dnes je 14.4.2024

Input:

Celkový přehled nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

22.1.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.4
Celkový přehled nařízení vlády k provedení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Vybrané výrobky

Nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody

Důležitá data předpisu

Citace pův. předpisu: 173/1997 Sb. Částka: 61/1997 Sb.

Datum přijetí: 25. června 1997 Rozeslána dne: 4. srpna 1997

Datum účinnosti: 1. září 1997

Změny a doplňky předpisu:

       
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením vlády 174/1998 Sb. 1. září 1998
nařízením vlády 78/1999 Sb. 1. října 1999
nařízením vlády 323/2000 Sb. vyhlášení (25. 9. 2000)
nařízením vlády 329/2002 Sb. 1. prosince 2002 *)

Rozsah nařízení vlády

Pro účely tohoto nařízení jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona výrobky uvedené v přílohách č. 1 a 2.

Grafická podoba české značky shody

Nařízení vlády č. 179/1997 Sb., kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení a umístění na výrobku

Důležitá data předpisu

 
Citace pův. předpisu: 179/1997 Sb. Částka: 64/1997 Sb.
Datum přijetí: 25. června 1997 Rozeslána dne: 12. srpna 1997
Datum účinnosti: 1. září 1997

Změny a doplňky předpisu:

 
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením 585/2002 Sb. 1. ledna 2003

Rozsah nařízení vlády

Definuje grafickou podobu české značky shody CCZ

Některé vyhlášky

Nařízení vlády č. 352/2000 Sb., kterým se mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů

Důležitá data předpisu

 
Citace pův. předpisu: 352/2000 Sb. Částka: 95/2000 Sb. 448
Datum přijetí: 23. srpna 2000 Rozeslána dne: 13. října 2000
Datum účinnosti: 13. října 2000

Změny a doplňky předpisu:

 
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
vyhláškou 42/2003 Sb. 1. května 2003

Rozsah nařízení vlády

Mění některé vyhlášky ministerstev a jiných správních úřadů

Rádiová a telekomunikační koncová zařízení

Nařízení vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační koncová zařízení

Důležitá data předpisu

 
Citace pův. předpisu: 426/2000 Sb. Částka: 119/2000 Sb.
Datum přijetí: 23. října 2000 Rozeslána dne: 13. prosince 2000
Datum účinnosti: 1. května 2001

Změny a doplňky předpisu:

   
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením vlády 483/2002 Sb. vyhlášení (15. 11. 2002)
nařízením vlády 251/2003 Sb. 21. 4. 2004

Rozsah nařízení vlády

Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou přístroje a zařízení:

 1. telekomunikačním koncovým zařízením výrobek nebo jeho důležitá část umožňující komunikaci, který je určen k připojení k rozhraním veřejných telekomunikačních sítí,

  1. b) rádiovým zařízením výrobek nebo jeho důležitá část umožňující komunikaci na základě vysílání nebo příjmu rádiových vln s použitím kmitočtového spektra přiděleného pro zemské nebo kosmické radiokomunikace,3)
  2. c) přístrojem přístroj, který je: 1. součástí nebo samostatnou technickou jednotkou motorového vozidla určeného k provozu na pozemních komunikacích, s karosérií nebo bez karosérie, nejméně se čtyřmi koly a maximální konstrukční rychlostí přesahující 25 km.h-1 včetně přípojných vozidel, s výjimkou drážních vozidel a zemědělských nebo lesnických traktorů a pracovních strojů samojízdných a pracovních strojů nesených,
 2. součástí nebo samostatnou technickou jednotkou dvoukolového nebo tříkolového motorového vozidla určeného k provozu na pozemních komunikacích a součásti nebo jednotlivé technické celky takových vozidel s výjimkou:

  1. 2.1. vozidel s max. konstrukční rychlostí nepřesahující 6 km.h-1,
  2. 2.2. vozidel na šlapací pohon,
  3. 2.3. vozidel určených pro použití tělesně postiženými osobami,
  4. 2.4. vozidel určených pro použití při silničních nebo terénních závodech,
  5. 2.5. vozidel v provozu před nabytím účinnosti tohoto nařízení,
  6. 2.6. traktorů a strojů používaných pro zemědělské nebo podobné účely,
  7. 2.7. vozidel konstruovaných původně pro provoz mimo pozemní komunikace ve volném čase, mající kola uspořádaná symetricky s jedním kolem vpředu a dvěma vzadu,
  8. 2.8. součástí nebo technických celků uvedených vozidel kromě těch, které jsou určeny rovněž k použití na dvoukolových nebo tříkolových motorových vozidlech určených k provozu na pozemních komunikacích,
 3. součástí nebo samostatnou technickou jednotkou motorových vozidel se čtyřmi koly, které mají tyto charakteristiky:

