dnes je 29.9.2023

Input:

Konkrétní rizika v kapitolách IATF 16949 (1. část)

27.10.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.2
Konkrétní rizika v kapitolách IATF 16949 (1. část)

Ing. Pavla Blackmore

Konkrétní rizika v kapitolách IATF 16949

Zvažování rizik je nezbytné pro vybudování funkčního systému kvality v organizaci.

Pro řízení rizik jsou v automobilovém průmyslu používány známé metody, jako je FMEA. FMEA patří mezi základní nástroje, známé již z ISO/TS 16949. Principem metody je analýza příčin problémů (rizik) a definování opatření pro redukci či odstranění rizik a vyhodnocení, zda stanovené opatření bylo efektivní. Metodu FMEA můžeme uzpůsobit a použít ji i pro řízení rizik ve všech procesech organizace.

Zde uvádíme klasickou procesní FMEA.

A zde je FMEA uzpůsobená pro řízení rizik v procesech, zde v procesu průmyslového inženýrství.

Téma řízení rizik se v normě IATF 16949 prolíná vlastně všemi kapitolami. Zde uvádíme výčet některých ze zásadních, posléze se jimi budeme zabývat blíže:

6.1.2.1. Analýza rizik

6.1.2.3. Havarijní plány

7.1.3.1. Plánování provozů, vybavení a zařízení

7.1.5.2.1. Záznamy o kalibraci a ověřování

7.2.3. Kompetence interních auditorů

7.2.4. Kompetence auditorů druhou stranou

7.3.1. Povědomí – dodatek

8.3.2.1. Plánování návrhu a vývoje

8.3.3.1. Vstup pro návrh produktu

8.3.3.3. Zvláštní charakteristiky

8.3.5.1. Výstupy z návrhu a vývoje

8.3.5.2. Výstup z návrhu výrobního procesu

8.4.1.2. Proces pro výběr dodavatelů

8.4.2.4.1. Audity prováděné druhou stranou

8.4.2.5. Rozvoj dodavatele

8.5.6.1. Řízení změn – dodatek

9.2.2.1. Program interních auditů

9.3.2.1. Vstupy pro přezkoumání systému managementu – dodatek

10.2.3. Řešení problémů

10.2.4. Ochrana proti chybám

10.3.1. Neustálé zlepšování – dodatek

Nyní si projdeme kapitoly, kde je jednoznačně uvedeno riziko a má být identifikováno, analyzováno a řízeno.

6.1.2.1. Analýza rizik

Mezi požadavky automobilového sektoru patří povinnost každé organizace zahrnout do své analýzy rizik také poznatky (čl. 6.1.2.1.):

- ze stažení vadných produktů,

- z auditů produktů,

- z vrácení produktů z fáze užití, oprav, stížností, sešrotování a přepracování.

Organizace musí uchovávat dokumentované informace jako důkaz o výsledcích analýzy rizik.

6.1.2.3. Havarijní plány

Kapitola 6.1.2.3. Havarijní plány:

a) organizace musí identifikovat interní a externí rizika všech výrobních procesů a zařízení infrastruktury, která jsou zásadní pro udržení výstupu sériové výroby a pro zajištění, že požadavky zákazníka budou splněny.

b) stanovit havarijní plány podle rizika a dopadu na zákazníka;

c) vypracovat havarijní plány pro kontinuitu dodávek v případě některé z těchto záležitostí:

poruchy klíčových zařízení

přerušení dodávek externě zajišťovaných produktů, procesů a služeb;

opakující se přírodní katastrofy, požár;

přerušení dodávek energií;

nedostatek pracovních sil nebo narušení infrastruktury;

d) jako dodatek havarijních plánů začlenit proces oznamování rozsahu a doby trvání jakékoliv situace, která ovlivňuje provozní činnosti zákazníka, zákazníkovi a jiným zainteresovaným stranám;

e) pravidelně testovat havarijní plány z hlediska efektivnosti (např. simulace, pokud je to vhodné);

f) provádět přezkoumání havarijních plánů – minimálně jednou ročně – s využitím průřezového týmu, včetně vrcholového vedení, a podle potřeby jej aktualizovat

g) dokumentovat havarijní plány a uchovávat dokumentované informace popisující každou revizi, včetně osoby, která povolila změnu.

Jak uplatnit požadavek z 6.1.2.3. Havarijní plány?

V dokumentu Havarijní plán uvést rizika ze všech výrobních procesů a infrastruktury, dále z hlediska kontinuity dodávek obsahující veškeré aspekty, které mohou mít na ně vliv. Máme vytvořený proces, jakým způsobem bude komunikováno o rozsahu a doby trvání jakékoliv situace, která má vliv na zákazníka a zainteresované strany. Dále havarijní plány pravidelně testujeme – provádíme simulaci rizikových situací (ovšem pokud je to možné a vhodné) a minimálně ročně provádíme přezkoumání havarijních plán a aktualizujeme jej dle potřeby. Uchováváme dokumentované informace k havarijnímu plánu a popisujeme každou revizi.

Takto může například vypadat seznam krizových plánů.

Krizový plán pro proces dodávek materiálů

7.1.3.1. Plánování provozů, vybavení a zařízení

Organizace musí pro vypracování plánů provozů, vybavení a zařízení používat průřezový přístup včetně metod pro identifikaci rizik a zmírňování rizik. Při navrhování uspořádání provozů musí organizace

  1. Optimalizovat tok materiálu, manipulaci s materiálem a využití podlahové plochy k tvorbě přidané hodnoty, včetně řízení neshodného produktu a
  2. Usnadňovat synchronní tok materiálu, přichází-li to v úvahu

Musí být vypracovány a zavedeny metody pro hodnocení proveditelnosti výroby u nového produktu nebo nových operací. Organizace musí udržovat efektivnost procesu, včetně pravidelného opakovaného hodnocení týkajícího se rizik, k začlenění změn provedených v průběhu schvalování procesu, udržování plánu kontroly a řízení a ověřování seřízení.

Jak uplatnit požadavek z kapitoly 7.1.3.1. Plánování provozů, vybavení a zařízení?

S použitím metody FMEA uvedeme v dokumentu přehledně rizika a postupy pro zmírňování rizik při plánování provozů, vybavení a zařízení. Tento dokument dále pravidelně hodnotíme s ohledem na rizika a aktualizujeme s ohledem na změny. Pomocí flowchartu optimalizujeme tok materiálu, manipulaci s materiálem, včetně řízen neshodného produktu. Používáme metody pro hodnocení proveditelnosti výroby.

Process Flowchart

7.1.5.2.1. Záznamy o kalibraci a ověřování

Organizace musí zajistit, že činnosti kalibrace/ověřování a záznamy budou zahrnovat tyto podrobnosti:

Ad c) posuzování rizik při zamýšleném použití produktu vyvolaných stavem neodpovídajícím specifikaci;

Jak uplatnit požadavek z kapitoly 7.1.5.2.1. Záznamy o kalibraci a ověřování?

Tento požadavek můžeme uplatnit v analýze rizik u procesu kvality, procesu kalibrace a ověřování. Analyzujeme situaci, kdy nastává riziko u výrobku, které nesplňuje zadanou specifikaci.

7.2.3. Kompetence interních auditorů

Organizace musí mít dokumentovaný proces pro ověření,

Nahrávám...
Nahrávám...