dnes je 29.5.2024

Input:

Popis metod přijatých pro odstranění nebezpečí na základě provedené analýzy rizik vytvářených strojním zařízením

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.3
Popis metod přijatých pro odstranění nebezpečí na základě provedené analýzy rizik vytvářených strojním zařízením

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Podle přílohy č.1 a č. 7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb., a ČSN EN ISO 12100:2011

Předmluva

ČSN EN 292-1:2000 (Bezpečnost strojních zařízení – Základní pojmy, všeobecné zásady pro konstrukci – Část 1: Základní terminologie, metodologie) a ČSN EN 292-2:2000 (Bezpečnost strojních zařízení. Základní pojmy, všeobecné zásady pro projektování. Část 2: Technické zásady a specifikace) byly nahrazeny normami ČSN EN ISO 12100-1:2004 a ČSN EN ISO 12100-2:2004. Všechny uvedené normy a ČSN EN 1050:2001 (Bezpečnost strojních zařízení – Zásady pro stanovení rizikovosti) byly nahrazeny ČSN EN ISO 14121-1:2008 (Bezpečnost strojních zařízení – Posouzení rizika).

V roce 2011 byly všechny normy uvedené v předcházejícím odstavci sjednoceny a nahrazeny jedinou normou a to ČSN EN ISO 12100:2011 (Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika).

Obecné zásady

 1. Výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce zajišťuje posouzení rizika s cílem jeho snížení a určuje požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti, které platí pro strojní zařízení. Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno s přihlédnutím k výsledkům posouzení rizika.

  Při výše uvedeném opakujícím se postupu posuzování a snižováni rizika výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce

  a) vymezuje určení strojního zařízení, což zahrnuje jeho předpokládané použití a jakékoliv jeho důvodně předvídatelné nesprávné použití,

  b) určuje nebezpečí, která mohou vyplývat ze strojního zařízení a s tím spojené nebezpečné situace,

  c) odhaduje rizika při zohlednění závažnosti možného poranění nebo škody na zdraví a pravděpodobnost jejich výskytu,

  d) vyhodnocuje rizika s cílem určit, zda je v souladu s cílem tohoto nařízení nutné snížení rizika

  e) zajišťuje ochranná opatření k vyloučení nebezpečí nebo snížení rizik spojených s tímto nebezpečím v pořadí stanoveném v bodě 1.1.2. písm. b) přílohy 1 NV č. 176/2008 Sb.

 2. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti se uplatní pouze tehdy, existuje-li odpovídající nebezpečí u dotyčného strojního zařízení, pokud je používáno za podmínek předpokládaných výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem, nebo v případě mimořádných předvídatelných situací. Vždy platí zásady zajišťování bezpečnosti uvedené v bodě 1.1.2. a povinnosti týkající se označování strojního zařízení a návodu k použití uvedené v bodech 1.7.3. a 1.7.4 přílohy 1 NV č. 176/2008 Sb.

 3. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti stanovené v této příloze jsou závazné, s výjimkou případů, kdy cílů stanovených těmito požadavky nelze s přihlédnutím k současnému stavu techniky dosáhnout; v těchto případech musí být strojní zařízení navrženo a konstruováno tak, aby se těmto cílům co nejvíce přibližovalo.

 4. Při navrhování strojního zařízení je nutno na základě výsledků posouzení rizika podle bodu 1 těchto obecných zásad vzít v úvahu kromě základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnosti uvedených v části 1 i požadavky jedné nebo více specifických částí 2 až 6 přílohy 1 k NV č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení.