  1. 3.1. hmotnost v nenaloženém stavu není vyšší než 350 kg (v případě elektrických vozidel se do této hmotnosti nepočítá hmotnost baterií), maximální konstrukční rychlost nepřesahuje 45 km.hod-1 a obsah válců nepřesahuje 50 ccm u zážehových motorů se zapalovací svíčkou nebo maximální čistý výkon nepřesahuje 4 kW u ostatních typů motorů,
  2. 3.2. hmotnost v nenaloženém stavu není vyšší než 400 kg nebo 550 kg u vozidel určených pro převoz zboží (v případě elektrických vozidel s maximálním čistým výkonem motoru nepřesahujícím 15 kW se do této hmotnosti nepočítá hmotnost baterií).

Chladicí zařízení

Nařízení vlády č. 179/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na chladicí zařízení

Důležitá data předpisu

 
Citace pův. předpisu: 179/2001 Sb. Částka: 68/2001 Sb.
Datum přijetí: 25. dubna 2001 Rozeslána dne: 6. června 2001
Datum účinnosti: 1. července 2002

Změny a doplňky předpisu:

 
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením

Rozsah nařízení vlády

Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou chladicí zařízení.

Chladicím zařízením se pro účely tohoto nařízení rozumí chladničky, konzervátory zmrazených potravin, mrazničky na potraviny a jejich kombinace určené pro domácnost, napájené z elektrické sítě. Jejich kategorie jsou stanoveny v bodu 1 přílohy k tomuto nařízení.

Toto nařízení se nevztahuje na chladicí zařízení, která mohou využívat i jiný druh energie, zvláště akumulátory, chladicí zařízení pro domácnost pracující na absorpčním principu a chladicí zařízení vyrobená podle zvláštních individuálních požadavků.

Aerosolové rozprašovače

Nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače

Důležitá data předpisu

 
Citace pův. předpisu: 194/2001 Sb. Částka: 73/2001 Sb.
Datum přijetí: 14. května 2001 Rozeslána dne: 18. června 2001
Datum účinnosti: 1. ledna 2002

Změny a doplňky předpisu:

   
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením 305/2006 Sb. vyhlášení (15. 6. 2006)
nařízením 315/2009 Sb. 29. dubna.2010

Rozsah nařízení vlády

Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou aerosolové rozprašovače. Pro účely tohoto nařízení se aerosolovým rozprašovačem rozumí nádobka určená pro jedno použití vyrobená z kovu, skla nebo plastu, která obsahuje stlačený, zkapalněný nebo rozpuštěný plyn pod tlakem, samotný nebo ve směsi s kapalinou, pastou nebo práškem, s uzávěrem, který umožňuje vypouštění obsahu jako směs pevných nebo kapalných částic v plynu, ve formě pěny, pasty, prášku nebo v kapalném stavu.

Toto nařízení se nevztahuje na aerosolové rozprašovače, jejichž nádobka má objem:

 1. menší než 50 ml,

 2. větší než 1000 ml u nádobek z kovu,

 3. větší než 220 ml u nádobek ze skla potaženého plastem nebo trvale chráněných skleněných nádobek a nádobek z plastu, které při roztržení nemohou vytvářet střepiny,

 4. větší než 150 ml u nechráněných skleněných nádobek a nádobek z plastu, které při roztržení mohou vytvářet střepiny.

Výbušniny pro civilní použit

Nařízení vlády č. 358/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výbušniny pro civilní použití při jejich uvádění na trh

Důležitá data předpisu

 
Citace pův. předpisu: 358/2001 Sb. Částka: 136/2001 Sb. 500
Datum přijetí: 29. srpna 2001 Rozeslána dne: 5. října 2001
Datum účinnosti: 1. ledna 2002

Změny a doplňky předpisu:

 
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením 416/2003 Sb. 1. května 2004

Rozsah nařízení vlády

Výbušniny jsou stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona.

Výbušninami se pro účely tohoto nařízení rozumí látky a předměty, o nichž to stanoví zvláštní zákon (§ 21 odst. 1 zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění zákona č. 425/1990 Sb., zákona č. 542/1991 Sb., zákona č. 169/1993 Sb., zákona č. 128/1999 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb. a zákona č. 315/2001 Sb.).

