakékoliv části systému, jestliže nadměrný tlak může způsobit nebezpečí.
5.2.2.2 K ochraně proti nadměrnému tlaku jsou přednostně používány jeden nebo více přepouštěcích (pojistných) ventilů, omezujících tlak ve všech příslušných částech systému. K omezení provozního tlaku mohou být použity i jiné prostředky, jako jsou regulátory tlaku, za předpokladu, že tyto prostředky splňují požadavky použití.
5.2.2.3 Systémy musí být konstruovány, vyrobeny a nastaveny tak, aby byly minimalizovány rázy a kolísání tlaku. Rázy a kolísání tlaku nesmí být příčinou nebezpečí.
5.2.2.4 Ztráta tlaku nebo pokles tlaku nesmí vystavit osoby nebezpečím, a nemá poškodit strojní zařízení.
5.2.2.5 Všechny pneumatické součásti musí ústit do bezpečného prostoru spojeného s atmosférou.
5.2.2.6 Pokud vysoká vnější zatížení mají zpětný účinek na pohony, musí být použity prostředky k zamezení nepřijatelného tlaku.
5.2.3 Mechanické pohyby
Mechanické pohyby, zamýšlené nebo neúmyslné (např. účinky vyplývající ze zrychlení, zpomalení nebo zdvihání/ držení hmot), nesmí vyvolat nebezpečné situace pro osoby.
5.2.4 Hluk
V konstrukci pneumatických systémů musí být vzat v úvahu očekávaný hluk. V závislosti na použití musí být dodržena opatření k minimalizaci rizik, která jsou způsobena hlukem. Musí být uvážen hluk šířený vzduchem a přenášený pevnou hmotou.
POZNÁMKA Pro konstrukci strojního zařízení a systémů s nízkým hlukem viz ISO/TR 11688-1.
5.2.5 Netěsnost
Netěsnosti (vnitřní nebo vnější) nesmí být příčinou nebezpečí.
5.2.6 Provozní a funkční požadavky na pneumatické systémy
Pro provoz a funkci musí být definovány následující specifikace:
a) rozsah pracovního tlaku;
b) rozsah pracovní teploty;
c) druh použitého plynu (např. vzduch, dusík nebo jiný neutrální plyn);
d) rychlosti cyklu;
e) pracovní cyklus;
f) životnost součástí;
g) sled událostí (jevů);
h) filtrace a mazání, včetně identifikace součástí, které nemají být mazány;
i) opatření pro zdvihání;
j) požadavky pro nouzové situace, na bezpečnost a odpojení energie;
k) nátěr nebo ochranné povlaky;
I) kompatibilita maziva se součástmi.
Příloha B uvádí formuláře a kontrolní seznamy k usnadnění shromáždění a zaznamenání těchto informací. Tyto formuláře a kontrolní seznamy mohou být také užitečné k zaznamenání těch specifikací, které platí pro pneumatické systémy použité u mobilních strojních zařízení.
5.2. Ovládání nebo dodávka energie
Při jakémkoliv typu ovládání nebo dodávky použité energie (např. elektrické, pneumatické) nesmí následující činnosti nebo události (buď neočekávané, nebo úmyslné) vytvářet nebezpečí:
a) spínání dodávky ZAP nebo VYP;
b) redukce dodávky;
c) přerušení dodávky;
d) obnovení dodávky (neočekávané nebo úmyslné).
5.2.8 Spolehlivé odpojení od zdrojů energie
Systém musí být konstruován tak, aby bylo umožněno spolehlivé odpojení od zdrojů energie (viz 6.3.5.4 v ISO 12100:2010). U pneumatických systémů to může být provedeno například
– odpojením dodávky energie vhodným vypínacím zařízením, které má být uzamykatelné, a musí být přístupné bez vzniku nebezpečí, nebo odpojením a uvolněním tlaku ze systému pomocí vhodného vypínacího zařízení, které je schopno uvolnit tlak, u kterého může být nezbytná možnost uzamknutí;– uvolněním nebo podepřením mechanických zatížení v době, kdy je zařízení bez tlaku;
– odpojením dodávky elektrické energie (viz 5.3 v IEC 60204-1:2009).
Systém musí usnadnit uvolnění tlaku média.
Byla-li dodávka energie po jejím odpojení opětovně obnovena nebo bylo-li provedeno odtlakování, mají být použita bezpečnostní opatření.
