dnes je 19.7.2024

Input:

Logistické funkce a logistické procesy

11.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.3.1 Logistické funkce a logistické procesy

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Úkolem podnikové logistiky je zajistit, aby podnik dosahoval optimálních nákladů v daném čase, a to prostřednictvím zvýšení flexibility a přizpůsobivosti podniku měnícím se podmínkám ekonomickým, technologickým, výrobním i podmínkám změn trhu. Podniková logistika zahrnuje aktivity, jako jsou plánování, organizování, koordinování, informování, rozhodování, provádění a kontrola strategických, taktických a operativních logistických činností a operací. Logistiku, resp. logistické aktivity, podniku lze členit:

 1. z hlediska potřeb podniku na:

  • nákupní logistiku (zásobování),

  • výrobní logistiku,

  • distribuční logistiku,

 2. z hlediska úrovní přístupu na úroveň:
  • administrativní,

  • dispozitivní,

  • operativní.

Zásobování, tj. nákupní logistika, zahrnuje tyto aktivity:

 • administrativní:

  • výzkum trhu,

  • plánování potřeby materiálu,

  • plánování nákupu,

  • vystavení objednávky,

  • uzavření smlouvy (dodací podmínky, termín plnění),

  • plánování materiálového toku,

  • inventura (soupis),

  • řízení sklad. místa,

  • kontrola,

 • dispozitivní:

  • dispozice materiálu,

  • skladovací možnosti,

  • dopravní dispozice,

  • vedení položek (např. materiálu),

  • skladovací strategie,

  • optimalizace skladování (součástí, komponentů, materiálů atd.),

 • operativní:

  • překládka,

  • vybalování,

  • doprava,

  • manipulace,

  • skladování,

  • dispozitivní připravenost,

  • kontrola atd.

Obsahem výrobní logistiky jsou tyto aktivity:

 • administrativní:

  • plánování programu, výroby, materiálu,

  • plánování kapacit,

  • organizace skladování a dopravy,

  • personální management,

  • řízení jakosti,

  • řízení skladování,

  • řízení stavu zásob atd.,

 • dispozitivní:

  • řízení výroby,

  • řízení montáže,

  • řízení materiálového toku,

  • skladovací a dopravní strategie,

  • dispozice skladovacího místa,

  • CIM,

 • operativní:

  • výroba,

  • montáž,

  • zkoušení,

  • doprava (transport),

  • manipulace s materiálem,

  • skladování,

  • připravenost k dispozici,

  • kontrola.

Distribuční logistika začleňuje tyto aktivity:

 • administrativní:

  • sledování odbytu výrobků na trhu,

  • výzkum odbytu výrobků na trhu,

  • plánování odbytu,

  • uzavírání objednávek,

  • kontrola dodacích termínů (komponent, zboží atd.),

  • správa skladování,

  • plánování skladování,

 • dispozitivní:

  • dispozice zboží (hotového),

  • dopravní dispozice,

  • prostorová (místní) dispozice,

  • optimalizace skladovaných zásob,

 • operativní:

  • skladování,

  • doprava,

  • balení,

  • manipulace,

  • kontrola,

  • překládka atd.

Vnitropodnikovou logistiku lze členit na tyto činnosti:

 • zásobování,

 • výroba,

 • doprava,

 • skladování.

Základem podnikové logistiky je materiálový tok. Zásobování a skladování jsou hlavními funkcemi materiálového hospodářství podniku jako útvaru v rámci organizační struktury podniku. Snahou každého podniku je (resp. by mělo být) snižování zásob a urychlování vnitropodnikové dopravy. Ideálním řešením je podnik, který nerealizuje skladování materiálu. V takovém podniku by se značně zkrátil materiálový tok, což by vedlo i k úsporám v nákladech.

Výrobní logistika představuje v celku souhrnné logistické úlohy a opatření, které slouží k přípravě a realizaci výroby. Obecně se zabývá činnostmi, které souvisejí s materiálem, jeho tokem, tokem surovin, pomocných prostředků, polotovarů, včetně informací, přes všechny stupně výrobního procesu včetně meziskladů, přes montáž až ke skladu hotových výrobků.

Dopravní logistika se zabývá řešením logistických úloh a opatření, které je třeba realizovat při přípravě a uskutečňování dopravy. Především se zabývá činnostmi, které souvisejí s materiálovým tokem, skladováním hotových výrobků až po odbyt, včetně potřebných informací.

Vnitropodniková doprava je neproduktivní činností, která se nepodílí na navýšení přidané hodnoty a působí na zvyšování nákladů výrobního procesu. Proto by měl podnik usilovat o minimalizaci dopravních nákladů a v souvislosti s tím uspořádat skladovací prostory, regály apod. tak, aby dopravní cesty byly co nejkratší. Důležitý je zde i výběr dopravních prostředků z aspektu jejich účelného uplatnění s ohledem na vnitropodnikové i mimopodnikové podmínky, jakož i jejich obstarávací cenu a náklady na jejich provoz. Ve vnitropodnikové dopravě můžeme zjednodušeně klasifikovat dopravní prostředky takto:

 • pozemní dopravní prostředky: vozíky, vysokozdvižné vozíky, zakladače,

 • nadzemí dopravní prostředky: jeřáby, dopravníky, závěsné dráhy apod.,

 • stabilní dopravní prostředky (pevně umístěné a zabezpečující kontinuální dopravu od příjmu materiálu až po vyskladnění hotového výrobku): pásové dopravníky, kruhové dopravníky, různé druhy žlebů.

Významnou součástí podnikové dopravy je i mimopodniková doprava. K ní patří především doprava železniční, kombinovaná doprava, říční a námořní doprava a doprava letecká.

Např. železniční doprava zaznamenává v posledním období řadu problémů. Není schopná zabezpečit dopravu v potřebném čase, na žádoucí místo (k branám závodu), vyskytují se časté poruchy, stávky apod. Přínosem je doprava kombinovaná - železniční a automobilová. Lze očekávat, že dojde ke zdokonalení železniční dopravy, což přispěje nejen k urychlování materiálových a zbožních toků, ale i k ochraně životního prostředí.

Říční doprava je vhodná pro přepravu velkých objemů určitých druhů zboží, při nevázanosti na faktor času. Umožňuje levnou přepravu velkého objemu zboží při vysoké váze.

Letecká doprava je vhodná pro rychlou přepravu menšího množství zboží.

Nahrávám...
Nahrávám...