dnes je 16.7.2024

Input:

Certifikace personálu v systémech managementu

22.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

20.2.4.1 Certifikace personálu v systémech managementu

Ing. Monika Becková

V předchozím úvodním odstavci ke kapitole týkající se certifikace personálu jsme se zmínili krátce o tom, že jednou z obvyklých oblastí, které se týká pojem „personální certifikace“, jsou auditoři (externí či interní) systémů managementu. Současně jsme ale také upozornili, že norma ISO 19011, stanovující mimo jiné požadavky z hlediska odborné způsobilosti auditorů (a stejně tak ani systémové normy ISO 9001, ISO 14001 apod.), nedefinuje ve svých požadavcích personální certifikát. Není tedy v tomto smyslu pro auditory povinný, řada firem jej však přesto vyžaduje. Jeho existence je také nejčastějším způsobem prokazování odborné způsobilosti.

Obecně mezi činnosti jakékoli firmy, ať už patří do oblasti výroby, zpracovatelského průmyslu nebo služeb, musí patřit samozřejmě oblast vzdělávání a rozvoje zaměstnanců.

Podněty pro vzdělávání a rozvoj

Některé vzdělávací aktivity jsou pro všechny firmy společné a jejich realizace je vyvolaná potřebami podniku (např. rozvoj „měkkých“ dovedností, jazykové vybavení, počítačová gramotnost, školení v oblasti systémů managementu, jako je ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO/IEC 27001, interní audity apod.), některé jsou rovněž společné pro všechny podniky, ale jejich realizace je vyvolaná požadavky právních předpisů (školení jako příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti např. pro bezpečnostní techniky - osoby odborně způsobilé v prevenci rizik), a konečně některé jsou specifické pro určité obory a jejich realizace může být rovněž vyvolaná požadavky právních předpisů (školení jako příprava ke zkoušce z odborné způsobilosti např. pro koordinátory BOZP na stavbě, školení obsluhy vyhrazených technických zařízení).

Za účelem dostát všem relevantním požadavkům v této oblasti společnosti vypracovávají plány školení a posílají své zaměstnance na různé akce z oblasti vzdělávání. Této oblasti se ostatně také samostatně věnuje celá kap. Rozvoj zaměstnanců naší příručky. Na plány vzdělávání a výcviku pak přímo může navazovat i požadavek ověření, zda dotyčný pracovník splňuje předpoklady pro výkon určité činnosti (funkce), a také mít doklad jako důkaz o splnění těchto požadavků - certifikát.

Certifikace personálu - obecně

V následující části se budeme tedy věnovat problematice certifikace personálu (osob) obecně, zmíníme požadavky, ze kterých vhodnost či nutnost takové certifikace vyplývá, kdo ji potřebuje, a také se zaměřením na požadavky na způsobilost nejen auditorů (a to jak externích, tak interních), ale i dalších „funkcí“ spojených se systémy managementu a procesy jejich managementu, a to v přímé souvislosti s jejich certifikací.

Požadavkům z hlediska odborné způsobilosti a certifikace personálu v oblasti BOZP se budeme věnovat také v dalším odstavci Odborná způsobilost a certifikace personálu v oblasti BOZP této kapitoly vzhledem k tomu, že je to samostatná oblast s řadou nejrůznějších požadavků vyplývajících mnohdy z právních předpisů.

Subjekty požadující certifikaci

Subjekty požadující certifikaci osob

Jaké subjekty (firmy) v oblasti systémů managementu můžeme například zařadit mezi ty, které v rámci posuzování kompetencí personálu jako důkaz potřebují certifikát? Můžeme si je rozdělit do následujících skupin:

 1. firmy - držitelé certifikátů systémů managementu (kvality apod.),

 2. firmy, které provádějí audit svých dodavatelů,

 3. poradenské firmy,

 4. certifikační orgány.

Důvody

Důvody, proč tyto organizace požadují certifikát pracovníků, a to zejména auditorů, jsou následující:

a) Firmy - držitelé certifikátů systémů managementu

Držitelé cetrifikátů

Jedná se o společnosti, které jsou držiteli certifikátu např. dle ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001. Pro všechny tyto systémové normy je společné, že jejich požadavkem v oblasti monitorování, měření a kontroly je provádění interního auditu, a to:

 • dle stanoveného (např. ročního) programu auditů,

 • dle schváleného postupu dle zásad vycházejících ze směrnice ISO 19001,

 • schválenými odborně způsobilými auditory.