5.2.9 Umístění součástí a ovládačů
Systém musí být konstruován a vyroben tak, aby součásti a ovládače byly umístěny tak, aby byly snadno přístupné při používání, nastavování a údržbě, aniž by vznikalo nebezpečí.
5.2.10 Neočekávané spuštění
Aby bylo zamezeno neočekávanému spuštění, musí být dodržena opatření podle ISO 14118.
5.2.11 Neovládaný pohyb pohonu
Pokud rychlé otevření uzavíracího (blokovacího) ventilu může vyvolat neovládaný pohyb pohonu, musí být použit ventil s měkkým/pomalým spouštěním.
5.2.12 Nebezpečné látky šířené vzduchem
Zařízení musí být konstruováno, vyrobeno a/nebo vybaveno tak, aby byly minimalizovány nebezpečné látky šířené vzduchem.
5.3 Další požadavky
5.3.1 Podmínky na pracovišti a provozní prostředí
Musí být definovány podmínky na pracovišti a provozní prostředí. Příloha B uvádí formuláře a kontrolní seznamy k usnadnění shromáždění a zaznamenání těchto informací, které mohou zahrnovat
a) rozsah teploty okolí instalace;
b) rozsah vlhkosti okolí instalace;
c) atmosférický tlak;
d) specifikaci dostupné pneumatické energie, jako je tlak, velikost průtoku, tlakový rosný bod, jmenovitá filtrační schopnost a přenos oleje;
e) dostupnost užitkových médií, např. elektrické energie, vody, odpadu;
f) podrobnosti elektrické sítě, např. napětí a jeho tolerance, kmitočet, dostupnost energie (je-li omezena);
g) ochranu elektrických obvodů a zařízení;
h) zdroje znečištění;
i) zdroje vibrací;
j) možnou závažnost požáru, výbuchu nebo jiného nebezpečí a dostupnost nouzových náhradních zdrojů;
k) neobvyklé prostředí a geografické podmínky, např. nadmořská výška, ultrafialové záření;
l) požadavky na bezpečnostní ochranu;
m) prostor požadovaný pro přístup, údržbu a používání i umístění a připojení součástí a systémů k zajištění jejich stability a bezpečnosti při používání;
n) zákonné a jiné limitující faktory prostředí (hladina emise hluku);
o) ostatní bezpečnostní a speciální požadavky.
5.3.2 Instalace, používání a údržba součástí, potrubí a montážních celků
5.3.2.1 Vyměnitelnost
Součásti, potrubí a montážní celky mají být instalovány tak, aby byly snadno vyměnitelné bez demontáže jiných částí stroje.
5.3.2.2 Opatření pro zdvihání
Všechny součásti, montážní celky nebo potrubí s hmotností vyšší než 15 kg mají mít opatření pro zdvihání zdvihacími zařízeními (viz 6.3.5.5 v ISO 12100:2010).
5.3.3 Čištění a nátěry
5.3.3.1 Během vnějšího čištění a nátěru strojního zařízení, musí být citlivé materiály chráněny před nekompatibilními kapalinami.
5.3.3.2 Během natírání musí být plochy, které nemají být natírány (např. pístnice, světelné indikátory) zakryty a po nátěru musí být zakrytí odstraněno. Po nátěru musí být všechny výstrahy a bezpečnostní označení viditelné a čitelné.
5.3.4 Příprava pro přepravu
5.3.4.1 Označení potrubí
Pokud má být pneumatický systém demontován za účelem přepravy, musí být potrubí a příslušné spojky jasně označeny. Označení musí odpovídat údajům na veškerých příslušných výkresech, a nesmí být s nimi v rozporu.
5.3.4.2 Balení
Všechny části pneumatického systému musí být při dopravě zabaleny tak, aby byly chráněny před poškozením, deformací, znečištěním a korozí, a aby jejich označení bylo zachováno i během přepravy.
5.3.4.3 Ochrana otvorů
Nechráněné otvory v pneumatických systémech a součástech, zejména potrubí a hadic, musí být chráněny buď utěsněním, nebo uskladněním v čistém a uzavřeném kontejneru. Vnější závity musí být chráněny. Jakýkoliv ochranný prostředek musí být takového typu, který zabraňuje opětné montáži do té doby, dokud není odstraněn.
