dnes je 20.7.2024

Input:

Ověření shody srovnávací frézky s ručním posuvem

17.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.6.8 Ověření shody srovnávací frézky s ručním posuvem

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Název zařízení

provedení …………….

___________________________________________________

OVĚŘENÍ SHODY

provedení strojního zařízení s požadavky

ČSN EN 859:2008

Bezpečnost dřevozpracujících strojů
Srovnávací frézky s ručním posuvem

 

Požadavky


Podle ČSN EN 859:2008 (třídicí znak 49 6126) 
Požadavky splněny? 
  ano   ne  irel. 

1 Předmět normy

Tento dokument se zabývá významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, jejichž seznam je uveden v kapitole 4, které jsou relevantní pro srovnávací frézky s ručním posuvem vybavené demontovatelným přídavným strojním posouvacím zařízením nebo bez něho, dále uváděné jen jako „stroje“, konstruované k obrábění masivního dřeva, třískových desek, vláknitých desek, překližek, pokud jsou používány tak, jak je předpokládáno a za podmínek předvídaných výrobcem.

 
     

Tento dokument neplatí:

 1. pro stroje upevněné na stole nebo podstavci podobnému stolu, které jsou určeny k práci ve stacionární poloze a které mohou být zvednuty rukama jedné osoby;

POZNÁMKA 1: Přenosným elektromechanickým nářadím se zabývá EN 61029-1:2000 spolu s prEN 61029-2-3:2004.

 1. b) pro ruční srovnávací frézky držené rukama nebo pro jakékoliv přizpůsobení umožňující jejich používání různým způsobem, tj. například při upnutí na pracovní stůl.

POZNÁMKA 2: Ručním elektromechanickým nářadím se zabývá EN 60745-1:2006 spolu s EN 60745-2-14:2003.

Tento dokument neplatí pro srovnávací frézky s ručním posuvem, které byly vyrobeny před datem vydání této EN.

POZNÁMKA 3: Stroje zahrnuté v tomto dokumentu jsou uvedeny pod A.2 přílohy IV směrnice pro strojní zařízení.

 
     

3 Termíny a definice

 
     

3.1 Všeobecně

Pro účely tohoto dokumentu platí termíny a definice uvedené v EN ISO 12100-1:2003 a dále platí následující:

 
     

3.2 Definice

 
     

3.2.1 Srovnávací frézka s ručním posuvem (handfed surface planing machine): stroj konstruovaný ke srovnávání dolní plochy obrobku nožovým hřídelem rotujícím kolem vodorovné osy, uloženým v pravém úhlu ke směru posuvu mezi dvěma stoly, které jsou používány k uložení a podepření obrobku.

POZNÁMKA: Nožový hřídel je složený nástroj válcového tvaru vybavený noži s vodorovnou přímou rovinou řezu, které během otáčení frézují obrobek (popis složeného nástroje viz také EN 847-1:2005). Obrobek je posouván do stroje proti smyslu otáčení nožového hřídele.

 
     

3.2.2 Ruční posuv (hand feed): ruční držení a/nebo vedení obrobku; ruční posuv také zahrnuje používání demontovatelné přídavné strojní posouvací jednotky (zařízení).

 
     

3.2.3 Stacionární stroj (stationary machine): stroj konstruovaný k ustavení na podlahu nebo připevnění k podlaze nebo jiné části konstrukce, který je při používání nepohyblivý.

 
     

3.2.4 Přemístitelný stroj; mobilní stroj (displaceable machine): stroj umístěný na podlaze, který je při používání stacionární a je vybaven zařízením, obvykle koly, která dovolují jeho pohyb mezi pracovními místy.

 
     

3.2.5 Demontovatelná přídavná strojní posouvací jednotka (demountable power feed unit): posuvový mechanismus, který je namontován na stroj tak, že může být odsunut ze své pracovní polohy do nepracovní polohy bez použití klíče nebo podobného dalšího zařízení.

 
     

3.2.6 Zpětný vrh (kickback): zvláštní forma vymrštění vyznačující se při obrábění nekontrolovaným pohybem obrobku nebo jeho částí proti směru posuvu.

 
     

3.2.7 Doba doběhu (run-down time): doba, která uplyne od aktivace ovládacího zařízení pro zastavení do úplného zastavení nožového hřídele.

 
     

3.2.8 Doba rozběhu (run-up time): doba, která uplyne od aktivace ovládacího zařízení pro spouštění až do dosažení skutečné frekvence otáčení vřetena, která odpovídá předpokládané frekvenci otáčení.

 
     

3.2.9 Místo obsluhy (operator position): místo, ve kterém obsluha posouvá obrobek do stroje.

 
     

3.2.10 Pohon stroje (machine actuator): silový mechanismus uskutečňující chod stroje.

 
     

3.2.11 Bezpečnostní programovatelná logická ovládací jednotka (PLC) (safety programmable logic controller [PLC]): programovatelná logická ovládací jednotka určená k bezpečnostnímu používání, navržená v požadované kategorii podle EN ISO 13849-1:2006.

 
     

3.2.12 Bezpečnostní elektrický ovládací systém (SRECS) (safety related electrical control system [SRECS]): elektrická část ovládacího systému, jejíž porucha může bezprostředně zvýšit riziko (rizika) [3.2.4 v EN 62061:2005].

 
     

3.2.13 Zabudovaný software (embedded software): software, který je součástí systému dodaného výrobcem a který není běžně přístupný pro modifikaci.

POZNÁMKA 1: Zabudovaný software je synonymem mikroprogramového vybavení nebo systému softwaru (viz 3.2.47 v EN 62061:2005).

POZNÁMKA 2: Výrobce znamená výrobce systému.

