dnes je 20.7.2024

Input:

Návod k používání - nedílná část stroje

20.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.6.1 Návod k používání – nedílná část stroje

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Úvod

Zpracováním návodu k používání podle požadavků a pravidel především nařízení vlády č. 24/2003 Sb. (kterým se stanoví technické požadavky na strojní zařízení) a ČSN EN 62079:2001 (Zhotovování návodů, strukturování, obsah a prezentace) se zabývaly předcházející praktické příručky pro výrobce, dovozce a prodejce strojních zařízení.

Požadavky na obsah návodů

Požadavky na obsah návodů k používání a informace, které by měly návody uvádět, byly doplněny praktickými příklady možných formulací a grafického zpracování jednotlivých kapitol tak, jak jsou v této normě seřazeny.

Současná aktualizace příručky s tematikou zpracování návodu k používání je sestavena a uspořádána tak, aby co nejvíce náročnou práci s jejich zpracováním výrobcům strojních zařízení usnadnila a současně nebyla opomenuta žádná důležitá informace.

Návody jsou prostředky, pomocí kterých výrobce informuje uživatele, jak výrobek používat správným a bezpečným způsobem po celou dobu jeho technického „života“.

Informace pro uživatele

V závislosti na charakteristice zařízení, složitosti, riziku a právních požadavcích se jedná o informace pro uživatele o samotném zařízení, o jeho balení, skladování, dopravě, čištění, uvádění do provozu, seřizování, o způsobech likvidace po uplynutí jeho technického „života“, o předpokládaném používání a v neposlední řadě o způsobech, jak by nemělo být zařízení používáno.

Tvorbu návodu k používání nelze v žádném případě podceňovat. Je třeba vzít v úvahu, že tento dokument má v zásadě právní charakter. Oprávněnost reklamací a zejména pak případné nehody se zraněním osob budou posuzovány podle toho, jak dostatečně jasně byl uživatel informován, jakým způsobem má zařízení používat a také nepoužívat, nebo jakým způsobem je nutné se všem rizikům a nebezpečím vyhnout.

REKAPITULACE POŽADAVKŮ ZÁKONA A NAŘÍZENÍ VLÁDY K NÁVODU K POUŽÍVÁNÍ

Všeobecné požadavky

Každé strojní zařízení musí být výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem před jeho uvedením na trh opatřeno označením CE a vybaveno přiloženým ES prohlášením o shodě (s výjimkou strojních zařízení, která nejsou schopna samostatné funkce a mají být začleněna do jiného strojního zařízení, nebo sestavena spolu s jiným strojním zařízením tak, že vznikne strojní zařízení podléhající tomuto nařízení).

Strojní zařízení musí být vyrobeno tak, aby plnilo svou funkci a mohlo být seřizováno a udržováno, aniž by osoby byly vystaveny riziku, pokud se tyto operace provádějí za podmínek předpokládaných výrobcem.

Povinnosti výrobce

Výrobce musí uvědomit uživatele o přetrvávajícím nebezpečí vyplývajícím z jakýchkoli nedostatků účinnosti přijatých ochranných opatření, upozornit na případnou potřebu speciálního výcviku a specifikovat potřebu osobních ochranných prostředků.

Při zpracovávání návodu k používání musí výrobce brát v úvahu nejen běžné používání strojního zařízení, ale rovněž i taková používání, která lze rozumně předpokládat.

Strojní zařízení musí být navrženo tak, aby se předešlo jinému než normálnímu používání, pokud by takové používání mohlo způsobit riziko. Pro takové případy musí návod k používání upozornit uživatele na nesprávné způsoby používání strojního zařízení, k nimž může podle zkušeností dojít.

Strojní zařízení musí být dodáváno s veškerým nezbytným speciálním vybavením a příslušenstvím, které umožní seřízení, údržbu a používání strojního zařízení bez rizika.

Chybám, které by mohly vzniknout při instalaci nebo přestavbě určitých částí a mohly by být zdrojem rizika, je třeba zabránit konstrukčním provedením těchto částí nebo, není-li to možné, informacemi uvedenými na těchto částech a/nebo na jejich krytech. Veškeré další nezbytné informace musí být uvedeny v návodu k používání.

Každé strojní zařízení musí být opatřeno návodem k používání, který obsahuje alespoň:

Náležitoti návodu k používání

  • zopakování údajů, kterými je strojní zařízení označeno (kromě výrobního čísla), spolu s dalšími údaji vhodnými doplňkovými informacemi pro usnadnění údržby (například adresy dovozců, opravářů),

  • předpokládané používání strojního zařízení,

  • stanoviště, která mají být obsazena obsluhou,

  • pokyny týkající se bezpečnosti při uvádění do provozu, používání, manipulaci, s uvedením údajů o hmotnosti strojního zařízení a jeho různých částí, pokud jsou pravidelně přepravovány odděleně, montáži, demontáži, seřízení, údržbě (servisu a opravě), v případě potřeby pokyny pro výcvik, v případě potřeby základní charakteristiky nástrojů, které mají být připojeny ke strojnímu zařízení.

Nepřípustné způsoby používání strojního zařízení

V případě potřeby se musí v návodu k používání upozornit na nepřípustné způsoby používání strojního zařízení.

Návod k používání musí být vypracován výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem v jednom z jazyků Společenství. Při uvádění do provozu musí být veškeré strojní zařízení opatřeno překladem návodu k používání v jazyce nebo jazycích země, kde se má strojní zařízení používat, a návodem k používání v původním jazyce. Tento překlad musí vypracovat buď výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, nebo osoba, která uvádí strojní zařízení do dané jazykové oblasti.

Odchylně od tohoto požadavku může být návod k údržbě určený pro odborné pracovníky zaměstnávané výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem sepsán pouze v jednom z jazyků Společenství, kterému tito pracovníci rozumí.

Potřebná dokumentace

Návod k používání musí obsahovat nákresy a schémata nezbytná pro uvedení do provozu, pro údržbu, inspekci, kontrolu správného fungování, popřípadě i pro opravu strojního zařízení a veškeré užitečné pokyny zejména s ohledem na bezpečnost.

Jakákoli dokumentace popisující strojní zařízení nesmí být v rozporu s návodem k používání, pokud jde o hlediska bezpečnosti. Technická dokumentace popisující strojní zařízení musí poskytovat informace týkající se emisí hluku šířícího se vzduchem a v případě ručního a/nebo ručně vedeného strojního zařízení informace o vibracích.

V případě potřeby musí návod k používání obsahovat požadavky na instalaci a montáž s ohledem na snižování hluku nebo vibrací (například používání tlumičů, druh a hmotnost základových bloků).

Informace plynoucí z návodu k používání

Návod k používání musí poskytovat následující informace o emisi hluku šířícího se vzduchem ze strojního zařízení, a to buď skutečnou hodnotu, nebo hodnotu stanovenou na základě měření identického strojního zařízení:

  • ekvivalentní hladinu akustického tlaku A na stanovišti obsluhy, pokud přesahuje 70 dB, pokud tato hodnota nepřesahuje 70 dB, musí být tato skutečnost uvedena,

  • hodnotu okamžitého

Nahrávám...
Nahrávám...