dnes je 26.5.2024

Input:

Zákon o odpadech a povinnosti při nakládání s bateriemi a akumulátory

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1.3
Zákon o odpadech a povinnosti při nakládání s bateriemi a akumulátory

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

V souladu s právem Evropských společenství, resp. směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 2006 o bateriích a akumulátorech a odpadních bateriích a akumulátorech, jsou v ČR stanoveny povinnosti výrobcům, distributorům, posledním prodejcům a provozovatelům systémů baterií nebo akumulátorů a zpracovatelům baterií nebo akumulátorů, které se staly odpadem. Zákon o odpadech tak řeší požadavky pro uvádění baterií a akumulátorů na trh a požadavky pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování, využití a odstraňování odpadních baterií a akumulátorů.

Ustanovení plynoucí ze zákona o odpadech se vztahují na všechny druhy baterií a akumulátorů, s výjimkou baterií a akumulátorů používaných:

 1. v zařízeních, jež souvisejí s ochranou podstatných bezpečnostních zájmů členských států, ve zbraních, střelivu a vojenském materiálu, kromě výrobků, které nejsou určeny výlučně k vojenským účelům;

 2. v zařízeních určených pro vyslání do vesmíru.

Podmínky pro uvádění baterií nebo akumulátorů na trh nebo do oběhu

Na trh nebo do oběhu je zakázáno uvádět:

 1. baterie nebo akumulátory, jež obsahují více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, bez ohledu na to, zda jsou či nejsou zabudované do elektrozařízení nebo do jiných výrobků, s výjimkou knoflíkových článků s obsahem rtuti nepřesahujícím 2 % hmotnostní;

 2. přenosné baterie nebo akumulátory, které obsahují více než 0,002 % hmotnostních kadmia, včetně baterií a akumulátorů zabudovaných do elektrozařízení nebo do jiných výrobků.

Tento zákaz se nevztahuje na přenosné baterie nebo akumulátory, jež byly uvedeny na trh v některé členské zemi Evropských společenství před 27. zářím 2008 nebo které jsou určené pro použití v:

 1. nouzových nebo poplašných systémech, včetně nouzového osvětlení,

 2. zdravotnických přístrojích,

 3. bezšňůrových elektrických nástrojích.

Výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, jež vyžadují zabudování baterií nebo akumulátorů, je povinen tyto výrobky navrhovat tak, aby z nich bylo možné použité nebo odpadní baterie nebo akumulátory snadno a bezpečně vyjmout. K elektrozařízením nebo jiným výrobkům, v nichž jsou zabudovány baterie nebo akumulátory, je výrobce povinen připojit návod, jak lze baterie nebo akumulátory bezpečně vyjmout, včetně informace o typu zabudovaných baterií nebo akumulátorů. Výrobce, distributor a poslední prodejce jsou povinni zajistit, aby byl tento návod předáván společně s výrobkem.

Povinnosti uvedené výše se nevztahují na výrobce elektrozařízení nebo jiných výrobků, pro které je z důvodu bezpečnosti, výkonu, léčebných důvodů nebo z důvodu uchování údajů nezbytné zabezpečit nepřetržitou dodávku elektrického proudu vyžadující stálé spojení mezi elektrozařízením nebo jiným výrobkem a baterií nebo akumulátorem.

Osoba, jež uvedla po 26. září 2008 na trh baterie nebo akumulátory, na které se vztahuje výše uvedený zákaz, musí zajistit stažení těchto baterií a akumulátorů z trhu.

Splnění těchto podmínek se prokazuje kontrolním orgánům (např. ČIŽP, celní úřad) příslušnou technickou dokumentací.

Označování baterií a akumulátorů

Výrobce je povinen zajistit, aby:

 1. baterie, akumulátory a napájecí sady byly označeny grafickým symbolem pro účely odděleného sběru a zpětného odběru;

 2. přenosné baterie nebo akumulátory a automobilové baterie nebo akumulátory byly viditelně, čitelně a nesmazatelně opatřeny údaji o své kapacitě;

 3. baterie, akumulátory a knoflíkové články obsahující více než 0,0005 % hmotnostních rtuti, více než 0,002 % hmotnostních kadmia nebo více než 0,004 % hmotnostních olova byly označeny chemickým symbolem pro tento kov.

Dále je výrobce povinen na vlastní náklady informovat konečného uživatele:

 1. o způsobu zajištění zpětného odběru nebo odděleného sběru; za tímto účelem výrobce způsobem dostupným konečnému uživateli zveřejňuje aktuální seznam míst zpětného odběru a odděleného sběru obsahující alespoň název místa a jeho adresu;

 2. o možných negativních účincích látek používaných v bateriích nebo

Nahrávám...
Nahrávám...