dnes je 23.7.2024

Input:

Management spolehlivosti

13.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

14.2.1 Management spolehlivosti

Prof. Ing. Václav Legát, DrSc.

V oblasti spolehlivosti a údržby lze identifikovat celou řadu dílčích procesů, ale rozhodující jsou především dva hlavní a velmi široké procesy:

  1. proces uplatňování normovaného managementu spolehlivosti,

  2. proces uplatňování normovaného managementu údržby zařízení a jejího zajištění.

Současné požadavky zákazníků zejména výrobních organizací z oblasti strojírenské, elektrotechnické a elektronické výroby jsou již orientovány i do oblasti spolehlivosti včetně údržby a její zajištěnosti objednávaných a nakupovaných produktů. Stávající procesy integrovaného managementu (systém managementu jakosti + systémy environmentálního managementu + systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v organizacích je nezbytné doplnit o další systém, a to systém managementu spolehlivosti (DMS) včetně údržby a jejího zajištění – viz schéma.

Schéma
Schéma – čtyři pilíře procesů integrovaného systému managementu:

Systémy procesů managementu spolehlivosti se zabývají především dvě normy, a to ČSN EN 60300-1:2004 Management spolehlivosti – Část 1: Systémy managementu spolehlivosti a ČSN EN 60300-2:2004 Management spolehlivosti – Část 2: Směrnice pro management spolehlivosti a řada norem, které základní systémy doplňují, rozpracovávají a vytvářejí sadu nástrojů managementu spolehlivosti. V této kapitole budeme z těchto norem vycházet.

Spolehlivost je v prostředí současného globálního obchodu klíčovým faktorem rozhodování. Spolehlivost ovlivňuje náklady a procesy produktu. Je to vnitřní vlastnost návrhu produktu ovlivňující jeho výkonnost. Spolehlivého produktu se dosáhne uplatňováním spolehlivostních disciplín v časných etapách koncepce a návrhu životního cyklu produktu, který potom bude poskytovat nákladově efektivní činnosti. Jako u jiných technických a inženýrských oborů je nutné spolehlivost řídit tak, aby byly zákazníkům dodávány produkty s vysokou hodnotou. V nejširším smyslu spolehlivost odráží důvěru uživatele v použitelnost produktu dosažením spokojenosti uživatele se způsobilostí produktu, pohotovostí produktu poskytovat službu na požádání a minimalizací nákladů spojených s pořízením a vlastnictvím produktu po celou dobu jeho životního cyklu.

Spolehlivost je souhrnný termín popisující pohotovost jakéhokoliv jednoduchého i složitého produktu. Faktory ovlivňující pohotovost produktu jsou charakteristiky návrhu týkající se bezporuchovosti a udržovatelnosti a zajištěnosti údržby. Vztahy mezi termíny z oboru spolehlivosti jsou uvedeny ve schématu. U zákazníků hledajících nákladově efektivní provoz zaujímá v mnoha produktech bezporuchovost, udržovatelnost a pohotovost významné místo mezi dominantními charakteristikami výkonnosti. Bezporuchovost a udržovatelnost jsou charakteristiky výkonnosti (technické parametry), které jsou vlastní návrhu produktu. Zajištěnost údržby je vzhledem k produktu externí a ovlivňuje jeho spolehlivost. Zajištěnost údržby reflektuje schopnost údržbářské organizace poskytnout nutné zdroje pro zachování takové úrovně zajištěnosti údržby, aby se dosáhlo cílů pohotovosti systému.

Schéma
Schéma – vztahy mezi termíny z oblasti spolehlivosti:

Toto systémové pojetí managementu spolehlivosti je plně kompatibilní s normovaným systémem managementu jakosti podle norem ISO řady 9000.

Pro další potřeby výkladu definujme několik základních termínů z oblasti managementu spolehlivosti:

Spolehlivost (dependability) – souhrnný termín používaný pro popis pohotovosti a faktorů, které ji ovlivňují: bezporuchovosti, udržovatelnosti a zajištěnosti údržby.

Poznámka: Spolehlivost se používá pouze pro obecný nekvantitativní popis.

Management spolehlivosti (dependability management) – koordinované činnosti pro směrování a řízení organizace s ohledem na spolehlivost.

Poznámka: Management spolehlivosti je součástí celkového managementu organizace.

Systém managementu spolehlivosti (dependability management system – DMS) – systém managementu pro směrování a řízení organizace s ohledem na spolehlivost.

Poznámka 1: Systém managementu spolehlivosti organizace je součástí jejího celkového systému managementu.Poznámka 2: Organizační struktura, odpovědnosti, postupy, procesy a zdroje používané pro management spolehlivosti se často označují jako program spolehlivosti.

Plán spolehlivosti (dependability plan) – dokument, v němž jsou stanoveny praktiky, zdroje a posloupnosti činností specifické pro spolehlivost týkající se konkrétního produktu, smlouvy nebo projektu.

Prvek programu spolehlivosti (dependability programme element) – soubor úkolů programu spolehlivosti náležejících do specifické tematické oblasti.

Úkol programu spolehlivosti (dependability programme task) – soubor činností zaměřených na specifická hlediska spolehlivosti produktu.

Produkt (product) – výsledek procesu.

Poznámka
Poznámka 1: Existují čtyři generické kategorie produktů, a sice:

  • služby (například přeprava),

  • software (například počítačový program, slovník),

  • hardware (například mechanická část motoru),

  • zpracované materiály (například mazivo).

Mnoho produktů se skládá z prvků patřících k různým generickým kategoriím produktů. Zda je produkt poté nazván službou, softwarem, hardwarem nebo zpracovaným materiálem, závisí na dominantním prvku. Například nabízený produkt „automobil“ sestává z hardwaru (např. pneumatik), ze zpracovaných materiálů (např. paliva, chladicí

Nahrávám...
Nahrávám...