dnes je 23.7.2024

Input:

Příručka kvality

16.2.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

21.2.5 Příručka kvality

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů

Vzor
VZOR: Příručka kvality /rtf/

Systému managementu kvality podle ČSN EN ISO 9001:2009

(idt. ISO 9001:2008)

Název organizace:

XYZ

Obsah:

1. Stručný popis organizace

1.1 Obecně

1.2 Základní údaje o společnosti

1.3 Vnitřní uspořádání a struktura

2. Normativní odkazy, definice pojmů a použité zkratky

2.1 Normativní odkazy

2.2 Definice pojmů

2.3 Použité zkratky

3. Rozsah platnosti

3.1 Obecně

3.2 Použití Příručky kvality

3.3 Změnové řízení a rozdělovník Příručky kvality

4. Všeobecné požadavky

4.1 Obecně

4.2 Procesy společnosti XYZ s. r. o.

4.3 Požadavky na dokumentaci

5. Angažovanost a aktivita managementu

5.1 Obecně

5.2 Zaměření na zákazníka

5.3 Politika kvality

5.4 Plánování

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace

5.6 Přezkoumání systému vedením

6. Poskytování zdrojů

6.1 Obecně

6.2 Lidské zdroje

6.3 Infrastruktura

6.4 Pracovní prostředí

7. Plánování realizace produktu

7.1 Obecně

7.2 Procesy týkající se zákazníka

7.3 Návrh produktu

7.4 Nákup

7.5 Realizace poskytovaných služeb

7.6 Řízení monitorovacích a měřicích zařízení

8. Měření, analýza a zlepšování

8.1 Obecně

8.2 Monitorování a měření

8.3 Řízení neshodného produktu

8.4 Analýza údajů

8.5 Zlepšování

9. Seznam příloh

10. List změn a revizí

1. Stručný popis organizace

1.1 Obecně

Naše firma se zabývá…………..

Předmětem certifikace dle ISO 9001 je:……………

1.2 Základní údaje o společnosti

Název:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Statut organizace je vymezen zápisem v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v…..

1.3 Vnitřní uspořádání a struktura

Podrobněji viz Organizační řád včetně organizačního schématu.

2. Normativní odkazy, definice pojmů a použité zkratky

2.1 Normativní odkazy

Dále uvedené normy se uplatňují v systému managementu kvality společnosti, který je definovaný touto Příručkou kvality. Jejich změny se promítají do řízené dokumentace a jednotlivých procesů společnosti. To platí i pro případné další normativní dokumenty, na které se předmětné normy odvolávají.

V QMS společnosti se uplatňují:

 • ČSN EN ISO 9000:2006 – Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník.

 • ČSN EN ISO 9001:2009 – Systémy managementu kvality – Požadavky.

 • ČSN EN ISO 19011:2012 – Směrnice pro auditování systémů managementu.

 • Další normy s přímou souvislostí s realizačními procesy – viz Seznam řídicí dokumentace.

2.2 Definice pojmů

Pro účely této Příručky kvality platí definice uvedené v normativních dokumentech dle čl.1 této kapitoly. Dále jsou uvedeny pouze základní definice nutné pro snadnou orientaci v Příručce.

 • Kvalita/jakost – stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. V podmínkách společnosti je přednostně používán pojem kvalita, i když je možné používat oba pojmy jako rovnocenné.

 • Procesy řídicí – procesy sloužící pro řízení a zlepšování systému managementu kvality a rozvoje organizace.

 • Procesy realizační – procesy, které společnost řídí a realizuje za účelem realizace produktu.

 • Procesy poskytování zdrojů – procesy sloužící pro řízení lidských zdrojů, infrastruktury, komunikačních a informačních technologií na podporu fungování organizace.

 • Procesy monitorování a měření – procesy sloužící pro získávání údajů o chování procesů a realizaci produktu za účelem kontroly, operativního řízení a dalšího zlepšování.

 • Dodavatel – organizace poskytující na základě smluvního vztahu služby nebo výrobky pro procesy realizované společností.

 • Produkt – výsledek procesu; ve smyslu QMS společnosti jde o produkty hmotné.