Emise hluku

Nařízení vlády č. 9/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výrobky z hlediska emisí hluku

Důležitá data předpisu

 
Citace pův. předpisu: 9/2002 Sb. Částka: 5/2002 Sb.
Datum přijetí: 26. listopadu 2001 Rozeslána dne: 14. ledna 2002
Datum účinnosti: 1. dubna 2002

Změny a doplňky předpisu:

   
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením 342/2003 Sb. 1. května 2004
nařízením 198/2006 Sb. vyhlášení (16. 5. 2006)

Rozsah nařízení vlády

Toto nařízení upravuje technické požadavky z hlediska emisí hluku na:

 1. zařízení používaná ve venkovním prostoru uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení,

 2. zařízení používaná ve venkovním prostoru uvedená v příloze č. 2 k tomuto nařízení,

 3. spotřebiče pro domácnost.

Toto nařízení se nevztahuje na:

 1. zařízení výrobcem určená pro dopravu zboží nebo osob po pozemních komunikacích, po železnici a po vodních nebo vzdušných cestách,

 2. zařízení speciálně určená a konstruovaná pro vojenské a policejní potřeby a pro záchrannou službu,

 3. příslušenství zařízení bez vlastního pohonu, která jsou na trh uváděna samostatně, s výjimkou ručních bouracích a sbíjecích kladiv a hydraulických kladiv,

 4. zařízení předváděná při veletrzích, výstavách, předváděcích akcích nebo podobných příležitostech, pokud je na zařízení uvedeno, že není uváděno na trh a že nesplňuje požadavky tohoto nařízení.

Zařízení pro dopravu osob

Nařízení vlády č. 70/2002 Sb., o technických požadavcích na zařízení pro dopravu osob

Důležitá data předpisu

 
Citace pův. předpisu: 70/2002 Sb. Částka: 32/2002 Sb.500
Datum přijetí: 16. ledna 2002 Rozeslána dne: 28. února 2002
Datum účinnosti: 1. května 2004

Změny a doplňky předpisu:

 
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením

Rozsah nařízení vlády

Zařízením pro dopravu osob se pro účely tohoto nařízení rozumí systém zřízený na určeném místě, sestávající z infrastruktury a z dílčích systémů uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení tvořených více prvky, navrhovaný, vyráběný, montovaný a uváděný do provozu za účelem dopravy osob (dále jen "zařízení“).

Za zařízení se pro účely tohoto nařízení považují:

 1. pozemní lanové dráhy a jiná zařízení, jejichž vozy jsou neseny koly nebo závěsy a jejich pohyb je zajištěn jedním nebo více lany,

 2. visuté lanové dráhy, jejichž vozy jsou neseny a taženy jedním nebo více lany; do této kategorie patří také kabinové a sedačkové lanové dráhy,

 3. lyžařské vleky, u nichž jsou uživatelé s vhodným vybavením taženi lanem.

Toto nařízení se nevztahuje na:

 1. lanem vlečené tramvaje,

 2. lanové dopravníky pro zemědělské účely,

 3. stabilní nebo pojízdná zábavná zařízení podobná lanové dráze,

 4. výtahy podle zvláštního právního předpisu,

 5. důlní těžní zařízení nebo stabilní zařízení pro průmyslové účely,

 6. lanem vlečené převozní lodě,

 7. ozubnicové dráhy,

 8. řetězové dopravníky.

Vybrané stavební výrobky

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

Důležitá data předpisu

 
Citace pův. předpisu: 163/2002 Sb. Částka: 67/2002 Sb.
Datum přijetí: 6. března 2002 Rozeslána dne: 24. dubna 2002
Datum účinnosti: 24. dubna 2002

Změny a doplňky předpisu:

 
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením 312/2005 Sb. 1. září 2005

Rozsah nařízení vlády

Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou stavební výrobky uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení s výjimkou výrobků, u kterých jsou všechny odpovídající základní požadavky podle tohoto nařízení zahrnuty do základních požadavků při posuzování shody podle zvláštního právního předpisu (například nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, ve znění pozdějších předpisů) včetně výrobků určených jako část těchto výrobků. Toto nařízení se nevztahuje na výrobky, jejichž posuzování shody je stanoveno zvláštním právním předpisem jinak (nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění pozdějších předpisů).

