dnes je 23.7.2024

Input:

Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ze dne 20. prosince 2006 o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

22.1.2007, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.2.2.1 Nařízení vlády č. 616/2006 Sb. ze dne 20. prosince 2006 o technických požadavcích na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 7 a 8, § 11 odst. 2, § 12 odst. 1 a 3 a § 13 zákona:

§ 1

Základní ustanovení

 1. Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství 1) a upravuje technické požadavky na výrobky z hlediska jejich elektromagnetické kompatibility.

 2. V tomto nařízení se rozumía) zařízením přístroj nebo pevná instalace,

  1. b) přístrojem dokončený přístroj, nebo sestava přístrojů uváděná na trh jako samostatný funkční celek určený pro konečného uživatele, které mohou způsobit elektromagnetické rušení nebo na jejichž provoz může mít elektromagnetické rušení vliv,
  2. c) pevnou instalací určitá sestava několika druhů přístrojů, případně prostředků, jež jsou zkompletovány, instalovány a určeny k trvalému používání na předem daném místě,
  3. d) elektromagnetickou kompatibilitou schopnost zařízení uspokojivě fungovat v elektromagnetickém prostředí, aniž by samo způsobovalo nepřípustné elektromagnetické rušení jiného zařízení v tomto prostředí,
  4. e) elektromagnetickým rušením elektromagnetický jev, který může zhoršit funkci zařízení; elektromagnetickým rušením může být elektromagnetický šum, nežádoucí signál nebo změna v samotném prostředí šíření,
  5. f) odolností schopnost zařízení správně fungovat bez zhoršení kvality funkce za přítomnosti elektromagnetického rušení,
  6. g) účely bezpečnosti zajištění ochrany lidského zdraví, života nebo majetku,
  7. h) elektromagnetickým prostředím veškeré elektromagnetické jevy pozorovatelné v daném místě.
 3. Přístrojem ve smyslu odstavce 2 písm. b) se rozumí rovněž

  1. komponenty nebo podsestavy určené pro zabudování do přístroje konečným uživatelem, jež mohou být zdrojem elektromagnetického rušení nebo na jejichž fungování může mít elektromagnetické rušení vliv,

  2. mobilní instalace definované jako sestava přístrojů, případně prostředků, určená k přesunu a provozu na různých místech.

 4. Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona všechna zařízení, s výjimkou zařízení uvedených v odstavci 5.

 5. Toto nařízení se nevztahuje na

  1. rádiová a na telekomunikační koncová zařízení, na něž se vztahuje zvláštní právní předpis 2) ,

  2. výrobky, součásti a zařízení letecké techniky uvedené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1592/2002 ze dne 15. července 2002 o společných pravidlech v oblasti civilního letectví a o zřízení Evropské agentury pro bezpečnost letectví,

  3. rádiová zařízení používaná radioamatéry ve smyslu radiokomunikačních nařízení přijatých v rámci Ústavy a úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie 3) , pokud zařízení nejsou dostupná na trhu; za dostupné na trhu se nepovažují stavebnice se součástkami určené k sestavení radioamatéry a na trh uvedená zařízení upravená radioamatéry pro vlastní potřebu,

  4. zařízení, jež mají svou podstatou takové fyzikální vlastnosti, že

   1. nemohou způsobit elektromagnetické vyzařování překračující úroveň umožňující rádiovým, telekomunikačním a ostatním zařízením provoz v souladu s daným účelem ani k takovému vyzařování přispívat a

   2. budou bez přijatelného zhoršení fungovat v přítomnosti elektromagnetického rušení, jež je běžné vzhledem k účelu jejich použití.

§ 2

Základní požadavky

 1. Základní požadavky, které musí stanovené výrobky splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

 2. Za splněný se považuje ten základní požadavek, k němuž se vztahuje

  1. harmonizovaná evropská norma, na níž je zveřejněn odkaz v Úředním věstníku Evropské unie,

  2. harmonizovaná česká technická norma, která přejímá normu podle písmene a), nebo

  3. zahraniční technická norma v členském státě Evropské unie, která přejímá normu podle písmene a), a zařízení příslušné ustanovení těchto harmonizovaných technických norem splňuje. Tento předpoklad neplatí, byl-li odkaz z Úředního věstníku Evropské unie stažen.

 3. Požadavky stanovené pro zařízení ve zvláštních právních předpisech 4) nejsou, pokud jde o základní požadavky podle odstavce 1, tímto nařízením dotčeny.

§ 3

Uvádění zařízení na trh nebo do provozu

 1. Zařízení může být uvedeno na trh nebo do provozu pouze, je-li provedeno tak, aby za předpokladu, že je řádně instalováno, udržováno a používáno pro účely, pro které je určeno, splňovalo požadavky tohoto nařízení.