 • Zainteresovaná strana – osoba nebo skupina, která má zájem na výkonnosti nebo úspěchu organizace, případně která může být dotčena procesy probíhajícími v organizaci (např. vlastníci, společníci, obchodní partneři, společnost).

 • Pracovníci – zaměstnanci společnosti a externí pracovníci (např. na ŽL apod.), jejichž činnost má vliv na kvalitu poskytovaných produktů.

2.3 Použité zkratky

 • BOZP: bezpečnost a ochrana zdraví při práci,

 • IA: interní auditor,

 • NO: nápravné opatření,

 • OŘ: organizační řád,

 • PK: Příručka kvality,

 • PM: představitel managementu (ve smyslu normy ISO 9001),

 • PO: preventivní opatření,

 • PP: pracovní postup,

 • QMS: Quality Management System – systém managementu kvality,

 • SŘ: směrnice ředitele.

Související dokumentace:

 • Zakladatelské listiny

 • Společenská smlouva

 • Živnostenská oprávnění, Obchodní rejstřík

 • Organizační řád

3. Rozsah platnosti

3.1 Obecně

Příručka kvality je základním dokumentem systému managementu kvality společnosti. Obsah Příručky kvality je ve svých ustanoveních a postupech závazný pro všechny činnosti a všechny pracovníky společnosti.

Každý vedoucí pracovník místa ve společnosti, kam je předán řízený výtisk Příručky kvality, je osobně zodpovědný za její existenci a za řádné provádění změn ve svém výtisku. Tento vedoucí pracovník zodpovídá dále za seznámení s obsahem ustanovení Příručky svých podřízených a za jejich dodržování.

V souladu s ČSN EN ISO 9001:2009 uplatňuje společnost všechny požadavky čl. 7 vyjma pož. čl. 7.5.2 a 7.5.4. Tyto procesy a s nimi spojené aktivity organizace neprovádí.

QMS je aplikován v rámci celé organizace s výjimkou činností spojených s externě zajišťovanými službami, které nemají přímý vliv na kvalitu poskytovaného produktu, tj. např. právní služby, činnosti v oblasti BOZP apod. Certifikace QMS se týká celé společnosti.

3.2 Použití Příručky kvality

Příručka kvality je rámcově členěna počínaje kapitolou 4 dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 a navazují na ni dokumenty II. a III. vrstvy. Každá kapitola obsahuje navíc seznam hlavních souvisejících dokumentů, jež se příslušné části přímo týkají. Další podrobnosti o členění dokumentace systému managementu uvádí kap. 4 této PK.

Příručka kvality je pravidelně revidována a všechny její změny probíhají řízeným způsobem. Rozmnožování mimo řádné řízení není zásadně dovoleno. Za řízení a změny je zodpovědný PM organizace. Systém řízení dokumentace včetně PK je podrobně popsán ve SŘ 01 – Řízení dokumentů a záznamů.

Klientům a obchodním partnerům může být Příručka kvality organizace předložena k nahlédnutí jako důkaz o systému zajišťování kvality. Předávání dále je povoleno pouze se souhlasem vedení, resp. PM.

3.3 Změnové řízení a rozdělovník Příručky kvality

Stav změn jednotlivých kapitol a příloh Příručky kvality je zřejmý z Listu změn a revizí (viz oddíl 10 této Příručky). Při změnách vlastník výtisku dostane celou změněnou kapitolu. Poslední podstatné změny jsou v textu vyznačeny odlišným písmem. V případě, že dojde k zásadnímu přepracování celé kapitoly, je podstata změny okomentována.

Rozdělovník:

Místo uložení  Č. místa uložení 
PM (tištěný výtisk) 
„Vnitřní síť“ (elektronická verze)  --- 

Evidenci o přidělených řízených výtiscích vede vydavatel řídicí dokumentace. Vydavatelem je PM, u kterého je uložen originál platného znění s podpisy. Zároveň archivuje neplatná již vyřazená paré dokumentace.

Související dokumentace:

 • SŘ 01 – Řízení dokumentů a záznamů

4. Všeobecné požadavky

4.1 Obecně

Společnost v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009 vytvořila, dokumentovala, implementuje a udržuje QMS s cílem neustále zlepšovat jeho efektivnost.