Definice

Pro účely této přílohy se rozumí

a) nebezpečím možný, zdroj poranění nebo poškození zdraví,

b) nebezpečným prostorem každý prostor uvnitř nebo okolo strojního zařízení, ve kterém je osoba vystavena nebezpečí, které ohrožuje její zdraví nebo bezpečnost,

c) ohroženou osobou osoba nacházející se zcela nebo z části v nebezpečném prostoru,

d) obsluhou osoba nebo osoby provádějící instalaci, obsluhu, seřizování, údržbu, čištění, opravu nebo přepravu strojního zařízení,

e) rizikem kombinace pravděpodobnosti a závažnosti poranění nebo škody na zdraví ke které může dojít v nebezpečné situaci,

f) ochranným krytem část strojního zařízení, které se používá výhradně k zajištění ochrany pomocí fyzické bariéry,

g) ochranným zařízením zařízení (vyjma ochranného krytu), které snižuje riziko a to samotné nebo ve spojení s ochranným krytem,

h) předpokládaným použitím použití strojního zařízení v souladu s informacemi uvedenými v návodu k použití,

i) důvodně předvídatelným nesprávným použitím použití strojního zařízení způsobem, který není uveden v návodu k použití, který však může vyplývat ze snadno předvídatelného lidského chování.

Zásady zajišťování bezpečnosti

a) Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby plnilo svou funkci a mohlo být provozováno, seřizováno a udržováno, aniž by osoby byly vystaveny riziku, pokud se tyto operace provádějí za předpokládaných podmínek, avšak rovněž s přihlédnutím k jakémukoli jeho důvodně předvídatelnému nesprávnému použití.

Účelem přijatých opatření musí být vyloučení každého rizika během předpokládané doby životnosti strojního zařízení, včetně etap dopravy, montáže, demontáže vyřazování z provozu a šrotování.

b) Při výběru nejvhodnějších řešení výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uplatňuje níže uvedené zásady v tomto pořadí:

 • vyloučit nebo co nejvíce omezit nebezpečí bezpečným návrhem a konstrukcí strojního zařízení,

 • učinit nezbytná ochranná opatření v případě nebezpečí, která nelze vyloučit,

 • uvědomit uživatele o přetrvávajícím nebezpečí vyplývajícím z jakýchkoli nedostatků přijatých ochranných opatření, upozornit na případnou potřebu zvláštní odborné přípravy a specifikovat potřebu osobních ochranných prostředků.

c) Při navrhování a výrobě strojního zařízení a při vypracovávání návodu k použití musí výrobce nebo jeho zplnomocněny zástupce vzít v úvahu nejen předpokládané použití strojního zařízení, ale rovněž jakékoli důvodně předvídatelné nesprávné použití.

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se předešlo jinému než běžnému použití, pokud by takové použití mohlo způsobit riziko. Návod k použití musí popřípadě upozornit uživatele na nesprávné způsoby použití strojního zařízení, k nimž může podle zkušeností dojít.

d) Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby bralo v úvahu omezení, jimž je obsluha vystavena při nezbytném nebo předpokládaném použití osobních ochranných prostředků.

e) Strojní zařízení musí být dodáváno s veškerým zvláštním vybavením a příslušenstvím které umožní seřízení, údržbu a používání strojního zařízení bez rizika.

Seznam základních požadavků

na ochranu zdraví a bezpečnosti vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení podle požadavku přílohy č.1 a přílohy č.7 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb. o technických požadavcích na strojní zařízení.

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se předešlo jinému než běžnému použití, pokud by takové použití mohlo způsobit riziko. Návod k použití musí popřípadě upozornit uživatele na nesprávné způsoby použití strojního zařízení, k nimž může podle zkušeností dojít.

