dnes je 16.7.2024

Input:

Aktuální informace o připravované novele zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

20.10.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.9 Aktuální informace o připravované novele zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

  • Nové evropské předpisy jako výsledek revize nového přístupu.

  • Změny v čs. právních předpisech – zejména novela zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Zajištění jednotného trhu v rámci Evropské unie je zajištěním ekonomického prostoru s volným pohybem zboží, služeb, kapitálu i pracovní síly.

Pro odstranění překážek ve volném oběhu zboží využívají členské státy Evropské unie (dále jen CS) již od roku 1997 tzv. nový přístup k předpisům týkajícím se výrobků a globální přístup k posuzování shody (dále jen NP). Hlavní zásadou se stalo omezení zásahů státní moci jen na nezbytnou míru a průmysl získal co největší prostor ke splnění svých povinností vůči státní správě. Výsledkem jsou evropské směrnice implementované do právních řádů jednotlivých CS.

Po delší době fungování NP došlo při posuzování výrobků, jejich označování, akreditaci subjektů atd. k určitému vývoji, a proto se přistoupilo k revizi tohoto přístupu. Tato problematika byla projednávána delší dobu v pracovní skupině, ve které byli zastoupeni vyšší státní úředníci ze všech CS (angl. SOGS). Výsledkem projednání jsou nové evropské právní předpisy nazvané souhrnně Nový legislativní rámec (angl. NLF).

Akreditace

Hlavní změny nastaly v zabezpečování požadavků na akreditaci a dozor nad trhem a ty jsou obsaženy v přímo aplikovatelném nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008.

Co to je akreditace? Je to oficiální potvrzení nezávislosti, objektivity a odborné způsobilosti subjektu pro vykonávání definovaných činností. Akreditace znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně jakosti poskytovaných služeb v oblasti zkoušení a certifikace nebo inspekce. Možnost kontinuálního dohledu nad činností akreditovaných subjektů kompetentním akreditačním orgánem zajišťuje, že výběr např. laboratoře nebo certifikačního orgánu může být informovanou a důvěryhodnou volbou a ne rizikem. Webové stránky Českého akreditačního institutu jsou: www.cai.cz.

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen ÚNMZ) zpracoval „Zásady pro autorizaci k činnostem při posuzování shody výrobků“, kde je jednou z nezbytných podmínek pro získání autorizace podle § 11 odst. 2 písm. a) až f) zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen zákon č. 22), splnění odborné úrovně ve vztahu k procesu posuzování shody. Tuto „úroveň“ je mimo jiné nutné prokázat získáním příslušné akreditace. Webová stránka ÚNMZ je www.unmz.cz.

Tuto podmínku v ČR uplatňovanou a dobrovolně plněnou i v některých CS, nyní např. nové nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES), zavádí jako nutnost uplatňovanou ve všech CS.

Nová úprava dozorové činnosti vyvolává i zásah do úpravy správního trestání, které je třeba nyní již nově upravit v souladu se současnou koncepcí v této oblasti.

Co patří do NLF?

Do NLF patří následující předpisy:

  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se ruší nařízení č. 339/93 (dále jen nařízení č. 765).

  • ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS (dále jen rozhodnutí č. 768).

  • NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se ruší rozhodnutí č. 3052/95/ES.

Plné znění předpisů je možné nalézt na webové stránce ÚNMZ na adrese: http://www.unmz.cz/en/n/nlf.htm.

Nařízení č. 765 a rozhodnutí č. 768 ovlivňují oblast zastřešovanou zákonem č. 22 následujícím způsobem.

Rozhodnutí č. 768 je podkladem pro tvorbu nových evropských právních předpisů a k aplikaci při zpracovávání revizí předpisů.

Na nařízení č. 765 se bude možné od 1. ledna 2010 bezprostředně odvolávat a zároveň bude možné se přímo na jeho základě domáhat plnění práv a povinností v nich stanovených. Jedná se o obecně závazný předpis Evropského společenství (čl. 249 Smlouvy o založení Evropského společenství), který se

Nahrávám...
Nahrávám...