dnes je 9.12.2023

Input:

Nová směrnice ES o strojních zařízeních

18.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.1
Nová směrnice ES o strojních zařízeních

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Na začátku roku 2006 vyvrcholila více něž osmiletá práce Evropského parlamentu a Rady za účasti Komise a zástupců členských států na dokončení nové směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES (dále jen směrnice). Směrnice byla schválena ze dne 17. 5. 2006 a publikována v Úředním věstníku EU (L 157/24) dne 9. 6. 2006.

Článek 26, odst. 1 této nové směrnice zavazuje členské státy EU, aby do 29. června 2008 přijaly a zveřejnily předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. Tyto předpisy budou používat s účinností od 29. prosince 2009. V dalším období se předpokládá zpracování nového nařízení vlády ČR, které by bylo účinné rovněž od výše uvedeného termínu stanoveného novou směrnicí, tj. od 29. 12. 2009. Do tohoto termínu zůstává v platnosti a bude se používat nařízení vlády č. 24/2003 Sb. a dosud platná směrnice 98/37/ES, která je tímto nařízením vlády transponována do českého právního řádu.

Záměrem této aktuality je stručně seznámit čtenáře s obsahem nové směrnice 2006/42/ES a přinést informace o zásadních rozdílech a zpřesněních. V dále uvedeném textu je upozorněno i na ustanovení, která mění a rozšiřují dosud platné postupy související s uváděním strojního zařízení na trh, a dále na ustanovení, která jsou ve směrnici zapracována jako zcela nová.

Z nového textu směrnice a vyhodnocení vyplývá, že:

 1. dosud platná "směrnice Rady a Evropského parlamentu 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se strojních zařízení“ byla v uplynulém období z důvodů větší jasnosti a srozumitelnosti přepracována s cílem zajistit zejména:

  1. co nejpřesnější vymezení oblasti působnosti směrnice,

  2. bezpečné konstrukce strojních zařízení včetně montáže a údržby,

  3. zavedení postupů posuzování shody podle možného nebezpečí pro každou kategorii strojního zařízení,

  4. právní rámec pro plynulý dozor nad trhem,

  5. stanovení přiměřených a účinných sankcí ze strany členských států za porušení směrnice,

  6. přesnější vymezení hranice mezi směrnicí pro strojní zařízení a směrnicí pro výtahy,

 2. ve vztahu ke směrnici 98/37/ES byla v nové směrnici 2006/42/ES pro strojní zařízení jednotlivá ustanovení zpřesněna a rozšířena, jedná se zejména o:

  1. vymezení předmětu směrnice, rozšíření rozsahu používaných definic a současně i úpravu vymezení negativního předmětu směrnice; zpřesněním definic a vymezením předmětu se tak upravila i hranice mezi směrnicí pro strojní zařízení a směrnicí pro elektrická zařízení nízkého napětí (LVD), uvádí se seznam několika kategorií elektrických zařízení (spotřebiče pro domácnost určené k domácímu použití, audio a video přístroje, zařízení pro informační technologie, běžné kancelářské stroje, spínače nízkého napětí a řídicí jednotky, elektromotory), která patří výlučně do rámce LVD, ostatní podle povahy rizik; směrnice nově zavádí pojem neúplného strojního zařízení, hranici mezi směrnicí pro strojní zařízení a směrnicí pro výtahy (95/16/ES) specifikuje samostatná změna, která je součástí nové směrnice pro strojní zařízení;

  2. zpřesnění a rozšíření řady původních ustanovení týkajících se uvedení strojního zařízení na trh, volného pohybu, ochranné doložky, postupu zpochybnění harmonizovaných norem a dozoru nad trhem postupu;

  3. pokud se týká posuzování shody, oproti dosud platné směrnici nová směrnice zavádí kromě modulů A, B, C i modul H (komplexní zabezpečování jakosti); základní kritéria pro jednotlivé kategorie výrobků a použité postupy zůstávají stejná:

   • není-li strojní zařízení uvedeno v příloze IV, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce postup posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy VIII – modul A,

   • je-li zařízení uvedeno v příloze IV a je-li vyrobeno podle harmonizovaných norem a tyto normy zahrnují všechny příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, použije výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce jeden z těchto postupů:

    • postup posuzování shody interním řízením výroby strojního zařízení podle přílohy VIII (modul A);

    • postup ES přezkoušení typu podle přílohy IX a interní řízení výroby strojního zařízení podle přílohy VIII

Nahrávám...
Nahrávám...