dnes je 29.5.2024

Input:

Jak měřit

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

15.4.2
Jak měřit

Ing. Aleš Kostelka

Stupnice

Často potřebujeme znát absolutní hodnotu sledované veličiny, ne však vždy. Někdy se můžeme spokojit s relativní hodnotou vzhledem k nějakému základu (to může být vyjádřeno v procentech z daného základu nebo také jen výrazem jako "větší než“, "menší než“). Jindy může stačit i zjištění, že daný jev se zlepšuje.

Opět pro exaktnější povahy připomeňme, že existuje několik druhů stupnic:

 • stupnice kardinální - př.: variabilní náklady na 1 výrobek činí 1 235 Kč, pouze tato stupnice používá jednotky,

 • stupnice ordinální (určující pořadí v řadě) - př.: náš výrobek X má horší design než konkurenční výrobek Y,

 • stupnice nominální - př.: vzdělanost personálu neodpovídá požadavkům.

Nemusíme vždy používat zmíněnou kardinální stupnici, pokud stačí vyjádřit porovnání nebo změny stavu. Potom se můžeme spokojit se stupnicemi ostatními, které lze využít pro řadu případů měření především nevýrobních procesů. Pak hovoříme spíše o hodnocení než o měření (i když o měření obecně jde).

Např. ve mzdových systémech používáme prémiové ukazatele. Ty jsou rozlišeny podle toho, zda se dají přímo číselně měřit, to jsou ukazatele měřitelné (např. zisk v Kč), nebo zda se přímo číselně vyjádřit nedají, to jsou ukazatele hodnotitelné (např. úspěšné zavedení nového informačního systému).

V případě potřeby přejdeme ze slovního hodnocení (stupnice nominální) do číselného (stupnice kardinální) vytvořením škály slovního hodnocení a jeho bodovým oceněním. V těchto případech je vhodné použít prověřené metody, které doporučují:

 • způsob formulace cílů,

 • způsob dotazování a formu otázek,

 • způsob záznamu odpovědí,

 • velikost dotazovaného vzorku,

 • metody vyhodnocování výsledků atd.

Jsou to metody ze sociologických výzkumů. Měření spokojenosti zákazníků je jedním z příkladů sociologického výzkumu.

Měření spokojenosti a podobných "měkkých“ faktorů dělají firmy často svépomocně, levně a špatně. Není nutné si vždy najmout specializovanou firmu, ale je nutné si o tom alespoň něco nastudovat.

Jednotky

Obecné rozdělení jednotek na skupiny je následující:

 • jednotky hodnotové (vyjádřené v peněžních jednotkách - univerzální přepočítávací jednotka),

 • jednotky naturální (vyjádřené ve fyzických jednotkách, např. hodiny, kusy, kilogramy),

 • jednotky vytvořené uměle (%, podíly jednotek naturálních nebo hodnotových, body, indexy apod.).

V umělých jednotkách vyjadřujeme obvykle "měkké“ veličiny typu spokojenost, schopnost, míra spotřebitelské důvěry apod.

V jednotkách je nutné vyjádřit jak vstupy, tak výstupy z procesu. Připomeňme si, co může v obecné rovině vstupy a výstupy tvořit, a uveďme si k nim příklady jednotek:

Vstupem může být: možné jednotky:
• kapitál (peníze) Kč, €
• čas lidí (lidská práce) počet lidí
zaplacené hodiny, normohodiny
Kč mzdových nákladů
• čas zařízení strojní hodiny (stanovené podle kalendářního fondu, efektivního fondu aj.)
• materiál (v různých formách, v různém stupni zpracování, včetně výrobků)
různé naturální jednotky
(kg, ks, litry aj.)
• energie (v různých formách)
naturální jednotky (kWh aj.)
informace (technické výkresy, technologické postupy, SW,know-how, patenty, projektová dokumentace, informace o trhu apod.) Kč, €
hodiny práce lidí, člověkodny,
% inflace,
index věrnosti zákazníků

Výstupy jsou tvořeny stejnými druhy jako vstupy, s výjimkou času (čas bohužel nevyrábíme).

Zvolit vhodné jednotky měřených veličin v procesu většinou nečiní zásadní potíže. Avšak zejména u veličin vyjadřovaných podílem je více možností a je potřebné volit podle situace.

Uveďme si to na příkladu měření produktivity. Produktivita obecně je podíl výstupů připadajících na jednotku vstupu.

Příklady jednotek produktivity:

 • Kč tržeb/Kč mzdových nákladů,

 • Kč zisku/počet pracovníků,

 • přidaná hodnota v Kč na pracovníka,

 • Kč tržeb/odpracované hodiny,

 • ks produkce/strojní hodiny,

 • tržba z projektů v Kč/počet odpracovaných hodin projektantů,

 • počet citací v renomovaných časopisech/náklady na vědecké pracoviště v Kč,

 • % tržního podílu/náklady na obchodní a marketingové činnosti v

Nahrávám...
Nahrávám...