dnes je 19.7.2024

Input:

Ověření shody několikakotoučové rozřezávací pily

17.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.6.3 Ověření shody několikakotoučové rozřezávací pily

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Název zařízení

provedení …………….

 

OVĚŘENÍ SHODY

provedení strojního zařízení s požadavky

ČSN EN 1870-4:2002

Bezpečnost dřevozpracujících strojů – Kotoučové pily

Část 4: Několikakotoučové rozřezávací pily
s ručním zakládáním a/nebo odebíráním

 


Požadavky
Podle ČSN EN 1870-4:2002 (49 6130) 
Požadavky splněny? 
  ano  ne  irel. 
1 Předmět normy
Tato evropská norma stanoví požadavky a/nebo opatření k odstranění nebezpečí a omezení rizika u několikakotoučových rozřezávacích pil s ručním zakládáním a/nebo odebíráním, jak jsou definovány v 3.1, dále jen „stroje“, konstruovaných k obrábění masivního dřeva, třískových desek, vláknitých desek, překližek a také materiálů s hladkým laminátovým povrchem.
Tato evropská norma zahrnuje příslušná nebezpečí, která se vztahují k tomuto stroji, jak je uvedeno v kapitole 4.
Tato evropská norma neplatí pro stroje se svislým válcem posuvu nebo svislým dopravním řetězem posuvu nebo pro stroje navržené k provedení prvního podélného řezu na kmenovém výřezu.
U číslicově řízených strojů řízených počítačem (CNC) neobsahuje tato evropská norma nebezpečí týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC).
Tato evropská norma je určena především pro stroje, které jsou vyrobeny po datu vydání této evropské normy. 
     
3 Termíny a definice
Pro účely této evropské normy platí následující termíny a definice: 
     
3.1 Několikakotoučová rozřezávací pila (multiblade rip sawing machine):
stroj konstruovaný pro používání s pilovými kotouči v různých místech vřetena (vřeten), které jsou během řezání v pevně nastavené v poloze a kde je obrobek posouván k pilovým kotoučům strojním posuvem, např. válci, dopravním řetězem nebo článkovým pásem, a který má ruční zakládání a/nebo odebírání; pilové kotouče mohou být instalovány na jednom nebo více vřetenech pily, která mohou být svisle přestavitelná; pilové kotouče mohou mít možnost axiálního nastavení; vřetena (vřeteno) pilových kotoučů mohou být uspořádána tak, že jsou:
a) všechna instalována nad podpěrou obrobku;
b) všechna instalována pod podpěrou obrobku;
c) instalována jak nad podpěrou obrobku, tak i pod podpěrou obrobku.

Způsob řezání může být „proti směru posuvu“ (nesousledné řezání) (viz obrázek 1a)) nebo „ve směru posuvu“ (sousledné řezání) (viz obrázek 1 b)) nebo kombinací obou způsobů.

Obrázek 1a)
Řezání proti směru posuvu (nesousledné řezání): směr posuvu obrobku ve vztahu k otáčení pilového kotouče

Obrázek 1b)
Řezání ve směru posuvu (sousledné řezání): směr posuvu obrobku ve vztahu k otáčení pilového kotouče

 
     
3.2 Pohon stroje (machine actuator): silový mechanismus uskutečňující chod stroje.       
3.3 Strojní posuv (integrated feed): posouvací mechanismus obrobku (nebo nástroje), který je součástí stroje a kde jsou obrobky (nebo prvek stroje s připojeným nástrojem) při strojním obrábění mechanicky přidržovány a vedeny.
POZNÁMKA: V případě strojů zahrnutých touto evropskou normou je strojní posuv ve formě válců, řetězového dopravníku nebo článkového pásu. Slova v závorkách nejsou použitelná na stroj zahrnutý touto evropskou normou
     