Stavební výrobky označované CE

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE

Důležitá data předpisu

 
Citace pův. předpisu: 190/2002 Sb. Částka: 79/2002 Sb.
Datum přijetí: 10. dubna 2002 Rozeslána dne: 21. května 2002
Datum účinnosti: 21. dubna 2004 s výjimkou ustanovení § 2 písm. b), § 3 odst. 5 a § 6, která nabývají účinnosti dnem 1. května 2004

Změny a doplňky předpisu:

provedené číslo s účinností dnem Úplné znění

   
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením 251/2003 Sb. 21. dubna 2004 **)
nařízením 128/2004 Sb. 1. května 2004

Rozsah nařízení vlády

Toto nařízení se vztahuje na stavební výrobky, pokud požadavky pro ně jsou stanoveny:

 1. harmonizovanými českými technickými normami nebo zahraničními technickými normami přejímajícími v členských státech Evropské unie harmonizovanou evropskou normu,

 2. evropskými technickými schváleními, nebo

 3. určenými normami vztahujícími se k tomuto nařízení, kterými jsou české nebo zahraniční technické normy, které byly oznámeny Komisí Evropských společenství v případě, že v příslušné oblasti neexistují harmonizované evropské normy nebo evropská technická schválení podle písmene a) nebo b).

Váhy s neautomatickou činností

Nařízení vlády č. 326/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na váhy s neautomatickou činností

Důležitá data předpisu

 
Citace pův. předpisu: 326/2002 Sb. Částka: 119/2002 Sb.
Datum přijetí: 19. června 2002 Rozeslána dne: 19. července 2002
Datum účinnosti: 1. října 2002

Změny a doplňky předpisu:

       
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením
-

Rozsah nařízení vlády

Stanovenými výrobky podle § 12 odst. 1 zákona jsou váhy používané pro:

 1. určování hmotnosti pro účely obchodního styku,

 2. určování hmotnosti pro výpočet poplatků, tarifů, daní, prémií, pokut, náhrad, odškodnění nebo podobných typů plateb,

 3. určování hmotnosti za účelem uplatňování zákonů nebo předpisů, dobrozdání expertů při soudních sporech,

 4. určování hmotnosti ve zdravotnictví při vážení pacientů za účelem monitorování, diagnostiky a léčení,

 5. určování hmotnosti při přípravě léků na lékařský předpis v lékárnách a určování hmotnosti při analýzách prováděných v lékařských a farmaceutických laboratořích,

 6. určování ceny na základě hmotnosti pro účely přímého prodeje veřejnosti a přípravy hotově balených výrobků.

Poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem

Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb. (98/34/ES)

Důležitá data předpisu

Citace pův. předpisu: 339/2002 Sb. Částka: 122/2002 Sb.

Datum přijetí: 3. července 2002 Rozeslána dne: 24. července 2002

Datum účinnosti: 1. května 2004

Změny a doplňky předpisu:

 
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením 178/2004 Sb. 1. května 2004

Rozsah nařízení vlády

Předmětem poskytování informací podle tohoto nařízení jsou technické požadavky na výrobky nebo pravidla pro služby informační společnosti včetně příslušných rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy, která se vztahují k požadavkům na výrobky nebo k pravidlům pro služby. Povinnost k dodržování těchto požadavků nebo pravidel pro služby při uvedení výrobku na trh, při poskytování služby, při podnikání poskytovatele služeb nebo při používání v České republice může být stanovena přímo nebo nepřímo. Předmětem poskytování informací jsou i právní předpisy a rozhodnutí či opatření správních úřadů nebo orgánů samosprávy zakazující výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku nebo zakazující poskytování nebo využívání určité služby nebo podnikání poskytovatele služeb.

Elektrická zařízení

Nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí

 
Citace pův. předpisu: 17/2003 Sb. Částka: 9/2003 Sb.
Datum přijetí: 9. prosince 2002 Rozeslána dne: 11. února 2003
Datum účinnosti: 1. května 2004

Změny a doplňky předpisu:

 
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění

Rozsah nařízení vlády

Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona elektrická zařízení.

Pro účely tohoto nařízení se za elektrické zařízení nízkého napětí považuje jakékoliv zařízení určené pro použití v rozsahu jmenovitých napětí od 50 V do 1000 V pro střídavý proud a jmenovitých napětí od 75 V do 1500 V pro stejnosměrný proud, s výjimkou zařízení a jevů:

 1. elektrická zařízení určená pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,

 2. elektrická zařízení určená pro radiologii a lékařské účely,

 3. elektrické součásti pro nákladní a osobní výtahy,

 4. elektroměry,

 5. vidlice a zásuvky pro domovní použití,

 6. zařízení pro napájení elektrických ohradníků,

 7. rádiové a elektromagnetické rušení,
 8. specializovaná elektrická zařízení pro použití na plavidlech, v letadlech a na drahách, která vyhovují bezpečnostním ustanovením stanoveným mezinárodními organizacemi, v nichž je Česká republika plnoprávným členem.