QMS společnosti slouží jako nástroj pro realizaci Politiky kvality určené jejím vedením a jako prostředek k zajištění toho, že veškeré činnosti proběhnou dle specifikovaných požadavků. QMS dále umožňuje rozpoznat aktuální i případné problémy a stanovuje postupy k jejich řešení. Stanovený QMS je platný v organizaci pro všechny její pracovníky, kteří mají vliv na kvalitu poskytovaných produktů.

4.2 Procesy společnosti XYZ s. r. o.

V souladu s ustanovením ČSN EN ISO 9001:2009 společnost identifikovala procesy potřebné pro QMS včetně jejich vzájemného působení. QMS společnosti se sestává z řady komplexních a dílčích procesů, podprocesů a jednotlivých činností ať s přímou vazbou na zákazníka či dodavatele, nebo procesů s vazbami interními. Posloupnost a vzájemné působení těchto procesů je zřejmé ze znázornění formou mapy procesů, jež je uvedena v příloze č. 2 PK, a dále též případně formou postupových diagramů jednotlivých podprocesů a činností (součást příslušných směrnic či postupů).

Externě řízené procesy (outsourcing):

Takové procesy, které organizace potřebuje pro svůj QMS a u nichž bylo rozhodnuto, že budou vykonávány externí stranou. Je to:

 • interní audit kvality.

Základní rozdělení procesů (a jejich součástí – podprocesů) v organizaci je následující:

Proces řízení:

 • strategické plánování,

 • plánování a řízení systému managementu kvality,

 • plánování a řízení jednotlivých procesů a činností.

Proces poskytování zdrojů:

 • řízení lidských zdrojů,

 • řízení infrastruktury,

 • výběr a řízení dodavatelů.

Procesy realizační:

 • výroba,

 • distribuce a prodej – vlastních výrobků,

 • návrh nového produktu.

Tyto procesy jsou nosnými procesy organizace, v nichž vzniká přímá přidaná hodnota pro zákazníka a jejichž prostřednictvím dochází k realizaci zakázek.

Proces monitorování a měření:

 • řízení monitorovacích a měřicích zařízení;

 • monitorování a měření spokojenosti zákazníka, procesů, produktu;

 • řízení neshodného výrobku;

 • nápravná a preventivní opatření;

 • interní audit.

Vstupy a výstupy z těchto procesů, jejich obsah a postupy pro jejich naplňování a kritéria a metody pro zajištění jejich fungování a řízení jsou definovány v dalších kapitolách této Příručky kvality a v další řídicí dokumentaci systému kvality organizace navazující na tuto PK.

4.3 Požadavky na dokumentaci

4.3.1 Obecně

Řídicí interní dokumentace QMS má třívrstvou pyramidální strukturu. Jejím nejvyšším dokumentem je tato všeobecná Příručka kvality (PK) dle požadavků normy ČSN EN ISO 9001:2009I. vrstva dokumentace.

V příloze PK je dokumentované prohlášení o Politice kvality. Na Politiku kvality navazují Cíle kvality jako strategické rozhodnutí nejvyššího vedení organizace.

Na PK navazují obecné dokumenty nižší – II. vrstva dokumentace:

 • Řády, které stanovují obecně platné postupy organizačně – řídicí povahy (např. Organizační řád).

 • Směrnice kvality, které stanovují závazné postupy činností, specifikují jejich průběh a návaznosti včetně rozsahu povinností, pravomocí a odpovědností. Zahrnují povinně dokumentované postupy požadované normou ČSN EN ISO 9001:2009.

Dokumenty III. vrstvy předepisují konkrétní pracovní postupy – dokumenty, jež organizace potřebuje pro zajištění efektivního plánování, fungování a řízení svých procesů a které definují postupy jednotlivých činností v příslušných procesech, např.:

 • výrobní (technologický) postup,

 • pracovní instrukce,

 • návod k obsluze.

Formuláře jsou jednoznačně definované dokumenty III. vrstvy, jež slouží vesměs jako základ pro záznamy o shodě s příslušnými požadavky včetně záznamů požadovaných normou.

