dnes je 19.7.2024

Input:

Neshody a jejich řízení v systémech managementu

22.11.2006, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.2.1.1 Neshody a jejich řízení v systémech managementu

Ing. Monika Becková

I další systémy managementu (kromě QMS) dnes nejčastěji využívané pracují s těmito pojmy, aby se pak v oblasti certifikace prohlásila v závěru shody s požadavky normy na ten který systém řízení (viz certifikace shody). Uveďme si příklady:

EMS (Environmental Management System - systém environmentálního managementu)

Příklad
Pojem shoda a neshoda „zná“ rovněž EMS - viz ČSN ISO 14004:2005 „Systémy environmentálního managementu - Všeobecná směrnice k zásadám, systémům a podpůrným metodám“, která převzala definice z normy ISO 9000; ČSN EN ISO 14001:2005 „Systémy environmentálního managementu - Požadavky s návodem pro použití“ pak požaduje zavést systém pro řízení neshod - viz čl. 4.5.3 Neshoda, opatření k nápravě a preventivní opatření:

„Organizace musí vytvořit, zavést a udržovat postup(y) pro řešení skutečné(ných) nebo potenciální(ch) neshody (neshod) a pro přijetí opatření k nápravě a preventivních opatření. Postup(y) musí definovat požadavky pro:

 1. identifikování a nápravu(y) neshody (neshod) a pro přijetí opatření vedoucích ke zmírnění jejich environmentálních dopadů,

 2. zkoumání neshody (neshod), určování její(ich) příčiny (příčin) a přijímání opatření v zájmu zabránění jejich opakování,

 3. vyhodnocování potřeby zavést opatření k předcházení neshody (neshod) a zavádění vhodných opatření pro zamezení jejich výskytu,

 4. zaznamenávání výsledků přijatého (přijatých) opatření k nápravě a preventivního(ních) opatření a

 5. přezkoumávání efektivnosti přijatého (přijatých) opatření k nápravě a preventivního(ních) opatření“.

SMBOZP (systém managementu bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci)

Příklad
Také tento systém řízení definuje pojem neshoda, nápravná a preventivní opatření.

Neshoda je v tomto případě jakákoli odchylka od pracovních norem, zvyklostí, postupů, nařízení atd., která může vést k tzv. „nežádoucí události“ (nehoda, skoronehoda) - to znamená ke zranění, onemocnění, škodě na majetku, poškození pracovního prostředí či kombinaci několika těchto událostí. Dále je opět požadován postup pro řízení neshod včetně nápravných a preventivních opatření - viz čl. 4.5.2 Nehody, nežádoucí události, neshody a nápravná a preventivní opatření:

„Organizace musí vytvořit a udržovat postupy definování odpovědností a pravomocí pro:

 1. řešení a vyšetřování:

  • nehod,

  • nežádoucích událostí,

  • neshod;

 2. přijetí opatření vedoucí ke zmírnění následků nehod, nežádoucích událostí a neshod;

 3. zahájení a dokončení nápravných a preventivních opatření;

 4. ověření efektivnosti přijatých nápravných a preventivních opatření.

Tyto postupy musí vyžadovat, aby všechna navržená nápravná a preventivní opatření byla před zavedením přezkoumána procesem hodnocení rizik.“

Všechna nápravná a preventivní opatření, která jsou přijata k vyloučení příčin existujících či potenciálních příčin neshod, musejí být samozřejmě přiměřená vzhledem k významnosti problému a odpovídat zjištěným rizikům BOZP.

ISMS (Information Security Management System - systém managementu bezpečnosti informací)

Příklad
Dalším příkladem z této oblasti je systém vycházející z požadavků ČSN BS 7799-2:2004 „Systém managementu bezpečnosti informací - Specifikace s návodem pro použití“, která požaduje po organizaci „provést příslušné činnosti pro odstranění nedostatků spojených s implementací a provozem ISMS, aby zabránila jejich opětovnému výskytu.

Dokumentované postupy pro nápravná opatření musí určit požadavky na:

 1. identifikaci neshod v zavedení a/nebo provozu ISMS,

 2. určení příčin neshod,

 3. vyhodnocení potřeby opatření, kterým se zajistí, že se neshody znovu nevyskytnou,

 4. určení a zavedení potřebných opatření k nápravě,

 5. zaznamenání výsledků zavedených opatření,

 6. přezkoumání provedených nápravných opatření“

a dále musí organizace určit požadavky v oblasti preventivních opatření, která rovněž „musí být přiměřená závažnosti potenciálních problémů. Dokumentovaný postup

Nahrávám...
Nahrávám...