dnes je 29.5.2024

Input:

Příloha I směrnice 2006/42/ES - Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení

11.7.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.7
Příloha I směrnice 2006/42/ES - Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Obecné zásady

V úvodu PŘÍLOHY I jsou uvedeny čtyři obecné zásady, které je nutno vzít v úvahu při uplatňování jednotlivých základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost na návrh a konstrukci strojních zařízení.

 1. OBECNÁ ZÁSADA – POSOUZENÍ RIZIKA

  Posouzení rizika nemusí provést pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, ale i jiná osoba jednající jejich jménem. Odpovědnost za posouzení rizika a provedení nezbytných ochranných opatření má ve všech případech výrobce.

  Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno podle výsledků posouzení rizika. Posouzení rizika je potřeba provádět jako opakující se postup, protože je nutno vyhodnotit každé opatření ke snížení rizika, jež se má zabývat konkrétním nebezpečím, aby se zjistilo, zda je přiměřené a zda nevytváří nová nebezpečí. Z toho vyplývá, že posuzování rizika se provádí souběžně s procesem navrhování strojního zařízení.

  Opatření k snížení rizika zabývající se zjištěným nebezpečím musejí mít určité pořadí priorit podle zásad zajišťování bezpečnosti. Posouzení rizika a jeho výsledek je nutno doložit v technické dokumentaci strojního zařízení.

  Obecné zásady posouzení rizika strojního zařízení objasňuje harmonizovaná norma typu A - EN ISO 12100 z roku 2010.

  Posouzení rizika a harmonizované normy

  Harmonizované normy pro strojní zařízení typu C usnadňují proces posuzování rizika, protože stanoví významná nebezpečí, jež jsou obvykle spojena s dotyčnou kategorií strojních zařízení, a upřesňují ochranná opatření pro jejich odstranění. Při použití harmonizovaných norem však výrobce strojního zařízení není zbaven povinnosti provést posouzení rizika.

  Výrobce, který použije normu typu C, odpovídá, že použitá harmonizovaná norma je vhodná pro dané strojní zařízení a zahrnuje všechna rizika, jež toto strojní zařízení představuje. Pokud strojní zařízení představuje nebezpečí, která nejsou v harmonizované normě zahrnuta, je u těchto nebezpečí nezbytné úplné posouzení rizika a je nutno přijmout vhodná ochranná opatření k jejich odstranění.

  Harmonizované normy typu B často stanoví několik alternativních řešení. Volba vhodného řešení pro dotyčné strojní zařízení musí být založena na konkrétním posouzení rizika.

 2. OBECNÁ ZÁSADA – POUŽITELNOST ZÁKLADNÍCH POŽADAVKŮ NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOST

  Pro konkrétní strojní zařízení platí základní požadavek na ochranu zdraví a bezpečnost pouze tehdy, jestliže u něj existuje dotyčné nebezpečí. To je nutno vzít v úvahu při posuzování každého ze základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost stanovených v příloze I. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost jsou použitelné pouze tehdy, jsou-li relevantní a nezbytné.

 3. OBECNÁ ZÁSADA – AKTUÁLNÍ STAV TECHNIKY

  Stav techniky

  Termín "stav techniky“ zahrnuje technický a ekonomický aspekt. Technická řešení přijatá ke splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost odpovídají stavu techniky, pokud používají nejúčinnější technické prostředky, které jsou v té době dostupné s přiměřenými náklady a s přihlédnutím k celkovým nákladům na dotyčnou kategorii strojních zařízení a požadovanému snížení rizika.

  Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost stanovené v příloze I se uvádějí bez bližšího určení. Jsou případy, kdy nemusí být vzhledem k současnému stavu techniky možné zcela splnit určité základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. V těchto případech se musí výrobce strojního zařízení snažit o splnění cílů stanovených v základních požadavcích na ochranu zdraví a bezpečnost v co největším možném rozsahu.

  Nepředpokládá se, že

Nahrávám...
Nahrávám...