dnes je 4.3.2024

Input:

Článek 4 směrnice 2006/42/ES - Dozor nad trhem

11.1.2012, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.2.5.4
Článek 4 směrnice 2006/42/ES – Dozor nad trhem

Ing. Zdeněk Šenovský

Dozor nad trhem

Článek 4 stanoví povinnost členských států zajistit, aby byla náležitě uplatňována ustanovení směrnice o strojních zařízeních a neúplných strojních zařízeních a aby bylo strojní zařízení uváděné na trh a do provozu bezpečné.

Výraz "strojní zařízení“ v čl. 4 odst. 1 je použit v širším smyslu a odkazuje na kategorie výrobků uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) až f).

Základní pravidla dozoru nad trhem jsou stanovena v kapitole III nařízení (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh. Nařízení je přímo použitelné ode dne 1. ledna 2010. Jeho ustanovení týkající se dozoru nad trhem doplňují ustanovení směrnice o strojních zařízeních, jinými slovy použijí se v případě, pokud směrnice o strojních zařízeních neobsahuje zvláštní ustanovení se stejným cílem.

Výraz "dozor nad trhem“ označuje činnosti a opatření orgánů veřejné správy, jež mají zajistit, že výrobky, na něž se vztahuje směrnice, byly podrobeny příslušným postupům posuzování shody, že splňují použitelné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost a že (v případě hotových výrobků) jsou bezpečné. Dozor nad trhem se provádí při uvádění těchto výrobků na trh nebo do provozu či posléze. Dozor nad trhem se proto liší od posuzování shody, jehož cílem je zajistit shodu výrobků před jejich uvedením na trh nebo do provozu.

Dozor nad trhem strojních zařízení

Dozor nad trhem strojních zařízení podle čl. 4 odst. 1 zahrnuje alespoň tyto činnosti:

 • ověření, zda je strojní zařízení, které je uváděno na trh nebo do provozu, opatřeno označením CE a je k němu přiloženo ES prohlášení o shodě;

 • zajištění, aby bylo strojní zařízení, které je uváděno na trh nebo do provozu, podrobeno příslušnému postupu posuzování shody;

 • ověření, zda jsou k strojnímu zařízení, jež je uváděno na trh nebo do provozu, přiloženy nezbytné informace, například návod k používání;

 • pokud strojní zařízení zahrnuje neúplné strojní zařízení, ověření, zda výrobce úplného strojního zařízení nebo souboru strojních zařízení náležitě dodržel montážní návod výrobce neúplného strojního zařízení;

 • sledování shody strojního zařízení, jež je uváděno na trh nebo do provozu, s cílem zajistit, aby splňovalo základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou použitelné, a aby neohrožovalo zdraví a bezpečnost osob a případně domácích zvířat nebo majetku;

 • přijetí vhodných opatření s cílem zajistit, aby byla u nevyhovujících výrobků zajištěna shoda, příp. aby byly takovéto výrobky staženy z trhu.

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost obsažené ve směrnici o strojních zařízeních se týkají zejména zdraví a bezpečnosti osob, včetně obsluhy a jiných ohrožených osob. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost se případně vztahují rovněž na zdraví a bezpečnost domácích zvířat. To může být důležité například u strojního zařízení, jež má být používáno s hospodářskými zvířaty, koni nebo zvířaty v zájmovém chovu nebo které může přijít do styku s těmito zvířaty. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost se případně vztahují rovněž na ochranu majetku, například před nebezpečím požáru nebo výbuchu.

Dozor nad trhem lze provádět v kterékoli fázi po dokončení konstrukce strojního zařízení, jakmile byl dotyčný výrobek zpřístupněn za účelem distribuce nebo používání v EU. Strojní zařízení lze zkontrolovat v prostorách výrobců, dovozců, distributorů, půjčoven, v tranzitu nebo na vnějších hranicích EU.

Shodu strojního zařízení lze ověřit rovněž v prostorách uživatele po uvedení do provozu, v tomto případě však musí orgány dozoru nad trhem rozlišovat mezi vlastnostmi strojního zařízení dodaného výrobcem a vlastnostmi, které mohou vyplývat ze změn provedených uživatelem. To může být usnadněno přezkoumáním příslušných částí technické dokumentace výrobce. Shodu strojního zařízení vyrobeného uživatelem pro vlastní použití je možno ověřit rovněž po uvedení do provozu.