3.4 Stacionární stroj (stationary machine): stroj konstruovaný k ustavení na podlahu nebo k připevnění k podlaze nebo jiné části konstrukce stavby, který je při používání nepohyblivý.       
3.5 Zakládání stroje (loading the machine): ruční nebo automatické umisťování obrobku do vozíku, zásobníku, přesouvacího zařízení, násypky, pohyblivého článkového pásu, dopravníku nebo podávání obrobku ke strojnímu posouvacímu zařízení.       
3.6 Řezání proti směru posuvu – nesousledné řezání (cutting against the fed): řezání, kde není smysl otáčení pilového kotouče a směr posuvu obrobku shodný, jak ilustruje obrázek 1a).       
3.7 Řezání ve směru posuvu – sousledné řezání (climb cutting): řezání, kde je smysl otáčení pilového kotouče a směr posuvu obrobku shodný, jak ilustruje obrázek 1b).       
3.8 Vymrštění (ejection): neočekávaný pohyb obrobku, jeho částí nebo částí stroje ze stroje během obrábění.       
3.9 Zpětný vrh (kickback): zvláštní forma vymrštění vyznačující se při obrábění neočekávaným pohybem obrobku nebo jeho částí nebo částí stroje proti směru posuvu.       
3.10 Zachycovače zpětného vrhu (anti-kickback fingers): pohyblivé prvky na vstupní nebo výstupní straně stroje k zamezení zpětného vrhu obrobku nebo jeho částí.       
3.11 Zachycovače štěpin (anti-splinter fingers): pohyblivé prvky na vstupní straně stroje k zamezení vymrštění štěpin.       
3.12 Doba rozběhu (run-up time): doba, která uplyne od aktivace ovládacího zařízení pro spouštění až do dosažení určené frekvence otáčení vřetena.       
3.13 Doba doběhu (run-down time): doba, která uplyne od aktivace ovládacího zařízení pro zastavení do úplného zastavení vřetena.       
3.14 Řezná šířka stroje (cutting width capacity): maximální vzdálenost mezi dvěma krajními pilovými kotouči, nebo je-li používán jeden pilový kotouč, maximální vzdálenost mezi pilovým kotoučem a pravítkem.       
3.15 Ruční zakládání u strojů se strojním posuvem (manual loading of power fed machines): zavádění obrobků obsluhou ke strojnímu posuvu, např. k rotujícím posouvacím válcům, pojízdnému stolu nebo vozíku s vratným pohybem, tj. tam, kde není k dispozici pomocné zakládací zařízení k uložení a přesunu obrobku od obsluhy ke strojnímu posuvu.       
3.16 Ruční odebírání u strojů se strojním posuvem (manual unloading of power fed machines): odstraňování obrobků obsluhou na výstupu stroje, tj. tam, kde není k dispozici pomocné odebírací zařízení k uložení a přesunu obrobku od výstupu stroje k obsluze.       
3.17 Potvrzení (confirmation): prohlášení, prodejní literatura, prospekty nebo jiné dokumenty, kde výrobce (dodavatel) deklaruje buď vlastnosti materiálu, nebo výrobku, nebo jejich shodu s příslušnou normou.       
4 Seznam nebezpečí
Seznam nebezpečí je uveden v tabulce 1 ČSN EN 1870-4:2002. 
     
5 Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření
Návod ke snižování rizika konstrukcí viz kapitolu 3 EN 292-2:1991, a kromě toho dále. 
     
5.1 Ovládání       
5.1.1 Bezpečnost a spolehlivost řídicích systémů
Pro účely této evropské normy řídicí systém související s bezpečností znamená systém zahrnující vše od počátečního ručního ovládání nebo detektoru polohy až ke vstupu konečného pohonu nebo prvku, např. motoru. Řídicí systémy stroje, které souvisejí s bezpečností, jsou systémy pro:
– spouštění (viz 5.1.3);
– normální zastavení (viz 5.1.4);
– nouzové zastavení (viz 5.1.5);
– brzdicí systém (viz 5.2.4);
– axiální nastavení (5.2.2);
– blokování (viz 5.2.7);
– blokování s jištěním ochranného krytu (viz 5.2.7);
– ovládací zařízení vyžadující nepřetržité působení na ovládací prvek (tipovací ovládací zařízení) (viz 5.1.6).

