dnes je 23.7.2024

Input:

9/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění účinném k 16.5.2006

č. 9/2002 Sb., Nařízení vlády, kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku, ve znění účinném k 16.5.2006
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 26. listopadu 2001,
kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
342/2003 Sb.
(k 1.5.2004
mění 57 novelizačních bodů, včetně příloh
198/2006 Sb.
(k 16.5.2006)
mění v § 1 odst. 1 a přílohu č. 4
Vláda nařizuje k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb. a zákona č. 102/2001 Sb., (dále jen „zákon”):
ČÁST PRVNÍ
POŽADAVKY NA VÝROBKY Z HLEDISKA EMISÍ HLUKU
§ 1
(1)  Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství1) a upravuje z hlediska emisí hluku technické požadavky na
a)  zařízení používaná ve venkovním prostoru uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení,
b)  zařízení používaná ve venkovním prostoru uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení, (dále jen „zařízení”) a
c)  spotřebiče pro domácnost.
(2)  Za zařízení používané ve venkovním prostoru se považuje kterékoliv vlastní silou se pohybující nebo převozu schopné strojní zařízení podle zvláštního právního předpisu,2) jakož i strojní zařízení podle zvláštního právního předpisu2) bez hnacího ústrojí používané pro průmyslové účely nebo pro účely ochrany přírody, které je bez ohledu na poháněcí část nebo části typově určeno k používání ve venkovním prostoru a které tento prostor zatěžuje hlukem, pokud je uváděno na trh jako celek a je vhodné pro použití uváděné výrobcem. Za používání ve venkovním prostoru se považuje též používání za podmínek, za kterých přenos zvuku není nebo téměř není omezen (například ve stanech, přístřešcích proti dešti, nebo v nedostavěných budovách).
(3)  Toto nařízení se nevztahuje na:
a)  zařízení výrobcem určená pro dopravu zboží nebo osob po pozemních komunikacích,3) po železnici4) a po vodních5) nebo vzdušných cestách,6)
b)  zařízení speciálně určená a konstruovaná pro vojenské a policejní potřeby7) a pro záchrannou službu,8)
c)  příslušenství zařízení bez vlastního pohonu, která jsou na trh uváděna samostatně, s výjimkou ručních bouracích a sbíjecích kladiv a hydraulických kladiv,
d)  zařízení předváděná při veletrzích, výstavách, předváděcích akcích nebo podobných příležitostech, pokud je na zařízení uvedeno, že není uváděno na trh a že nesplňuje požadavky tohoto nařízení.
(4)  Činnosti výrobce, pokud je tak dále stanoveno v tomto nařízení, může zajistit jím zplnomocněná osoba se sídlem, místem podnikání nebo bydlištěm v členských státech Evropského společenství (dále jen „zplnomocněný zástupce”).
§ 2
Vymezení pojmů pro účely tohoto nařízení
(1)  Stavebním výtahem na dopravu materiálu se rozumí dočasně zřízené zařízení s pohonem určené pro obsluhu osobami, které jsou oprávněny ke vstupu na staveniště a do technických zařízení stavby; stavební výtah slouží pro
a)  obsluhu určitých nakládacích míst, přičemž je vybaven plošinou, která
1.  je určena pouze pro dopravu materiálu;
2.  umožňuje vstup osob během nakládání a vykládání;
3.  umožňuje vstup a dopravu oprávněných osob při montáži, demontáži a údržbě;
4.  je obsluhována;
5.  se pohybuje svisle nebo po vedení, které se od svislého směru neodchyluje o více než 15°;
6.  je
Nahrávám...
Nahrávám...