 1. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
  Požadavek
  Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
  (Směrnice EU 2006/42/EC)
  Požadavky
  splněny?
  ano ne irel
  1. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost
  1.1.2. Zásady zajišťování bezpečnosti
  1.1.3. Materiály a výrobky
  1.1.4. Osvětlení
  1.1.5. Konstrukce strojního zařízení z hlediska manipulace
  1.1.6. Ergonomie
  1.1.7. Stanoviště obsluhy
  1.1.8. Sedadlo
  1.2. Ovládací systémy
  1.2.1. Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů
  1.2.2. Ovládací zařízení
  1.2.3. Spouštění
  1.2.4. Zastavování
  1.2.4.1. Běžné zastavení
  1.2.4.2 Provozní zastavení
  1.2.4.3 Nouzové zastavení
  1.2.4.4. Soubor strojního zařízení
  1.2.5. Volba ovládacích nebo pracovních režimů
  1.2.6. Výpadek dodávky energie
  1.3. Ochrana před mechanickým nebezpečím
  1.3.1. Riziko ztráty stability.
  1.3.2. Riziko destrukce během provozu
  1.3.3. Rizika způsobená padajícími nebo vymrštěnými předměty
  1.3.4. Rizika způsobená povrchy, hranami a rohy
  1.3.5. Rizika týkající se kombinovaného strojního zařízení
  1.3.6. Rizika související se změnami provozních podmínek
  1.3.7. Rizika způsobená pohybujícími se částmi
  1.3.8. Volba ochrany před riziky vyplývajícími z pohybujících se částí
  1.3.8.1. Pohybující se části převodů
  1.3.8.2. Pohybující se části přímo se podílející na pracovním procesu
  1.3.9. Riziko neřízených pohybů
  1.4. Požadované vlastnosti ochranných krytů a ochranných zařízení
  1.4.1. Obecné požadavky
  1.4.2. Zvláštní požadavky na ochranné kryty
  1.4.2.1. Pevné ochranné kryty
  1.4.2.2. Snímatelné ochranné kryty se zajištěním
  1.4.2.3. Nastavitelné ochranné kryty omezující přistup
  1.4.3. Zvláštní požadavky na ochranná zařízení
  1.5. Rizika související s jiným nebezpečím
  1.5.1. Přívod elektrické energie
  1.5.2. Statická elektřina
  1.5.3. Přívod jiné než elektrické energie
  1.5.4. Chybná instalace
  1.5.5. Extrémní teploty
  1.5.6. Požár
  1.5.7. Výbuch
  1.5.8. Hluk
  1.5.9. Vibrace
  1.5.10. Záření
  1.5.11. Vnější záření
  1.5.12. Laserové záření
  1.5.13 Emise nebezpečných materiálů a látek
  1.5.14. Riziko zachycení ve stroji
  1.5.15. Riziko uklouznutí, zakopnutí nebo pádu
  1.5.16. Úder blesku
  1.6. Údržba
  1.6.1. Údržba strojního zařízení
  1.6.2. Přístup ke stanovištím obsluhy a místům údržby
  1.6.3. Odpojení zdrojů energie
  1.6.4. Zásah obsluhy
  1.6.5. Čištění vnitřních částí
  1.7 Informace
  1.7.1. Informace a výstrahy na strojním zařízení
  1.7.1.1. Informace a informační zařízení
  1.7.1.2. Výstražná zařízení
  1.7.2. Výstraha před dalšími riziky
  1.7.3. Značení strojního zařízení
  1.7.4. Návod k používání
  1.7.4.1. Obecné zásady pro vypracování návodu k používání
  1.7.4.2. Obsah návodu k používání
  1.7.4.3 Prodejní dokumentace
 2. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRO URČITÉ KATEGORIE
  STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

