dnes je 16.6.2024

Input:

Příloha IX směrnice 2006/42/ES - ES přezkoušení typu

24.1.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.14
Příloha IX směrnice 2006/42/ES – ES přezkoušení typu

Dr. Ing. Rostislav Suchánek

ES přezkoušení typu

V příloze IX se stanoví jeden z postupů posuzování shody, které lze použít u strojního zařízení, jež patří do jedné z kategorií uvedených v příloze IV. Přezkoušení typu modelu nebo typu strojního zařízení náležejícího do jedné z kategorií uvedených v příloze IV provádí oznámený subjekt. Přezkoušení typu představuje kontrolu dokumentace a kontroly a zkoušky vzorku či vzorků strojního zařízení s cílem zjistit, zda je daný model nebo typ navržen a konstruován v souladu s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost.

Výraz "model“ nebo "typ“ označuje jeden nebo více strojů, které zastupují daný návrh, technické vlastnosti a použití. Výrobce musí vypracovat pro každý typ strojního zařízení technickou dokumentaci podle přílohy VII části A. Jeden typ strojního zařízení může mít několik variant; aby se však usuzovalo, že varianty patří ke stejnému typu, musejí mít stejný základní návrh, představovat podobná nebezpečí a vyžadovat podobná ochranná opatření. Oznámený subjekt odpovídá v každém jednotlivém případě za posouzení, jestli varianty patří ke stejnému typu nebo je nutno je považovat za různé typy. Certifikát ES přezkoušení typu musí určovat případné varianty typu strojního zařízení, na něž se vztahuje.

Žádost o ES přezkoušení typu

Žádost o ES přezkoušení typu je možno předložit kterémukoli oznámenému subjektu v EU, který byl oznámen pro postup ES přezkoušení typu a dotyčnou kategorii strojních zařízení. Žádost může být vyhotovena v kterémkoli z úředních jazyků EU, jenž je pro oznámený subjekt přijatelný. Žádost může podat samotný výrobce nebo může být jejím podáním pověřen zplnomocněný zástupce.

Žádost o ES přezkoušení typu lze podat pouze u jednoho oznámeného subjektu. To nemá zabránit výrobci v tom, aby si mohl vybrat z několika nabídek, ale znemožnit výrobci, aby od jednoho oznámeného subjektu, který jeho návrh odmítl, přešel k dalšímu, dokud jeden z oznámených subjektů dotyčný typ neschválí. Proto musí výrobce v žádosti prohlásit, že u jiného oznámeného subjektu nepodal žádost týkající se stejného typu strojního zařízení. Pro ES přezkoušení typu u jiného typu strojního zařízení si však výrobce může vybrat jiný oznámený subjekt.

Žádost o přezkoušení typu musí obsahovat technickou dokumentaci pro dotyčný typ strojního zařízení, která zahrnuje celé strojní zařízení, nikoli pouze ty aspekty strojního zařízení, jež představují rizika, kvůli nimž je dotyčná kategorie strojních zařízení uvedena v příloze IV.

Žadatel musí poskytnout oznámenému subjektu za účelem kontroly, měření a zkoušek jeden vzorek či více vzorků typu. Počet požadovaných vzorků musí být přiměřený a odůvodněný povahou kontrol a zkoušek, které mají být provedeny. Pokud se vyžadují destruktivní zkoušky, může být zapotřebí více než jeden vzorek. U rozměrného strojního zařízení obvykle postačuje jeden vzorek.

Obsah ES přezkoušení typu

Oznámený subjekt při přezkoumání typu musí přezkoumat technickou dokumentaci a zkontrolovat, zda byl typ vyroben v souladu s touto technickou dokumentací. Dále musí určit, které části nebo aspekty strojního zařízení byly:

  1. navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními harmonizovaných norem;

  2. navrženy v souladu s jinými technickými specifikacemi.

To oznámenému subjektu umožňuje ověřit, zda byly správně určeny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost vztahující se na strojní zařízení, zda výrobce provedl náležité posouzení rizika a zda byla provedena odpovídající ochranná opatření. Přezkoumání technické dokumentace oznámenému subjektu rovněž umožňuje stanovit kontroly, měření a zkoušky, které je nutno provést u prověřovaného vzorku nebo vzorků strojního zařízení.

Oznámený subjekt musí v případě strojního zařízení, pro něž nebyly použity harmonizované normy, určit příslušné kontroly, měření a zkoušky k ověření shody strojního zařízení s použitelnými základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. I v těchto případech mohou harmonizované normy obsahovat důležité údaje o stavu techniky, jež je nutno vzít v úvahu při ověřování shody. V případě strojních zařízení, která nebyla navržena podle harmonizovaných norem, lze často použít metody ověřování stanovené v těchto normách nebo je upravit. V opačném případě lze použít metody ověřování uvedené v jiných vhodných technických specifikacích. Oznámený subjekt musí také vycházet z poznatků a zkušeností svých kontrolorů a použít vhodnou metodu ověřování, jež zajišťuje úroveň snížení rizika, která je přinejmenším rovnocenná úrovni stanovené v harmonizovaných normách.

V případě strojního zařízení, pro něž byly použity harmonizované normy, musí oznámený subjekt provést nezbytné kontroly, měření a zkoušky, aby ověřil, zda byly správně použity požadavky na návrh a konstrukci obsažené v dotyčné normě nebo normách.

Oznámený subjekt musí sám provádět kontroly, měření a zkoušky, které jsou potřebné k ověření shody strojního zařízení. Zvláštní ověření však může oznámený subjekt zadat subdodavatelům, například nedestruktivní kontroly svarů. Oznámený subjekt může přihlédnout rovněž ke zprávám o kontrolách nebo zkouškách, jež provedly jiné příslušné orgány nebo samotný výrobce. Oznámený subjekt, který uzná zprávy z jiných zdrojů, je však i nadále plně odpovědný za rozhodnutí o shodě strojního zařízení, jež bylo podrobeno ES přezkoušení typu.

Oznámený subjekt a žadatel si musí dohodnout místo, na němž se provede přezkoušení strojního zařízení. To záleží na velikosti strojního zařízení a druhu kontrol, měření a zkoušek, jež mají být provedeny. Někdy je vhodné, aby bylo celé strojní zařízení přezkoušeno v prostorách výrobce nebo uživatele, přičemž některé jeho součásti nebo části jsou za účelem přezkoušení přeneseny do prostor oznámeného subjektu.

Certifikát ES přezkoušení typu

V případě

Nahrávám...
Nahrávám...