dnes je 27.5.2024

Input:

Podmínky pro udělení akreditace

11.4.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.8.3
Podmínky pro udělení akreditace

PhDr. Radomír Ševčík

Povinnosti zřizovatele archivu

Zřizovatel archivu žádajícího o akreditaci musí v rámci akreditačního řízení prokázat splnění stavebně-technických, prostorových, bezpečnostních, materiálních, finančních a personálních podmínek. Splnění uvedených podmínek je archivními inspektory ministerstva za přítomnosti archivního inspektora příslušného státního oblastního archivu prověřováno místním šetřením v rámci akreditačního řízení, o kterém je žadatel o udělení akreditace archivu písemně uvědoměn.

Podmínky pro udělení akreditace

Podmínky pro udělení akreditace (§ 61 archivního zákona)

 • V rámci splňování stavebně-technických podmínek musí být zajištěno, aby:

  • budova archivu nebyla umístěna v oblastech ohrožených záplavami a ve startovacích a přistávacích koridorech letišť,

   • -> prokazuje se:
    • snímkem příslušné části územního plánu obce,

    • vyjádřením příslušného povodí (Labe, Vltavy, Ohře, Moravy, Odry), a to v případě, že se budova nachází v blízkosti vodního toku,

  • budova archivu byla situována mimo oblast plynného a prašného znečištění,

   • -> prokazuje se snímkem příslušné části územního plánu obce,
  • v prostorech pro umístění archiválií nevedly vodovodní, teplovodní, parovodní a plynová potrubí a dešťová a splašková kanalizace,

   • -> prokazuje se záznamem archivního inspektora,
  • prostory pro umístění archiválií byly umístěny nad hladinou spodní vody, bylo zajištěno přirozené nebo umělé větrání k udržování stanovené teploty a vlhkosti vzduchu (příslušné parametry jsou uvedeny v příloze č. 5 vyhlášky č. 645/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a prostory byly opatřeny přístroji k měření těchto hodnot,

   • -> prokazuje se:
    • záznamem archivního inspektora,

    • zápisy v měřicích denících,

    • grafy,

    • záznamy o naměřených hodnotách,

  • prostory k uložení archiválií s magnetickým záznamem byly chráněny před účinky elektromagnetického pole,

   • -> prokazuje se výsledky měření.
 • V rámci splňování prostorových podmínek musí být zajištěno, aby:

  • prostory archivu byly rozděleny na prostory s přístupem veřejnosti a prostory bez přístupu veřejnosti, přičemž komunikační trasy obou oddělených částí se neprotínaly,

   • -> prokazuje se záznamem archivního inspektora,
  • v prostorách bez přístupu veřejnosti byla zřízena místnost pro příjem a zpracování archiválií, místnost pro uložení archiválií, místnost pro očistu, dezinfekci, konzervaci, restaurování a reprografické zpracování archiválií a místnost pro archiválie rezervované ke studiu,

   • -> prokazuje se záznamem archivního inspektora,
  • v prostorách s přístupem veřejnosti byla zřízena místnost k nahlížení do archiválií (dále jen badatelna),

   • -> prokazuje se záznamem archivního inspektora,
  • uložení archiválií v místnostech pro uložení archiválií bylo zaznamenáno v plánu uložení archiválií a tento plán byl po každé změně v umístění uložených archiválií neprodleně aktualizován,

   • -> prokazuje se záznamem archivního inspektora.
 • V rámci splňování bezpečnostních podmínek musí být zajištěno, aby:

  • budovy archivů měly zpracovánu bezpečnostní dokumentaci, jejíž součástí musí být opatření proti vniknutí nepovolaných osob do archivních prostor, proti krádeži archiválií a proti teroristickým útokům; u specializovaných archivů a bezpečnostních archivů též opatření zajišťující objektovou bezpečnost,

   • -> prokazuje se záznamem archivního inspektora,
  • budovy archivů měly zpracovánu požární dokumentaci, byly vybaveny elektronickou požární signalizací a ručními hasicími přístroji, a aby v prostorách pro uložení archiválií byly pouze práškové hasicí přístroje,

   • -> prokazuje se:
    • kopiemi kolaudačního protokolu,

    • záznamy archivního inspektora,

  • mechanická a elektronická zabezpečovací zařízení umísťovaná na okna a dveře

Nahrávám...
Nahrávám...