Technické požadavky na měřidla

Nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na měřidla

Důležitá data předpisu

 
Citace pův. předpisu: 464/2005 Sb. Částka: 162/2005 Sb.
Datum přijetí: 19. října 2005 Rozeslána dne: 28. listopadu 2005
Datum účinnosti: 30. října 2006

Změny a doplňky předpisu:

 
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění

Rozsah nařízení vlády

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropských společenství, kterými jsou stanoveny technické požadavky na následující druhy měřidel

 1. vodoměry,

 2. plynoměry,

 3. elektroměry,

 4. měřidla tepla,

 5. měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda,

 6. váhy s automatickou činností,

 7. taxametry,

 8. ztělesněné míry,

 9. měřidla pro měření rozměrů,

 10. analyzátory výfukových plynů.

Uvedená měřidla jsou stanovenými výrobky podle tohoto nařízení vlády.

Hračky

Nařízení vlády č. 19/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky

 
Citace pův. předpisu: 19/2003 Sb. Částka: 9/2003 Sb.
Datum přijetí: 9. prosince 2002 Rozeslána dne: 11. února 2003
Datum účinnosti: 1. května 2004

Změny a doplňky předpisu:

provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením vlády 340/2008 12. září 2008

Rozsah nařízení vlády

Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona hračky.

Pro účely tohoto nařízení se za hračku považuje jakýkoliv výrobek navržený nebo zjevně určený ke hraní dětem mladším 14 let.

Za hračky se nepovažují:

 1. vánoční ozdoby,

 2. modely originálních výrobků, vyrobené ve zmenšeném měřítku a určené pro dospělé sběratele,

 3. náčiní určené k hromadnému používání na hřištích,

 4. sportovní potřeby,

 5. vybavení pro vodní sporty pro použití v hluboké vodě,

 6. folklórní a dekorativní panenky a ostatní podobné výrobky pro dospělé sběratele,

 7. "profesionální“ hračky instalované na veřejně přístupných místech (nákupní střediska, nádraží a podobně),

 8. skládačky (puzzle) sestávající z více než 500 částí nebo bez obrázku, určené pro specialisty,

 9. vzduchové pušky a vzduchové pistole,

 10. ohňostrojné výrobky včetně kapslí7),

 11. praky a katapulty,

 12. soupravy šipek s kovovými hroty,

 13. elektrické trouby, žehličky a ostatní funkční výrobky pracující se jmenovitým napětím vyšším než 24 V,

 14. výrobky s topnými články určené k didaktickým účelům pod dohledem dospělých,

 15. vozidla se spalovacími motory,

 16. hračky na principu parního stroje,

 17. jízdní kola určená pro sport nebo cestování na veřejných komunikacích,

 18. videohry se jmenovitým napětím vyšším než 24 V, určené k připojení k televizním přijímačům,

 19. dětská šidítka,

 20. věrné napodobeniny skutečných střelných zbraní,

 21. módní dětská bižuterie.

Jednoduché tlakové nádoby

Nařízení vlády č. 20/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na jednoduché tlakové nádoby

 
Citace pův. předpisu: 20/2003 Sb. Částka: 9/2003 Sb.
Datum přijetí: 9. prosince 2002 Rozeslána dne: 11. února 2003
Datum účinnosti: 1. května 2004

Změny a doplňky předpisu:

 
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění

Rozsah nařízení vlády

Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona nádoby vyráběné sériově.

Pro účely tohoto nařízení se za jednoduchou tlakovou nádobu považuje každá svařovaná nádoba vystavená vnitřnímu tlaku většímu než 0,5 bar, určená na jímání vzduchu nebo dusíku, která není vystavena působení plamene a jejíž části a montážní celky mající vliv na pevnost jsou vyrobeny buď z nelegované ušlechtilé oceli, z nelegovaného hliníku, nebo z nevytvrzených hliníkových slitin. Přitom je vyrobena buď z válcové části kruhového průřezu uzavřené vně klenutými nebo plochými dny souosými s válcovou částí, nebo ze dvou souosých klenutých den. Její nejvyšší pracovní tlak není přitom vyšší než 30 bar a součin tohoto tlaku a objemu nádoby (dále jen "PS.V“) není větší než 10 000 bar.L a nejnižší pracovní teplota není nižší než –50 °C a nejvyšší pracovní teplota není pro nádoby z oceli vyšší než 300 °C a pro nádoby z hliníku nebo ze slitin hliníku není vyšší než 100 °C.

Toto nařízení se nevztahuje na:

 1. nádoby speciálně konstruované pro jaderné účely, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity,

 2. nádoby speciálně určené pro umístění na plavidlech a letadlech a v jejich pohonech,

 3. hasicí přístroje.