POZNÁMKA 3: Například operační systém monitorující frekvenci otáčení.

 
     

3.2.14 Aplikační software (application software): specifický software k aplikaci, který je speciálně realizován konstruktérem SRECS a obvykle zahrnuje logické posloupnosti, meze a výrazy, které ovládají vhodné výstupy, vstupy, výpočty a rozhodnutí nutná ke splnění funkčních požadavků SRECS [3.2.46 v EN 62061:2005].

POZNÁMKA: Například program PLC pro chod stroje.

 
     

3.2.15 Bezpečnostní část ovládacího systému (SRP[CS]) (safety related part of a control system (SRP[CS]): část nebo subčást (subčásti) ovládacího systému, která reaguje na bezpečnostní vstupní signály a vytváří bezpečnostní výstupní signály.

POZNÁMKA: Kombinované bezpečnostní části ovládacího systému začínají v bodu, ve kterém jsou bezpečnostní signály iniciovány (zahrnující například ovládací vačku nebo kladičku spínače polohy) a končí na výstupu prvků silového ovládání (zahrnující například hlavní kontakty stykače). To také zahrnuje monitorovací systémy (3.1 v EN ISO 13849-1:2006).

 
     

3.2.16 Informace od dodavatele (information from the supplier): prohlášení, prodejní literatura, prospekty nebo jiné dokumenty, ve kterých výrobce (nebo dodavatel) deklaruje buď vlastnosti materiálu nebo výrobku, nebo jejich shodu s příslušnou normou.

 
     

3.3 Termíny

Názvyhlavních částí stroje jsou uvedeny na obrázku 1 a obrázku 2.

Obrázek 1 – Příklad srovnávací frézky s ručním posuvem

Legenda:

1 hlavní stojan  7 ochranný kryt na zadní straně pravítka 
2 přední stůl  8 nožový hřídel 
3 zadní stůl   9 ovládání 
4 nakláněcí pravítko  10 nastavení nakláněcího pravítka 
5 ochranný kryt   11 nastavení výšky stolu  
můstkového typu  12 odsávací vývod prachu 
6 nastavení ochranného    
krytu můstkového typu   

Obrázek 2 – Srovnávání ploch (vlevo) a obrábění hran (boků) (vpravo)

 
     

4 Seznam významných nebezpečí

Tato norma vymezuje všechna nebezpečí, která souvisejí se strojem definovaným v předmětu normy.

Seznam nebezpečí je uveden v tabulce 1 ČSN EN 859:2008.

 
     

5 Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření

 
     

5.1 Všeobecně

Stroj musí splňovat bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření kapitoly 5.

POZNÁMKA 1: Pro relevantní nebezpečí, která ale nejsou významná a kterými se tento dokument nezabývá (např. ostré hrany stojanu stroje), má být stroj dále konstruován podle zásad EN ISO 12100:2003 (části 1 a 2).

POZNÁMKA 2: Návod ke snižování rizika konstrukcí viz kapitolu 4 v EN ISO 12100-2:2003 a pro bezpečnostní ochranná opatření viz kapitolu 5 v EN ISO 12100-2:2003.

 
     

5.2 Ovládání

 
     

5.2.1 Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů

 
     

5.2.1.1 Všeobecně

Pro účely tohoto dokumentu znamená bezpečnostní část ovládacího systému systém, zahrnující vše od počátečního zařízení, např. tlačítka nebo detektoru nebo senzoru polohy, až ke konečnému ovládacímu prvku stroje, např. motoru nebo brzdy. Bezpečnostní části ovládacího systému tohoto stroje zahrnují části, které se týkají následujících funkcí, a tyto funkce musí splňovat požadavky kategorií podle EN ISO 13849-1:2006, které jsou uvedeny níže:

 • spuštění: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.3 a 5.3.4.2);

 • normální zastavení: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.4);

 • nouzové zastavení: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.5);

 • blokování: kategorie 1 (viz 5.2.3, 5.2.6, 5.3.4.2 a 5.3.6.2);

 • blokování s jištěním ochranného krytu: kategorie 1 (viz 5.2.4, 5.2.5 a 5.3.6.2);

 • brzdění: kategorie 1 nebo 2 (viz 5.3.4);

 • zamezení neočekávanému spuštění v případě poruchy dodávky energie: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.6 a 5.2.7);

 • uvolnění brzdy: kategorie B (viz 5.3.4.1, 5.3.4.2);

 • vypnutí motoru (pokud je stroj vybaven mechanickou brzdou a v určitých podmínkách): kategorie 1 (viz 5.3.4.1);

 • blokování dodávky energie k zásuvce pro demontovatelnou strojní posouvací jednotku s otáčením nožového hřídele: kategorie 1 (viz 5.2.3);

 • ovládací zařízení vyžadující nepřetržité působení na ovládací prvek (tipovací ovládací zařízení): kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.3);

 • iniciace strojního nastavení srovnávacího stolu (stolů): kategorie B, 1 nebo 3 (viz 5.2.3).

Pokud je uvedena více než jedna kategorie, jsou další informace o nezbytném druhu kategorie stanoveny v uvedených článcích.

Pokud je požadována kategorie 1, je požadavek také splněn kategoriemi 3 a 4. Pokud je požadována kategorie 2, je požadavek také splněn kategoriemi 3 a 4; pokud je požadována kategorie 3, je požadavek také splněn kategorií 4.

POZNÁMKA: Pro kombinaci bezpečnostních částí pro stejnou nebo různou kategorii jsou užitečné informace uvedeny v 6.3 v EN ISO 13849-1:2006.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat a prohlídkou stroje.

 
     

5.2.1.2 Používání osvědčených součástí

Součásti jsou považovány za osvědčené tehdy, jestliže odpovídají 6.2.4 v EN ISO 13849-1:2006 (viz přílohu E).