                                                                           
  Požadavek
  Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
  (Směrnice EU 2006/42/EC)
  Požadavky
  splněny?
  ano ne irel
  2. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnosti pro určité kategorie strojních zařízení
  Potravinářská strojní zařízení, strojní zařízení pro kosmetické nebo farmaceutické výrobky, ruční nebo ručně vedená strojní zařízení, přenosná upevňovací a jiná rázová strojní zařízení, strojní zařízení k opracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi musí splňovat podle bodu 4. Obecných zásad všechny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost popsané v této kapitole.
  2.1. Potravinářská strojní zařízení a strojní zařízení pro kosmetické nebo farmaceutické výrobky
  2.1.1. Všeobecně
  Strojní zařízení určená k používání s potravinami nebo kosmetickými a farmaceutickými výrobky musí být navržena a konstruována tak, aby se zamezilo riziku infekce, onemocnění nebo nákazy.
  Musí být dodrženy tyto požadavky:
  a) materiály, které jsou ve styku s potravinami nebo kosmetickými či farmaceutickými výrobky nebo u kterých se předpokládá, že s nimi přijdou do styku, musí splňovat podmínky uvedené v příslušných zvláštních právních předpisech12). Strojní zařízení musí být navržena a konstruována tak, aby mohly být tyto materiály před každým použitím vyčištěny; není-li to možné, je nutno použít jednorázové součásti.
  b) všechny povrchy, které jsou ve styku s potravinami nebo kosmetickými či farmaceutickými výrobky, kromě povrchů jednorázově používaných součástí, musí být
  – hladké, nesmí mít žádné rýhy ani štěrbiny, v nichž by se mohly usazovat organické látky; totéž platí pro spoje,
  – navrženy a konstruovány tak, aby se omezily na minimum výstupky, hrany a prohloubeniny,
  – v případě potřeby snadno čistitelné a dezinfikovatelné po odstranění snadno demontovatelných částí; vnitřní povrchy musí být zaoblené s takovým poloměrem, aby bylo možné důkladné vyčistění,
  c) kapaliny, plyny a aerosoly z potravin nebo kosmetických či farmaceutických výrobků a rovněž čistící, dezinfekční a oplachovací kapaliny musí být možné úplně vypustit ze stroje (je-li to možné, v poloze "čištění“),
  d) strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby se zabránilo vnikání jakýchkoli látek nebo živých organismů, zejména hmyzu, nebo hromadění organických látek v prostorech, které nelze čistit,
  e) strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby žádné pomocné látky, které jsou zdraví nebezpečné, včetně použitých maziv, nemohly přijít do styku s potravinami nebo kosmetickými či farmaceutickými výrobky. V nezbytných případech musí být strojní zařízení navrženo a konstruováno tak, aby bylo možné kontrolovat trvalý soulad s tímto požadavkem.
  2.1.2. Návod k používání
  Návod k používání pro potravinářská strojní zařízení nebo strojní zařízení pro používání s kosmetickými nebo farmaceutickými výrobky musí obsahovat doporučené prostředky a metody čištění dezinfekce a oplachování nejen pro snadno přístupné prostory, ale i pro prostory, do nichž přístup není možný nebo se nedoporučuje.
  12) Například vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, ve znění vyhlášky č. 186/2003 Sb., č. 207/2006 Sb. a č. 551/2006 Sb.
  2.2. Přenosná ruční nebo ručně vedená strojní zařízení
  2.2.1. Všeobecně
  Přenosná ruční nebo ručně vedená strojní zařízení
  a) musí mít podle druhu strojního zařízení opěrnou plochu dostatečné velikosti a dostatečný počet vhodně dimenzovaných rukojetí a opěrek uspořádaných tak, aby zabezpečovaly stabilitu strojního zařízení při předpokládaných provozních podmínkách,
  b) pokud nelze při zachování plné bezpečnosti uvolnit držení rukojeti, musí být strojní zařízení vybaveno ručním ovládacím zařízením pro spouštění a zastavení uspořádaným tak, aby je obsluha mohla ovládat bez uvolnění rukojetí, s výjimkou případů, kdy to technicky není možné, nebo je-li k dispozici nezávislé ovládací zařízení,