 2. Dojde-li u zařízení, které odpovídá odstavci 1, za účelem

  1. překonání stávajícího nebo předpokládaného problému s elektromagnetickou kompatibilitou v konkrétním místě, nebo

  2. ochrany veřejných telekomunikačních sítí nebo přijímačů a vysílačů, jsou-li v přesně vymezených situacích používány pro účely bezpečnosti, k omezení uvedení do provozu podle zvláštního právního předpisu, musí být toto omezení bez zbytečného odkladu oznámeno Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, který o něm informuje Komisi Evropských společenství a ostatní členské státy Evropské unie. Tímto nejsou dotčeny postupy podle zvláštního právního předpisu 5) .

 3. Zařízení, která nesplňují požadavky tohoto nařízení, mohou být vystavována nebo předváděna na veletrzích, výstavách a při podobných akcích za předpokladu, že je z viditelného označení zřejmé, že nesmějí být uvedena na trh nebo do provozu, dokud nebude zajištěna jejich shoda s požadavky tohoto nařízení; předvádění se může konat za předpokladu, že jsou přijata odpovídající opatření zabraňující elektromagnetickému rušení.

§ 4

Postupy posuzování shody přístroje

 1. Posuzování shody se základními požadavky podle § 2 odst. 1 se provede postupem stanoveným v příloze č. 2 k tomuto nařízení. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce může užít rovněž postup podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení. Shodu přístroje osvědčí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vydáním ES prohlášení o shodě a opatřením přístroje označením CE podle § 5 odst. 1 a 2.

 2. Doklady o posouzení shody (§ 13 odst. 7 zákona) zahrnují ES prohlášení o shodě (§ 13 odst. 2 zákona) a technickou dokumentaci podle odstavce 4.

 3. ES prohlášení o shodě musí obsahovat

  1. odkaz na příslušný předpis Evropských společenství 1) ,

  2. údaje podle § 5 odst. 3 písm. a) o přístroji, na který se vztahuje,

  3. údaje o výrobci nebo zplnomocněném zástupci – u fyzické osoby jméno a příjmení nebo obchodní firmu a trvalý pobyt nebo adresu místa bydliště nebo místo podnikání, u právnické osoby název nebo obchodní firmu a její sídlo nebo umístění organizační složky (dále jen „identifikační údaje“),

  4. daje o technických normách nebo jiných dokumentech, které přístroj splňuje a na jejichž základě je prohlašována shoda s ustanoveními tohoto nařízení, s uvedením data vydání těchto norem nebo dokumentů,

  5. datum prohlášení,

  6. identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo zplnomocněného zástupce a její podpis.

 4. Technická dokumentace musí umožňovat posouzení shody přístroje se základními požadavky, které se na něj vztahují. Musí zahrnovat konstrukci a výrobu přístroje, přičemž musí obsahovat

  1. celkový popis přístroje,

  2. prokázání souladu s harmonizovanými technickými normami použitými buď zcela nebo částečně,

  3. pokud výrobce nepoužil harmonizované technické normy, popřípadě je použil pouze částečně, tak popis a vysvětlení postupu, jímž je zajištěno splnění základních požadavků včetně popisu posouzení elektromagnetické kompatibility podle bodu 1 přílohy č. 2 k tomuto nařízení, výsledky provedených projektových výpočtů, protokoly o zkouškách, popřípadě další vhodné dokumenty,

  4. vyjádření notifikované osoby, pokud byl použit postup podle přílohy č. 3 k tomuto nařízení.

§ 5

Označení CE a jiné označování a informace

 1. Označení CE (§ 13 odst. 3 zákona), jehož grafická podoba je stanovena zvláštním právním předpisem 6) , se umisťuje na přístroj nebo štítek s údaji. Pokud to není možné nebo to nelze s ohledem na charakter přístroje zabezpečit, musí být označení umístěno na obalu, pokud je v něm přístroj dodáván, a na přiložených dokladech. Přístroj nesmí být opatřen označením, které by mohlo kohokoliv uvádět v omyl, pokud jde o označení CE. Na přístroji, jeho obalu nebo návodu k použití může být umístěno i jiné značení než označení CE, ale nesmí tím být snížena viditelnost a čitelnost označení CE.

 2. Jestliže právní předpisy, které se na výrobek vztahují a které označení CE stanovují nebo umožňují, po přechodnou dobu připouští, aby výrobce zvolil, kterými ustanoveními se bude řídit, pak označení CE vyjadřuje shodu pouze s těmi předpisy nebo jejich ustanoveními, které výrobce použil. V tomto případě musí být v dokumentech, upozorněních nebo návodech, požadovaných příslušnými právními předpisy a přiložených k příslušnému výrobku, uvedeny údaje o odpovídajících právních předpisech Evropského společenství nebo jejich ustanoveních, které výrobce použil.

 3. U každého přístroje se uvede

  1. typ, série, výrobní číslo nebo jiné údaje umožňující jeho identifikaci,

  2. identifikační údaje výrobce, a není-li výrobce usazen v členském státě Evropského společenství,

Nahrávám...
Nahrávám...