POZNÁMKA 1: Seznam osvědčených elektrických součástí je uveden v tabulce D.3 v EN 13849-2:2003.

POZNÁMKA 2: EN 13849-2:2003 uvádí užitečné informace o posuzování osvědčených součástí, o možném vyloučení závad atd.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat a prohlídkou stroje.

 
     

5.2.1.3 Používání elektronických součástí

Pokud jsou použity elektronické součásti, musí být splněny požadavky uvedené v příloze F.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje, měřením a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.2.2 Umístění ovládačů

Elektrické ovládače pro spouštění, normální zastavení, nouzové zastavení a strojní nastavení stolu (stolů) (je-li k dispozici viz 5.2.3) musí být umístěny buď:

 1. na přední straně předního stolu, nejméně 600 mm nad podlahou a alespoň 50 mm pod horní plochou stolu, nebo

 2. na pevném nebo pohyblivém ovládacím panelu upevněném ke stroji, přičemž ovládače nesmí být výše než 1 800 mm nad úrovní podlahy a vzdálenost mezi jeho čelní stěnou a přední hranou předního stolu nesmí být větší než 650 mm; přední strana ovládacího panelu nesmí přesahovat na straně obsluhy přes stůl srovnávací frézky.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením a prohlídkou stroje.

 
     

5.2.3 Spouštění

Před spuštěním nebo opětným spuštěním stroje musí být všechna bezpečnostní zařízení s blokováním v ochranné poloze a musí být funkční. Toho je dosaženo uspořádáním blokování tak, jak je popsáno v 5.3.7. Opatření před spuštěním pro ochranné kryty bez blokování, nastavení vodítek viz 6.3 j).

Spuštění nebo opětné spuštění smí být možné pouze ovládáním ovládacího zařízení pro spuštění, které je určeno pro tento účel.

Pro elektricky ovládané stroje platí požadavky 9.2.5.2 v EN 60204-1:2006 a dále:

 • pro účely tohoto dokumentu znamená „provoz“ otáčení nožového hřídele a/nebo strojní nastavování;

 • spuštění demontovatelné přídavné strojní posouvací jednotky – je-li k dispozici – smí být možné pouze tehdy, dosáhl-li motor nástrojového vřetena plné frekvence otáčení, např. použitím bezpečnostně technického zařízení časové prodlevy, např. kapacitního typu, které odpovídá požadavkům kategorie 3 podle požadavků EN ISO 13849-1:2006;

 • konstrukce ovládacích obvodů musí splňovat požadavky posloupnosti spuštění; pokud je použito zařízení časové prodlevy, musí být doba zpoždění alespoň stejná, jako je doba rozběhu; doba prodlevy musí být buď stálá (fixní), nebo musí být zařízení pro nastavení časové prodlevy zaplombováno.

Je-li nastavení stolu (stolů) strojní, musí být použito ovládací zařízení vyžadující nepřetržité působení na ovládací prvek (tipovací ovládací zařízení).

U strojů s nastavením stolu (stolů) programovatelným elektrickým ovládáním musí být nastavení stolu (stolů) provedeno:

 • buď rychlostí menší než 10 mm/s a povel ke spuštění může být kategorie B podle EN ISO 13849-1:2006, nebo

 • musí být povel ke spuštění iniciován od obsluhy (např. tlačítkem) a ovládací obvod musí odpovídat kategorii 1 nebo kategorii 3 podle požadavků EN ISO 13849-1:2006.

Po dokončení programovatelného nastavení musí být přerušen přívod energie k pohonu nastavení. K provedení dalšího nastavení musí být nezbytná nová iniciace.

Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro spuštění a opětné spuštění stroje a pro spuštění demontovatelné přídavné strojní posouvací jednotky (je-li k dispozici) musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 a musí být alespoň:

 1. v kategorii 1, pokud jsou ovládací obvody pevně spojeny;

 2. v kategorii 3, pokud ovládací obvody zahrnují elektronické součásti.

Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro ovládací zařízení vyžadující nepřetržité působení na ovládací prvek (tipovací ovládací zařízení) musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 a musí být alespoň:

 1. v kategorii 1, pokud jsou ovládací obvody pevně spojeny;

 2. v kategorii 3, pokud ovládací obvody zahrnují elektronické součásti.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.2.4 Normální zastavení

Stroj musí být vybaven ovládacím systémem normálního zastavení, kterým mohou být stroj a – je-li k dispozici – i demontovatelná přídavná strojní posouvací jednotka, bezpečně zcela zastaveny. Postup zastavení musí zahrnovat odpojení přívodu energie od všech pohonů a spuštění brzdy (je-li k dispozici viz 5.3.4).

Ovládací systém normálního zastavení musí být podle požadavků 9.2.2 v EN 60204-1:2006 a musí být:

 1. v kategorii 1, pokud je stroj vybaven elektrickou brzdou nebo

 2. v kategorii 0, pokud je stroj vybaven mechanickou brzdou nebo není-li brzda k dispozici.

Posloupnost zastavení pro systém normálního zastavení kategorie 1 musí být:

 1. současné přerušení dodávky energie k zásuvce pro připojení demontovatelné přídavné strojní posouvací jednotky a k motoru nožového hřídele a k nastavení stolu, je-li prováděno programovatelným elektronickým ovládáním, a spuštění brzdy;

 2. po ukončení brzdění a zastavení nástroje, přerušení energie k brzdě, např. použitím bezpečnostně technického zařízení časové prodlevy, např. kapacitního typu, které odpovídá požadavkům kategorie 3 podle EN ISO 13849-1:2006.