5.4 Specifické požadavky na součásti a ovládání
5.4.1 Vzduchové motory a polootočné pohony
5.4.1.1 Ochrana
Vzduchové motory a polootočné pohony musí být připojeny tak, aby byly chráněny před předvídatelným poškozením, nebo musí být vhodně zakryty. Rotující hřídele a spojky musí být chráněny tak, aby bylo zamezeno nebezpečí pro pracovníky.
5.4.1.2 Připojení
Připojení vzduchových motorů a polootočných pohonů na nebo k jejich hnací sestavě musí být dostatečně tuhé, aby byla neustále zajištěna odpovídající souosost, a aby přeneslo použitý krouticí moment. Má být uvážena ochrana proti nepozornému poškození od čelních a stranových sil.
5.4.1.3 Uvážení zatížení a frekvence otáčení
Při použití vzduchových motorů a polootočných pohonů musí být uváženy krouticí momenty při spuštění a zastavení, změny zatížení, vibrace a kinetická energie pohybujícího se břemene.
5.4.2 Válce
POZNÁMKA Mnohé konstrukce válců jsou zamýšleny pro specifické druhy průmyslu nebo použití. To zahrnuje válce otočné, rotující, bez pístnice; kabelové, svařované, odlévané, air bagy, atd.
5.4.2.1 Odolnost proti vzpěrnému tlaku
Aby bylo zamezeno ohýbání nebo vybočení pístnice válce v jakékoliv poloze, musí být věnována pozornost délce zdvihu, zatížení a připojení válce.
5.4.2.2 Zatížení a přejetí
Pokud Ize očekávat přejetí nebo trvalé a/nebo rázové zatížení, musí být použita odpovídající konstrukce a/nebo dostatečná pevnost. Pokud konce válců slouží jako koncový doraz, je k vyloučení rázů doporučeno odpružení.
5.4.2.3 Zatížitelnost připojení
Prostředky pro připojení musí být voleny podle požadovaného zatížení. Připojení a jeho podpěrné konstrukce musí být voleny pro maximální očekávané zatížení v jakékoliv poloze v rozsahu zdvihu.
5.4.2.4 Odolnost proti rázům a vibracím
Každé přídavné zařízení upevněné nebo připojené k válci musí být namontováno takovým způsobem, aby nedošlo při používání k jeho uvolnění vyvolané rázy, vibracemi, atd.
5.4.2.5 Upevňovací součásti
Upevňovací součásti pro válce a příslušenství musí být navrženy a instalovány tak, aby zachytily všechny předpokládané síly. Upevňovací součásti musí absorbovat točivé momenty.
5.4.2.6 Souosost
Připojovací plochy musí být navrženy tak, aby bylo po instalaci zamezeno kroucení válce. Válce musí být připojeny tak, aby bylo při provozu zamezeno nežádoucímu stranovému zatížení.
5.4.2.7 Nastavitelné koncové dorazy zdvihu
Jestliže je délka zdvihu určena vnějšími koncovými dorazy zdvihu, musí být k dispozici prostředky pro zajištění nastavitelných koncových dorazů zdvihu.
5.4.2.8 Materiál, provedení a ochrana pístnice
Materiál pístnice a provedení musí být voleny tak, aby bylo minimalizováno opotřebení, koroze a předvídatelné poškození nárazem. Pístnice mají být chráněny proti předvídatelnému poškození vruby, poškrábáním, korozí, atd. Mohou být také použita ochranná zakrytí.
5.4.2.9 Vývod vzduchu
Jednočinně působící pístový válec musí mít otvory vývodu vzduchu navrženy a/nebo umístěny tak, aby při vypouštění vzduchu byla vyloučena nebezpečí pro osoby.
5.4.3 Ventily
5.4.3.1 Volba
Typy ventilů a postup připojení musí být voleny tak, aby byla zajištěna správná funkce, odpovídající těsnost a odolnost proti předvídatelným mechanickým vlivům a vlivům prostředí.
