dnes je 16.7.2024

Input:

Odborná způsobilost a certifikace personálu v oblasti BOZP

22.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.2.4.2 Odborná způsobilost a certifikace personálu v oblasti BOZP

Ing. Monika Becková

Další část kapitoly „Certifikace personálu“ této příručky se zaměří na odbornou způsobilost včetně tzv. „zvláštní“ odborné způsobilosti a způsoby jejího prokazování, požadavky na zkoušky, popř. certifikaci pracovníků v oblastech souvisejících s bezpečností a ochranou zdraví při práci nevyjímaje.

Vzhledem k tomu, že jde o oblast týkající se velké většiny firem a požadavky s ní spojené vycházejí z požadavků právních předpisů, je důležité orientovat se v této problematice a zahrnout následující požadavky do plánování procesů vzdělávání a zajišťování dostatečné kvalifikace personálu ve firmě.

Zde navazujeme (stejně tak jako v předchozím případě odst. Certifikace personálu v systémech managementu) na kap. Rozvoj zaměstnanců naší příručky, neboť plánování vzdělávání, výcviku a případných zkoušek je v takovém případě nezbytné zahrnout do celopodnikového plánu rozvoje lidských zdrojů.

Význam kompetentních pracovníků

Bez kompetentních pracovníků s příslušnými znalostmi, praxí, vzděláním a popřípadě příslušnými zkouškami se nemůže management firmy spolehnout na to, že naplánované činnosti a procesy budou správně realizovány. Je-li navíc právním či jiným předpisem stanoven v této souvislosti konkrétní požadavek, nemůže (nebo přesněji řečeno neměla by) být vůbec příslušná činnost vykonávána, nemáme-li k dispozici způsobilého pracovníka.

Definice pojmů odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost

Způsobilost

Co rozumíme pojmem způsobilost, bylo již v této příručce několikrát zmíněno.

Souhrnně řečeno, jedná se o kombinaci:

 • vzdělání,

 • výcviku,

 • zkušeností,

 • dovedností,

 • popřípadě osobních vlastností.

Odborná způsobilost

Pokud použijeme velice obecné ustanovení normy ISO 9000:2005 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník, ve čl. 3.1.6 odborná způsobilost (v angl. originále pojem „competence“), najdeme následující definici:

 • prokázaná schopnost aplikovat předepsané znalosti a dovednosti.

Zvláštní odborná způsobilost

Pro upřesnění pojmů odborná způsobilost a zvláštní odborná způsobilost dále použijeme normu ČSN OHSAS 18002, která ve své předmluvě týkající se mj. upřesnění použitých českých překladů anglických termínů uvádí, že pojem kompetence (či odborná způsobilost) zahrnuje v kontextu BOZP obecně:

 • schopnosti nebo znalosti získané studiem, praxí či doplňkovým školením,

 • odbornou způsobilost a zvláštní odbornou způsobilost vyžadovanou právními předpisy pro provádění určitých, v příslušných právních předpisech specifikovaných činností (prokazuje se osvědčením, certifikátem, průkazem apod.); čili je požadována zvlášť pro určité případy navíc nad obecné schopnosti nebo znalosti získané studiem, praxí či doplňkovým školením.

Zákon č. 309/2006 Sb.

Odbornou způsobilost a zvláštní odbornou způsobilost vymezuje rovněž zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), v pl. zn., v § 10 a 11:

Předpokladem odborné způsobilosti fyzické osoby je dle tohoto zákona:

 1. alespoň střední vzdělání s maturitní zkouškou;

 2. odborná praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském studijním programu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci; za odbornou praxi se považuje doba činnosti vykonávané v oboru, ve kterém fyzická osoba bude zajišťovat úkoly v prevenci rizik nebo činnost v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci;

 3. doklad o úspěšně vykonané zkoušce z odborné způsobilosti.

Předpokladem zvláštní odborné způsobilosti fyzické osoby je dle tohoto zákona:

 1. zdravotní způsobilost podle zvláštního právního předpisu,

 2. dosažení věku stanoveného zvláštním právním předpisem; tento věk však nesmí být nižší než 18 let,

 3. odborné vzdělání stanovené prováděcím právním předpisem,

 4. odborná praxe v délce a v oboru stanoveném prováděcím právním předpisem,

 5. splnění požadavků určených osobou, která uvádí na trh nebo distribuuje, popřípadě uvádí do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem,

 6. doklad o úspěšně vykonané zkoušce ze zvláštní odborné způsobilosti.

Zvlášť odborně způsobilý zaměstnanec musí dále dokončit zaškolení nebo zácvik, v němž působil pod dohledem osoby uvádějící na trh nebo distribuující (tj. výrobce, distributor, dovozce), popřípadě uvádějící do provozu výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem, popřípadě osoby touto osobou určené. Nebyl-li způsob, obsah a doba zaškolení nebo zácviku určen jimi, určí je zaměstnavatel s ohledem na charakter práce a náročnost obsluhy.

Oprávněný zájem

Pozn.: Pojem oprávněný zájem, který mohou výrobky ve zvýšené míře ohrozit, upravuje zákon č. 22/1997 Sb., v pl. zn., o technických požadavcích na výrobky, § 1 písm. a), následujícím způsobem: zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem.

Obecné schéma odborné a zvláštní odborné způsobilosti

Pro oblast odborné způsobilosti a zvláštní odborné způsobilosti tedy platí následující obecné schéma:

 • požadavky stanovuje právní předpis, norma či normativní dokument,

 • pro její získání je třeba splňovat stanovené vstupní předpoklady z hlediska věku, dosaženého vzdělání, předchozí praxe apod.,

 • je třeba většinou absolvovat příslušný výcvik, školení, kurz,

 • je třeba složit zkoušku,

 • v pravidelných předpisem stanovených intervalech je obvykle povinné přezkoušení.