Tyto řídicí systémy musí být minimálně navrženy a vyrobeny s použitím „osvědčených součástí a zásad“.
Pro účely této evropské normy „osvědčené součásti a zásady“ znamenají:
a) elektrické součásti, pokud splňují příslušné normy včetně norem následujících:
1) EN 60947-5-1:1997 (oddíl 3) pro řídicí spínače s pozitivním (nuceným) rozpojením, používané jako mechanicky ovládané detektory polohy pro ochranné kryty s blokováním a pro relé používaná v pomocných obvodech;
2) EN 60947-4-1:1992 pro elektromechanické stykače a motorové spouštěče používané v hlavních obvodech;
3) HD 22.1 S3:1997 pro pryžové kabely;
4) HD 21.1 S3:1997 pro kabely izolované PVC, pokud jsou tyto kabely navíc chráněny proti mechanickému poškození polohou (např. uvnitř stojanů);
b) mechanické součásti, pokud jsou v souladu s 3.5 EN 292-2:1991/A1:1995;
c) mechanicky ovládané detektory polohy ochranných krytů, pokud jsou ovládány pozitivním (nuceným) způsobem a jejich uspořádání/upevnění a konstrukce/montáž vačky je v souladu s požadavky 5.2 a 5.3 EN 1088:1995;
d) hydraulické a pneumatické součásti a systémy, pokud splňují EN 982:1996 a EN 983:1996;
e) zásady týkající se elektrických zařízení, pokud splňují první čtyři opatření uvedená v 9.4.2.1 EN 60204-1:1992; obvody musí být buď „kontaktně spojeny“, nebo jestliže jsou v bezpečnostních řídicích systémech použity elektronické součásti, musí být v souladu s 9.4.2.2 (tj. zálohování s křížovou kontrolou) nebo 9.4.2.3 (tj. použití různých funkčních principů a různých typů součástí) EN 60204-1:1992;
f) blokovací zařízení s jištěním ochranného krytu, pokud splňují požadavky 5.2.7.

Zařízení časové prodlevy používaná v kontaktně spojených bezpečnostních řídicích obvodech mohou být kategorie B podle EN 954-1:1996, pokud je zařízení časové prodlevy konstruováno alespoň pro jeden milion sepnutí.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje; u elektrických součástí týkajících se elektrických zařízení požadovaným potvrzením od výrobce součásti, které je shodné s relevantními normami. 
     
5.1.2 Umístění ovládačů
Elektrické ovládače pro spuštění a zastavení motoru (motorů) vřetena (vřeten) pily, pro posuv a pro výškové nastavení horních podpěrných válců musí být umístěny buď tak, jak ukazuje obrázek 2, nebo na pohyblivém ovládacím panelu v místě zakládání. Pro umístění ovládače nouzového zastavení viz 5.1.5.

Obrázek 2
Umístění ovládačů

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením a prohlídkou stroje. 
     
5.1.3 Spouštění
Viz 9.2.5.2 EN 60204-1:1992 a dále:
Pro účely této evropské normy je dosaženo „ochranné polohy a funkčnosti všech ochranných zařízení“ blokováním popsaným v 5.2.7.1 a 5.2.7.2 a 5.2.7.8. „Provoz“ znamená otáčení a/nebo strojní nastavování každého vřetena pily a/nebo zařízení k držení obrobku a/nebo jakéhokoliv prvku stroje, ve kterém je upevněn pilový kotouč.
Výjimky popsané v 9.2.5.2 EN 60204-1:1992 nejsou relevantní.
Spuštění motoru posuvu smí být možné pouze tehdy, jestliže jsou motory vřeten pily v chodu a dosáhly plné frekvence otáčení (např. zařízením časové prodlevy), kromě strojů, u kterých stejný motor pohání jak posuv, tak i vřeteno pily.
Je-li použito zařízení časové prodlevy (časové relé), musí být doba prodlevy alespoň stejná, jako je maximální doba rozběhu, a doba prodlevy musí být buď stálá (fixní), nebo musí být zařízení pro nastavení časové prodlevy zaplombováno.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.1.4 Normální zastavení
Stroje musí být vybaveny ovládačem normálního zastavení, který je-li ovládán, musí odpojit energii od všech pohonů stroje a spustit brzdu (je-li k dispozici).
Je-li stroj vybaven mechanickou brzdou, musí být ovládač normálního zastavení v kategorii 0 podle 9.2.2 EN 60204-1:1992.
Je-li stroj vybaven elektrickou brzdou, musí být ovládač normálního zastavení v kategorii 1 podle 9.2.2 EN 60204-1:1992.
Pokud je ovládací systém normálního zastavení v kategorii 1, musí být posloupnost zastavení následující:
a) přeruší se energie ke všem pohonům stroje a spustí se brzda;
b) po ukončení brzdění se přeruší energie k brzdě.
Posloupnost zastavení musí být splněna na úrovni řídicích obvodů. Je-li použito zařízení časové prodlevy (časové relé), musí být doba prodlevy alespoň stejná, jako je maximální doba doběhu. Doba prodlevy musí být buď stálá (fixní), nebo musí být zařízení pro nastavení časové prodlevy zaplombováno.