5.4.3.2 Připojení
Při připojování ventilů se musí uvážit následující:
a) podpěra, nezávislá na jejich příslušném potrubí nebo přípojce, a možnost odstranění ventilu při minimálním porušení potrubí;
b) prostředky k vyloučení nesprávného připojení na základnu ventilu, např. připojení podle šablony pro šrouby, identifikace připojovacího otvoru nebo jiná identifikace;
c) účinky gravitace, rázu a vibrací na hlavní prvky ventilu k minimalizaci pravděpodobnosti nechtěného posunutí nebo destrukce částí ventilu;
d) vyloučení vlivu zpětného tlaku, který může ovlivnit funkčnost a bezpečné použití, pokud jsou použity patrové nebo rozvodné ventily nebo společná výfuková vedení;
e) dostatečná vůle pro přístup klíče a/nebo ke šroubu při odstraňování, opravě nebo nastavování ventilu a jakékoliv příslušné elektrické přípojky.
5.4.3.3 Rozvodné části
5.4.3.3.1 Povrchová úprava a rovinnost
Rovinnost a povrchová úprava plochy rozvodné části musí být podle doporučení dodavatele ventilu.
5.4.3.3.2 Deformace
Rozvodné části nesmí selhat vlivem deformace, pokud pracují v předpokládaném rozsahu provozních tlaků a teplot.
5.4.3.3.3 Připevnění
Rozvodné části musí být bezpečně připevněny.
5.4.3.3.4 Vnitřní vedení
Vnitřní vedení, včetně odlitých a vyvrtaných otvorů, musí být oproštěné od cizích těles, např. okují, otřepů, třísek, atd., které mohou omezovat průtok nebo mohou být vytlačeny a způsobit chybnou funkci a/nebo poškození jiných součástí, včetně ucpávek a těsnění.
5.4.3.4 Ovládací mechanismy ventilů a příslušná ovládací zařízení
5.4.3.4.1 Mechanicky a ručně ovládané ventily
Mechanicky a ručně ovládané ventily musí být instalovány tak, aby nemohly být poškozeny předvídatelnými provozními silami.
5.4.3.4.2 Elektricky ovládané ventily
5.4.3.4.2.1 Elektrická připojení
Elektrická připojení k dodávce musí být v souladu s příslušnými normami, např. EN 60204-1. Pro nebezpečné provozní podmínky musí být použit vhodný stupeň ochrany (např. nevýbušné provedení, utěsnění proti vodě).
5.4.3.4.2.2 Skříň svorkovnice
Pokud jsou u ventilů specifikovány svorkovnice a skříně, musí být skříně svorkovnice vyrobeny tak, aby splňovaly následující podmínky:
a) vhodný stupeň ochrany podle IEC 60529;
b) odpovídající prostory pro trvalé umístění svorek a kabelů, včetně dostatečné délky kabelů;
c) upevňovací prostředky přístupového krytu k elektrickému zařízení zajištěné proti ztrátě, např. šrouby s pojistnou podložkou;
d) vhodné zajišťovací zařízení pro přístupový kryt k elektrickému zařízení, např. řetězy;
e) kabelové přípojky s odlehčeným pnutím.
5.4.3.4.2.3 Solenoidy
Solenoidy musí být voleny (např. cyklická rychlost, jmenovitá teplota) tak, aby byly schopny spolehlivě ovládat ventily při minimálním a maximálním napětí, včetně vhodného stupně ochrany podle IEC 60529.
Musí být uvažován nárůst teploty na povrchu solenoidu. K ochraně osob před povrchy, u nichž teploty překračují mezní hodnoty pro dotyk, musí být použita opatření a to pomocí umístění nebo zakrytí. Pokud to není možné, musí být použity výstražné tabulky; viz ISO 13732-1
5.4.3.4.2.4 Ruční nadřazené ovládání
Jestliže je nutné ovládat elektricky ovládaný ventil z důvodu bezpečnosti nebo z jiných důvodů, když dojde k výpadku elektrické energie, musí být ventil vybaven ručním nadřazeným ovládáním. Toto zařízení musí být navrženo nebo voleno tak, že nemůže být ovládáno neúmyslně, a toto zařízení musí být resetováno, když pominulo ruční ovládání, pokud není stanoveno jinak.
5.4.3.5 Přepouštěcí (pojistné) ventily
Přepouštěcí (pojistné) ventily musí být umístěny blízko součásti nebo potrubí, kdykoliv je možné překročení jmenovitého tlaku této součásti nebo potrubí.
5.4.3.6 Rychlovypouštěcí ventily
Rychlovypouštěcí ventily musí být instalovány tak, aby vypouštěný vzduch nebyl příčinou nebezpečí pro osoby.
5.4.3.7 Ventily pro řízení průtoku
Ventily pro řízení průtoku musí být umístěny na nebo blízko připojovacích otvorů válce.