Pokud neshoda používaného strojního zařízení vyvolává riziko pro uživatele, mohou vnitrostátní orgány pověřené ochranou zdraví a bezpečností při práci požadovat, aby uživatelé přijali nezbytná opatření k ochraně osob, a v případě vážného rizika mohou používání strojního zařízení zakázat. Tato opatření lze přijmout v rámci vnitrostátních předpisů k provedení směrnice 2009/104/ES o používání pracovního zařízení. V těchto případech však orgány dozoru nad trhem přijmou s ohledem na výrobce dotyčného strojního zařízení nezbytná opatření rovněž na základě směrnice o strojních zařízeních.

Při posuzování shody strojního zařízení musí orgány dozoru nad trhem vzít v úvahu stav techniky, případně včetně harmonizovaných norem platných v době uvedení strojního zařízení na trh.

Orgány dozoru nad trhem musí vzít v úvahu použití strojního zařízení určené výrobcem a rovněž důvodně předvídatelné nesprávné použití.

Dozor nad trhem neúplného strojního zařízení

Dozor nad trhem neúplného strojního zařízení lze provádět před zabudováním neúplného strojního zařízení do konečného strojního zařízení nebo souboru strojních zařízení. Orgány dozoru nad trhem mohou provádět rovněž kontroly strojních zařízení či souborů strojních zařízení, do nichž bylo neúplné strojní zařízení zabudováno. V tomto případě je dozor nad trhem neúplného strojního zařízení jedním z aspektů dozoru nad trhem konečných strojních zařízení.

Je-li u neúplného strojního zařízení po jeho zabudování zjištěna neshoda, mohou orgány dozoru nad trhem v technické dokumentaci konečného strojního zařízení zkontrolovat, zda je v prohlášení o zabudování pro neúplné strojní zařízení uvedeno, že byl uplatněn a splněn dotyčný základní požadavek na ochranu zdraví a bezpečnost. V tomto případě by se orgány dozoru nad trhem měly obrátit na výrobce neúplného strojního zařízení.

Dozor nad trhem neúplných strojních zařízení zahrnuje tyto činnosti:

 1. zajištění, že neúplné strojní zařízení, které bylo uvedeno na trh, bylo podrobeno příslušnému postupu;

 2. ověření, že k neúplnému strojnímu zařízení, jež bylo uvedeno na trh, je přiloženo náležité prohlášení o zabudování; zejména zajištění, aby prohlášení o zabudování obsahovalo prohlášení, že byly použity a splněny základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost;

 3. ověření, zda výrobce vyhotovil montážní návod, aby mohl výrobce úplného strojního zařízení neúplné strojní zařízení správně zabudovat;

 4. sledování shody neúplného strojního zařízení, které bylo uvedeno na trh, se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, jež byly podle tvrzení výrobce uplatněny a splněny; sledování neúplného strojního zařízení lze usnadnit odkazem na příslušnou technickou dokumentaci;

 5. přijetí vhodných opatření, jež se zabývají neúplným strojním zařízením, které nesplňuje některé z ustanovení uvedených v písm. a) až d); ačkoliv směrnice o strojních zařízeních neupřesňuje opatření, jež mají být přijata, je zřejmé, že orgány dozoru nad trhem musí vyžadovat, aby výrobce neúplného strojního zařízení zajistil shodu svého výrobku s ustanoveními uvedenými v písm. a) až d), a pokud tak neučiní, zajistit stažení výrobku z trhu.

Orgány odpovědné za dozor nad trhem

Výraz "příslušné orgány“ označuje orgán nebo orgány v každém členském státě, které jsou příslušné k provádění dozoru nad trhem na jeho území. Podle čl. 4 odst. 3 a 4 musí členské státy určit orgány příslušné k provádění dozoru nad trhem a vymezit jejich úkoly, organizaci a pravomoci. Členské státy mohou rozhodnout o tom, jak je jejich dozor nad trhem organizován, systém dozoru nad trhem však musí splňovat určitá kritéria:

 • Orgány dozoru nad trhem plní své povinnosti nezávisle, nestranně a nezaujatě.

