dnes je 2.12.2022

Input:

Oddíl 7.1 normy IATF 16949: Zdroje

20.6.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.11.1
Oddíl 7.1 normy IATF 16949: Zdroje

Ing. Pavla Blackmore

V dnešním článku si podrobněji rozebereme části oddílu 7.1. normy IATF 16949.

Oddíl 7.1: Zdroje

Tento oddíl zaujímá široký pohled na položky potřebné k realizaci požadavků, konkrétně požaduje podporu v těchto kritických oblastech:

Jaké zdroje jsou k dispozici oproti tomu, co je třeba pořídit, včetně:

 • - pracovní síly/kvalifikace
 • - zařízení závodu nebo kanceláří / vybavení
 • - informační technologie/komunikace
 • - doprava/logistika
 • - vybavení
 • - pracovní podmínky/prostředí (včetně fyzických a mezilidských emocionálních, intelektuálních a motivačních otázek)

Měření typu, úrovně, rozsahu, kontinuity a vhodnosti zdrojů včetně průběžného zdůvodňování jejich potřeby.

Kalibrace nebo ověřování monitorovacích a měřicích zdrojů, které ovlivňují shodu výrobků a služeb.

Určování a udržování organizačních znalostí, jako je zálohování elektronických dokumentů, záznamů nebo systémů a dokumentování základních kmenových znalostí.

Existuje několik doplňujících požadavků specifických pro IATF 16949. Pro oddíl 7.1 jsou doplňující požadavky následující:

7.1.3.1 Plánování provozů, vybavení a zařízení

Pokud se týká plánování a řízení provozu, organizace dle ISO 9001 musí:

Plánovat, implementovat a řídit procesy, jak jsou uvedeny ve 4.4 (pro připomenutí: jedná se o čl., který požaduje určit procesy, požadované vstupy a očekávané výstupy z těchto procesů, posloupnost a vzájemné působení těchto procesů atd.), potřebné k plnění požadavků na poskytování produktů a služeb, a realizovat opatření stanovená v 6.1 (opět připomínáme, že se jedná o požadavek brát v úvahu kontext a určit rizika a příležitosti) tím, že organizace:

 • určuje požadavky na produkt a služby;

 • stanovuje kritéria pro procesy a pro přejímku produktů a služeb;

 • určuje zdroje potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkt a službu;

 • uskutečňuje řízení procesů podle těchto kritérií;

 • uchovává dokumentované informace v rozsahu potřebném pro zajištění důvěry, že procesy byly provedeny podle plánu, a pro prokázání shody produktů a služeb s požadavky.

Výstup z tohoto plánování musí být vhodný pro provoz organizace.

Zásadním bodem této části normy je požadavek na řízení plánovaných změn v oblasti plánování a řízení provozu.

Organizace musí řídit plánované změny a přezkoumávat následky nezamýšlených změn a podle potřeby přijímat opatření pro zmírňování všech nepříznivých účinků.

Dále musí organizace dle IATF 16949 pro vypracování plánů provozů, vybavení a zařízení používat průřezový přístup včetně metod pro identifikaci rizik a zmirňování rizik. Při navrhování uspořádání provozu musí organizace:

 1. optimalizovat tok materiálu, manipulaci s materiálem a využití podlahové plochy k tvorbě přidané hodnoty, včetně řízení neshodného výrobku a
 2. usnadňovat synchronní tok materiálu, přichází-li to v úvahu.

Musí být vypracovány a zavedeny metody pro hodnocení proveditelnosti výroby u nového produktu nebo nových operací. Posuzování proveditelnosti výroby musí zahrnovat plánování kapacity. Tyto metody musí být rovněž použitelné pro posuzování navržených změn stávajících provozních činností.

Organizace musí udržovat efektivnost procesu, včetně pravidelného opakovaného hodnocení týkajícího se rizik, k začlenění změn provedených v průběhu schvalování procesu, udržování plánu kontroly a řízení a ověřování seřízení.

Posuzování proveditelnosti výrob a hodnocení plánování kapacity musí být vstupy do přezkoumání systému managementu.

