dnes je 14.4.2024

Input:

Zákon č. 490/2009 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.10
Zákon č. 490/2009 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Dne 1. 1. 2010 vstupuje v platnost Zákon č. 490/2009 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů zveřejněný ve Sbírce zákonů ČR dne 31. 12. 2009.

Změny

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony implementuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 pro oblast akreditaci, dozoru nad trhem, kontroly výrobků ze třetích zemí a označení CE, aby bylo zajištěno, že výrobky, na které se vztahuje volný pohyb zboží v rámci Evropského společenství, zachovávají vysokou úroveň ochrany veřejného zájmu, jako je ochrana zdraví, spotřebitele, životního prostředí a bezpečnost obecně. Současně však brání omezování volného pohybu těchto výrobků nad mírou povolenou právními předpisy Evropského společenství.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (dále jen "nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008“), které je jedním z předpisů tvořících tzv. nový legislativní rámec pro oblast volného pohybu zboží a uvádění výrobků na vnitřní trh Evropského společenství.

Na text nařízení se bude možné bezprostředně odvolávat a zároveň bude možné se přímo na jeho základě domáhat plnění práv a povinností v něm stanovených. Jedná se o obecně závazný předpis Evropského společenství (čl. 249 Smlouvy o založení Evropského společenství), který se netransponuje do právního řádu členského státu a jímž se musí řídit všechny subjekty jak veřejné, tak soukromé sféry. V případech aplikace má úprava obsažená v tomto komunitárním předpise nadřazené postavení a tudíž přednost před ustanoveními vnitrostátních právních řádů (aplikační přednost práva Evropského společenství - viz judikatura ESD, zejm. Flaminio Costa v E.N.E.L. 6/64). Je proto žádoucí odstranit případná ustanovení českých právních předpisů, která jsou v rozporu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.

Akreditace

V souvislosti s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 se nově vymezuje působnost zákona k zajištění akreditace v podmínkách České republiky.

V návaznosti na definice obsažené v nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 je do zákona zakomponován pojem "dodání na trh“.

Vzhledem k tomu, že přímo aplikovatelné nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 stanoví grafickou podobu a podmínky pro použití značky CE, mění návrh zákona

Nahrávám...
Nahrávám...