4.3.2 Řízení dokumentů

Proces řízení dokumentů zahrnuje jejich tvorbu, schvalování dokumentů z hlediska přiměřenosti před jejich vydáním, přezkoumávání dokumentů a jejich aktualizaci, stahování z oběhu, archivaci, zajištění dostupnosti a snadné identifikovatelnosti a zabránění používání zastaralých dokumentů. Jeho cílem je zajistit stálou správnost, aktuálnost a dostupnost dokumentů k zajištění toho, aby veškeré činnosti probíhaly předepsaným způsobem a požadavky na kvalitu byly dodrženy.

Veškerá dokumentace je dostupná na příslušných místech dle organizační struktury. Společnost používá v současné době pouze 1 paré výtisku PK a dokumentů II. vrstvy v papírové podobě, veškeré dokumenty jsou dostupné na síti v adresáři „C:\\ISO“ všem pracovníkům, kterých se jejich ustanovení týkají. Server je zálohován tak, aby nemohlo dojít k trvalému poškození či ztrátě dat, a jednotlivé dokumenty jsou chráněny proti neautorizovaným změnám. Je zabezpečena přiměřená ochrana a bezpečnost informací, a to jak ve vztahu k pracovníkům (zejména s ohledem na zákon na ochranu osobních údajů), tak směrem k zákazníkům.

Vzájemné návaznosti dokumentů jsou řešeny formou odkazu v PK, řádech, směrnicích a pracovních postupech. Podrobný postup pro řízení dokumentů je uveden ve SŘ 01 – Řízení dokumentů a záznamů. Celkový přehled aktuálně platné dokumentace je uveden v Seznamu řídicí dokumentace.

Při provádění změn se postupuje pouze předepsaným postupem, změny schvaluje zásadně stejný pracovník z hlediska funkčního zařazení, jako tomu bylo u původního dokumentu. Je všeobecně zakázáno provádět jakékoliv neautorizované změny.

Dokumenty jsou uloženy tak, aby nemohlo dojít k jejich poškození, ztrátě nebo zneužití a byla zajištěna dostupnost pro zaměstnance, kteří je využívají ke své činnosti.

4.3.3 Řízení záznamů

Společnost vytváří a udržuje záznamy tak, aby se poskytly důkazy o shodě s požadavky a o efektivním fungování QMS. Záznamy jsou identifikovány, shromažďovány, registrovány, ukládány, archivovány a vypořádávány s cílem umožňovat vyhodnocení výsledků kontrol kvality, zpětně dokládat splnění požadavků na kvalitu a účinnost QMS.

Záznamy o kvalitě musejí být dobře čitelné a jednoznačně identifikovatelné, rychle a snadno vyhledatelné. Obsahují všechny předepsané údaje. Zachází se s nimi jako s důvěrnými dokumenty. Archivace záznamů je realizována tak, aby byly v případě potřeby dostupné a nemohlo dojít k jejich poškození a ztrátě. Místa archivace a archivační lhůty jsou pro jednotlivé typy záznamů definovány v řídicí interní dokumentaci QMS. Místo a doba uchovávání, resp. archivace je pro jednotlivé záznamy vždy stanovena v příslušných dokumentech, pokud je to vhodné. Obecně platí minimální lhůta uchovávání záznamů o kvalitě 5 let.

Podrobný postup pro řízení záznamů je uveden ve SŘ 01 – Řízení dokumentů a záznamů. Celkový přehled řízených záznamů je uveden v Seznamu záznamů.

Související dokumentace:

 • SŘ 01 – Řízení dokumentů a záznamů

 • Seznam řídicí dokumentace

 • Seznam záznamů

5. Angažovanost a aktivita managementu

5.1 Obecně

Management společnosti si uvědomuje, že zákazníci očekávají poskytování výrobků a služeb v požadované kvalitě při zajištění dostatečné odborné úrovně, dodržování smluvených termínů a v neposlední řadě i odpovídající ceny. Tyto zásady včetně nutnosti plnit zákonné požadavky jsou managementem sdělovány zaměstnancům i dalším zainteresovaným stranám.

