dnes je 21.7.2024

Input:

Vyhrazená elektrická zařízení

30.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.2
Vyhrazená elektrická zařízení

Ing. Miloslav Kočí

Celý rozvoj elektřiny je od počátku doprovázen i úrazy elektrickým proudem. Elektřina je výborný sluha, ale zlý pán. Velikou nevýhodou elektrického proudu je, že je lidskými smysly nezjistitelný až do okamžiku, než s ním přijdeme do bezprostředního kontaktu. A to už bývá často pozdě.

Elektrická zařízení bývají častou příčinou požárů.

To všechno jsou důvody pro zařazení mezi vyhrazená technická zařízení. Z vyhrazených technických zařízení jsou elektrická nejrozšířenější.

Elektřinou jsme ohroženi i tam, kde se cítíme nejbezpečnější, doma, pokud s ní nezacházíme podle pravidel. A samozřejmě jsme ohroženi za obdobných podmínek i v práci. To neznamená, že se musíme elektřiny obávat. Je záležitostí všech elektrotechniků ve výrobě, rozvodu i využití elektřiny, aby osoby bez elektrotechnické kvalifikace (laici) byli při používaní zařízení, která využívají elektrický proud, před možností úrazu el. proudem dostatečně chráněni a o možnosti úrazu el. proudem informováni.

Definice

Vyhrazená elektrická zařízení v působnosti orgánů a organizací státního odborného dozoru (Státní úřad inspekce práce, Oblastní inspektoráty práce, Technická inspekce České republiky, dále jen SÚIP, OIP, TIČR) jsou určena vyhláškou č. 73/2010 Sb. Vyhláška se nevztahuje na zdravotnické prostředky a na organizace v působnosti dozoru státní báňské správy, dozoru na úseku obrany, dopravy a informatiky a na objekty ve správě Ministerstva vnitra.

Vyhrazená elektrická zařízení jsou zařízení pro výrobu, přeměnu, přenos, rozvod a odběr elektrické energie a elektrické instalace, určená pro ochranu před účinky atmosférické nebo statické elektřiny.

Zařazení do tříd a skupin

Vyhláška zařazuje el. zařízení do tříd a skupin.

   
Zařízení Skupina Popis
třídy I. A Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu
B Zařízení pracovišť z hlediska úrazu el. proudem zvlášť nebezpečných působením vnějších vlivů
C Zařízení v prostorách pro léčebné účely a ve zdravotnických zařízeních
D Zařízení ve stavbách určených pro shromažďování více než 200 osob
E Zařízení určená pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny, pokud jsou součástí zařízení uvedených ve skupinách A-D
třídy II. A Zařízení užívaná k výrobě, přeměně, přenosu, rozvodu nebo užití el. energie s napěťovými převody vysokého napětí (vn), velmi vysokého napětí (vvn) nebo zvláště vysokého napětí (ZVN) se jmenovitým výkonem nad 5 MW
B Zařízení o napětí nad 1 000 V střídavých a 1 500 V stejnosměrných nesloužící pro veřejný rozvod podle energetického zákona s přenášeným výkonem větším než 1 MW
C Zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím požáru
D Zařízení neuvedená ve třídě I. s proudem a napětí převyšujícím bezpečné hodnoty podle příslušných technických norem
E Zařízení silničních vozidel s vestavěným el. vybavením a sloužící k připojení těchto vozidel na parkovištích a v kempech
F Zařízení v objektech pro přechodné ubytování fyzických osob
G Zařízení prozatímních stavenišť a ve stavbách, ve kterých jsou prováděny bourací práce
Nahrávám...
Nahrávám...