Osobní ochranné prostředky

Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné prostředky

 
Citace pův. předpisu: 21/2003 Sb. Částka: 9/2003 Sb.
Datum přijetí: 9. prosince 2002 Rozeslána dne: 11. února 2003
Datum účinnosti: 1. května 2004

Změny a doplňky předpisu:

 
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění

Rozsah nařízení vlády

Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona osobní ochranné prostředky.

Pro účely tohoto nařízení se za osobní ochranný prostředek považuje každé zařízení nebo prostředek určený k nošení nebo držení jednotlivcem pro ochranu před jedním rizikem nebo více zdravotními a bezpečnostními riziky. Za osobní ochranný prostředek se rovněž považuje:

 1. technická sestava, tvořená několika výrobcem nedílně spojenými zařízeními nebo prostředky, pro ochranu jednotlivce proti jednomu nebo více potenciálně současně působícím rizikům,

 2. ochranné zařízení nebo prostředek spojené oddělitelně nebo neoddělitelně s osobní výstrojí bez ochranného účinku, nošenou nebo drženou jednotlivcem při provádění určité činnosti,

 3. vyměnitelná součástka osobního ochranného prostředku, která je nezbytná pro jeho bezchybnou funkci a je použita výhradně pro tento prostředek.

Jakýkoli systém uváděný na trh společně s osobním ochranným prostředkem, určený pro připojení k jinému vnějšímu doplňkovému zařízení, je považován za nedílnou část tohoto prostředku, a to i tehdy, jestliže tento systém není určen pro stálé nošení nebo držení uživatelem po celou dobu, kdy je vystaven riziku.

Pro účely tohoto nařízení se za osobní ochranné prostředky nepovažují:

 1. osobní ochranné prostředky, které jsou stanoveným výrobkem podle jiného nařízení vlády vydaného k provedení zákona, které stanoví podmínky pro jejich uvedení na trh a požadavky na bezpečnost,

 2. osobní ochranné prostředky vymezené seznamem výrobků v příloze č. 1 k tomuto nařízení nezávisle na tom, zda jsou vyjmuty podle písmena a).

Spotřebiče plynných paliv

Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče plynných paliv

 
Citace pův. předpisu: 22/2003 Sb. Částka: 9/2003 Sb.
Datum přijetí: 9. prosince 2002 Rozeslána dne: 11. února 2003
Datum účinnosti: 1. května 2004

Změny a doplňky předpisu:

 
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění

Rozsah nařízení vlády

Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona spotřebiče a vybavení.

Pro účely tohoto nařízení se za spotřebiče plynných paliv považují:

 1. spotřebiče, které spalují plynná paliva a jsou určeny pro přípravu pokrmů, vytápění, ohřev užitkové vody, chlazení nebo praní, a pokud se v nich užívá voda, s teplotou vody nepřevyšující 105 °C , nebo určené pro svícení, dále hořáky s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla vybavené těmito hořáky,

 2. zabezpečovací, řídicí nebo regulační zařízení a konstrukční skupiny s výjimkou hořáku s nuceným proudem vzduchu a zdroje tepla těmito hořáky vybavené, které jsou samostatně uváděny na trh a jsou určeny k zabudování do spotřebičů jako jejich součást, nebo pro připojení ke spotřebičům.

Pro účely tohoto nařízení se za spotřebiče nepovažují spotřebiče speciálně konstruované pro použití k technologickým procesům probíhajícím v průmyslových objektech.

Pro účely tohoto nařízení se plynným palivem rozumí jakékoliv palivo, které je při teplotě 15 °C a tlaku 1 bar (0,1 MPa) v plynném stavu.

Pro účely tohoto nařízení jsou spotřebiče považovány za běžně používané, pokud jsou:

 1. správně instalovány a pravidelně udržovány podle návodu k použití,

 2. provozovány při obvyklých odchylkách jakosti plynného paliva a při běžném kolísání připojovacího přetlaku,

 3. používány ve shodě se zamýšleným účelem nebo způsobem, který lze rozumně předvídat.

Ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

Nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

 
Citace pův. předpisu: 23/2003 Sb. Částka: 9/2003 Sb.
Datum přijetí: 9. prosince 2002 Rozeslána dne: 11. února 2003
Datum účinnosti: 1. května 2004

Změny a doplňky předpisu:

   
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
nařízením

Rozsah nařízení vlády

Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou ta zařízení, ochranné systémy a součásti, které jsou určeny do prostředí s nebezpečím výbuchu, a přístroje uvedené v odstavci 1 písm. b) s výjimkou výrobků uvedených v odstavci 3 . Stanovené výrobky se zařazují do skupin I a II a do kategorií M1, M2, 1, 2 a 3 podle kritérií uvedených v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

Pro účely tohoto nařízení se za:

 1. zařízení považují stroje, přístroje, pevná nebo mobilní zařízení, ovládací části a jejich přístrojové vybavení a detekční nebo preventivní ochranné systémy, které jsou samostatně nebo ve spojení určeny pro výrobu, přenos, uskladňování, měření, regulaci a přeměnu energie nebo pro zpracovávání materiálů a které jsou schopny způsobit výbuch v důsledku svých vlastních potenciálních zdrojů iniciace,

 2. ochranné systémy považují prostředky jiné než součásti zařízení definovaného v písmenu a), které jsou určeny pro potlačení výbuchu v počátečním stadiu nebo pro omezení rozsahu účinků výbuchu a které jsou uváděny na trh samostatně a používány jako autonomní systémy,

 3. součásti považují prvky důležité pro bezpečnou funkci zařízení a ochranných systémů, které však nemají samostatnou funkci,

 4. výbušnou atmosféru považuje směs vzduchu s hořlavými látkami ve formě plynů, par, mlh nebo prachů při atmosférických podmínkách, ve které se po vzniku iniciace rozšíří hoření do celé nespálené směsi,

 5. prostředí s nebezpečím výbuchu považuje prostředí, ve kterém může vzniknout výbušná atmosféra v důsledku místních a provozních podmínek,

 6. skupiny a kategorie zařízení považují skupiny a kategorie vyjadřující určené použití zařízení a požadovanou úroveň ochrany, přičemž kritéria pro zařazení zařízení do skupin a kategorií jsou uvedena v příloze č. 1 k tomuto nařízení; zařízení a ochranné systémy mohou být navrženy pro určitou konkrétní výbušnou atmosféru; v takovém případě musí být odpovídajícím způsobem označeny,

 7. určené použití považuje použití zařízení, ochranných systémů a přístrojů uvedených v odstavci 1 písm. b), které odpovídá jejich začlenění do příslušné skupiny a kategorie zařízení a které je v souladu se všemi informacemi uvedenými výrobcem potřebnými pro bezpečnou funkci zařízení a ochranných systémů a přístrojů.

Toto nařízení se nevztahuje na:

 1. zdravotnické prostředky určené pro použití v lékařském prostředí,

 2. zařízení a ochranné systémy určené pro použití pouze v prostorech s nebezpečím výbuchu výbušnin nebo chemicky nestabilních látek,

 3. zařízení určená pro použití v domácnostech a pro účely mimo podnikání, kde může vzniknout výbušná atmosféra pouze zřídka, jen jako výsledek náhodného úniku topného plynu,

 4. osobní ochranné prostředky, které jsou stanoveny k posuzování shody zvláštním právním předpisem,

 5. námořní plavidla a mobilní plovoucí jednotky spolu s jejich vybavením,

 6. dopravní prostředky určené výhradně k přepravě osob letecky, po pozemních komunikacích, po dráhách nebo po vodě a rovněž dopravní prostředky, které jsou určeny k přepravě zavazadel, věcí a živých zvířat letecky, po veřejných pozemních komunikacích, po dráhách (mimo dráhy důlní, průmyslové a přenosné) nebo po vodě, s výjimkou vozidel určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu,

 7. zařízení sloužící k výrobě zbraní, střeliva a vojenského materiálu.

Strojní zařízení

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení

 
Citace pův. předpisu: 176/2008 Sb. Částka: 56/2008 Sb.
Datum přijetí: 21. dubna 2008 Rozeslána dne: 27. května 2008
Datum účinnosti: 29. prosince 2009

Změny a doplňky předpisu:

 
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění

Rozsah nařízení vlády

Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení jsou ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona výrobky.

 1. strojní zařízení,

 2. vyměnitelná přídavná zařízení,

 3. bezpečnostní součásti,

 4. příslušenství pro zdvihání,

 5. řetězy, lana a popruhy,

 6. odnímatelná mechanická převodová zařízení,

 7. neúplná strojní zařízení.