5.2 Zaměření na zákazníka

Základní principy zaměření na zákazníka se ve společnosti uplatňují ve formě:

 • závazku vedení stanoveného Politikou kvality uplatňovaného uvnitř společnosti ve všech procesech a činnostech;

 • komunikace se zákazníkem – při obchodním jednání, zpracování nabídky, v rámci přípravy a realizace zakázky, při kontrolách kvality realizace, při předávání produktu a řešení případných nedostatků, stížností či reklamací;

 • marketingu;

 • zpětné vazby (hodnocení spokojenosti zákazníka);

 • komunikace se zainteresovanými stranami.

Vedení společnosti na základě zkušeností a jednání se zákazníky, analýzy trhu a konkurence a z výsledků zjišťování spokojenosti zákazníka stanovuje požadavky zákazníka. Vedení společnosti pořádá v pravidelných intervalech setkání s pracovníky, na kterých je zdůrazňována nutnost orientace na požadavky zákazníka, a to zejména v souvislosti s dodržováním pracovních postupů, udržováním pořádku na pracovišti, dodržováním pravidel chování na pracovišti a chováním samotných pracovníků k zákazníkům.

5.3 Politika kvality

Společnost chce poskytovat kvalitní produkty při dodržení všech požadavků. K naplnění tohoto cíle byla vedením organizace stanovena Politika kvality. Tato Politika, jež je uvedena v příloze č. 1 této PK, platí pro celou společnost a je uplatňována na všech úrovních řízení a při všech činnostech. Od této Politiky kvality se odvozují všechny rozhodující znaky systému managementu kvality společnosti včetně Cílů kvality.

Vedení společnosti v rámci pravidelných přezkoumání zajišťuje, aby Politika kvality odpovídala jejím záměrům, zahrnovala osobní angažovanost a aktivitu ve vztahu k plnění požadavků a neustálému zlepšování QMS, byla sdělována vedením a pochopena všemi jejími pracovníky. K tomuto účelu slouží pravidelná setkání vedení společnosti s pracovníky pravidelné přezkoumávání její aktuálnosti a vhodnosti. Za vyhlášení, uplatňování a naplňování Politiky kvality je odpovědné vedení společnosti.

5.4 Plánování

5.4.1 Cíle kvality

Cíle kvality jsou stanovovány vedením společnosti zpravidla na období 1 roku a schvalovány jejím vedením. Cíle kvality jsou stanovovány tak, aby byly reálné, měřitelné a termínované tak, aby mohly být v pravidelných intervalech hodnoceny a aktualizovány.

Vedení společnosti Cíle kvality pravidelně přezkoumává z hlediska jejich aktuálnosti, naplňování a rovněž pochopení na všech úrovních společnosti. Celkové vyhodnocení cílů kvality se provádí jedenkrát ročně v rámci přezkoumání vedením. Průběžné sledování plnění cílů zajišťuje vedení společnosti.

5.4.2 Plánování systému managementu kvality

Příslušná řídicí interní dokumentace QMS tvoří hlavní osu plánu systému QMS ve společnosti. Dokumentace QMS specifikuje, jak budou požadavky na kvalitu plněny. Tato dokumentace pokrývá veškeré relevantní požadavky závazných právních předpisů, norem a dalších předpisů vážících se k činnostem společnosti, případně na ně odkazuje.

Ve všech postupech stanovených řídicí dokumentací QMS jsou definovány metody a kritéria potřebná pro zajištění efektivního fungování a řízení aplikovaných procesů.

Management organizace plánuje v pravidelných intervalech monitorování a ověřování všech procesů QMS formou interních auditů a přezkoumání vedením a dále sledováním ukazatelů stanovených pro jednotlivé procesy. V návaznosti na výsledky tohoto ověřování jsou plánovány změny a zlepšování procesů a celého QMS včetně přiměřených zdrojů.

5.5 Odpovědnost, pravomoc a komunikace

5.5.1 Odpovědnost a pravomoc

Určení kompetencí a vzájemných vztahů je stanoveno v Organizačním řádu. Ve společnosti jsou striktně dodržovány principy zákonnosti, jediného odpovědného pracovníka a dále zásady spolupráce, jednotného přístupu k zákazníkům a odborného řízení.