5.4.3.8 Třípolohové ventily
Systémy, které používají třípolohové ventily, zejména takové, které mají uzavřenou střední polohu, mají být analyzovány, aby bylo určeno, zda únik ze systému a/nebo únik skrz ventil může mít nežádoucí účinky, např. neočekávaný pohyb válce.
5.4.4 Součásti pro úpravu vzduchu
5.4.4.1 Všeobecně
K zajištění požadované kvality vzduchu musí být u vstupního místa pneumatického systému instalována jednotka pro úpravu vzduchu. Další jednotky pro úpravu vzduchu, pokud je to nezbytné, mají být instalovány v subsystémech.
Jednotky pro úpravu vzduchu mají být instalovány co nejblíže zařízení, které má být chráněno a musí být spolehlivě přístupné pro údržbu.
POZNÁMKA Volba jednotek pro úpravu vzduchu závisí na požadavcích průtoku a tlaku v místě používání.
5.4.4.2 Filtrace
5.4.4.2.1 Všeobecně
Musí být použity prostředky k odstraňování škodlivých pevných, kapalných a plynných materiálů ze systému.
5.4.4.2.2 Jmenovitá filtrační schopnost
Stupeň filtrace musí být v souladu s požadavky pro součásti a podmínky prostředí.
5.4.4.2.3 Zhoršení schopnosti filtrace
Pokud může vést zhoršení schopnosti filtrace, které je někdy indikováno větším poklesem tlaku za filtrem, k nebezpečné situaci, musí být dána jasná indikace tohoto zhoršení.
5.4.4.2.4 Opatření pro údržbu
Musí být možnost vyčištění a odvodnění filtrů a odlučovačů nebo jejich výměna bez porušení potrubí. Filtry s odstranitelnými nebo vyměnitelnými prvky musí být použity tam, kde je to možné. Je-li k dispozici více než jeden jmenovitý výkon, musí být zjistitelný jmenovitý výkon prvku filtru.
5.4.4.2.5 Odvodnění
K odvodnění vedení vzduchu, filtrů a odlučovačů má být použito výpustí vody, a to především automatických. Je-li to požadováno, odvodnění musí být chráněno před poškozením způsobeným zamrzáním. Při sběru a odstraňování odpadních tekutin musí být uvažovány problémy prostředí a bezpečnosti.
5.4.4.3 Mazání
5.4.4.3.1 Použití
Nesmí se dostat maziva k jakékoliv součásti, která nevyžaduje přídavné mazání.
5.4.4.3.2 Kompatibilita mazacích prostředků
Pokud je to nezbytné musí být pro používání v systémech stanoveny vhodné mazací kapaliny. Tyto kapaliny musí být kompatibilní se všemi součástmi, eleastomery, plastovým potrubím a flexibilními hadicemi v systému.
5.4.4.3.3 Maznice
Je-li požadováno mazání, musí být maznice umístěna (umístěny) těsně u a nad zařízením, které má být mazáno. Pokud není prakticky možné umístit maznice nad mazaným zařízením, má být použita recirkulace nebo vstřikování maziv. Maznice musí být umístěny tak, aby byl umožněn snadný přístup při plnění.
Pokud je to nezbytné, musí mít maznice výpustě k odstranění vody, která se nahromadila ve spodní části nádrže maziva.
5.4.4.4 Sušení vzduchu
5.4.4.4.1 Je-li požadováno snížení obsahu vodní páry, musí být použito sušicí zařízení vzduchu. Druh použitého sušicího zařízení vzduchu závisí na prostředí a požadavcích systému.
5.4.4.4.2 Sušicí zařízení musí být dimenzováno tak, aby dodávalo vzduch s požadovanou rychlostí průtoku vzduchu při stanoveném tlakovém rosném bodu.
5.4.4.5 Ochrana součástí pro úpravu vzduchu
5.4.4.5.1 Pokud je součin jmenovitého tlaku a objemu prázdné nádrže větší než 100 kPa.l (1 bar.l) má být nádrž pro ochranu osob před nebezpečím poruch nekovových nádrží u filtrů, odlučovačů, regulátorů filtrů a maznic, opatřena zakrytím.
5.4.4.5.2 K vyloučení možné poruchy plastových nádrží v určitém prostředí nebo kde není použito zakrytí, musí být použity kovové nádrže.