Toto nařízení se nevztahuje na:

 1. bezpečnostní součásti, které mají být použity jako náhradní součásti k nahrazení totožných součástí a které jsou dodány výrobcem původního strojního zařízení,

 2. zvláštní zařízení určená k používání na výstavištích nebo v lunaparcích,

 3. strojní zařízení zvláště navrhovaná pro jaderná zařízení nebo která mají být uvedena do provozu v jaderných zařízeních, jejichž porucha může způsobit únik radioaktivity,

 4. zbraně, včetně střelných zbraní,

 5. dopravní prostředky, kterými jsou

  1. zemědělské a lesnické traktory, pokud rizika uvedená v příloze č. 1 k tomuto nařízení jsou již obsažena v příslušném právním předpisu Evropských společenství2), kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,

  2. motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, na něž se vztahuje příslušný právní předpis Evropských společenství3), kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,

  3. vozidla, na něž se vztahuje příslušný právní předpis Evropských společenství4), kromě strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech,

  4. motorová vozidla určená výhradně pro sportovní soutěže a

  5. dopravní prostředky určené k letecké nebo vodní přepravě nebo k přepravě po dráhách, kromě strojního zařízení namontovaného na těchto dopravních prostředcích,

 6. námořní plavidla, pohyblivá příbřežní zařízení a strojní zařízení instalovaná na palubě těchto plavidel nebo zařízení,

 7. strojní zařízení zvláště navrhovaná a konstruovaná pro vojenské nebo policejní účely,

 8. strojní zařízení zvláště navrhovaná a konstruovaná pro výzkumné účely pro časově omezené použití v laboratořích,

 9. důlní těžní zařízení,

 10. strojní zařízení jevištní techniky určená k přesunu účinkujících během představení,

 11. elektrické a elektronické výrobky následujících skupin, pokud se na ně vztahuje nařízení vlády č. 17/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na elektrická zařízení nízkého napětí, kterými jsou

  1. spotřebiče pro domácnost určené k použití v domácím prostředí,

  2. audio a video přístroje,

  3. zařízení pro informační technologie,

  4. běžné kancelářské stroje,

  5. spínače nízkého napětí a řídicí jednotky,

  6. elektromotory,

 12. vysokonapěťová elektrická zařízení, kterými jsou

  1. spínací a řídicí zařízení,

  2. transformátory.

Účinnost nových teplovodních kotlů

Nařízení vlády č. 25/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na účinnost nových teplovodních kotlů spalujících kapalná nebo plynná paliva

 
Citace pův. předpisu: 25/2003 Sb. Částka: 9/2003 Sb. 500
Datum přijetí: 9. prosince 2002 Rozeslána dne: 11. února 2003
Datum účinnosti: 1. května 2004

Změny a doplňky předpisu:

     
provedené číslo s účinností dnem Úplné znění
vyhláškou 126/2004 Sb. 1. května 2004
vyhláškou 42/2006 Sb. 21. února 2006
vyhláškou 42/2006 Sb. 11. srpna 2007

Rozsah nařízení vlády

Stanovenými výrobky podle tohoto nařízení ve smyslu § 12 odst. 1 písm. a) zákona jsou nové kotle a komponenty.

Pro účely tohoto nařízení se za:

 1. kotel na kapalná nebo plynná paliva považuje zařízení složené z kotlového tělesa a hořáku, určené k ohřevu vody tepelnou energií získanou spalováním kapalného nebo plynného paliva,

 2. komponentu kotle považuje:

  1. kotlové těleso určené pro montáž s hořákem,

  2. hořák určený pro montáž s kotlovým tělesem,

 3. jmenovitý výkon (vyjádřeno v kW) považuje největší tepelný výkon stanovený a zaručený výrobcem při trvalém provozu s účinností uvedenou výrobcem,

 4. účinnost (vyjádřeno v %) považuje poměr tepla předaného vodě v kotli za určitý časový úsek k teplu vypočtenému jako součin výhřevnosti paliva, při jeho konstantním přetlaku, a spotřeby tohoto paliva v tomtéž časovém úseku,

 5. částečné zatížení (vyjádřeno v %) považuje poměr výkonu kotle, který je provozován přerušovaně nebo při výkonu nižším, než je jeho jmenovitý výkon, k tomuto jmenovitému výkonu,

 6. částečný výkon (vyjádřeno v kW) považuje výkon při částečném zatížení ve výši 30 % jmenovitého výkonu,

 7. střední teplotu vody v kotli považuje aritmetický průměr teplot vody na vstupu a na výstupu kotle,

 8. standardní kotel považuje kotel, u kterého může být teplota vody v kotli omezena jeho konstrukcí,

 9. dodatkový teplovodní výměník považuje výměník určený k zásobování systému ústředního vytápění a k instalování do odtahu spalin jako součást kombinace sestávající z dodatkového teplovodního výměníku a plynového topeniště,

 10. nízkoteplotní kotel považuje kotel, který může být trvale provozován při teplotě vstupní vody 35 až 40 °C a v němž může za určitých okolností docházet ke kondenzaci vodní páry obsažené ve spalinách; za nízkoteplotní kotel se považuje i

Nahrávám...
Nahrávám...