Konstrukce ovládacích obvodů musí být taková, aby byly splněny požadavky posloupnosti normálního zastavení.

Je-li použito zařízení časové prodlevy (časové relé), musí být doba prodlevy alespoň stejná, jako je doba doběhu.

Doba prodlevy musí být buď stálá (fixní), nebo musí být zařízení pro nastavení časové prodlevy zaplombováno.

Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro normální zastavení musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 a musí být alespoň:

 1. v kategorii 1, pokud jsou ovládací obvody pevně spojeny;

 2. v kategorii 3, pokud ovládací obvody zahrnují elektronické součásti.

U strojů, které jsou navrženy pro používání s demontovatelnou přídavnou strojní posouvací jednotkou nebo jsou-li stroje vybaveny zásuvkou pro demontovatelnou přídavnou strojní posouvací jednotku, musí být opatřeny samostatným ovládacím zařízením kategorie 1 pro zastavení podle požadavků 9.2.2 v EN 60204-1:2006, které je určeno pouze pro demontovatelnou přídavnou strojní posouvací jednotku.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením.

 
     

5.2.5 Nouzové zastavení

Stroje konstruované pro používání s demontovatelnou přídavnou strojní posouvací jednotkou nebo vybavené zásuvkou pro demontovatelnou přídavnou strojní posouvací jednotku nebo s programovatelným elektronickým ovládáním pro výškové nastavení stolu (stolů) musí být vybaveny ovládacím zařízením nouzového zastavení, které odpovídá požadavkům 9.2.5.4.2 a 10.7 v EN 60204-1:1997. Ovládací zařízení nouzového zastavení musí být vždy samozajišťujícího typu.

Dále musí být splněny následující požadavky:

Pokud je stroj vybaven mechanickou brzdou, musí funkce systému nouzového zastavení odpovídat kategorii 0 podle požadavků 4.1.4 v EN ISO 13850:2006 a ovládací obvod nouzového zastavení musí odpovídat kategorii 0 podle požadavků 9.2.2 v EN 60204-1:2006 a musí být splněny požadavky 9.2.5.4.2 v EN 60204-1:2006.

Pokud je stroj vybaven elektrickou brzdou musí funkce systému nouzového zastavení odpovídat kategorii 1 podle 4.1.4 v EN ISO 13850:2006 a ovládací obvod nouzového zastavení musí odpovídat kategorii 1 podle požadavků 9.2.2 v EN 60204-1:2006 a musí být splněny požadavky 9.2.5.4.2 v EN 60204-1:2006.

Pokud je iniciováno nouzové zastavení, musí být posloupnost zastavení stejná jako při normálním zastavení (viz 5.2.4).

Konstrukce ovládacích obvodů musí být taková, aby byly splněny požadavky posloupnosti nouzového zastavení.

Je-li použito zařízení časové prodlevy (časové relé), musí být doba prodlevy alespoň stejná, jako je maximální doba doběhu. Doba prodlevy musí být buď stálá (fixní), nebo musí být zařízení pro nastavení časové prodlevy zaplombováno.

Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro nouzové zastavení musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 a musí být alespoň:

 1. v kategorii 1, pokud jsou ovládací obvody pevně spojeny;

 2. v kategorii 3, pokud ovládací obvody zahrnují elektronické součásti.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.2.6 Porucha dodávky energie

Obnovení dodávky energie po jejím přerušení nesmí vést podle požadavků EN 1037:1995 k opětnému spuštění jakéhokoliv pohonu stroje. U elektricky poháněných strojů je toho dosaženo například použitím podpěťové ochrany při předem určené hladině podpětí podle požadavků 7.5, odstavce 1 a 3 v EN 60204-1:2006.

V případě přerušení dodávky pneumatické a/nebo hydraulické energie a tam, kde je možný po jejím obnovení nebezpečný pohyb, musí být zamezeno po jejím opětovném obnovení každému nebezpečnému pohybu.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.2.7 Porucha ovládacího obvodu

Platí požadavky kapitoly 6 v EN 1037:1995 a dále:

Ovládací obvody musí být navrženy tak, aby přerušení jakéhokoliv obvodu (např. přetržení vodiče, prasknutí potrubí nebo hadice) nevedlo ke ztrátě bezpečnostní funkce, např. k neúmyslnému spuštění stroje podle EN 60204-1:2006, EN 982:1996 a EN 983:1996.

Pro ovládací obvody viz požadavky v 5.2.1.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.3 Ochrana proti mechanickým nebezpečím

5.3.1 Stabilita

Stacionární stroje a pomocná zařízení musí být možné upevnit k vhodné pevné konstrukci např. k podlaze. Zařízení pro upevnění jsou např. připevňovacími otvory ve stojanu stroje nebo nezbytná upínací zařízení (viz také 6.3 f)).

Přemístitelné (mobilní) stroje musí mít prostředky k zajištění jejich stability při obrábění (např. brzdy pojezdových kol nebo zařízení k zvednutí kol od podlahy).

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou stroje a provedením zkoušky stability podle přílohy C, je-li to relevantní.

 
     

5.3.2 Nebezpečí roztržení při provozu

Ke snížení pravděpodobnosti roztržení při provozu platí požadavky 5.3.3 a 5.3.5.1. Ke snížení účinku roztržení při provozu platí požadavky 5.3.6 a 5.3.7.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů.

 
     

5.3.3 Konstrukce držáku nožového hřídele a nožového hřídele

Nožový hřídel musí být složeného válcového tvaru a musí být označen MAN (nástroje pro ruční posuv) podle EN 847-1:2005.

U strojů, kde nejsou nože automaticky nastavovány, musí být k dispozici měrky pro správné nastavení nožů.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a prohlídkou stroje.

