dnes je 15.4.2024

Input:

Přezkoumání vedením - čl. 5.6 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.6.6
Přezkoumání vedením - čl. 5.6 normy ISO 9001:2008

Vrcholové vedení musí obecně v plánovaných intervalech přezkoumávat systém managementu kvality, aby byla zajištěna jeho vhodnost, přiměřenost a efektivnost. To zahrnuje i posouzení příležitosti ke zlepšování a potřebu změn v SMK, včetně politiky a cílů kvality. Záznamy o přezkoumání vedením patří k povinným záznamům o kvalitě.

Příklad uplatnění tohoto požadavku

Příručka kvality
Kap. 5 Odpovědnost managementu
Vydání: 1/2010
Účinnost: 1. 9. 2010

5.6 Přezkoumání systému managementu

Valná hromada společnosti provádí v pravidelných intervalech 1x ročně přezkoumání systému managementu kvality. Zprávu o vývoji, účinnosti a stavu úrovně systému managementu kvality je povinen předložit ve stanoveném termínu představitel managementu. Na základě souhrnné zprávy členové vedení posuzují celkovou úroveň realizovaného systému managementu kvality a vyhodnocují jeho účinnost. Závěr přezkoumání je uveden v zápisu z jednání valné hromady společníků.

Součástí přezkoumání musí být tzv. povinné vstupy a povinné výstupy dále uvedené.

Vstupy pro přezkoumání musí zahrnovat položky:

 • výsledky auditů,

 • zpětná vazba od zákazníka,

 • výkonnost procesů, shoda produktu,

 • stav preventivních a nápravných opatření,

 • následná opatření vyplývající z předchozích přezkoumávání,

 • změny, které by mohly ovlivnit systém managementu kvality,

 • doporučení pro zlepšování.

Výstupy z přezkoumání musí zahrnovat položky:

Všechna rozhodnutí a opatření vztahující se:

 • ke zlepšování efektivnosti systému managementu,

 • ke zlepšování produktu ve vztahu k požadavkům zákazníka,

 • k potřebám zdrojů.

Pro představu o obsahu přezkoumání uvádí zprávu představitele vedení následující příklad.

ZPRÁVA O PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU
MANAGEMENTU KVALITY VEDENÍM

Za období: 1. 1. 2009 - 31. 12. 2009

dle

ČSN EN ISO 9001:2009

1 Vstupy pro přezkoumání

1.1 Úvod

Systém managementu kvality (QMS) společnosti dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009 byl přezkoumán na poradě vedením společnosti dne 31. 3. 2010. Zpráva z přezkoumání má 2 části: podkladovou část (odst. 1), a závěr (odst. 2). Zprávu zpracoval a schválil PV.

Účastníci porady:

 • ředitel (Ř),

 • představitel vedení (PV),

 • vedoucí jednotlivých úseků (VÚ).

1.2 Výsledky interních auditů

V roce 2009 byl proveden 1 interní audit, ze kterého vyplynulo, že QMS je funkční a nadále udržován ve shodě s příslušnými požadavky. Dále byl proveden externí (2. dozorový) audit prostřednictvím certifikačního orgánu, který prokázal rovněž shodu s požadavky normy ISO 9001. Audit plánovaný na 12/2009 byl přesunut do začátku roku 2010.

Počet neshod zjištěných při auditech:

 • audit č. 1/09 (interní): 1x záznam o neshodě, napraveno,

 • audit č. 2/09 (externí): 0 neshod, 1 potenciál ke zlepšení, bude realizován vydáním revize dokumentace,

 • audit č. 3/9 (interní): přesunut z důvodu vytíženosti pracovníků na I. Q roku 2010.

Vývoj v počtu neshod je zřejmý z následující tabulky:

Rok 2007 2008 2009
Počet neshod z auditů 2 0 1

Závěr: Počet neshod nevykazuje zásadní změny, audity neprokázaly zásadní problémy v QMS. Roční program auditů na rok 2010 vyhovuje požadavkům společnosti.

1.3 Zpětná vazba od zákazníka

V hodnocení spokojenosti zákazníka bylo pokračováno předáváním dotazníků spokojenosti a předávacího protokolu u vybraných zakázek. Hodnocení dosud bez výhrad.

Vývoj v hodnocení spokojenosti je zřejmý z následující tabulky:

Rok Počet
realizovaných
zakázek
Počet
hodnocených
zakázek
Průměrná
známka
Počet
stížností,
reklamací
2007 33 6 (=> 18 %) 1,2 0
2008 14 5 (=> 36 %) 1 0
2009 16 3 (=>19 %) 1,1 0

Závěr:

Došlo k mírnému poklesu počtu hodnocených zakázek, i tak nebyla prokázána nespokojenost či zásadní připomínky a/nebo potenciální neshody. Nejsou třeba žádná zvláštní opatření.

1.4 Politika kvality, cíle kvality

Politika jakosti byla sestavena v rámci zavádění QMS na podzim 2006, postupně byla doplňována a aktualizována v rámci budování QMS v průběhu měsíců září - prosinec 2006. Text byl přezkoumán a bylo dohodnuto vydat revidovanou politiku kvality s ohledem na novou normu ISO 9001:2008, avšak bez obsahových změn.

Vyhodnocení cílů jakosti 2009: Je možno konstatovat, že cíle byly splněny na 75 %:

 • upgrade stránek: splněno; nové kolo proběhne v II. Q 2010,

 • implementace požadavků ISO 9001:2008: částečně splněno, probíhá,

 • získání dalšího pracovníka (obchodní zástupce): splněno, pro negativní zkušenosti ale byla s tímto pracovníkem po první realizované zakázce ukončena spolupráce.

Cíle kvality na rok 2010: Včetně popisu termínů a zodpovědností jsou uvedeny v samostatném dokumentu v příloze, ponechány bez připomínek.

1.5 Hodnocení dodavatelů

Systém hodnocení dodavatelů je zaveden, seznam stávajících schválených dodavatelů byl přezkoumán a ponechán ve stávající podobě.

Závěr: Systém hodnocení dodavatelů je funkční, stávající dodavatelé budou ponecháni beze změn. Aktuální hodnocení za rok 2009 je v příloze této zprávy.

1.6 Výkonnost procesů a shoda produktu

Hodnocení

Nahrávám...
Nahrávám...