5.5.2 Představitel managementu

Představitel managementu (PM), který je současně jednatelem/ředitelem společnosti, zajišťuje vytvoření aktuálního a správného systému zabezpečování kvality v organizaci ve vztahu k jejím činnostem a zodpovídá za něj, dbá o správnost, úplnost a aktuálnost PK a návazné dokumentace QMS. Zpracovává podklady pro další rozhodnutí v oblasti QMS organizace.

Do působnosti PM patří odpovědnost za zajištění souladu QMS s požadavky normy ČSN EN ISO 9001:2009. Dále prověřuje veškerou dokumentaci QMS, plánuje a řídí program interních auditů a zodpovídá za jejich zajištění, zpracovává zprávy o stavu QMS k pravidelnému přezkoumávání účinnosti QMS a navrhuje opatření k jeho zlepšování. Zajišťuje podporování vědomí závažnosti požadavků zákazníka v celé organizaci.

5.5.3 Interní komunikace

Pro zajištění správného fungování QMS je nutná přiměřená komunikace. Management organizace zajišťuje vytvoření příslušných komunikačních cest a fungování komunikace týkající se nejen QMS. Její způsoby jsou popsány v dokumentaci pro poskytování jednotlivých typů služeb se záměrem poskytnutí dostatečného obrazu o jejich průběhu a umožnění jejich řízení. Komunikace je obousměrná a využívá v dnešní době standardních prostředků (osobní jednání, porady, e-mail, telefon apod.).

5.6 Přezkoumání systému vedením

5.6.1 Obecně

Vedení organizace si uvědomuje důležitost QMS pro naplnění vyhlášené Politiky kvality, zajištění jeho shodnosti s příslušnými požadavky a účinnosti, proto věnuje pravidelnou pozornost jeho přezkoumávání. To je realizováno na poradě vedení v plánovaných intervalech, v četnosti dle aktuální potřeby, minimálně však jednou ročně. Záznamy z přezkoumání jsou udržovány v podobě Zprávy pro/z přezkoumání QMS vedením jako součást záznamů o kvalitě (shodě s požadavky na produkt), záznamy vede PM.

5.6.2 Vstup pro přezkoumání

Základními zdroji pro přezkoumávání jsou

 • stav plnění Politiky a Cílů kvality,

 • zprávy o výsledcích auditů,

 • informace od zákazníků,

 • zprávy o výkonnosti procesů a shodě poskytované služby s relevantními požadavky,

 • záznamy o neshodách v činnosti společnosti,

 • stav řešení nápravných a preventivních opatření,

 • účinnost následných opatření z předchozích přezkoumání,

 • změny, které by mohly ovlivnit QMS,

 • návrhy na zlepšení QMS a další doplňující informace.

5.6.3 Výstup z přezkoumání

Výstup z přezkoumání je uveden v zápise z porady vedení a zpravidla obsahuje rozhodnutí a opatření k:

 • zlepšení efektivnosti QMS a jeho procesů,

 • zlepšování produktů,

 • lepšímu uspokojení zákazníků,

 • potřebám zdrojů.

Související dokumentace:

 • Politika kvality

 • Cíle kvality na rok 201x

 • Jmenování PM

 • Zpráva o přezkoumání vedením za rok 201x

6. Poskytování zdrojů

6.1 Obecně

Vedení společnosti odpovídá za identifikaci a poskytování zdrojů pro vlastní činnosti a jejich ověřování. Z toho důvodu určuje a poskytuje zdroje potřebné pro:

 • uplatňování, udržování a neustálé zlepšování QMS;

 • zvyšování spokojenosti zákazníka plněním jeho požadavků;

 • plnění požadavků vyplývajících z platných právních předpisů.

Zajištění těchto požadavků je realizováno systémem řízení organizace, řádnou přípravou a dalším vzděláváním jejích zaměstnanců, stanovením postupů včetně dokumentace pro vlastní činnosti a jejich dodržováním včetně kontroly.

Organizace v přiměřeném rozsahu poskytuje:

 • pracovníky s dostatečnou odbornou způsobilostí,

 • infrastrukturu,

 • pracovní prostředí,

 • informační a komunikační technologie.

