dnes je 16.7.2024

Input:

Často kladené otázky k revidované směrnici pro strojní zařízení

17.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.8 Často kladené otázky k revidované směrnici pro strojní zařízení

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Často kladené otázky k přechodu ze současné
směrnice pro strojní zařízení 98/37/ES
k revidované směrnici pro strojní zařízení
2006/42/ES

Otázka

1. otázka:

Je přechodné období pro aplikaci směrnice 2006/42/ES?

Odpověď

Odpověď:

Obecně není přechodné období v tom smyslu, že jde o období, během kterého je aplikovatelná jak současná směrnice pro strojní zařízení, tak nová směrnice pro strojní zařízení (s jednou výjimkou: je přechodné období do 29. června 2011 pro speciální případ přenosných upevňovacích zařízení s náboji a jiných rázových strojů).

Je však období pro adaptaci (přizpůsobení se), neboť ustanovení směrnice 2006/42/ES se stanou aplikovatelnými 29. prosince 2009. Během tohoto období budou všechny dotčené zainteresované strany schopny podniknout nezbytné kroky k zajištění hladkého přechodu ze současné směrnice na směrnici novou.

Otázka

2. otázka:

Mohou výrobci předčasně postupovat podle nové směrnice pro strojní zařízení?

Odpověď

Odpověď:

Ano a ne. Výrobci mohou a měli by předčasně postupovat podle směrnice 2006/42/ES z praktického i technického hlediska, avšak z formálního a právního hlediska nemůže být směrnice aplikována před 29. prosincem 2009:

  • Z praktického a technického hlediska jsou výrobci vyzýváni, aby bez odkladu prověřili své výrobky a přizpůsobili je podle potřeby s ohledem na požadavky nové směrnice. Zatímco strojní zařízení uvedené na trh před 29. prosincem 2009 musí nadále odpovídat směrnici 98/37/ES, lze předpokládat, že výrobek, který bude v souladu se základními požadavky nové směrnice pro strojní zařízení, bude i nadále v souladu se současnou směrnicí.

  • Z hlediska formálního a právního může být strojní zařízení uvedeno na trh s odkazem na směrnici 2006/42/ES až od 29. prosince 2009.

Otázka

3. otázka

Kdy musí výrobce vystavit ES prohlášení o shodě podle směrnice 2006/42/ES?

Odpověď

Odpověď:

Výrobce musí vystavit ES prohlášení o shodě podle směrnice 2006/42/ES pro výrobky poprvé uvedené na trh až od 29. prosince 2009. V případech, kdy si výrobce nemůže být jistý, kdy budou jednotlivé výrobky poprvé uvedeny na trh, a za předpokladu, že výrobky odpovídají jak současné, tak nové směrnici, může vystavit ES prohlášení o shodě s odkazem jak na směrnici 98/37/ES, tak na směrnici 2006/42/ES. Odkaz na směrnici 98/37/ES by měl být z ES prohlášení o shodě odstraněn po 29. prosinci 2009.

Otázka

4. otázka

Mohou být současné harmonizované normy použity pro soulad se směrnicí 2006/42/ES?

Odpověď

Odpověď:

Protože došlo k některým změnám základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost uvedených v příloze I, nelze předpokládat, že současné harmonizované normy plně odpovídají směrnici 2006/42/ES.

Evropská komise vydává mandát pro CEN a CENELEC vypracovat potřebné nové normy a prověřit současné normy ve vztahu ke směrnici 2006/42/ES a přizpůsobit je v případě potřeby. Kromě toho musí všechny harmonizované normy obsahovat odkaz na novou směrnici. Komise zamýšlí zveřejnit seznam harmonizovaných norem na podporu směrnice 2006/42/ES před tím, než se směrnice stane aplikovatelnou.

Otázka

5. otázka

Kdy bude moci výrobce použít nový postup komplexního hodnocení jakosti pro strojní zařízení uvedená

Nahrávám...
Nahrávám...