Pokud jeden z ovládačů nouzového zastavení splňuje požadavky 5.1.2 a tohoto ustanovení, může být považován za ovládač splňující požadavky ovládače normálního zastavení.
Pokud je vřeteno pily opatřeno samostatným ovládačem normálního zastavení, musí ovládač, je-li ovládán, také zastavit strojní posuv.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou a relevantním funkčním přezkoušením na stroji. 
     
5.1.5 Nouzové zastavení Viz EN 418:1992 a dále:
Stroj musí být vybaven na vstupním (předním) a výstupním (zadním) konci a dále na každém pohyblivém ovládacím panelu ovládači nouzového zastavení podle 9.2.5.4 a 10.7 EN 60204-1:1992.
Je-li stroj vybaven mechanickou brzdou, musí být ovládač nouzového zastavení v kategorii 0 podle 9.2.2 EN 60204-1:1992.
Je-li stroj vybaven elektrickou brzdou, musí být ovládač nouzového zastavení v kategorii 1 podle 9.2.2 EN 60204-1:1992. Pokud je ovládač nouzového zastavení v kategorii 1, musí být posloupnost zastavení podle 5.1.4.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou a relevantním funkčním přezkoušením na stroji. 
     
5.1.6 Strojní posuv
Pro spuštění a zastavení pohybů posuvu viz 5.1.3 a 5.1.4 a dále:
Pokud je posuv opatřen reverzací, musí být ovládač pro reverzaci posuvu v provedení ovládače vyžadujícího nepřetržité působení na ovládací prvek (tipovací ovládací zařízení) (viz 3.23.3 EN 292-1:1991). Reverzace posuvu smí být možná pouze tehdy, je-li pilový kotouč (pilové kotouče) v klidu a jsou-li zařízení proti zpětnému vrhu (viz 5.2.5) zdvižena ze své provozní polohy do nejvyšší koncové polohy.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou a relevantním funkčním přezkoušením na stroji. 
     
5.1.7 Porucha dodávky energie
U elektricky poháněných strojů musí být po přerušení přívodu energie a jejím opětovném obnovení zamezeno automatickému opětovnému spuštění podle 7.5 odstavce 1 a 3 EN 60204-1:1992.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou a relevantním funkčním přezkoušením na stroji. 
     
5.1.8 Porucha řídicích obvodů
Viz 5.1.1. 
     
5.1.9 Změna rychlosti posuvu
Stroje vybavené měnitelnou rychlostí strojního posuvu musí být opatřeny sdělovačem rychlosti posuvu, který je viditelný z místa nastavování.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a prohlídkou stroje. 
     
5.2 Ochrana proti mechanickým nebezpečím       
5.2.1 Stabilita
Stroje musí být vybaveny prostředky k upevnění stroje k podlaze nebo jiné pevné konstrukci, např. otvory.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a prohlídkou stroje. 
     