 
     

5.3.4 Brzdění

 
     

5.3.4.1 Všeobecně

Tam, kde je doba nebrzděného doběhu delší než 10 s, musí být nástrojové vřeteno opatřeno automatickou brzdou.

Doba brzděného doběhu musí být kratší než 10 s.

Pokud je použito mechanické brzdy, neplatí poslední odstavec 9.3.4 v EN 60204-1:2006 a nesmí být možné uvolnit brzdu v době doběhu vřetena (např. použitím zařízení časové prodlevy mezi ovládáním ovladače a uvolněním brzdy).

Nesmí být použit systém elektrického brzdění protiproudem.

Pokud je použit systém elektrického brzdění a obsahuje-li systém elektronické součásti, musí ovládací systém pro brzdění splňovat alespoň požadavky kategorie 2 podle EN ISO 13849-1:2006. Ovládací systém musí být periodicky zkoušen, např. monitorováním doby brzděného doběhu nebo monitorováním proudového obvodu brzdění při spuštění brzdy (krátkodobé brzdění). Zkouška musí být:

 1. nezávislá na základním ovládacím systému pro brzdění;

 2. nezávislá na zásahu obsluhy;

 3. provedena alespoň jednou za směnu.

Negativní výsledek zkoušky musí být indikován.Je-li výsledek zkoušky více než třikrát po sobě negativní, nesmí být možná činnost stroje.

Jako výjimka k 5.2.1 je přijatelná jednoduchá elektronická brzda (nepoužívající bezpečnostní programovatelné logické ovládací jednotky [PLC]) navržená v kategorii B podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 tehdy, je-li pravděpodobnost poruchy v provozním režimu s vyššími požadavky (PFH) menší než 3× 10-6 h-1.

Pro výpočet pravděpodobnosti nebezpečné poruchy v provozním režimu s vyššími požadavky (PFH) pro součást jednoduché elektronické brzdy bez jakékoliv tolerance k závadě a bez jakékoliv schopnosti přezkoušení (kategorie B) musí být použit postup popsaný v příloze D v EN ISO 13849-1:2006.

Ověření: Pro určení doby nebrzděného doběhu a doby brzděného doběhu, je-li to relevantní, viz příslušné zkoušky podle přílohy G.

 
     

5.3.4.2 Uvolnění brzdy

Jestliže je stroj opatřen ovládačem k uvolnění brzdy nožového hřídele, aby bylo umožněno ruční pootáčení a nastavení nožového hřídele, smí být uvolnění brzdy umožněno pouze tehdy, bylo-li otáčení nožového hřídele zastaveno (např. použitím bezpečnostně technického zařízení časové prodlevy mezi ovládáním ovládače a uvolněním brzdy, např. kapacitního typu nebo odpovídající požadavkům kategorie 3 podle EN ISO 13849-1:2006). Ovládač uvolnění brzdy musí být blokován s motorem pohonu nožového hřídele tak, že není možné spuštění motoru tehdy, je-li brzda uvolněna. Bezpečnostní část ovládacího systému pro uvolnění brzdy musí odpovídat kategorii 1 nebo 3 podle požadavků EN ISO 13849-1:2006 (viz také 5.2.1).

Neočekávanému spuštění musí být zamezeno následovně:

 1. spuštění stroje smí být možné pouze tehdy, byla-li brzda resetována;

 2. resetování brzdy nesmí iniciovat spuštění stroje.

Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro funkci blokování musí být v kategorii 1 nebo 3 podle požadavků EN ISO 13849-1:2006.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.3.5 Podpěry a vedení obrobku

 
     

5.3.5.1 Požadavky na stůl

Konstrukce stroje musí být taková, aby nebylo možné polodrážkování na konci nožového hřídele.

Stoly stroje musí být podle následujících požadavků:

 1. svislé nastavení zadního stolu musí být omezeno na 1,1 mm pod dráhu opsanou noži nožového hřídele;

 2. stroje konstruované pro úběr třísky větší než 1 mm musí mít přední stůl svisle nastavitelný;

 3. oba stoly, přední i zadní, musí být rovné;

 4. pokud je přední stůl svisle nastavitelný, musí zůstat rovnoběžný se zadním stolem v celém rozsahu nastavení; rozsah nastavení musí být omezen tak, aby tloušťka třísky nemohla být větší než 8 mm;

 5. stoly musí být vyrobeny z lehké slitiny, litiny nebo oceli s minimální pevností v tahu 200 N/mm2 ;

 6. čelisti stolu musí být odolné;

 7. stoly musí být nastaveny tak, aby:

  1. vzdálenost d mezi čelistmi stolu a dráhou opsanou ostřím nožů byla v rozsahu od 1 mm do 5 mm, v jakékoliv výšce seřízení stolů (viz obrázek 3);

  2. jsou-li stůl nebo čelisti stolu opatřeny výřezy a ozuby (pro účely snížení hluku), nesmí být výřezy širší než 6 mm; minimální tloušťka ozubu v přední části musí být 1,5 mm (viz obrázek 4);

  3. jsou-li stůl nebo čelisti stolu opatřeny otvory (po účely snížení hluku), nesmí otvory dovolit průchod válcového čepu o průměru 6 mm;

 8. rozměry stolu musí splňovat požadavky uvedené v tabulce 2.

Obrázek 3 – Vzdálenost mezi čelistmi stolu a dráhou opsanou ostřím nožů

Legenda:

d vzdálenost mezi čelistmi stolu a dráhou opsanou ostřím nožů

Obrázek 4 – Příklad výřezů v čelistech stolu

Rozměry v milimetrech

Tabulka 2 – Rozměry stolu

Pracovní řezná šířka (W)
mm 
Minimální vzdálenost (L) mezi koncem
stolu (předního a zadního)
a svislou rovinou procházející
osou nožového hřídele
mm 
W ≤ 600  2 × W 
W > 600  1 200 

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením, prohlídkou stroje a zkouškami podle G.1 a G.2 v ISO 7571:1986 a dále musí být provedena zkouška podle přílohy B.

