dnes je 16.7.2024

Input:

Práva vlastníka nebo držitele archiválie

7.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

9.9.2 Práva vlastníka nebo držitele archiválie

PhDr. Radomír Ševčík

Vlastník nebo držitel archiválie má:

Právo

 • právo

  • na bezplatné poskytování informačních a poradenských služeb týkajících se péče o archiválii. Tyto služby poskytují Národní archiv a příslušné státní oblastní archivy bezplatně;

   Nárok

 • nárok

  • v souvislosti s prohlášením dokumentu za archiválii nárok na poskytnutí paušálního státního příspěvku za prohlášení dokumentu za archiválii (tento nárok může uplatnit pouze vlastník nebo držitel archiválie, který nemá archiválii uloženu ve veřejném archivu a když se nejedná o archiválii ve vlastnictví České republiky, právnické osoby zřízené zákonem nebo územního samosprávného celku),

  • na náhradu nezbytných nákladů, které mu vznikly při zákonem uložené péči o archiválie (tento nárok může uplatnit pouze vlastník nebo držitel archiválie, který nemá archiválii uloženu ve veřejném archivu a kdy se nejedná o archiválii ve vlastnictví České republiky, právnické osoby zřízené zákonem nebo územního samosprávného celku).

Může

Vlastník nebo držitel arichiválie může:

 • odevzdat archiválii do úschovy na základě písemné smlouvy o úschově. Po dobu, po kterou je archiválie v úschově, přísluší ukladateli práva a povinnosti vlastníka nebo držitele archiválie stanovené zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen archivní zákon),

 • odevzdat archiválii do trvalé úschovy a péče některému archivu na základě darovací smlouvy.

Vlastník nebo držitel archiválie může

Vlastník nebo držitel archiválie, který není schopen zajistit její řádnou ochranu a odbornou péči tak, jak stanoví archivní zákon a nemá archiválii uloženu ve veřejném archivu, může:

 • na základě žádosti požádat Národní archiv nebo státní oblastní archiv o bezplatnou odbornou pomoc s archiválií,

 • uložit archiválii do Národního archivu nebo státního oblastního archivu

  • do trvalé péče, a to na základě darovací smlouvy (před převzetím archiválií k trvalému uložení v archivu na základě darovací smlouvy proběhne výběr archiválií ve skartačním nebo v mimoskartačním řízení). Darovací smlouva vždy obsahuje (úprava a členění darovací smlouvy vychází z úpravy klasické darovací smlouvy dle občanského zákoníku):

   • -> právní specifikaci smlouvy,
   • -> identifikaci dárce (v případě fyzické osoby je to adresa, jméno, příjmení; v případě právnické osoby název společnosti, adresa sídla, IČ, jméno statutárního zástupce oprávněného podpisem smlouvy),
   • -> identifikaci obdarovaného (název a sídlo příslušného archivu, IČ, jméno statutárního zástupce oprávněného podpisem smlouvy),
   • -> předmět darovací smlouvy,
   • -> odkazy a citace příslušných paragrafových znění archivního zákona vztahujících se k ochraně archiválií,
   • -> informace o provedeném výběru archiválií,
   • -> rozsah a charakter darovaných archiválií (datace archiválií, počet evidenčních jednotek archiválií, celkový rozsah archiválií v běžných metrech; soupis archiválií tvoří přílohu darovací smlouvy),
   • -> prohlášení o výlučném vlastnictví archiválií,
   • -> prohlášení dárce o bezplatném přenechání archiválií obdarovanému,
   • -> prohlášení obdarovaného o přijetí archiválií v plném rozsahu a bez výhrad,
   • -> ustanovení o přechodu práv a povinností z dárce na obdarovaného,
   • -> ustanovení o místě uložení archiválií,
   • -> ustanovení o nákladech spojených s předáním a převzetím archiválií,
   • ->
Nahrávám...
Nahrávám...