dnes je 13.7.2024

Input:

219/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh

č. 219/2016 Sb., Nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 7. července 2016
o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh
Vláda nařizuje podle § 4 a § 50 odst. 5 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, (dále jen „zákon”):
§ 1
Předmět úpravy
(1)  Toto nařízení zapracovává příslušný předpis Evropské unie1) a upravuje technické požadavky na tlaková zařízení, které musí splňovat při uvedení na trh, podmínky a postupy při jejich dodávání na trh a způsoby posuzování shody.
(2)  Toto nařízení se vztahuje na návrh, výrobu a posuzování shody tlakových zařízení a sestav s nejvyšším dovoleným tlakem PS větším než 0,5 bar.
(3)  Toto nařízení se nevztahuje na
a)  dálková potrubní vedení tvořená potrubím nebo potrubním systémem, určená k přepravě tekutiny nebo látky do nebo z tlakového zařízení umístěného na pevnině nebo na moři; součástí dálkového potrubního vedení jsou krajní uzavírací zařízení, umístěná v obvodu tlakového zařízení, všechna připojená zařízení určená zvlášť pro dané potrubní vedení; výjimka podle tohoto písmene se nevztahuje na standardní tlaková zařízení, která se mohou nalézat v objektech redukčních nebo kompresorových stanic,
b)  sítě pro dodávku, rozvod a vypouštění vody a s nimi spojená zařízení a přívodní kanály, jako jsou přívodní tlaková potrubí, tlakové štoly, tlakové šachty pro vodní elektrárny a s nimi spojená zvláštní příslušenství,
c)  jednoduché tlakové nádoby2) ,
d)  aerosolové rozprašovače3) ,
e)  zařízení určená pro provoz vozidel podle jiných právních předpisů4) nebo přímo použitelných předpisů Evropské unie5) upravujících schvalování vozidel,
f)  zařízení, která se podle § 4 zařazují nejvýše dokategorie I a patří mezi výrobky podle jiných právních předpisů6) ,
g)  zařízení určená k použití jako zbraně, střelivo nebo válečný materiál,
h)  zařízení zvláště určená pro použití v jaderných zařízeních, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity,
i)  zařízení na ovládání vrtů používaná v průmyslu průzkumu a dobývání ropy, zemního plynu nebo geotermických zdrojů a u podzemních zásobníků, která jsou určena k udržení nebo řízení tlaku ve vrtu; zařízeními na ovládání vrtu jsou zejména zařízení ústí vrtu, kterým je erupční kříž, protierupční zařízení, rozdělovací potrubí a všechna zařízení, která jsou jim předřazena,
j)  zařízení obsahující tělesa nebo součásti, jejichž dimenzování, volba materiálu a výrobní předpisy vycházejí především z požadavků dostatečné pevnosti, tuhosti a stability s ohledem na statické a dynamické provozní namáhání nebo jiné provozní charakteristiky a pro která není tlak významným konstrukčním činitelem; těmito zařízeními jsou zejména
1.  motory, včetně turbín a spalovacích motorů, nebo
2.  parní stroje, plynové nebo parní turbíny, turbogenerátory, kompresory, čerpadla a jejich ovládací zařízení,
k)  vysoké pece, včetně jejich chladicího systému, ohřívačů větru, odlučovačů prachu a čističů vysokopecního plynu, šachtové pece s přímou redukcí, včetně chladicího zařízení pece, plynových konvertorů a pánví k tavení, přetavování,
Nahrávám...
Nahrávám...