dnes je 23.7.2024

Input:

Obchodní logistika

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.8.2 Obchodní logistika

Prof. Ing. František Němec, Ph.D.

Oběh zboží

Obchodní logistika představuje tedy velmi významnou část celkové logistiky, zaměřenou na oběh zboží. Stručně lze obchodní logistiku definovat jako „vědní a pragmatickou disciplínu, která se zabývá plánováním, řízením a realizací toku zboží a informací tak, aby správná komodita byla ve správný čas na správném místě s co nejnižšími náklady“. Z pohledu toho, jak se obchodní logistika podílí na navýšení přidané hodnoty, kterou je v konečném důsledku zákazník ochoten zaplatit, je patrné, že právě oběhové procesy jsou poměrně nákladné a jen v omezené míře se podílejí na navýšení přidané hodnoty. Z těchto důvodů nelze oběhové procesy oddělit od ostatních logistických činností a je nutné jim věnovat velkou pozornost. Další významný faktor je nutno spatřovat v tom, že oběhové procesy značně ovlivňují kvalitu finálních produktů v tom smyslu, že i kvalitně vyrobený produkt může být na konci logistického řetězce negativně ovlivněn po stránce své kvality.

Tři základní složky

Distribuční proces

Obchodní logistika se musí zpravidla zaměřit na tři základní složky - plánování, řízení a vlastní realizaci obchodních činností. Význam plánování v oběhu zboží spočívá v tom, že jsou plánovací procesy základem racionálního řešení. Řízení těchto procesů představuje jednak soubor toku informací, jednak vlastní usměrňování logistických procesů. Významná je složka realizace, která zajišťuje praktické uplatňování nových poznatků. Jak vidíme, tento náš zcela nový pohled na členění logistiky ukazuje, že distribuční procesy jsou nedílnou součástí obchodních procesů, tedy vlastně jejich realizační složkou. Je to právě obchodní logistika, která naplňuje řadu aspektů potřebných k dosažení logistických výstupů, tj. minimalizaci nákladů při maximální možné úrovni zákaznického servisu. Pokud nebudou obchodní procesy fungovat správně, jako výrobní logistické procesy, distribuční procesy, manipulační procesy a případně další logistické procesy ztrácejí své opodstatnění. Svůj význam nabývají teprve tehdy, když materiálový tok (včetně transformace a nabývání přidané hodnoty) mění svého vlastníka prostřednictvím obchodních logistických procesů.

Obchodní logistika a její procesy mají velmi úzké vazby na podnikový marketing. Jestliže marketing usiluje o výhodný a úspěšně realizovaný prodej v konkrétním prostoru a čase, logistika se zabývá zajištěním procesu pohybu zboží a procesu informací, jejichž konečným výsledkem je „správná komodita zboží ve správný čas na správném místě“.

Nízké náklady

Poslední složkou definice je požadavek nízkých nákladů. Obecně je hlavním cílem logistiky zajistit dosažení co nejvyšších zisků z celé činnosti. Vlastní cenová tvorba je řešena marketingovou filozofií a strategií. Existující konkurence omezuje získání vyšších zisků pouze uplatněním výhodných logistických řešení. Vlastní ekonomické kritérium vhodnosti logistického řešení je obsaženo ve výši logistických nákladů. Náklady oběhu ve vazbě na nákupní cenu (která ovšem může být rovněž modifikována logistickou cestou nákupu) představují proto kriteriální funkci obchodní logistiky.

Logistické náklady

Logistické náklady nejsou pojmem zcela jednoznačně mezinárodně definovaným. Obecně sem však patří náklady dopravy, ložných operací, manipulací, skladování, manipulací v prodejně a balicích procesů. V nákladech na skladování je zahrnuta částka odpovídající rozsahu zásob.

Pohyb zboží od výroby k zákazníkovi

Pro logistiku je charakteristické komplexní pojetí pohybu zboží. Pro obchodní logistiku jde tedy o pohyb zboží od výroby k zákazníkovi, ke konečnému spotřebiteli. Řešení spočívá v tom, jak efektivně a optimálně navázat na předchozí i následné články logistického řetězce tak, aby byl výsledný efekt výhodný pro celý proces. V každém případě se musí brát do úvahy, že i ostatní články logistického řetězce mají tendenci nakoupit levně a výhodně, požadují nejen kvalitní produkci, ale i kvalitní služby s ní spojené. V opačném případě to určitě dokáže vše nabídnout konkurence.

Cíle obchodní logistiky

Cíle obchodní logistiky a jejich procesů je možno shrnout do dvou složek:

  1. uspokojovat požadavky odběratele na požadované úrovni, zajistit dobrý výkon v požadované kvalitě,

  2. minimalizovat náklady.

Z pohledu těchto dvou hlavních složek cíle logistického snažení je třeba vždy posuzovat jednotlivá opatření. Jedna složka bez druhé znamená neúspěch realizace.

Kvalita dodavatelského systému

Kvalitu dodavatelského systému můžeme definovat následně takto:

  • rychlost a rozsah dodávek zahrnující dobu odezvy na objednávku (v Evropě obvykle 48 hodin, u velkých firem 24 hodin), stupeň pohotovosti dodávky a její úplnosti, zajištění vhodné

Nahrávám...
Nahrávám...