5.2.2 Riziko roztržení při provozu
K zachycení zubů pilového kotouče vymrštěných ve směru ochranných krytů musí být ochranné kryty vyrobeny z oceli s mezí pevnosti v tahu nejméně 350 N/mm2 a tloušťkou stěny alespoň 2 mm.
Všechny průhledné části tohoto ochranného krytu musí být vyrobeny z polykarbonátu s tloušťkou alespoň 5 mm.
Strojní axiální nastavení pilového kotouče (pilových kotoučů) při otevřených ochranných krytech smí být možné pouze použitím ovládacího zařízení vyžadujícího nepřetržité působení na ovládací prvek (tipovacího ovládacího zařízení). Strojní axiální nastavení pilového kotouče (pilových kotoučů) při uzavřených ochranných krytech musí být opatřeno prostředky, které detekují, že obrobek, který byl vsunut na přední část stroje, prošel kolem pilového kotouče (pilových kotoučů), např. kontrolou polohy hnaného válce spojenou se zařízeními časové prodlevy.
Pokud jsou stroje opatřeny svislým strojním nastavením vřetena (vřeten) pily, musí být zamezeno dotyku mezi pilovým kotoučem (pilovými kotouči) různých vřeten pily a/nebo dotyku mezi pilovými kotouči a částmi stroje, např. ručně nastavitelným mechanickým zajišťovacím zařízením (viz 3.23.6 EN 292-1:1991).
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, měřením, prohlídkou a relevantním funkčním přezkoušením na stroji. Pro mez pevnosti v tahu potvrzením od výrobce materiálu. 
     
5.2.3 Konstrukce držáku a nástroje
Vřetena pily musí být vyrobena v souladu s tolerancemi uvedenými v příloze A.
Stroj musí být opatřen zařízením k zamezení otáčení vřetena pily při montáži a demontáži pilového kotouče.
Pokud je stroj opatřen distančními vložkami pro umístění pilového kotouče (pilových kotoučů), musí být vložky vyrobeny z oceli, mosazi; bronzu nebo lehké slitiny. Vložky musí mít rovnoběžné boční plochy s tolerancí do 0,02 mm a minimální tloušťku stěny 9,5 mm.
Musí být provedena opatření k zajištění, aby nedošlo k uvolnění pilového kotouče (pilových kotoučů) při spuštění, provozu, doběhu nebo brzdění, např. použitím tvarového spojení mezi vřetenem a pilovým kotoučem (pilovými kotouči).
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením, prohlídkou a relevantním funkčním přezkoušením na stroji. 
     
5.2.4 Brzdění       
5.2.4.1 Všeobecně
Pokud je doba nebrzděného doběhu delší než 120 s, musí být vřeteno (vřetena) pily opatřeno automatickou brzdou. Doba brzděného doběhu musí být menší než 120 s.
Elektrické brzdění protiproudem nesmí být použito.
Ověření: Pro stanovení doby nebrzděného doběhu a doby brzděného doběhu, je-li to relevantní, viz níže uvedenou příslušnou zkoušku. 
     
5.2.4.2 Podmínky pro všechny zkoušky
a) Vřeteno (vřetena) musí být seřízeno v souladu s instrukcemi výrobců (např. napnutí řemenů).
b) Zkoušky musí být provedeny při použití maximálního počtu pilových kotoučů, pro který je stroj konstruován, nebo při použití 8 pilových kotoučů podle toho, který počet je menší. Pilové kotouče používané při zkouškách musí mít maximální průměr, pro který je stroj konstruován.
c) Před začátkem zkoušky se zahřejí jednotky vřetena chodem bez zatížení po dobu nejméně 15 minut.
d) Ověří se, zda je skutečná frekvence otáčení vřetena v rozmezí 10 % určené frekvence otáčení.
e) Jestliže se zkouší jednotka s ručním spouštěním hvězda/trojúhelník, musí být při spouštění stroje postupováno podle instrukcí výrobců.
f) Otáčkoměr musí mít přesnost alespoň +1 % celého rozsahu stupnice.
g) Zařízení pro měření doby musí mít přesnost alespoň + 0,1 s. 
     
