dnes je 20.7.2024

Input:

Zpětný odběr vybraných odpadů

30.10.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.4.1.5 Zpětný odběr vybraných odpadů

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Povinnost zpětného odběru se vztahuje na:

  1. oleje jiné než surové minerální oleje a surové oleje z živičných nerostů, přípravky jinde neuvedené ani nezahrnuté obsahující nejméně 70 % hmotnostních olejů, jsou-li tyto oleje podstatnou složkou těchto přípravků;

  2. výbojky a zářivky;

  3. pneumatiky;

  4. elektrozařízení pocházející z domácností (na elektroodpad nepocházející z domácností se vztahuje povinnost zajistit jeho oddělený sběr).

Vláda může v mezích příslušných právních předpisů Evropských společenství nařízením stanovit další výrobky, než jsou uvedeny v odstavci 1, podléhající povinnosti zpětného odběru po jejich použití.

Povinnost zajistit zpětný odběr použitých výrobků nabídnutých ke zpětnému odběru má právnická osoba nebo fyzická osoba oprávněná k podnikání, která výše uvedené výrobky vyrábí nebo uvádí na trh v České republice výrobky zahraničního výrobce (dále jen „povinná osoba“), a to bez ohledu na výrobní značku a do výše, jež za vykazované období stanovené podle odstavce 10 vyrobí nebo doveze.

Povinná osoba musí prostřednictvím právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání, která prodává výše uvedené výrobky konečnému spotřebiteli (dále jen „poslední prodejce“), zajistit, aby byl spotřebitel informován o způsobu provedení zpětného odběru těchto použitých výrobků. Výrobce elektrozařízení dále zajistí informování spotřebitele o:

  1. požadavku, aby elektrozařízení nebyla odstraňována spolu se směsným komunálním odpadem, ale byla fyzickými osobami odkládána na místech k tomu určených nebo v místech jejich zpětného odběru;

  2. jejich úloze v opětovném použití elektrozařízení a materiálovém nebo jiném využití elektroodpadu;

  3. možných škodlivých vlivech nebezpečných látek obsažených v elektrozařízení na životní prostředí a na lidské zdraví.

Poslední prodejce je povinen při prodeji výrobků, na něž se vztahuje povinnost zpětného

Nahrávám...
Nahrávám...