POZNÁMKA: Pro pevnost materiálu může být užitečné potvrzení od výrobce materiálu.

 
     

5.3.5.2 Vedení obrobku

Stroj musí být vybaven pravítkem, které splňuje následující požadavky:

 1. nesmí být možné, aby pravítko v jakékoliv poloze přišlo do kontaktu s nožovým hřídelem;

 2. pravítko musí být na stroji upevněno a na strojích s užitečnou pracovní šířkou větší než 160 mm musí být přestavitelné přes celou délku nožového hřídele bez použití nářadí s možnou výjimkou rozsahu 160 mm od hrany předního stolu;

 3. je-li stroj vybaven pravítkem s nastavitelným sklonem, jeho normální poloha musí být pod úhlem 90° k ploše stolu a jeho pohyb musí být omezen dorazem; rozsah nastavení sklonu musí být omezen na 45° od jeho normální polohy ve smyslu pohybu hodinových ručiček, a to při pohledu od předního konce stolu; nesmí být možný pohyb pravítka proti smyslu pohybu hodinových ručiček od normální polohy při pohledu od předního konce stolu;

 4. mezera mezi zadním stolem a spodní plochou pravítka nesmí být větší než 5 mm, je-li pravítko ve svislé poloze, a 10 mm v jakékoliv jiné poloze pravítka;

 5. pravítko musí být možné zajistit v jakékoliv poloze;

 6. minimální výška a délka pravítka v závislosti na užitečné pracovní šířce musí být v souladu s požadavky uvedenými v tabulce 3;

 7. pokud je k dispozici integrální pomocné pravítko pro obrábění slabých materiálů, např. upevněné na hlavním pravítku (viz obrázek 5), nesmí být výška pomocného pravítka menší než 20 mm a větší než 25 mm a jeho šířka musí být větší než 55 mm a délka musí být alespoň stejná, jako je délka hlavního pravítka; je-li pomocné pravítko upevněno na hlavním pravítku, musí být provedena taková opatření, aby pomocné pravítko nemohlo náhodně spadnout ze své klidové polohy do pracovní polohy, např. při připevňování zajišťovacího zařízení nebo gravitací; nesmí být možné, aby pomocné pravítko v jakékoliv poloze přišlo do kontaktu s nožovým hřídelem.

Tabulka 3 – Rozměry pravítka

Užitečná pracovní šířka


(W)
mm 
Minimální délka pravítka
na obě strany od osy
nožového hřídele
(b)
mm 
Výška pravítka


(c)
mm 
W ≤ 260  b ≥ 1,5 × W  c ≥ 120 
W > 600  500  c ≥ 150 

Pokud je stroj navržen pro používání s demontovatelnou přídavnou strojní posouvací jednotkou, nesmí její upevnění omezovat nastavování pravítka v celém rozsahu nastavení pravítka.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením, prohlídkou stroje a funkčním přezkoušením stroje.

Obrázek 5 – Příklad pomocného pravítka

Legenda:
1 pomocné pravítko, 2 hlavní pravítko

 
     

5.3.6 Zamezení přístupu k pohybujícím se částem

 
     

5.3.6.1 Bezpečnostní ochrana nožového hřídele

 
     

5.3.6.1.1 Všeobecně

Ochranné kryty před pravítkem (viz 5.3.6.1.2) a za pravítkem (viz 5.3.6.1.3) musí být konstruovány tak, že nemohou být odstraněny ze stroje bez použití nářadí.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou stroje a funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.3.6.1.2 Bezpečnostní ochrana na přední části pravítka

Přístup k nožovému hřídeli musí být zamezen nastavitelným ochranným krytem můstkového typu (viz obrázek 6) buď se samočinně nastavitelným zařízením upevněným na stroji, např. ke stojanu stroje na zadní straně stolu, nebo bez samočinně nastavitelného zařízení.

Můstkový ochranný kryt musí splňovat následující požadavky:

 1. musí být nastavitelný bez použití nářadí;

 2. musí být ručně nebo automaticky nastavitelný tak, aby mezera mezi pravítkem a ochranným krytem byla menší než 6 mm a byla zakryta celá délka nožového hřídele před pravítkem, bez ohledu na polohu pravítka a stolů (viz 5.4.5);

 3. můstek můstkového ochranného krytu musí mít vypouklý (konvexní) tvar nebo musí být plochý a musí být konstruován tak, aby byl při srovnávání udržován stálý kontakt ruky s obrobkem (viz obrázek 6); horní povrch ochranného krytu musí být hladký a bez vystupujících částí;

 4. dolní plocha můstku můstkového ochranného krytu musí být konstruována tak, aby byl vyloučen dotyk ochranného krytu s nožovým hřídelem, je-li ochranný kryt stlačen ke stolu;

 5. konstrukce musí dovolit výměnu nožů bez demontáže ochranného krytu;

 6. můstek můstkového ochranného krytu nebo můstkový ochranný kryt musí být pevný, odolný proti nárazu a tlaku;

 7. můstek můstkového ochranného krytu musí být vyroben z materiálu, který vyloučí, že při eventuálním dotyku s nožovým hřídelem nedojde k rozbití (havárii) ochranného krytu ani nožového hřídele (např. dřeva, lehké slitiny);

 8. musí být možné zajistit vodorovné nastavení můstku můstkového ochranného krytu v jakékoliv poloze bez použití nářadí a můstek můstkového ochranného krytu musí zůstat ve své poloze zajištěn i tehdy, působí-li na něj vodorovná síla 80 N směrem k pravítku;