5.2.4.3 Zkoušky       
5.2.4.3.1 Doba nebrzděného doběhu
Doba nebrzděného doběhu musí být měřena následovně:
a) přeruší se přívod energie k motoru pohonu vřetena a měří se doba nebrzděného doběhu;
b) opětovně se spustí motor pohonu vřetena a vyčká se, až dosáhne určené frekvence otáčení;
c) kroky uvedené pod a) a b) se opakují ještě dvakrát.
Doba nebrzděného doběhu stroje je průměrem těchto tří měření. 
     
5.2.4.3.2 Doba brzděného doběhu
Doba brzděného doběhu musí být měřena následovně:
a) přeruší se přívod energie k motoru pohonu vřetena a měří se doba brzděného doběhu;
b) stroj se ponechá jednu minutu v zastaveném stavu;
c) opětovně se spustí motor pohonu vřetena a nechá se v chodu bez zatížení po dobu jedné minuty;
d) kroky uvedené pod a) až c) se opakují ještě dvakrát.
Doba brzděného doběhu stroje je průměrem těchto tří měření. 
     
5.2.5 Zařízení snižující možnost nebo účinek vymrštění       
5.2.5.1 Vstupní strana stroje
Vymrštění štěpin pod stolem/podpěrou obrobku na vstupní straně stroje musí být zamezeno pevným ochranným krytem.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a prohlídkou na stroji 
     
5.2.5.1.1 Stroje konstruované pro řezání proti směru posuvu (nesousledné řezání)
Stroje konstruované pro řezání proti směru posuvu (nesousledné řezání) musí být vybavené před pilovým kotoučem (pilovými kotouči) ve směru posuvu zachycovači zpětného vrhu a zachycovači štěpin.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a prohlídkou na stroji. 
     
5.2.5.1.1.1 Zachycovače zpětného vrhu
Zachycovače zpětného vrhu a jejich instalace musí být v souladu s následujícími požadavky:
a) zachycovače musí být přes celou řeznou šířku stroje; dále zde musí být alespoň jeden další zachycovač zpětného vrhu na každém konci této řady;
b) zachycovače musí být účinné přes celou řeznou výšku stroje; „účinné působení“ musí být mezi 85° a 55°; tento úhel je měřen mezi průvodičem od špičky zachycovače k ose otáčení zachycovačů a horizontálou (viz obrázek 3); aby toho bylo dosaženo, může být nezbytné mít více než jednu řadu zachycovačů nebo specifický profil špiček zachycovačů nebo obojí;
Obrázek 3
Zachycovače zpětného vrhu

c) k zamezení překývnutí zachycovačů zpětného vrhu přes 85° musí být opatřeny mechanickým dorazem (viz obrázek 3);
d) montážní hřídel pro zachycovače zpětného vrhu musí být podle obrázku 4 a hřídel musí být vyroben z oceli s mezí pevnosti v tahu alespoň 570 N/mm2;
e) zachycovače musí mít poloměr u dolních špiček maximálně 0,5 mm a tvrdost 45 + 5 HRC;
f) jsou-li zachycovače instalovány na pevném hřídeli nebo hřídelích, musí jedna řada zachycovačů dosahovat dolů méně než 1 mm nad stůl nebo posouvací systém obrobku;
Obrázek 4
Rozměry montážního hřídele pro zachycovače zpětného vrhu a zachycovače štěpin