 • Členské státy musí orgánům dozoru nad trhem poskytnout k plnění jejich úkolů přiměřené zdroje, pokud jde o zaměstnance a rozpočet.

 • Zákonné pravomoci, jež mají být uděleny orgánům dozoru nad trhem, zahrnují pravomoc požadovat, aby hospodářské subjekty poskytly potřebné doklady a informace, a v odůvodněných případech vstoupit do prostor dotčených hospodářských subjektů a odebírat nezbytné reprezentativní vzorky výrobků.

 • Členské státy musí zajistit, aby byly pravomoci udělené orgánům dozoru nad trhem vykonávány v souladu se zásadou proporcionality.

 • Členské státy musí přijmout nezbytná opatření, aby bylo zajištěno, že je veřejnost informována o existenci a působnosti vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem včetně toho, jak lze tyto orgány kontaktovat.

 • Systém dozoru nad trhem musí zahrnovat celou škálu výrobků, na něž se vztahuje směrnice o strojních zařízeních, včetně strojních zařízení pro profesionální použití a strojních zařízení, která mají být používána spotřebiteli. V některých členských státech může být jeden orgán příslušný pro celou škálu výrobků. V jiných členských státech může být dozor nad trhem pro účely směrnice o strojních zařízeních rozdělen například mezi orgán pověřený ochranou spotřebitele a orgán, jenž odpovídá za ochranu zdraví a bezpečnost při práci.

 • Je-li zapojen více než jeden orgán, musí členský stát přijmout opatření k zajištění nezbytné koordinace a komunikace mezi orgány dozoru nad trhem.

 • Orgány dozoru nad trhem musí mít zařízení k provádění potřebných technických kontrol a zkoušek, nebo musí mít přinejmenším přístup k potřebným zařízením. Orgány veřejné správy, které odpovídají za dozor nad trhem, mohou svěřit určité konkrétní úkoly, například zkoušky nebo technické kontroly strojních zařízení, příslušným zkušebnám nebo inspekčním orgánům, včetně soukromých subjektů. Orgány veřejné správy příslušné pro dozor nad trhem jsou však i nadále odpovědné za veškerá rozhodnutí týkající se dozoru nad trhem a opatření přijatá na základě zkoušek nebo kontrol, které tyto subjekty provedly jejich jménem.

Systém dozoru nad trhem

Systém dozoru nad trhem musí zahrnovat:

 • postup pro vyřizování stížností na nevyhovující strojní zařízení;

 • systém pro sledování a přijímání opatření na základě zpráv a údajů týkajících se nehod a poškození zdraví způsobených strojním zařízením;

 • přezkoumání konkrétních kategorií strojních zařízení a kontroly nebo zkoušky vzorků;

 • přiměřené prostředky k ověření, zda byla účinně provedena nápravná opatření;

 • prostředky ke sledování vědeckých a technických poznatků o otázkách ochrany zdraví a bezpečnosti souvisejících se strojním zařízením.

Orgány dozoru nad trhem přijmou opatření v návaznosti na rozhodnutí Komise podle ochranného postupu. Orgány dozoru nad trhem přijímají opatření rovněž v návaznosti na informace o nebezpečných výrobcích, které jsou oznámeny prostřednictvím systému RAPEX, jenž byl zřízen podle směrnice o obecné bezpečnosti výrobků.

Nástroje pro dozor nad trhem

Označení CE a ES prohlášení o shodě

Prvními prvky, které mohou orgány dozoru nad trhem ověřit, je označení CE, jímž je opatřeno strojní zařízení, a ES prohlášení o shodě vypracované výrobcem, které je přiloženo k strojnímu zařízení.

Zejména ES prohlášení o shodě poskytuje základní informace, které orgánům dozoru nad trhem umožňují provést potřebné kontroly:

 • totožnost výrobce strojního zařízení a případně jeho zplnomocněného zástupce;

 • osoba oprávněná sestavit technickou dokumentaci;

 • postupy posuzování shody, jež byly použity, a případně totožnost dotčených oznámených subjektů;

 • ostatní směrnice, které byly použity s cílem zabývat se konkrétněji určitými riziky;

 • harmonizované

Nahrávám...
Nahrávám...