dnes je 16.7.2024

Input:

Směrnice Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (73/23/EHS)

20.10.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2.1 Směrnice Rady o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (73/23/EHS)

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Směrnice Rady ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí

DŮLEŽITÁ DATA PŘEDPISU

Úř. věst. L 77, 26. 3. 1973, s. 29 - 33 (DA, DE, EN, FR, IT, NL) CS.ES kapitola 13 Svazek 001 S. 261

Datum přijetí předpisu:    19. 2. 1973 
Datum účinnosti:    21. 2. 1973; Vstoupení v platnost v den oznámení 
Směrnice Rady

ze dne 19. února 1973

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (73/23/EHS)

RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského hospodářského společenství, a zejména na článek 100 této smlouvy,

s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na stanovisko Evropského parlamentu,

s ohledem na stanovisko Hospodářského a sociálního výboru,

vzhledem k tomu, že se mohou v členských státech platné předpisy určené pro zajištění bezpečnosti při použití elektrických zařízení používaných v určitých mezích napětí navzájem lišit, a tak bránit obchodu;

vzhledem k tomu, že v některých členských státech mají právní předpisy týkající se bezpečnosti určitých elektrických zařízení formu preventivních a represivních opatření založených na závazných ustanoveních;

vzhledem k tomu, že v jiných členských státech se právní předpisy týkající se bezpečnosti odvolávají za účelem dosažení stejného cíle na technické normy vytvořené normalizačními subjekty; že tento systém nabízí výhodu rychlého přizpůsobování technickému pokroku bez zanedbávání požadavků na bezpečnost;

vzhledem k tomu, že v některých členských státech se normy schvalují správním postupem; že tento způsob schvalování nijak neovlivňuje technický obsah norem ani neomezuje podmínky jejich použití; že tento způsob schvalování proto nemůže, z hlediska Společenství, pozměňovat účinnost harmonizovaných a zveřejněných norem;

vzhledem k tomu, že budou-li elektrická zařízení splňovat určité požadavky na bezpečnost uznávané ve všech členských státech, může nastat jejich volný pohyb v rámci Společenství; že prokazování shody s těmito požadavky může být založeno na odkazu na harmonizované normy, které tyto požadavky obsahují, aniž by tím byly dotčeny jiné formy prokazování; že by tyto harmonizované normy měly být zavedeny na základě společné dohody subjektů, které by každý členský stát oznámil ostatním členským státům a Komisi, a mělo by se jim dostat co nejširší publicity; že tato harmonizace by měla pro účely obchodu odstranit obtíže vyplývající z rozdílů mezi vnitrostátními normami;

vzhledem k tomu, že aniž jsou dotčeny jiné formy prokazování, je možné shodu elektrických zařízení s harmonizovanými normami předpokládat na základě značek nebo certifikátů připojených nebo vydaných příslušnými organizacemi anebo, pokud neexistují, na základě prohlášení výrobce o shodě; že pro usnadnění odstraňování překážek obchodu by měly členské státy uznávat tyto značky nebo certifikáty anebo tato prohlášení jako doklady důkazu shody; že za tímto účelem by zmíněné značky nebo certifikáty měly být zveřejňovány především jejich zveřejněním v Úředním věstníku Evropských společenství;

vzhledem k tomu, že jako přechodné opatření by se mohlo volného pohybu elektrického zařízení, pro které ještě neexistují harmonizované normy, dosáhnout použitím bezpečnostních předpisů anebo norem, které již byly vytvořeny jinými mezinárodními subjekty anebo některým ze subjektů, které vytvářejí harmonizované normy;

vzhledem k tomu, že je možné, že elektrická zařízení mohou být uvedena do volného oběhu i přesto, že neodpovídají požadavkům na bezpečnost, a že je proto žádoucí stanovit vhodná opatření k minimalizaci tohoto nebezpečí,

PŘIJALA TUTO SMĚRNICI.

Článek 1

Pro účely této směrnice se „elektrickým zařízením“ rozumí jakékoli zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí střídavých od 50 do 1000 V a stejnosměrných od 75 do 1500 V, s výjimkou zařízení a jevů uvedených v příloze II.

Článek 2

  1. Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby elektrické zařízení mohlo být uvedeno na trh pouze tehdy, bylo-li vyrobeno v souladu se správnou technickou praxí týkající se bezpečnosti platnou ve Společenství, pokud neohrožuje bezpečnost osob, domácích zvířat a majetku, je-li správně instalováno, udržováno a užíváno k účelu, pro který bylo vyrobeno.

  2. Základní prvky bezpečnostních zásad podle odstavce 1 jsou uvedeny v příloze I.

Článek 3

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby nebyl z důvodu bezpečnosti omezen volný pohyb elektrického zařízení v rámci Společenství, jestliže vyhovuje ustanovením článku 2 a jsou-li splněny podmínky stanovené v článcích 5, 6, 7 a 8.

Článek 4

Členské státy zajistí, aby subjekty, které dodávají elektrickou energii, neuplatňovaly pro připojení elektrického zařízení k rozvodné síti nebo pro dodávku elektrické energie k jeho uživatelům přísnější požadavky na bezpečnost, než jsou uvedeny v článku 2.

Článek 5

Členské státy přijmou veškerá vhodná opatření, aby zejména pro účely uvádění na trh podle článku 2 a pro volný pohyb podle článku 3 pokládaly jejich příslušné správní orgány elektrické zařízení, které vyhovuje bezpečnostním opatřením harmonizovaných norem, za vyhovující ustanovením článku 2.

Za harmonizované lze považovat normy, které byly vytvořeny na základě společné dohody subjektů oznámených členskými státy podle článku 11 a zveřejněny zavedeným vnitrostátním postupem. Tyto normy musí být aktualizovány s ohledem na technický pokrok a vývoj správné technické praxe týkající se bezpečnosti.

Seznam harmonizovaných norem s uvedením odkazů bude pro informaci zveřejněn v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 6

  1. Pokud ještě nejsou vypracovány a zveřejněny harmonizované normy podle článku 5, přijmou členské státy veškerá příslušná opatření, aby pro účely uvádění na trh podle článku 2 a pro volný pohyb podle článku 3 pokládaly jejich příslušné správní orgány za vyhovující ustanovením článku 2 také elektrické zařízení, které vyhovuje bezpečnostním ustanovením Mezinárodní komise pro předpisy pro schvalování elektrotechnických výrobků (CEE) nebo Mezinárodní elektrotechnické komise (IEC), u nichž byl použit postup pro zveřejnění uvedený v odstavcích 2 a 3.

  2. Komise oznámí členským státům bezpečnostní ustanovení uvedená v odstavci 1, jakmile tato směrnice vstoupí v platnost, a poté, jakmile budou taková ustanovení zveřejněna. Komise po konzultaci s členskými státy určí ustanovení a zejména varianty, které doporučuje ke zveřejnění.

  3. Členské státy sdělí ve lhůtě tří měsíců Komisi případné námitky, které mají k oznámeným ustanovením, s uvedením bezpečnostních důvodů, na jejichž základě by tato ustanovení neměla být uznána.

Bezpečnostní ustanovení, vůči kterým nebyly vzneseny žádné námitky, budou pro informaci zveřejněna v Úředním věstníku Evropských společenství.

Článek 7

V případech, kdy ještě neexistují harmonizované normy podle článku 5 ani bezpečnostní ustanovení zveřejněná podle článku

Nahrávám...
Nahrávám...