  c) nesmí představovat žádná rizika náhodného spuštění nebo pokračování funkce, jestliže obsluha uvolní držení rukojeti. Není-li tento požadavek technicky splnitelný, je třeba přijmout náhradní opatření,
  d) pokud je to nutné, umožňovat vizuální kontrolu nebezpečného prostoru a styku nástroje se zpracovávaným materiálem.
  Rukojetí přenosného strojního zařízení musí být navrženy a konstruovány tak, aby strojní zařízení bylo možné snadno spustit a zastavit.
  2.2.1.1. Návod k používání
  Návod k použití musí obsahovat tyto informace o vibracích přenášených z ručních a z ručně vedených strojních zařízení
  a) celkovou hodnotu vibrací přenášených na ruce, pokud překročí 2,5 m/s2. Jestliže tato hodnota nepřekročí 2,5 m/s2, musí to být uvedeno,
  b) nejistotu měření
  Tyto hodnoty musí být bud' skutečně naměřenými hodnotami u daného strojního zařízení nebo hodnotami zjištěnými na základě měření u technicky srovnatelného strojního zařízení reprezentujícího strojního zařízení, jež se má vyrábět.
  Jestliže nejsou použity harmonizované normy, musí se údaje o vibracích měřit podle předpisu pro měření, který je pro dané strojní zařízení nejvhodnější.
  Musí se uvést provozní podmínky během měření a použité metody měření nebo odkaz na použitou harmonizovanou normu.
  2.2.2. Přenosná upevňovací zařízení a jiné rázové stroje
  2.2.2.1. Všeobecně
  Přenosná upevňovací a jiná rázová strojní zařízení musí být navržena a konstruována tak, aby
  a) se energie přenášela na část, která provádí náraz prostřednictvím mezičlánku, který zůstává v zařízení,
  b) pojistné zařízení umožňovalo náraz pouze tehdy, je-li strojní zařízení správně umístěno a dostatečně silně stlačeno,
  c) bylo zabráněno neúmyslnému spuštění; v případě potřeby musí být ke spuštění nárazu nezbytný určitý sled činností na pojistném zařízení,
  d) bylo zabráněno náhodnému spuštění během manipulace nebo v případě nárazu,
  e) bylo možno snadno a bezpečně provádět činnosti při vkládání a vyjímání nábojů.
  V případě potřeby musí být možné vybavit zařízení ochrannými kryty proti střepinám, které musí poskytnout výrobce strojního zařízení.
  2.2.2.2. Návod k používání
  musí obsahovat potřebné údaje:
  a) příslušenství a vyměnitelných přídavných zařízeních, která lze používat se strojním zařízením,
  b) vhodných upevňovacích nebo jiných částech, které provádějí náraz, pro použití se strojním zařízením, popřípadě
  c) nábojích vhodných k použití.
  2.3 Strojní zařízení na zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi
  Strojní zařízení na zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi musí splňovat tyto požadavky:
  a) strojní zařízení musí být navrženo, konstruováno nebo vybaveno tak, aby bylo možno opracovávaný předmět bezpečně umístit a vést; přidržuje-li se opracovávaný předmět rukou na pracovním stole, musí být stůl během práce dostatečně stabilní a nesmí pohyb předmětu ztěžovat,
  b) má-li se strojní zařízení používat za podmínek, při nichž existuje riziko vymrštění obrobků nebo jejích částí, musí být navrženo, konstruováno a vybaveno tak, aby se takovému vymrštění zabránilo nebo, nelze-li tomu zabránit, aby vymrštění neohrozilo obsluhu nebo ohrožené osoby,
  c) existuje-li riziko styku s nástrojem při jeho doběhu, musí být strojní zařízení vybaveno samočinnou brzdou schopnou zastavit nástroj v dostatečně krátkém čase,
  d) je-li nástroj součástí stroje, který není zcela automatizován, musí být stroj navržen a konstruován tak, aby se vyloučilo nebo omezilo riziko náhodného poranění.
 3. ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOSTI K VYLOUČENÍ NEBEZPEČÍ ZPŮSOBENÝCH POHYBLIVOSTÍ STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ

   
  Požadavek
  Podle přílohy č. 1 k nařízení vlády č. 176/2008 Sb.
  (Směrnice EU 2006/42/EC)
  Požadavky
  splněny?
  ano ne irel
Nahrávám...
Nahrávám...