dnes je 26.5.2024

Input:

Seznam nebezpečných věcí - postup klasifikace

1.8.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.3.6 Seznam nebezpečných věcí – postup klasifikace

MUDr. Marie Adámková, CSc. a kolektiv autorů

Části seznamu

Seznam nebezpečných věcí uvedených v ADR má dvě části:

 • "Tabulku“ seřazenou podle UN čísel, v níž jsou uvedeny všechny potřebné informace pro jmenované látky, tj. v případě informací pro bezpečnostní list:

  • - UN číslo,
  • - pojmenování a popis,
  • - třída,
  • - klasifikační kód,
  • - obalová skupina
  • - další informace potřebné pro správnou přepravu dané látky v režimu ADR.
 • "Seznam látek a předmětů ADR“ řazený abecedně. Podle pojmenování a popisu najdeme UN číslo látky a třídu (pozor na chemické názvosloví, je nutné brát v úvahu, že látka má více synonym, ale seznam obsahuje pouze pojmenování dle ADR).

Postup klasifikace látky pro dopravu

 1. Pokud známe UN číslo, hledáme potřebné informace v Tabulce.

 2. Pokud známe název, snažíme se látku najít v seznamu jmenovaných látek a předmětů, tím zjistíme UN kód a dále hledáme v Tabulce.

 3. Pokud látku v seznamu nenajdeme, postupujeme následovně:

  • - nejprve na základě vlastností látky určíme třídu a obalovou skupinu – postupujeme podle popisů jednotlivých tříd v ADR,
  • - stanovíme klasifikační kód – kódy pro příslušnou třídu nalezneme v jejím popisu v ADR,
  • - po stanovení klasifikačního kódu se podíváme do tabulky hromadných pojmenování pro danou třídu a na základě klasifikačního kódu určíme UN číslo,
  • - jakmile máme UN číslo a pojmenování, zkontrolujeme v Tabulce zda příslušnému UN kódu skutečně patří třída, obalová skupina a klasifikační kód, který jsme určili.
 4. Pokud nebezpečné vlastnosti látky, roztoku nebo směsi spadají do více tříd nebezpečnosti, zařazujeme tuto látku podle převažujícího nebezpečí na základě následujícího pořadí:

  a) látky třídy 7,

  b) látky třídy 1,

  c) látky třídy 2,

  d) znecitlivělé kapalné výbušné látky třídy 3,

  e) samovolně se rozkládající látky a znecitlivělé tuhé výbušné látky třídy 4.1,

  f) pyroformní látky třídy 4.2,

  g) látky třídy 5.2,

  h) látky třídy 6.1 nebo 3, které na základě své toxicitě při vdechnutí musejí být zařazeny k obalové skupině I (látky splňující klasifikační kritéria třídy 8, ale mající toxicitu při vdechnutí prachů a mlhy v rozsahu obalové skupiny I, ale toxicita při požití nebo při styku s kůží jen v rozsahu obalové skupiny 3 nebo nižší, patří pod obalovou skupinu 8),

  i) infekční látky třídy 6.2.

 5. V případě směsi látek s nebezpečnými složkami musíme nejprve určit třídy a obalové skupiny jednotlivých nebezpečných složek na základě jejich vlastností. Pokud nesplňují kritéria bodu 4, určíme podle tabulky (tabulka převažujícího nebezpečí pod číslem 2.1.3.9) v ADR převažující nebezpečí a dále pak postupujeme jako v bodě 3.

Příklad kompletně vyplněných údajů v bezpečnostním listě:

Informace o dopravě
UN 3077 LÁTKA OHROŽUJÍCÍ ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, TUHÁ, J.N.
(DECANEDIOIC ACID,BIS(2,2,6,6,-TETRAMETHYL-4-PIPERIDINYL)-ESTER) 
Pozemní přeprava ADR/RID: 
Třída: 9
Klasifikace: M7
Obalová skupina: III
Identifikační číslo nebezpečnosti: 90
Číslo UN: 3077 
Vnitrozemská vodní přeprava ADN/ADNR: 
Třída: 9
Klasifikace: M7
Obalová skupina: III
Kategorie: 
Námořní přeprava IMDG: 
Třída: 9
Číslo UN: 3077
Typ obalu: III
Další údaje: EmS: F-A, S-F
Látka znečišťující moře: ano
Technický název: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, SOLID, N.O.S. 
Letecká doprava ICAO/IATA: 
Třída: 9
Číslo UN: 3077
Typ obalu: III
Technický název: Environmentally hazardous substance, solid, n.o.s.
Další údaje: PAO: 911
CAO: 911 
Bezpečnostní značka 
Pozemní přeprava
ADR 
Železniční přeprava
RID 
Námořní přeprava
IMDG: 
Letecká přeprava
ICAO/IATA: 
Pozemní přeprava
ADR  
Železniční přeprava
RID  
Námořní přeprava
IMDG:  
Letecká přeprava
ICAO/IATA:  

Méně známé zkratky použité v listu:

EmS Emergency Schedule – postupy pro stav nouze 
IMDG International Maritime Dangerous Goods Code 
PAO Passenger and Cargo Aircraft 
CAO Cargo Aircraft Only 
Nahrávám...
Nahrávám...