Oblasti vyžadující odbornou způsobilost

S termínem odborně způsobilá osoba se můžeme setkat např. v oblasti prevence rizik v BOZP, ve stavebnictví v souvislosti s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi, v požární ochraně, při řešení problematiky nakládání s vysoce toxickými látkami. Pro představu o množství profesí, kde je způsobilost předpisem požadována, uvádíme tabulku přehledu odborné způsobilosti.

Pozn.: V tabulce jsou uvedeny pouze příklady takových činností, kde je požadováno přezkoušení a udělení oprávnění, osvědčení, certifikátu, průkazu apod. třetí osobou - akreditovaným orgánem, orgánem státního odborného dozoru nad bezpečností práce apod. Tabulka neobsahuje kompletní výčet takových profesí. Nejsou zde uvedena ani školení v oblasti BOZP, kde je povinností zaměstnavatele je organizovat a ověřovat jejich účinnost (např. vstupní a periodická školení BOZP), výstupem je však pouze záznam o školení a není povinnost vystavovat třetí nezávislou stranou jakékoli certifikáty.

Přehled příkladů profesí/činností, při kterých je požadována odborná způsobilost v oblasti BOZP

Profese/
činnost
 
Právní
předpis
 
Obsah
způsobilosti
 
Ověřuje,
přezkušuje,
vydává
osvědčení
 
Výstup  Perioda
přezkoušení
 
Odborně
způsobilá
osoba
v prevenci rizik 
Z. č. 309/2006Sb.,
§ 10
NV č. 592/2006 Sb. 
Zkouška
z odborné
způsobilosti 
Fyzická nebo právnická osoba akreditovaná MPSV k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti  Osvědčení OZO  5 let 
Koordinátor
bezpečnosti
a ochrany
zdraví při práci
na staveništi 
Z. č. 309/2006Sb.,
§ 10
NV č. 592/2006 Sb. 
Zkouška
z odborné
způsobilosti 
Fyzická nebo právnická osoba akreditovaná MPSV k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti  Osvědčení OZO  5 let 
Obsluha,
montáž,
údržba,
kontrola nebo
opravy VTZ
obecně 
Z. č. 309/2006 Sb.,
§ 11
Z. č. 174/1968 Sb.,
§ 6c 
Zkouška
z odborné
způsobilosti 
Orgán SOD,TIČR  Osvědčení  5 let 
Osoby
provádějící
řídicí práce
ve výškách
nad 1,5 m, při
montáži lešení,
stavebních
výtahů,
podpěrných
konstrukcí,
bednění 
Z. č. 309/2006 Sb.,
§ 11
NV č. 362/2005 Sb.,
příloha část VII/7 
Zaučení,
praktický
výcvik,
zaškolení,
ověření
znalostí 
Instruktor lešenářské techniky  Lešenářský
průkaz 
Stanoví
zaměstnavatel
(zpravidla
12 měsíců) 
Obsluhy
vybraných
stavebních
strojů 
Vyhl. MSv
č. 77/1965 Sb. 
Praktický
zácvik,
zaškolení,
zkouška
před komisí 
MPO  Strojnický
průkaz 
24 měsíců 
Obsluha
manipulačních
vozíků 
Z. č. 262/2006 Sb.,
§ 103/2, 3 
Praktické
zaučení,
zaškolení,
přezkoušení 
MV  Průkaz řidiče
manipulačních
vozíků 
Doporučená
lhůta
12 měsíců 
Topič
parních kotlů 
Vyhl. č.18/1979 Sb.
ČSN 07 0710 
Topičské  TIČR zkoušky  Průkaz topiče  3 roky 
Obsluha
plynových
zařízení kromě
plynových
spotřebičů
o výkonu
nižším než
50 kW 
Vyhl. č. 554/1990 Sb.
ČSN 38 6405 
Zaškolení,
přezkoušení 
RT plynových zařízení  Osvědčení  3 roky 
Pracovníci
s elektrotechnickou
kvalifikací
elektrikáři,
el. pro řízení
činností,
projektanti 
Vyhl. č. 50/1978 Sb.,
§ 5-8 
Školení,
zkouška
před komisí 
Komise (musí být s vyšší kvalifikací, než zkoušený)  Osvědčení  3 roky 
Revizní technik
EZ, PZ, TZ, ZZ 
Z. č. 174/1968 Sb.
+ přísl. vyhláška 
Zkouška  TIČR  Osvědčení  5 let 
Jeřábník,
vazač 
ČSN ISO 12 480-1  Zaškolení,
zkouška 
RT ZZ  Jeřábnický
průkaz
Vazačský
průkaz 
Termín
stanoví
provozovatel
ZZ 
Svářeč  ČSN 05 0705
ČSN EN 287-1,2 
Svářečský
kurz,
zkouška 
ČSS ANB  Svářečský
průkaz 
2 roky 
Osoba
odborně
způsobilá
pro nakládání
s nebezpečnými
chemickými
látkami
a přípravky
klasifikovanými
jako vysoce
toxické 
Z. č. 258/2000 Sb.
§ 44b 
Zkouška
o odborné
způsobilosti 
Orgán ochrany veřejného zdraví  Osvědčení  5 let 

Legenda:
EZ: elektrická zařízení,
MPO: ministerstvo průmyslu a obchodu,
MSv:

Nahrávám...
Nahrávám...