dnes je 13.7.2024

Input:

186/2006 Sb., Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, ve znění účinném k 1.1.2021

č. 186/2006 Sb., Zákon o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění, ve znění účinném k 1.1.2021
ZÁKON
ze dne 14. března 2006
o změně některých zákonů souvisejících s přijetím stavebního zákona a zákona o vyvlastnění
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
201/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
ruší část dvacátou osmou
503/2012 Sb.
(k 1.1.2013)
ruší část čtyřicátou první
256/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třicátou první a třicátou druhou
340/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třicátou sedmou
344/2013 Sb.
(k 1.1.2014)
ruší část třicátou sedmou
541/2020 Sb.
(k 1.1.2021)
ruší část dvacátou čtvrtou
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní památkové péči
Čl. I
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 242/1992 Sb., zákona č. 361/1999 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 146/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 18/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 3/2005 Sb. a nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 240/2005 Sb., se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:


1 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).”.
2. V § 11 odst. 1 větě první se slova „po předchozí dohodě s příslušným orgánem” nahrazují slovy „na základě závazného stanoviska2apříslušného orgánu”.
Poznámka pod čarou č. 2a zní:


2a § 149 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.”.
3. V § 11 odstavec 3 zní:
„(3)  Správní úřady a orgány krajů a obcí vydávají svá rozhodnutí podle zvláštních právních předpisů, jimiž mohou být dotčeny zájmy státní památkové péče na ochraně nebo zachování kulturních památek nebo památkových rezervací a památkových zón a na jejich vhodném využití, jen na základě závazného stanoviska2aobecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památky, jen na základě závazného stanoviska krajského úřadu.”.
4. V § 12 odst. 1 se odkaz na poznámku pod čarou č. 3 nahrazuje odkazem na poznámku pod čarou č. 1 a poznámka pod čarou č. 3 se zrušuje.
5. V § 14 odst. 2 se slova „stavební změně” nahrazují slovy „změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin” a na konci textu odstavce 2 se doplňují slova „ , není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena (§ 17)”.
6. V § 14 odstavec 4 zní:
„(4)  V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních úprav1, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče9, nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami1, umístěním nebo odstraněním zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského úřadu.”.
7. V § 14 odst. 5 se slova „drobnou stavbu, stavební úpravu nebo udržovací práce” nahrazují slovy „stavbu, změnu stavby, terénní úpravy1, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovací práce”.
8. V § 14 odst. 7 se slova „stavební změny” nahrazují slovy „změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby,
Nahrávám...
Nahrávám...