dnes je 21.7.2024

Input:

Nová norma ČSN EN 31010:2011 - management rizik - techniky posuzování rizik

22.7.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.25 Nová norma ČSN EN 31010:2011 - management rizik - techniky posuzování rizik

Na několika místech této příručky (např. v Systému managementu bezpečnosti informací, ale i v Systému managementu BOZP) jsme se již několikrát věnovali tématu analýzy a řízení rizik. Pro zajímavost tedy přinášíme informaci o další relativně nové normě týkající se této oblasti. Mezinárodní verze normy IEC/ISO 31010:2009 byla zpracována za spolupráce organizace ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC (Mezinárodní elektrotechnická komise). Evropskou normu EN 31010:2010 pod názvem Risk management - Risk assessment techniques schválil CENELEC (Evropská komise pro normalizaci v elektrotechnice) 1. 5. 2010. Tato norma poté vyšla v ČR jako ČSN EN 31010:2011: Management rizik - Techniky posuzování rizik, a to v lednu tohoto roku.

Zatímco smyslem základní normy pro management rizik, kterou se rozumí norma ČSN ISO 31000: Management rizik - Principy a směrnice, je stanovit principy pro efektivní systém řízení rizik v organizaci obecně (tj. stanovit zásady a rámce managementu rizik, definovat systém odpovědnosti za řízení rizik, nastavit mechanismy pro vnitřní a vnější komunikaci a hlášení, vytvořit jednotná kritéria pro hodnocení rizik a implementování procesu managementu rizik včetně jeho monitorování, přezkoumávání a zlepšování), pak se její podpůrná norma ČSN EN 31010 zaměřuje na podání návodu k výběru a použití systematických technik pro posuzování rizik.

Normy související

Základní související normy pro management rizik ukazuje následující tabulka.

Mezinárodní znění  Česká verze  Obsah 
ISO Guide
73:2009 
Risk
management-Vocabulary 
TNI 01
0350:2010 
Management
rizik - Slovník
 
Definice pojmů; jedná se o základní slovník pojmů v oblasti managementu rizik. Definuje termíny ve vztahu k riziku, k managementu rizik, k analýze rizik, ke komunikaci a konzultaci a další.
=> Základní terminologie 
ISO
31000:2009 
Risk
management-Principles
and guidelines 
ČSN ISO
31000:2010 
Management
rizik - Principy
a směrnice
 
Stanovuje obecné principy pro efektivní systém řízení jakýchkoli rizik systematickým, transparentním a spolehlivým způsobem, popisuje zásady systematického zavedení managementu rizik do celkového systému řízení organizace.
=> Zásady managementu rizik 
EN
31010:2010 
Risk
management-Risk
assessment
techniques 
ČSN EN
31010:2011 
Management
rizik - Techniky
posuzování
rizik
 
Podpůrná norma pro normu ISO 31000; poskytuje návod k výběru a použití systematických technik pro posuzování rizik.
=> Návody a metody posuzování rizik 

Techniky posuzování rizik

Připomeňme si, že organizace všech kategorií i předmětu podnikání jsou vystaveny působení vnitřních a vnějších vlivů, které představují určitá rizika. Tato rizika je třeba včas identifikovat a rozhodnout se, jakými opatřeními je budeme dále řídit. Celý proces, aby byl dostatečně efektivní, musí být navíc trvalou součástí systému řízení v organizaci. Obecné principy pro efektivní systém řízení jakýchkoli rizik ve smyslu normy ČSN ISO 31000:2010 předpokládají věrohodný a na věcném základě postavený systém posuzování rizik, přičemž návod poskytuje právě nová ČSN EN 31010:2011.

Její obsah je následující:

  1. Předmět normy - jde o podpůrnou normu pro ISO 31000, poskytuje návod k volbě a použití technik posuzování rizik

  2. Citované normativní dokumenty - odkaz na ISO/IEC Pokyn 73 a ISO 31000

  3. Termíny a definice - pouze odkaz, termíny a definice vycházejí z ISO/IEC Pokynu 73

  4. Koncepce posuzování rizik - kapitola stanovuje účel a přínosy managementu rizik, popisuje rámec managementu rizik, opakuje jeho hlavní prvky součásti

  5. Proces posuzování rizik - kapitola vysvětluje jednotlivé kroky posuzování rizik

  6. Volba technik posuzování rizik - kapitola uvádí různé možnosti a přístupy k volbě vhodné techniky posuzování (v tabulce A1 jsou pak jednotlivé nástroje a techniky a jejich použitelnost v různých etapách posuzování přehledně zpracovány; v

Nahrávám...
Nahrávám...