g) jsou-li zachycovače instalovány na hřídeli, který se zdvihá a klesá s podpěrou pro horní posouvací válce a je-li použito svislé nastavování, pohybují-li se ve směru zvětšující se tloušťky obrobku, smí být tento pohyb možný pouze tehdy, bylo-li otáčení pilových kotoučů a posuv zastaven nebo je-li stroj opatřen prostředky, které detekují, že obrobek, který byl vsunut na vstup stroje, prošel kolem pilových kotoučů, např. kontrolou polohy hnaného válce spojenou se zařízením časové prodlevy (viz také 5.2.6); dolní špičky zachycovačů musí být v klidové poloze (tj. v úhlu 85° od horizontály) alespoň 5 mm pod nejnižším bodem horního posouvacího válce;
h) tloušťka každé distanční vložky mezi zachycovači zpětného vrhu musí být minimálně 0,5 mm a maximálně 1 mm;
i) je-li délka (viz obrázek 3) zachycovačů zpětného vrhu ≤ 200 mm, musí být minimální tloušťka každého zachycovače 6 mm a maximální tloušťka 10 mm; je-li délka zachycovačů zpětného vrhu ≥ 200 mm, musí být minimální tloušťka každého zachycovače 8 mm a maximální tloušťka 15 mm; tloušťka zachycovačů může být snížena v prostorech podpěry hřídele nebo zdvihacího prvku;
j) nejsou-li zachycovače v kontaktu s obrobkem, musí se automaticky vracet do své klidové polohy;
k) strany každého zachycovače musí být rovné a vzájemně rovnoběžné s tolerancí ± 0,5 mm;
l) nedosahuje-li řada zachycovačů zpětného vrhu k rovině stolu, musí mít zachycovače v řadě stejnou délku ± 1 mm;
m) úhel špiček musí být 30° až 60°;
n) jsou-li zachycovače instalovány na pevném hřídeli nebo hřídelích, musí být opatřeny zařízením pro zdvihání zachycovačů zpětného vrhu; toto zařízení nesmí umožnit ovládání, dokud nebyla vřetena pilového kotouče (kotoučů) zastavena, a nesmí být možné spustit motor (motory) vřetena (vřeten) pilového kotouče (kotoučů), pokud jsou zachycovače ve zdvižené poloze; pokud je použito zařízení časové prodlevy, musí být doba prodlevy alespoň stejná, jako je maximální doba doběhu; doba prodlevy musí být buď stálá (fixní) nebo musí být zařízení pro nastavení doby prodlevy zaplombováno.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou, měřením a relevantním funkčním přezkoušením na stroji. Pro tvrdost požadovaným potvrzením od výrobce materiálu. 
     
5.2.5.1.1.2 Zachycovače štěpin instalované nad stolem
Nad stolem, napříč celého vstupního otvoru stroje, musí být stroj opatřen dvěma přesazenými řadami (tj. řady nesmí být v zákrytu) zachycovačů štěpin (viz obrázek 5) a obě řady musí dosahovat až ke stolu nebo méně než 1 mm nad posouvací systém obrobku. Zachycovače štěpin a jejich instalace musí být v souladu buď s typem 1, nebo typem 2 (viz níže). 
     
Zachycovače štěpin typu 1:
Zachycovače štěpin typu 1 musí splňovat následující požadavky:
a) k zamezení překývnutí zachycovačů štěpin přes 85° musí být opatřeny mechanickým dorazem (viz obrázek 5);
b) tloušťka každé distanční vložky mezi zachycovači musí být minimálně 0,5 mm a maximálně 1 mm;
c) nejsou-li zachycovače v kontaktu s obrobkem, musí se automaticky vracet do své klidové polohy;
d) strany každého zachycovače musí být rovné a vzájemně rovnoběžné s tolerancí ± 0,5 mm;
e) je-li délka zachycovačů štěpin ≤ 200 mm, musí být minimální tloušťka každého zachycovače 6 mm a maximální tloušťka 10 mm; je-li délka zachycovačů štěpin ≥ 200 mm, musí být minimální tloušťka každého zachycovače 8 mm a maximální tloušťka 15 mm; tloušťka zachycovačů může být snížena v prostorech podpěry hřídele nebo zdvihacího prvku.

Dosahuje-li řada nebo část řady zachycovačů zpětného vrhu podle 5.2.5.1.1 napříč celého vstupního otvoru stroje a sahá-li řada až ke stolu nebo méně než 1 mm nad posouvací systém obrobku a jsou-li splněny výše uvedené požadavky a) až e), pak to může být považováno za jednu řadu (nebo část jedné řady) z dvou řad zachycovačů štěpin.