6.2 Lidské zdroje

6.2.1 Obecně

Pracovníci, kteří provádějí práci ovlivňující shodu s požadavky na poskytované služby, ať už přímo, nebo nepřímo, jsou kompetentní na základě vzdělání, zkušeností a výcviku. Každý pracovník je s ohledem zejména na plnění Politiky a Cílů kvality vzděláván dále v rámci zvyšování odborné kvalifikace.

6.2.2 Kompetence, vědomí závažnosti a výcvik

Za dodržení požadavků na kvalifikaci, zaškolování a další vzdělávání pracovníků a dodržování stanovených zásad a postupů týkajících se jejich kompetencí je odpovědnost v prvé řadě na vedení společnosti. Společnost XYZ s. r. o. určuje nezbytnou odbornou způsobilost svých pracovníků, podle okolností jim poskytuje dále výcvik odpovídající jejich pracovnímu zařazení a zajišťuje u svých zaměstnanců touto formou povědomí o závažnosti a vlivu jejich činností na dosažení Politiky a Cílů kvality. O vzdělání, výcviku, dovednostech a zkušenostech včetně hodnocení efektivity provedených opatření organizace udržuje odpovídající záznamy.

Pro realizaci zakázek zaměstnává společnost pracovníky s dostatečnou praxí a vzděláním. Kvalifikační požadavky jsou stanoveny v příloze Organizačního řádu a vedení společnosti pravidelně přezkoumává, zda odpovídají současným požadavkům, zejména s ohledem na:

 • současné i předpokládané požadavky zákazníků,

 • současnou situaci v organizaci,

 • předpokládaný vývoj organizace,

 • požadavky relevantních právních předpisů,

 • perspektivy příslušného pracovníka.

Výcvik realizuje organizace ve dvou stupních, uvedených dále:

A. Základní zaškolení – je realizováno příslušným vedoucím pracovníkem po nástupu nového zaměstnance, obsahuje zejména požadavky s ohledem na zaškolení v souvislosti s předpokládaným pracovním zařazením, požadavky QMS a vstupní školení BOZP.

B. Další odborné vzdělávání – je realizováno v průběhu pracovního poměru účastí na odborných přednáškách a kurzech, dále zaškolováním a zapracováváním na nové, případně předtím nepoužívané pracovní prostředky a/nebo výrobní postupy, dále studiem odborné literatury a výměnou zkušeností. Pro další odborné vzdělávání sestavuje PM organizace (pokud je to vhodné) pro další rok vždy plán vzdělávání, který odráží rozdíly mezi kvalifikačními požadavky a skutečností u jednotlivých pracovníků, potřeby organizace a finanční možnosti organizace. Tento plán obsahuje každoročně zejména:

 • opakovaná školení z požadavků QMS;

 • školení vyplývající z právních požadavků;

 • zácvik nových pracovníků, případně zácvik z důvodu zastupitelnosti;

 • školení z oblasti BOZP a PO (zák. č. 262/2006 Sb., v pl. zn., včetně souvisejících prováděcích předpisů).

Navržený plán schvaluje vedení společnosti.

6.3 Infrastruktura

Vedení společnosti určuje, poskytuje a udržuje infrastrukturu potřebnou pro dosažení shody s požadavky na produkt. Infrastruktura zahrnuje:

 • pracovní prostory a související technické vybavení (administrativní zázemí, výrobní a skladové prostory) na adrese sídla společnosti;

 • zařízení pro procesy a činnosti (ruční nářadí, elektrické ruční nářadí, stroje, skladová zařízení, dopravní prostředky);

 • měřicí přístroje a zařízení (metrologie);

 • ostatní zařízení (HW, SW, elektrické spotřebiče).

Tyto základní prostředky jsou evidovány a je řízena jejich údržba a prevence technického stavu.

6.4 Pracovní prostředí

Organizace určuje a řídí pracovní prostředí potřebné pro dosažení shody s požadavky na produkt, ale i s ohledem na schopnost pracovníků podávat v pracovním prostředí přiměřené výkony odpovídající požadavkům na kvalitu. Pracovní prostředí je sledováno v této souvislosti zejména ve vztahu k bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci včetně ochrany životního prostředí.

Organizace realizuje činnosti ve vlastních prostorech na

Nahrávám...
Nahrávám...