Kvalifikační kritéria pro interní auditory si firma stanovuje sama na základě požadavků normy ČSN EN ISO 19011:2003 a svých vlastních požadavků. Jak už jsme zmínili dříve, nejjednodušším způsobem, jak prokázat způsobilost interních auditorů, je doložit jejich certifikát osvědčující, že dotyčná osoba prošla školením a případně zkouškou předem stanoveného rozsahu.

b) Firmy, které provádějí audit svých dodavatelů

Audity dodavatelů

V tomto případě se jedná o firmy, které potřebují posoudit svého dodavatele - dodavatelskou firmu ještě před uzavřením smluvního vztahu a zjistit, zda je schopna kvalitně plnit nabízené úkony. Do této skupiny patří firmy zabezpečující obvykle výrobu (ale může se týkat i společností poskytujících služby) částečně nebo úplně prostřednictvím outsourcingu. Patří sem i následná kontrola u dodavatele v průběhu procesu výroby, ale také např. kontrola řízení metrologického systému v dodavatelské firmě, kontrola počtu a způsobu vyřizování jeho reklamací apod. Aby se vedení firmy mohlo plně spolehnout na kvalifikované posouzení dodavatele a věrohodnost závěrů z auditu (v praxi se označuje jako zákaznický x dodavatelský audit; audit druhou stranou), potřebuje pověřit k auditu odborně způsobilého auditora.

Kvalifikační kritéria pro auditory „druhou stranou“ si firma stanovuje sama; vycházet přitom může rovněž z požadavků normy ČSN EN ISO 19011:2003, ale zejména svých vlastních. Rozhodujícím faktorem zde bude znalost příslušného pracovníka odborné problematiky související s předmětem dodavatelského auditu (zda tedy rozumí konkrétnímu procesu např. výroby, který má posuzovat).

c) Poradenské firmy

Poradenské firmy

Jednou z hlavních náplní pracovní činnosti poradenské firmy je provádět interní audit u svých zákazníků. Aby jednak mohli doložit způsobilost svých zaměstnanců - poradců, kteří jsou zároveň těmito interními auditory, je výhodné zajistit jim školení a následnou zkoušku s vystavením personálního certifikátu např. „auditor kvality“. Kvalifikační kritéria pro auditory si poradenská firma stanovuje sama; vycházet přitom může rovněž z požadavků normy ČSN EN ISO 19011:2003. Některé certifikační orgány pro personál také certifikují např. vedoucí poradce pro systémy managementu.

d) Certifikační orgány

Certifikační orgány

Samostatnou kapitolou mezi společnostmi, které zpravidla požadují po svých pracovnících doložit personální certifikát, jsou certifikační orgány, jejichž činností je provádění posuzování shody a certifikace dle požadavků některé smluvní normy/specifikace (případně některé z jejich kombinací), jako je např. ISO 9001, ISO/IEC 27001:2006, ISO 14001:2005, OHSAS 18001 apod. Vedení certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu musí zajišťovat, aby činnosti spojené s posuzováním a certifikací organizací prováděli pouze způsobilí pracovníci, a to zejména auditoři. Tohoto požadavku je dosaženo řízením výběru, výcviku a školením příslušných pracovníků. Kvalifikační kritéria pro auditory certifikační orgán stanovuje na základě požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17021:2007, vychází také z normy ČSN EN ISO 19011:2003. Pro představu o rozsahu těchto požadavků např. na roli vedoucího auditora kvality uvádíme jejich obecný popis:

Příklad
Vedoucí auditor certifikačního orgánu pro systémy managementu - požadavky:

 • VŠ nebo úplné středoškolské odborné vzdělání,

 • celková pracovní zkušenost 4 roky,

 • zkušenosti v příslušném systému managementu (např. kvality) nejméně 2 roky z celkových 4 roků praxe,

 • 40 hodin školení/výcviku auditu,

 • platný certifikát auditora vydaný akreditovaným certifikačním orgánem pro personál (např. dle schématu EOQ),

 • tři kompletní audity příslušného systému managementu z celkových nejméně 15 dní zkušeností z auditů působící v roli vedoucího týmu auditorů pod vedením odborně způsobilého vedoucího týmu auditorů, znalost příslušných norem (ČSN EN ISO/IEC 17021 v rozsahu, v jakém souvisí s výkonem činnosti vedoucího auditora).

V tuto chvíli se také připravuje další norma upřesňující požadavky z hlediska kompetence auditorů certifikačních orgánů, a to ISO/IEC/DIS 17021-2:2009: „Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu a požadavky na auditování systémů managementu třetí stranou pro účely certifikace. Část 2: Požadavky na auditování systémů managementu třetí stranou pro účely certifikace“.

Poznámka

Pozn.: Pokud se týká požadavků na interní auditory, nyní probíhá také závěrečná etapa revize normy ISO 19011, jejímž cílem je upravit uvedenou směrnici tak, aby byla lépe použitelná pro malé a střední firmy pro provádění interních a dodavatelských auditů. Revidovaná norma ISO 19011 má vyjít v první polovině roku 2011 a nadále se nebude vztahovat na certifikační audity. Lze tedy očekávat změny i v prokazování odborné způsobilosti interních auditorů (viz např. informace ve 2/2.16 této příručky).
Příklady certifikace osob v systémech managementu

Příklady

Certifikace personálu se samozřejmě nemusí týkat pouze oblasti související s výkonem auditorské činnosti. Jaké jsou z hlediska personálního zabezpečení další funkce obvykle spojované se systémy managementu, ukazuje přehledně následující tabulka.