5.4.5 Potrubí a průchody média
5.4.5.1 Všeobecné požadavky
5.4.5.1.1 Konstrukce a volba materiálů potrubí musí brát v úvahu podmínky na pracovišti.
5.4.5.1.2 Rychlost průtoku potrubím nemá vytvářet nebezpečí způsobená změnou teploty nebo tlaku.
5.4.5.1.3 Kolísání rychlosti průtoku má být minimalizováno vyloučením náhlých změn ve vnitřních průměrech potrubí.
5.4.5.1.4 Aby byla optimalizována doba reakce, má být délka potrubí mezi pohony a jejich rozváděcími regulačními ventily co nejmenší.
5.4.5.1.5 K minimalizací ztrát energie má být počet propojení co nejmenší.
5.4.5.2 Návrh potrubí
5.4.5.2.1 Potrubí má být navrženo tak, aby bylo vyloučeno jeho používání jako schodů nebo žebříku. Na potrubí nemá působit vnější zatížení.
5.4.5.2.2 Potrubí nesmí být používáno k podepření součástí, pokud součásti mohou vyvolat neobvyklé zatížení na potrubí. Neobvyklé zatížení může vznikat hmotností součásti, nárazy, vibracemi a tlakovými rázy.
5.4.5.3 Identifikace potrubí, umístění a připojení
5.4.5.3.1 Potrubí má být připojeno tak, aby bylo minimalizováno pnutí instalace, má být umístěno tak, aby bylo chráněno proti předvídatelnému poškození, a nemá být omezen přístup pro nastavování, opravu nebo výměnu součástí.
5.4.5.3.2 Potrubí má být označeno nebo umístěno takovým způsobem, aby nebylo možné provést nesprávné připojení, které může způsobit nebezpečí nebo selhání.
5.4.5.4 Cizí látky
Vedení, armatury a průchod média, včetně odlévaných a vyvrtaných otvorů, musí být zbaveny všech nečistot, jako jsou okuje, otřepy, třísky, atd., které mohou omezit proudění média nebo mohou být tyto nečistoty unášeny médiem a být tak příčinou selhání a/nebo poškození jednotlivých součástí včetně ucpávek a těsnění.
5.4.5.5 Podpěry trubek
5.4.5.5.1 Trubky musí být bezpečně podepřeny.
5.4.5.5.2 Podpěry nesmí poškodit trubky nebo snižovat průtok.
5.4.5.5.3 Tabulka 1 uvádí doporučení pro maximální vzdálenost mezi podpěrami trubek.
5.4.5.6 Potrubí mezi montážními celky
Pokud je stroj vyroben z oddělených montážních celků, mají být pevně namontované vyztužené koncové zařízení nebo koncová rozvodná část použity k podepření potrubí a k zajištění připojení pro každý konec potrubí mezi montážními celky.
5.4.5.7 Potrubí napříč přístupových cest
Potrubí vedoucí příčně nad přístupovými komunikacemi nesmí překážet normálnímu používání přístupových komunikací. Potrubí má být umístěno buď pod podlahou, nebo dostatečně vysoko nad úrovní podlahy, a to v souladu s provozními podmínkami. Toto vedení potrubí musí být snadno přístupné, pevně podepřené, a je-li to nezbytné, chráněné před vnějším poškozením.
5.4.5.8 Rychločinné spojky
Rychločinné spojky (rychle uvolňované) musí být voleny a instalovány tak, aby pokud jsou spojovány nebo rozpojovány
a) nebylo spojení nebo rozpojení provedeno nebezpečným způsobem;
b) nebyly stlačený vzduch nebo částice vypouštěny nebezpečným způsobem;
c) a pokud může existovat nebezpečí, byl k dispozici ovládací systém pro uvolnění tlaku.
5.4.5.9 Sestavy hadice
5.4.5.9.1 Všeobecné požadavky
Sestavy hadic musí být
a) vyrobeny z hadic, které nebyly již dříve použity v provozu jako součást jiných sestav hadic;
b) dodány výrobcem hadic spolu s doporučením maximální doby skladování a podmínek skladování;
c) použity v rozsahu výrobcem doporučených jmenovitých tlaků;
d) voleny podle elektrické vodivosti nebo nevodivosti v případech, kde tato vlastnost může vést k nebezpečí.
Nahrávám...
Nahrávám...