dnes je 14.8.2022

Input:

Komentář k nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

1.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.29
Komentář k nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

Ing. Luboš Kotek, Ph. D.

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 120/2016 Sb. o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 464/2005 Sb. (aktualizované nařízením vlády č. 246/2010), které bylo od 20. 4. 2016 zrušeno.

Toto nařízení vlády zavádí v rámci harmonizace právních předpisů členských států týkajících se posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/32/EU, o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání měřidel na trh. Tato směrnice vstoupila v platnost 19. 4. 2014 a také od 20. 4. 2016 zrušuje směrnici 2004/22/ES, kterou nahrazuje. Tento návrh je součástí balíčku, který uvádí do souladu s tzv. novým právním rámcem (někdy překládáno též jako nový legislativní rámec) devět směrnic o výrobcích. Odvětví, jichž se tyto směrnice týkají, hrají v průmyslu velmi důležitou roli (tlakové nádoby, výbušniny, elektromagnetická kompatibilita, váhy, měřidla, výtahy, výrobky pro prostředí s nebezpečím výbuchu, elektrická zařízení) a jsou předmětem silné mezinárodní konkurence.

Hlavním cílem zavedení nového právního rámce bylo zlepšit fungování vnitřního trhu zboží, zajistit bezpečnost občanů a omezit počet výrobků na trhu, které nevyhovují evropské legislativě. Dalším cílem bylo zlepšit kvalitu prací prováděných subjekty působícími při zkoušení a certifikaci výrobků, napravit nedostatky ve stávajících harmonizovaných předpisech Unie a dokončit vznik jednotného trhu, který se bude vyznačovat spravedlivou hospodářskou soutěží.

Nejednotné provádění a vymáhání stávajících harmonizovaných právních předpisů Unie v členských státech spolu se složitou regulací způsobily, že pro hospodářské subjekty i orgány bylo stále obtížnější správně vykládat a uplatňovat právní předpisy, což vedlo k nerovným tržním podmínkám a také k tomu, že na trh mohly proniknout nebezpečné výrobky. „Balíček týkající se zboží” by měl poskytnout platformu pro zjednodušení předpisů týkajících se výrobků s cílem učinit je jednotnějšími a srozumitelnějšími jak pro hospodářské subjekty, tak pro orgány dozoru nad trhem.

Nicméně ustanovení rozhodnutí o novém právním rámci nebyla přímo použitelná. K tomu, aby zlepšení, jež tento rámec přináší, mohla být vztažena na všechna hospodářská odvětví podléhající harmonizačním právním předpisům Unie, bylo nejprve nutné zapracovat jeho legislativní požadavky do stávajících právních předpisů týkajících se výrobků. Poté, co byl tedy v roce 2008 nový právní rámec přijat, začala Komise s prováděním hodnoticího procesu harmonizovaných předpisů Evropské unie v oblasti výrobků za účelem identifikace nástrojů, jež je třeba revidovat, aby mohl být nový právní rámec proveden. Během tohoto hodnoticího procesu bylo určeno

Nahrávám...
Nahrávám...