 9. musí být výškově nastavitelný od 0 mm do maximálně 75 mm nad zadním stolem a jeho nastavení musí být plynulé a po přitlačení dolů se musí automaticky vracet do předem nastavené polohy (například pružinou);

 10. v nejnižší poloze a v celém rozsahu nastavení:

  1. musí zakrývat celý prostor mezi dvěma svislými rovinami, tangenciálními k čelistem stolu, při maximálním oddálení čelistí stolu, s uvážením také možné výchylky;

  2. v nejnižší poloze musí můstek můstkového ochranného krytu zakrývat prostor mezi čelistmi stolu plus alespoň 5 mm na vstupní přední a zadní výstupní straně;

  3. hrana můstku na straně předního stolu smí být maximálně 2 mm nad horní plochou obrobku (viz obrázek 6);

  4. hrana můstku na straně zadního stolu smí být maximálně 4 mm nad horní plochou obrobku (viz obrázek 6);

  Obrázek 6 – Příklad můstkového typu ochranného krytu

  Rozměry v milimetrech

 11. zařízení pro nastavení ochranného krytu musí být přístupná z místa obsluhy a nejvýše 1 m od osy nožového hřídele;

 12. dolní plocha ochranného krytu musí být navržena tak, aby neztěžovala průchod obrobku strojem;

 13. přesah ochranného krytu přes stojan stroje nesmí být větší než 550 mm;

 14. maximální šířka můstku můstkového ochranného krytu musí být:

  1. 100 mm pro nožové hřídele délky menší než 350 mm nebo rovné 350 mm;

  2. 120 mm pro nožové hřídele délky větší než 350 mm;

 15. automaticky nastavitelný (samočinně nastavitelný) můstkový ochranný kryt musí být vybaven na přední straně naváděcím zařízením navrženým takovým způsobem, aby při samočinném nastavení působila na obrobek vodorovná síla mezi 15 N a 30 N.

Aby bylo umožněno snadné vedení obrobku s požadovanou silou, naváděcí zařízení musí:

 • být upevněno k ochrannému krytu;

 • nesmí přečnívat od pravítka nebo od stolu více než 30 mm, jak uvádí obrázek 7;

 • být vybaveno naváděcí hranou buď podle rozměrů uvedených na obrázku 8, nebo podle rozměrů uvedených na obrázku 9.

Obrázek 7 – Příklady naváděcích zařízení

Rozměry v milimetrech

Obrázek 8 – Příklad 1 pro konstrukci naváděcí hrany můstkového
ochranného krytu

Obrázek 9 – Příklad 2 pro konstrukci naváděcí hrany můstkového
ochranného krytu

Rozměry v milimetrech

Ostatní požadavky týkající se ergonomických hledisek můstkového ochranného krytu jsou uvedeny v 5.4.5.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a prohlídkou stroje, měřením a funkčním přezkoušením stroje a provedením relevantních zkoušek A.2, A.3 a A.4 podle přílohy A.

 
     

5.3.6.1.3 Bezpečnostní ochrana na zadní straně pravítka

Přístup k nožovému hřídeli na zadní straně pravítka musí být zamezen pevným ochranným krytem upevněným buď na pravítku, nebo na nosníku pravítka.

Pevný ochranný kryt musí být konstruován tak, aby:

 1. se pohyboval společně s pravítkem;

 2. zakryl celou délku a průměr nožového hřídele;

 3. nepřišel do kontaktu s noži;

 4. jakákoliv mezera v zadní části mezi pravítkem a pevným ochranným krytem, např. vytvořená skloněním pravítka, byla v souladu s požadavky tabulky 4 v EN 294:1992.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením, prohlídkou stroje a funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.3.6.2 Bezpečnostní ochrana systému pohonu vřetena

Přístup k mechanismu pohonu nožového hřídele musí být zamezen:

 • pevným ochranným krytem, nebo

 • pokud je častý přístup pro účely údržby nebo nastavování např. více než jednou za směnu, pohyblivým ochranným krytem s blokováním, které je spojené se systémem pohonu vřetena.

Ochranné kryty musí být podle 5.3.7.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou stroje a funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.3.6.3 Demontovatelný strojní posuv

Upnutí demontovatelného strojního posuvu, je-li k dispozici, musí být na zadní straně stroje. Viz také 5.3.5.2.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a prohlídkou stroje.

 
     

5.3.7 Vlastnosti ochranných krytů

Ochranné kryty nožového hřídele, kromě ochranných krytů před pravítkem, musí být vyrobeny z jednoho z následujících materiálů:

 1. z oceli s pevností v tahu nejméně 350 N/mm2 a tloušťkou stěny alespoň 1,5 mm;

 2. z lehké slitiny s vlastnostmi podle požadavků tabulky 4;

  Tabulka 4 – Tloušťka a pevnost v tahu ochranného krytu nožového hřídele z lehlé slitiny

  Pevnost v tahu
  N/mm2  
  Minimální tloušťka
  mm 
  180 
  240 
  300 
 3. z polykarbonátu s tloušťkou stěny alespoň 3 mm nebo jiného plastu s takovou tloušťkou stěny, která má rázovou pevnost stejnou nebo lepší než polykarbonát při tloušťce 3 mm (např. polyetylén, polyester, polyvinylchlorid, polymetylmetakrylát);
 4. z litiny s pevností v tahu nejméně 200 N/mm2 a tloušťkou stěny alespoň 5 mm.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením a pro vlastnosti jiných materiálů, než které jsou uvedeny výše, provedením zkoušky podle přílohy D.

