dnes je 29.5.2024

Input:

Kategorizace měřidel

12.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.4
Kategorizace měřidel

Ing. Petr Koška, Ph.D.

Měřidlo

Měřidlo: pod pojmem měřidlo (měřicí zařízení) rozumíme ucelený měřicí prostředek, sloužící k měření (k určení hodnoty měřené veličiny). Měřidla lze rozdělit na:

  • míry,

  • měřicí přístroje,

  • měřicí převodníky (transduktory), kam patří také měřicí transformátory.

Míra

Mírou nazýváme v metrologii měřidlo, při jehož používání nedochází k pohybu žádné z jeho hlavních částí. Protože je pojem "míry“ víceznačný, lze k němu pro jednoznačnost připojit "ztělesněná“ nebo "zhmotnělá“. Mírou je např. závaží, odměrný válec na kapaliny (všechny objemové míry), délkové měřítko (třeba se stupnicí), koncová měrka, elektrický rezistor, kondenzátor apod.

Měřicí přístroje

Měřicí přístroje fungují zpravidla na principu přeměny měřené veličiny nebo veličiny jiného druhu, která je s měřenou ve známém vztahu, na příslušnou indikaci, registraci nebo regulaci. Měřicím přístrojem je např. posuvné měřidlo (posuvka), mikrometr, kyvadlo, voltmetr, tachometr aj. U měřicích přístrojů je pohyb nebo jiná funkční činnost jeho elementů potřebná a logická.

Měřicí převodníky

Měřicími převodníky (transduktory) rozumíme takové měřicí prostředky, kterými měníme jednu hodnotu určité veličiny na nějakou jinou téže veličiny (např. měřicí transformátory) nebo jednu hodnotu určité veličiny na příslušnou hodnotu jiné veličiny.

Jak už bylo řečeno, měřidla se dělí ve smyslu zákona o metrologii do skupin na:

  • etalony,

  • pracovní měřidla stanovená (zkráceně označovaná jako "stanovená“),

  • pracovní měřidla nestanovená (zkráceně označovaná jako "pracovní“),

  • referenční materiály.

Pozn.: V pochybnostech určí případné zařazení měřidla do některé z uvedených kategorií měřidel Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Běžná podniková praxe ještě často používá kategorii "informativní“ měřidla, určená pro tzv. informativní měření bez nároku na definovanou přesnost, ale zákon o metrologii takovou kategorii neuvažuje.

Etalon

Etalon je měřidlo, které slouží k reprodukci a k uchování jednotky fyzikální veličiny (popř. jejího násobku nebo dílu) za účelem předání hodnoty této jednotky méně přesným měřidlům. Definice dle zákona o metrologii je následující: "Etalon měřicí jednotky anebo stupnice určité veličiny je měřidlo sloužící k realizaci a uchovávání této jednotky nebo stupnice a k jejímu přenosu na měřidla nižší přesnosti. Uchováváním etalonu se rozumí všechny úkony potřebné k zachování metrologických charakteristik etalonu ve stanovených mezích.“

Etalony se nesmí používat k pracovním (provozním) měřením a slouží výhradně k zabezpečování jednotnosti měřidel a měření.

Rozdělujeme je na:
etalony mezinárodní a národní (primární),
etalony sekundární,
ostatní etalony nižších řádů až po hlavní etalony organizací.

Etalony primární jsou etalony, které jsou určeny nebo všeobecně uznávány za nositele nejvyšších metrologických kvalit a jejichž hodnota je přijímána bez ověření jinými etalony. U základních veličin (vyjma látkového množství) je nejvyšším etalonem mezinárodní etalon deponovaný a reprodukovaný v Mezinárodním úřadě vah a měr (BIPM) v SŹvres u Paříže. Do primární kategorie patří dále státní etalon jako etalon uznaný rozhodnutím státu k tomu, aby sloužil v dané zemi za základ přenosu hodnot na jiné etalony příslušné veličiny.

Od národních etalonů se odvozují etalony nižších řádů až po hlavní etalony organizací.

Navázání etalonů se provádí pomocí kalibrace, nejčastěji v laboratořích ČMI. Pracovní etalony se kalibrují u jejich uživatelů. U etalonů se kalibrací zajišťuje jejich jednotnost a přesnost (správnost a shodnost).

Stanovená měřidla

Stanovená měřidla nenahrazují etalony a nemají být používána k provoznímu měření, slouží pouze ke kontrolním účelům. Definice dle zákona o metrologii: "stanovená měřidla jsou měřidla, která ... MPO ... stanoví vyhláškou... (viz vyhláška č. 345/2002 Sb., kterou se

Nahrávám...
Nahrávám...