Poznámka 1: Tyto požadavky mají zahrnovat použití zásad štíhlé výroby.

Poznámka 2: Tyto požadavky se mají používat pro činnosti dodavatele na výrobním místě, přichází-li to v úvahu.

7.1.4.1 Prostředí pro fungování procesů

Organizace musí udržovat své provozní prostory v pořádku, čistotě a v dobrém stavu podle potřeb produktu a výrobního procesu.

7.1.5.1.1 Analýza systémů měření

Pro analyzování variability výsledků každého typu systému kontrolních, měřících a zkušebních zařízení identifikovaného v plánu kontroly a řízení se musí provádět statistické studie. Použité analytické metody a přejímací kritéria musí odpovídat metodám a kritériím uvedeným v příručkách pro analýzu systému měření. Mohou se používat i jiné analytické metody a přejímací kritéria, jestliže je zákazník schválí.

Záznamy o schválení alternativních metod zákazníkem se musí uchovávat spolu s výsledky analýz alternativních systémů měření.

Poznámka: stanovování priorit analýzy systému měření má být zaměřeno na kritické nebo zvláštní charakteristiky produktu nebo procesu.

Jak zavést analýzu systému měření podle IATF 16949

Výrobní podniky dnes shromažďují obrovské množství informací prostřednictvím měření a kontrol. Pokud se tato data z měření používají k rozhodování o procesu a podniku obecně, je nezbytné, aby byla přesná.

Pokud jsou v systému měření chyby, můžete přijímat rozhodnutí na základě nesprávných údajů nebo vyrábět neshodné díly.

Správně naplánovaná a provedená analýza systému měření (MSA) může pomoci vytvořit pevný základ pro jakýkoli rozhodovací proces založený na datech.

To je celý účel ustanovení 7.1.5.1.1 Analýza systému měření v normě IATF 16949.

Co je to systém měření?

Než se ponoříme hlouběji do MSA, měli bychom si zopakovat definici systému měření a některé běžné zdroje odchylek. Systém měření byl popsán jako systém souvisejících měr, který umožňuje kvantifikovat určité charakteristiky. Může také zahrnovat soubor měřidel, přípravků, softwaru a personálu potřebných k ověření konkrétní měrné jednotky nebo k provedení vyhodnocení měřeného prvku nebo vlastnosti.

Mezi zdroje odchylek v procesu měření mohou patřit následující faktory:

- proces - zkušební metoda, specifikace

- personál - obsluha, její úroveň dovedností, školení atd.

- nástroje/zařízení - měřidla, přípravky, používané zkušební zařízení a s nimi spojené kalibrační systémy.

- měřené položky - měřené vzorky dílů nebo materiálů, plán odběru vzorků atd.

- faktory prostředí - teplota, vlhkost atd.

Všechny tyto možné zdroje odchylek zvažujeme během MSA. Hodnocení systému měření by mělo zahrnovat použití specifických nástrojů kvality k identifikaci nejpravděpodobnějšího zdroje variability. Při většině činností MSA se zkoumají dva hlavní zdroje variability: díly a měření těchto dílů. Součet těchto dvou hodnot představuje celkovou variabilitu systému měření.

Efektivní proces MSA může pomoci zajistit, že shromažďované údaje jsou přesné a systém sběru údajů je vhodný pro daný proces.

Dobrá spolehlivá data mohou zabránit plýtvání časem, prací a zmetkovitostí ve výrobním procesu.

Jedním z příkladů může být následující zkušenost, kterou jsem zaznamenala při mé praxi. Výrobní firma začala dostávat reklamace od několika svých zákazníků. Zákazníci hlásili NOK díly v různých lokacích. Díly se správně nezacvakávaly tak, nebylo možné je správně smontovat.

Jaké akce byly provedeny?

 • - proces byl prověřen a bylo zjištěno, že díly jsou vyráběny mimo specifikace

- obsluha se řídila kontrolním plánem a ke

Nahrávám...
Nahrávám...