dnes je 14.8.2022

Input:

NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní OP

9.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.35
NV č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní OP

Ing. Lukáš Turza

Dne 9. 12. 2002 bylo vydáno nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky, které vstoupilo v platnost 1. 5. 2004.

Směrnice 89/686/EHS je založena na zásadách „nového přístupu” stanovených v usnesení Rady ze dne 7. května 1985 o novém přístupu k technické harmonizaci a normám. Stanoví tedy pouze základní požadavky týkající se OOP, zatímco technické podrobnosti přijímají Evropský výbor pro normalizaci (CEN) a Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (Cenelec) v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012. Shoda s takto stanovenými harmonizovanými normami, na něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, zakládá předpoklad shody s požadavky směrnice 89/686/EHS. Zkušenosti ukazují, že tyto základní zásady fungují v tomto odvětví dobře a měly by být zachovány, ba dále prosazovány.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (nařízení se použije ode dne 21. dubna 2018 s výjimkou článků 20 až 36 a článku 44, které se použijí ode dne 21. října 2016, a čl. 45 odst. 1, který se použije ode dne 21. března 2018).

Nové Evropské nařízení vlády pro osobní ochranné prostředky je součástí balíčku, který uvádí do souladu s tzv. novým právním rámcem (někdy překládáno též jako nový legislativní rámec) devět směrnic o výrobcích. Odvětví, jichž se tyto směrnice týkají, hrají v průmyslu velmi důležitou roli (tlakové nádoby, výbušniny, elektromagnetická kompatibilita, váhy, měřidla, výtahy, výrobky pro prostředí s nebezpečím výbuchu, elektrická zařízení) a jsou předmětem silné mezinárodní konkurence.

Harmonizační právní předpisy Unie (EU) zajišťující volný pohyb výrobků výrazně přispěly k dokončení a fungování jednotného trhu. Jejich cílem je zajistit vysokou úroveň ochrany a poskytnout hospodářským subjektům nástroje, které jim umožní prokázat shodu výrobků, a zaručit tak jejich volný pohyb na základě důvěry v tyto výrobky.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních ochranných prostředcích je harmonizačním právním předpisem Unie, který zajišťuje volný pohyb osobní ochranný prostředky (OOP). Stanoví základní požadavky na bezpečnost, které OOP musí splňovat za účelem dodání na trh EU. Výrobci musí prokázat, že OOP byla navržena a vyrobena v souladu se základními požadavky na bezpečnost, a připojit označení CE.

Během provádění a prosazování harmonizačních právních předpisů Unie v různých odvětvích vyšly najevo některé nedostatky a nejednotnosti, jejichž důsledky jsou:

výskyt výrobků, které nejsou v souladu s právními předpisy, nebo nebezpečných výrobků na trhu a s tím související nedostatek důvěry v označení CE,

konkurenční nevýhody hospodářských subjektů, které právní předpisy dodržují, v porovnání se subjekty, které je obcházejí,

nerovné zacházení v případě výrobků, které nejsou v souladu s právními předpisy, a narušení hospodářské soutěže v důsledku různých přístupů k prosazování právních předpisů,

uplatňování různých postupů při jmenování subjektů posuzování shody ze strany vnitrostátních orgánů,

problémy s kvalitou některých oznámených subjektů.

Regulační prostředí se rovněž stává čím dál víc složitějším, neboť jeden a týž výrobek často zároveň spadá do působnosti několika právních předpisů. Vzhledem k nejednotnosti těchto předpisů je pro hospodářské subjekty a orgány stále těžší tyto předpisy správně vykládat a uplatňovat.

Hlavní aspekty NV:

Pro účely tohoto nařízení se za osobní ochranný prostředek považuje:

osobním ochranným prostředkem” (OOP):

a) prostředek navržený a vyrobený k nošení nebo držení osobou pro ochranu před jedním nebo více riziky pro její zdraví nebo bezpečnost;

b) vyměnitelná součást pro prostředky uvedené v písmenu a), jež má zásadní význam pro jejich ochrannou funkci;

c)připojovací systém pro prostředky uvedené v písmenu a), který není držen ani nošen osobou, je navržen k připojení daného prostředku k vnějšímu zařízení nebo ke spolehlivému kotvícímu bodu, není navržen k trvalému připevnění a nevyžaduje připevňovací činnosti před použitím;

Podrobnější výklad povinností subjektů (výrobce, zplnomocněný zástupce, dovozce, distributor.

Případy, kdy se povinnosti výrobců vztahují na dovozce a distributory

Dovozce nebo distributor je pro účely tohoto nařízení považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce, pokud uvede OOP na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud upraví OOP, jenž byl na trh již uveden, takovým způsobem, který může ovlivnit jeho soulad s tímto nařízením.

EU prohlášení o shodě

1. EU prohlášení o shodě potvrzuje, že bylo prokázáno splnění příslušných základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze II.

2. EU prohlášení o shodě musí být vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze IX, musí obsahovat prvky stanovené v příslušných modulech uvedených v přílohách IV, VI, VII a VIII a musí být průběžně aktualizováno. Přeloží se do jazyka nebo jazyků požadovaných členským státem, v němž se OOP uvádí nebo dodává na trh.

3. Pokud se na OOP vztahuje více než jeden akt Unie požadující EU prohlášení o shodě, vypracuje se pro účely všech těchto aktů Unie jediné EU prohlášení o shodě. V prohlášení se uvedou dotčené akty Unie, včetně odkazů na jejich zveřejnění.

4. Vypracováním EU prohlášení o shodě přebírá výrobce odpovědnost za soulad OOP s požadavky stanovenými v tomto nařízení.

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č.

1. OOP (výrobek, typ, šarže nebo sériové číslo):

2. Jméno a adresa výrobce a jeho zplnomocněného zástupce, pokud byl jmenován:

3. Toto prohlášení o shodě se vydává na výhradní odpovědnost výrobce:

4. Předmět prohlášení (identifikace OOP umožňující zpětně jej vysledovat; je-li to pro účely identifikace OOP nezbytné, může obsahovat dostatečně zřetelné barevné vyobrazení):

5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je ve shodě s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie: …

6. Odkazy na příslušné harmonizované normy, které byly použity, včetně data normy, nebo na jiné technické specifikace, včetně data specifikace, na jejichž základě se shoda prohlašuje:

7. Případně: oznámený subjekt … (název, číslo) … provedl EU přezkoušení typu (modul B) a vydal certifikát EU přezkoušení typu … (odkaz na daný certifikát).

8.

Nahrávám...
Nahrávám...