Přehled příkladů nejčastějších oblastí certifikace v systémech managementu

Funkce  Příslušné školení  Obsah  Certifikát
■ ANO
□ NE
 
Auditor
kvality 
Školení auditorů
systémů
managementu 
Školení v oblasti aktuálního stavu systémových norem, požadavků právních předpisů a dalších požadavků souvisejících s výkonem auditorské činnosti  ■ 
Manažer
kvality 
Systémy
managementu
kvality 
Úvod do požadavků normy ISO 9001, základní principy systému managementu kvality  ■ 
Interní
auditor
kvality 
Interní
auditor kvality 
Požadavky na provádění interního auditu dle ISO 9001 v návaznosti na směrnici pro provádění auditů ISO 19011  ■ 
Metrolog  Procesy
metrologie 
Požadavky na řízení měřicích zařízení v návaznosti na ISO 9001 a zákon
č. 505/1990 Sb., v pl. znění, o metrologii 
■ 
Auditor
kvality 
Měření
a monitorování
v systémech
managementu
kvality 
Požadavky na měření a monitorování procesů, produktu a následné analýzy v rámci systémů managementu kvality  ■ 
Manažer
kvality 
Základní školení
manažera kvality 
Kurz pro získání znalostí a dovedností
potřebných pro práci manažera kvality
dle ISO 9001 včetně souvisejících norem
a normativních požadavků 
■ 
Manažer
EMS 
Systémy
environmentálního
managementu 
Úvod do požadavků normy ISO 14001, základní principy systémového přístupu k ochraně životního prostředí  ■ 
Auditor
EMS 
Auditor
environmentálního
managementu 
Požadavky na provádění auditu dle ISO 14001 v návaznosti na směrnici pro provádění auditů ISO 19011  ■ 
Interní
auditor
EMS 
Interní auditor
environmentálního
managementu 
Požadavky na provádění interního auditu dle ISO 14001 v návaznosti na směrnici pro provádění auditů ISO 19011  ■ 
Podnikový
ekolog 
Problematika
odpadového
hospodářství 
Požadavky právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství, systémový přístup k řízení odpadového hospodářství  □ 
Podnikový
ekolog 
Požadavky
na ochranu
životního
prostředí v malém
a středním
podniku 
Požadavky právních předpisů v oblasti odpadového hospodářství, půdy, vody, ovzduší, chemických látek a přípravků ve firmě, systémový přístup k řízení požadavků vyplývajících ze zákona  □ 
Manažer
EMS 
Základní školení
manažera EMS 
Kurz pro získání znalostí a dovedností potřebných pro práci manažera EMS dle ISO 14001 včetně souvisejících norem, normativních požadavků, uceleného přehledu právních požadavků souvisejících s ochranou životního prostředí  ■ 
Manažer
OHSAS 
Systémy
managementu
BOZP dle
OHSAS 18001 
Úvod do požadavků normy OHSAS 18001, základní principy systémového přístupu k BOZP ve firmě  ■ 
Interní
auditor
OHSAS 
Interní auditor
systému
managementu
BOZP 
Požadavky na provádění interního auditu dle OHSAS 18001 v návaznosti na směrnici pro provádění auditů ISO 19011  ■ 
Bezpečnostní
technik 
Požadavky
na BOZP
v malém a
středním
podniku 
Souhrnný přehled požadavků právních a jiných předpisů v oblasti BOZP ve firmě, systémový přístup k řízení požadavků vyplývajících ze zákona  □ 
Interní
auditor ISŘ 
Interní auditor
integrovaného
systému řízení 
Požadavky na provádění interního auditu integrovaného systému managementu zahrnujícího kvalitu, ochranu životního prostředí, bezpečnost v návaznosti na směrnici pro provádění auditů ISO 19011  □ 
Bezpečnostní
technik 
Systémy
managementu
bezpečnosti
informací 
Úvod do požadavků normy ISO/IEC 27001, základní principy systému managementu bezpečnosti informací  □ 

Další možnosti certifikace

Mezi další funkce, které lze u nás certifikovat, můžeme zařadit ale také např. vedoucího poradce pro systémy managementu, manažera bezpečnosti potravin, úklidového operátora, úklidového manažera, manažera bezpečnosti informací a řadu dalších.

Dále si nastíníme obvyklé požadavky na odbornou způsobilost některých z uvedených funkcí, popíšeme, z čeho požadavky vycházejí a jak dosáhnout potřebné kvalifikace. Zmíníme také, jaké jsou požadavky na jejich certifikaci.

Jaké tedy jsou požadavky pro certifikaci osob a z čeho vycházejí?

Proces certifikace a závěrečná zkouška

Proces certifikace personálu se řídí mezinárodní normou ČSN EN ISO/IEC 17024: „Posuzování shody - Všeobecné požadavky na orgány pro certifikaci osob“. Je to proces, kdy nestranný, k tomuto účelu kvalifikovaný (akreditovaný) certifikační orgán ověřuje znalosti osob - tzv. žadatelů o certifikaci. Formou certifikační zkoušky pak certifikační orgán obecně ověřuje:

 • praxi a výsledky

Nahrávám...
Nahrávám...