dnes je 26.5.2024

Input:

Seznam nejpoužívanějších harmonizovaných norem

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.3.2
Seznam nejpoužívanějších harmonizovaných norem

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

 
A ČSN EN ISO 12100:2011
(EN ISO 12100:2010)
Bezpečnost strojních zařízení – Všeobecné
zásady pro konstrukci – Posouzení rizika a snižování rizika
A ČSN EN 62079:2001
(EN 62079:2001)
Zhotovování návodů – Strukturování, obsah
a prezentace
B 1 ČSN EN ISO 13857:2008
(EN ISO 13857:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečné
vzdálenosti k zamezení dosahu k nebezpečným místům horními a dolními končetinami
B 2 ČSN EN 953+A1:2009
(EN 953+A1:2009)
Bezpečnost strojních zařízení – Ochranné kryty –
Všeobecné požadavky pro konstrukci a výrobu pevných a pohyblivých ochranných krytů
B 2 ČSN EN 1088+A2:2009
(EN 1088+A2:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Blokovací zařízení
spojená s ochrannými kryty – Zásady pro
konstrukci a volbu
B 1 ČSN EN ISO 13732-1:2009
(EN ISO 13732-1:2008)
Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzo-
vání odezvy člověka na kontakt s povrchy – Část 1: Horké povrchy
B 1 ČSN EN ISO 13732-3:2009
(EN ISO 13732-3:2008)
Ergonomie tepelného prostředí – Metody posuzo-
vání odezvy člověka na kontakt s povrchy –
Část 3: Chladné povrchy
C ČSN EN 746-1+A1:2010
(EN 746-1+A1:2009)
Průmyslová tepelná zařízení -Část 1: Všeobecné
bezpečnostní požadavky na průmyslová tepelná zařízení.
C ČSN EN 746-2:2011
(EN 746-2:2010)
Průmyslová tepelná zařízení – Část 2: Bezpeč-
nostní požadavky na zařízení ke spalování
a manipulaci s palivy
C ČSN EN 746-3+A1:2010
(EN 746-3+A1:2009)
Průmyslová tepelná zařízení – Část 3: Bezpeč-
nostní požadavky na výrobu a použití řízených
atmosfér
C ČSN EN ISO 10218-1:2012
(EN ISO 10218-1:2011)
Roboty pro výrobní prostředí – Požadavky
na bezpečnost – Část 1: Roboty
B 1 ČSN EN 349+A1:2009
(EN 349+A1:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Nejmenší mezery
k zamezení stlačení částí lidského těla
B 2 ČSN EN ISO 4413:2011
(EN ISO 4413:2010)
Hydraulika – Všeobecná pravidla a bezpečnostní
požadavky na hydraulické systémy a jejich součásti
B 2 ČSN EN ISO 4414:2011
(EN ISO 4414:2010)
Pneumatika – Všeobecná pravidla a bezpeč-
nostní požadavky na pneumatické systémy
a jejich součásti
B 1 ČSN ISO 447:1992
(ISO 447:1984)
Obráběcí stroje. Směr a smysl pohybu ovládačů.
B 2 ČSN EN ISO 7731:2009
(EN ISO 7731:2008)
Ergonomie – Výstražné signály pro veřejné
a pracovní prostory – Sluchové výstražné signály
B 1 ČSN EN ISO 13849-1:2009
(EN ISO 13849-1/AC:2009)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní
části ovládacích systémů – Část 1: Všeobecné zásady pro konstrukci
B 1 ČSN EN ISO 13849-2:2009
(EN ISO 13849-1:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Bezpečnostní
části ovládacích systémů – Část 2: Ověřování
B 1 ČSN EN ISO 13850:2009
(EN ISO 13850:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Nouzové zasta-
vení – Zásady pro konstrukci
B 1 ČSN EN 378-1+A1:2011
(EN 378-1+A1:2010)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpeč-
nostní a environmentální požadavky – Část 1:
Základní požadavky, definice, klasifikace
a kritéria volby
B 1 ČSN EN 378-2+A1:2009
(EN 378-2+A1:2009)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpeč
nostní a environmentální požadavky – Část 2: Konstrukce, výroba, zkoušení, značení a dokumentace
B 1 ČSN EN 378-3:2008
(EN 378-3:2008)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpeč-
nostní a environmentální požadavky – Část 3:
Instalační místo a ochrana osob
B 1 ČSN EN 378-4:2008
(EN 378-4:2008)
Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Bezpeč-
nostní a environmentální požadavky – Část 4: Provoz, údržba, oprava a rekuperace
A ČSN EN 1127-1:2008
(EN 1127-1:2007)
Výbušná prostředí – Prevence a ochrana proti
výbuchu – Část 1: Základní koncepce a metodika (bude zrušená)
Souběžně s touto normou platí ČSN EN 1127-1 ed. 2 z ledna 2012, která tuto normu zcela nahradí od 2014-07-31
B 1 ČSN EN 60204-1 ed.2:2007
(EN 60204-1:2006)
Bezpečnost strojních zařízení – Elektrická zařízení
strojů; Část 1: Všeobecné požadavky.
B 1 ČSN EN 60447 ed.2:2005
(EN 60447:2004)
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní
člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady pro ovládání
B 1 ČSN EN 60073 ed.2:2003
(EN 60073:2002)
Základní a bezpečnostní zásady pro rozhraní
člověk-stroj, značení a identifikaci – Zásady
kódování sdělovačů a ovládačů
B 2 ČSN EN ISO 11553-1:2009
(EN ISO 11553-1:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Stroje pro lase-
rové opracování – Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky
B 2 ČSN EN 60825-1 ed.2:2008
(EN 60825-1:2007)
Bezpečnost laserových zařízení – Část 1: Klasifi-
kace zařízení, požadavky a pokyny pro používání.
B 2 ČSN EN 689:1997
(EN 689:1995)
Ovzduší na pracovišti – Pokyny pro stanovení
inhalační expozice chemickým látkám pro porovnání s limitními hodnotami a strategie měření
B 1 ČSN EN 626-1+A1:2009
(EN 626-1+A1:2008)
Bezpečnost strojních zařízení. Snižování ohrožení
zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením. Část 1: Zásady a specifikace pro výrobce strojních zařízení
B 1 ČSN EN 626-2+A1:2009
(EN 626-2+A1:2008)
Bezpečnost strojních zařízení. Snižování ohrožení
zdraví nebezpečnými látkami emitovanými strojním zařízením – Část 2: Metodologie návodu
postupů ověřování
B 1 ČSN EN 1093-1:2009
(EN 1093-1:2008)
Bezpečnost strojních zařízení – Hodnocení emise
nebezpečných látek šířených vzduchem –
Část 1: Volba zkušebních metod
ČSN 12 7040:1987 Vzduchotechnická zařízení. Odsávání škodlivin od strojů a technických zařízení. Všeobecná
ustanovení
Nahrávám...
Nahrávám...