POZNÁMKA: Pro pevnost materiálu může být užitečné potvrzení od výrobce materiálu.

 
     

5.3.8 Bezpečnostní příslušenství

U všech strojů musí být k dispozici pracovní pomůcka (viz obrázek 10). Pro uložení pracovní pomůcky musí být na stroji provedena příslušná opatření.

Pracovní pomůcka musí být vyrobena z plastu, dřeva nebo lehké slitiny.

 
     

Obrázek 10 – Příklad pracovní pomůcky

Legenda
1 držadlo pracovní pomůcky

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat a prohlídkou stroje.

 
     

5.4 Ochrana proti dalším nebezpečím

 
     

5.4.1 Požár

K minimalizaci rizika požáru musí být splněny požadavky 5.4.3 a 5.4.4 (viz také 6.3 h)).

K vyloučení jisker jako výsledku dotyku mezi řeznými noži a čelistmi stolu platí požadavky 5.3.5.1 g) 1).

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje.

 
     

5.4.2 Hluk

 
     

5.4.2.1 Snižování hluku v etapě konstrukce

Při konstrukci strojního zařízení musí být vzaty v úvahu informace a technická opatření pro snižování hluku ve zdroji uvedená v EN ISO 11688-1:1998. Mají být také vzaty v úvahu informace uvedené v EN ISO 11688-2:2000.

Nejpodstatnějším zdrojem hluku je rotující nožový hřídel.

 
     

5.4.2.2 Měření emise hluku

Provozní podmínky pro měření hluku musí být v souladu s přílohou B ISO 7960:1995.

Montážní a provozní podmínky stroje musí být pro určení hladin emisního akustického tlaku v místě obsluhy a hladin akustického výkonu stejné.

Pro stroje, u nichž nelze použít přílohu B ISO 7960:1995, např. pro polohu pravítka, řeznou šířku nebo hloubku, musí být použité provozní podmínky podrobně uvedeny v protokolu o zkoušce.

Hladiny emisního akustického výkonu musí být měřeny na měřicí ploše podle EN ISO 3746:1995 s následujícími modifikacemi:

 1. korekce na vliv prostředí K2A musí být rovna nebo menší než 4 dB;

 2. rozdíl mezi hladinou akustického tlaku pozadí a hladinou akustického tlaku stroje v každém měřicím místě musí být rovný nebo větší než 6 dB; vzorec pro korekci tohoto rozdílu (viz 8.2 EN ISO 3746:1995) musí být použit až do rozdílu 10 dB;

 3. použije se pouze měřicí plocha ve tvaru rovnoběžnostěnu ve vzdálenosti 1 m od referenční plochy;

 4. jestliže je vzdálenost mezi strojem a pomocnou jednotkou menší než 2,0 m, musí být pomocná jednotka zahrnuta do referenční plochy;

 5. doba měření požadovaná v 7.5.3 EN ISO 3746:1995, tj. 30 sekund, musí být vyloučena;

 6. přesnost metody měření musí být lepší než 3 dB;

 7. v souladu s přílohou B ISO 7960:1995 musí být devět poloh mikrofonů.

Jsou-li k dispozici zařízení a je-li metoda měření použitelná u daného typu stroje, může být také alternativně použito přesnější měření hladin akustického výkonu podle požadavků metody uvedené v EN ISO 3743-1:1995, EN ISO 3743-2:1996, EN ISO 3744:1995 a EN ISO 3745:2003 bez výše uvedených modifikací.

Pro určení hladiny akustického výkonu pomocí akustické intenzity se použije EN ISO 9614-1:1995 (předmět dohody mezi dodavatelem a zákazníkem).

Hladiny emisního akustického tlaku v místě obsluhy musí být měřeny podle EN ISO 11202:1995 s následujícími modifikacemi:

 1. korekce na vliv prostředí K2A nebo korekce na vliv prostředí místa K3A musí být rovna nebo menší než 4 dB;

 2. rozdíl mezi hladinou emisního akustického tlaku pozadí a hladinou akustického tlaku v místě obsluhy musí být roven nebo větší než 6 dB;

 3. korekce na vliv prostředí místa K3A musí být vypočítána podle A.2 EN ISO 11204:1995 s odkazem na omezení podle EN ISO 3746:1995, místo metody uvedené EN ISO 11202:1995, nebo podle požadavků EN ISO 3743-1:1995 nebo EN ISO 3743-2:1996 nebo EN ISO 3744:1995 nebo EN ISO 3745:2003, kde jedna z těchto norem byla použita jako metoda měření.

Pro deklaraci hluku musí být splněn článek 6.3 m).

 
     

5.4.3 Emise třísek a prachu

Musí být učiněna opatření k odsávání prachu a třísek od stroje provedením sacích nástavců (viz pozice 12 v obrázku 1) k umožnění připojení stroje na samostatný sběrný systém třísek a prachu.

Pro zajištění, aby třísky a prach, odsávané od míst jejich vzniku, byly dopraveny do sběrného systému, musí být sací nástavec, potrubí a přepážky konstruovány pro dopravní rychlost odsávaného vzduchu v potrubí 20 m/s u suchých třísek a 28 m/s u vlhkých třísek (obsah vlhkosti 18 % nebo více).

Pro statickou elektřinu viz 5.4.10.

POZNÁMKA: Nízká emise prachu může být očekávána tehdy, jsou-li zabezpečeny následující vlastnosti uvedené v tabulce 5.

Tabulka 5 – Konstrukce pro emisi nízkého prachu

Konstrukční
vlastnosti
 
Minimální průměr
vývodu odsávání
mm 
Minimální dopravní
rychlost vzduchu
m/s 
Minimální průtok
vzduchu
m3 /h 
Nahrávám...
Nahrávám...