Obrázek 5
Zachycovače štěpin nad stolem (typu 1)
 
     
Zachycovače štěpin typu 2:
Zachycovače štěpin typu 2 musí splňovat následující požadavky:
f) přední plocha zachycovačů štěpin, jsou-li v klidové poloze, musí ležet na zadních plochách řady zachycovačů zpětného vrhu, které dosahují až ke stolu nebo méně než 1 mm nad posouvací systém obrobku, nebo na zadních plochách řady zachycovačů štěpin, které splňují požadavky výše uvedeného typu 1 (viz obrázek 6);
g) tloušťka každého zachycovače, v každé řadě zachycovačů štěpin, ležícího na zadních plochách jiných zachycovačů, nesmí být větší než trojnásobek tloušťky zachycovačů, na kterých tento zachycovač leží;
Obrázek 6
Zachycovače štěpin nad stolem (typu 2)

h) tloušťka každé distanční vložky mezi zachycovači musí být minimálně 0,5 mm a maximálně 1 mm;
i) nejsou-li zachycovače štěpin nebo zachycovače zpětného vrhu v kontaktu s obrobkem, musí se automaticky vracet do své klidové polohy.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením, prohlídkou a relevantním funkčním přezkoušením na strojí. 
     
5.2.5.1.1.3 Stroje konstruované pro řezání ve směru posuvu (sousledné řezání)
Vymrštění štěpin vstupním otvorem musí být minimalizováno buď:
a) bezpečnostním závěsem, který splňuje následující požadavky:
1) musí být vyroben z polyamidu (PA), polypropylenu (PP), polyurethanu (PU), polyvinylchloridu (PVC) nebo z materiálu s podobnými pevnostními vlastnostmi;
2) musí být vyroben z proužků materiálu, složených do vrstev, s celkovou tloušťkou alespoň 10 mm a šířkou mezi 60 mm a 80 mm;
3) závěs musí být složen alespoň ze dvou překrývajících se vrstev stejné tloušťky; proužky každé vrstvy se musí u dvou vrstev překrývat o polovinu a u tří vrstev o jednu třetinu atd.;
4) bezpečnostní závěs musí být instalován nad stolem, napříč celého vstupního otvoru stroje a musí dosahovat ke stolu nebo méně než 1 mm nad posouvací systém obrobku, nebo
b) alespoň jednou řadou zachycovačů štěpin typu 1, jak je popsáno v 5.2.5.1.1.2, instalované nad stolem.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou, měřením, potvrzením od výrobce materiálu a relevantním funkčním přezkoušením na stroji. 
     
5.2.5.1.1.4 Zachycovače štěpin instalované pod stolem
Stroje, u nichž je instalováno alespoň jedno vřeteno pro řezání proti směru posuvu nad podpěrou obrobku, musí být opatřeny řadou zachycovačů štěpin přes celou řeznou šířku stroje a zachycovače musí splňovat následující požadavky:
a) musí být opatřeny mechanickým dorazem tak, že úhel mezi bližší vyčnívající plochou každého zachycovače a horizontálou nepřekračuje 85° (viz obrázek 7);
b) tloušťka každé distanční vložky mezi zachycovači musí být minimálně 0,5 mm a maximálně 1 mm;
c) strany každého zachycovače musí být rovné a vzájemně rovnoběžné s tolerancí ± 0,5 mm;
d) hřídel otáčení pro zachycovače štěpin musí být podle obrázku 4 a musí být vyroben z oceli s mezí pevnosti v tahu alespoň 570 N/mm2;
e) nejsou-li zachycovače v kontaktu s obrobkem, musí se automaticky vracet do své klidové polohy;
f) nejvyšší bod každého zachycovače v klidové poloze musí být minimálně 30 mm nad plochou posouvacího systému obrobku;
g) tloušťka každého zachycovače musí být minimálně 6 mm a maximálně 15 mm.
Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou, měřením, potvrzením od výrobce materiálu a relevantním funkčním přezkoušením na stroji.

Obrázek 7
Zachycovače štěpin ve stole stroje
 
     
5.2.5.2 Výstupní strana stroje       
Nahrávám...
Nahrávám...