dnes je 29.5.2024

Input:

Druhy archivů

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.6.1
Druhy archivů

PhDr. Radomír Ševčík

Archivní síť České republiky je podle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen archivní zákon), tvořena:

 • archivy veřejnými,

 • archivy soukromými.

Veřejné archivy

Veřejnými archivy jsou:

 • Národní archiv,

 • státní oblastní archivy,

 • specializované archivy,

 • bezpečnostní archivy,

 • archivy územních samosprávných celků.

Národní archiv

Národní archiv je správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby a ústředním archivem státu. Je řízen přímo Ministerstvem vnitra ČR (dále jen ministerstvem). Je organizační složkou státu a účetní jednotkou; jeho rozpočet je součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. V čele Národního archivu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra. Vnitřní organizace Národního archivu a jeho řízení jsou upraveny organizačním řádem, který schvaluje ministr vnitra. Národní archiv sídlí v Praze.

Státní oblastní archivy

Státními oblastními archivy jsou:

 • Státní oblastní archiv v Praze,

 • Státní oblastní archiv v Třeboni,

 • Státní oblastní archiv v Plzni,

 • Státní oblastní archiv v Litoměřicích,

 • Státní oblastní archiv v Zámrsku,

 • Moravský zemský archiv v Brně,

 • Zemský archiv v Opavě.

Státní oblastní archivy jsou správními úřady na úseku archivnictví a výkonu spisové služby, jsou řízeny ministerstvem. Jsou organizačními složkami státu a účetními jednotkami; jejich rozpočty jsou součástí rozpočtové kapitoly ministerstva. V čele státního oblastního archivu stojí ředitel, kterého jmenuje a odvolává ministr vnitra. Sídlem státních oblastních archivů jsou obce, podle nichž jsou státní oblastní archivy pojmenovány (výjimku tvoří Moravský zemský archiv v Brně a Zemský archiv v Opavě, kterým byly na základě zákona č. 343/1992 Sb., kterým se měnil a doplňoval zákon č. 97/1974 Sb., o archivnictví, navráceny původní názvy). Vnitřními organizačními jednotkami státních oblastních archivů jsou státní okresní archivy.

Správní obvody

Správní obvody státních oblastních archivů jsou vymezeny územím krajů (územím kraje se pro účely stanovení územní působnosti státních oblastních archivů rozumí jeho území ke dni 1. ledna 2000), a to pro:

 • Státní oblastní archiv v Praze územím krajů Středočeského a hlavního města Prahy,

 • Státní oblastní archiv v Třeboni územím kraje Jihočeského,

 • Státní oblastní archiv v Plzni územím krajů Karlovarského a Plzeňského,

 • Státní oblastní archiv v Litoměřicích územím krajů Libereckého a Ústeckého,

 • Státní oblastní archiv v Zámrsku územím krajů Královehradeckého a Pardubického,

 • Moravský zemský archiv v Brně územím krajů Jihomoravského, Vysočina a Zlínského,

 • Zemský archiv v Opavě územím krajů Moravskoslezského a Olomouckého.

Určení místní působnosti

Určení místní působnosti státního oblastního archivu se řídí:

 • místem trvalého pobytu - původcem, vlastníkem nebo držitelem archiválie je fyzická osoba, která není

Nahrávám...
Nahrávám...