dnes je 16.7.2024

Input:

ČSN EN 289+A1:2009 - Přetlačovací lisy

22.7.2010, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.6.11 ČSN EN 289+A1:2009 – Přetlačovací lisy

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Název zařízení

provedení …………….

___________________________________________________

OVĚŘENÍ SHODY

provedení strojního zařízení s požadavky

ČSN EN 289+A1:2009

Stroje pro zpracování plastů a pryže – Lisy –
Bezpečnostní požadavky

 
Požadavky
Podle ČSN EN 289+A1
:2009 (Třídící znak 69 1289) 
Požadavky
splněny?
 
  ano  ne  irel. 
Změny proti předchozím normám
Tato norma obsahuje zapracovanou změnu A1 z června 2008. Změny či doplněné a upravené články jsou v textu vyznačeny značkami .
Vypuštěný text je zobrazen takto vypuštěný text, opravený nebo nový text je zobrazen vloženým textem mezi obě značky. 
     
1 Předmět normy
Tato norma stanovuje základní bezpečnostní požadavky na hydraulické lisy, včetně kolenových a hydromechanických lisů, s vertikálním uzavíracím pohybem větším než 6 mm, pro lisováni plastů a/nebo pryže.
Tato norma zahrnuje oba procesy – lisování do forem (viz 3.1.1) a přetlačování (viz 3.1.2).
Tento dokument zahrnuje všechna nebezpečí uvedená v kapitole 4.
Netýká se následujících strojů:
 • vstřikovacích lisovacích strojů (viz EN 201);

 • lisů pro vulkanizaci pneumatik;

 • lisů pro vulkanizaci duší pneumatik a pro vulkanizaci pytlů;

 • hydraulických lisů, na něž se vztahuje EN 693;

 • mechanických lisů, na něž se vztahuje EN 692;

 • tepelných tvářecích strojů (viz EN 12409);

 • reakčních tvářecích strojů (viz EN 1612-1 a EN 1612-2).

Jsou specifikovány bezpečnostní požadavky týkající se dalších nebezpečí vyvolaných vzájemným působením mezi lisy a pomocným zařízením, zvláště zařízením pro plnění a vyprazdňování. Nejsou specifikovány bezpečnostní požadavky na samotné pomocné zařízení.
Tato norma neplatí pro
 • požadavky Směrnice 94/9/EC týkající se zařízení a ochranných systémů určených pro použití v atmosféře s nebezpečím výbuchu;

 • požadavky na konstrukci odsávacích větracích systémů.

Tato norma neplatí pro lisy vyrobené před datem zveřejnění této normy CEN. 
     
3 Termíny a definice
Pro účely této evropské normy platí termíny a definice uvedené v EN 1070:1998 a následující. 
     
3.1 lis (press)
stroj pro diskontinuální výrobu lisovaných částí z plastických nebo pryžových směsí, který sestává v podstatě z jedné nebo více upínacích jednotek, pohonných a řídících systémů a eventuálně pomocných zařízení (viz 3.5) 
     
3.1.1 lisování do formy (compression moulding)
proces, při němž je tvářený materiál vložen do otevřené formy; po uzavření lisu probíhá lisovací proces působením tlaku za nebo bez tepla (viz obrázky 1 a 2); tento proces smí být použit rovněž pro laminování pásů nebo desek 
     
Obrázek 1 – Lis pro lisování do forem s otevřenou formou a naplněn tvářeným materiálem
Obrázek 2 – Lis pro přetlačování s uzavřenou formou a s tvářeným materiálem, který je vylisován do příslušného tvaru
Obrázek 3 – Lis pro přetlačování s tvářeným materiálem v přetlačovací dutině
Obrázek 4 – Lis pro přetlačování s tvářeným materiálem ve formovací dutině  
     
3.1.2 přetlačování (transfer moulding)
proces, při němž je tvářený materiál vložen do oddělené dutiny (přetlačavací dutina) ve farmě a je tlačen do formovací dutiny tlakem přetlačovacího plunžru; pohyb přetlačovacího plunžru je vyvolán bud přímo uzavíracím pohybem formy (viz obrázky 3 a 4) nebo odděleným válcem (viz obrázky 5 a 6)
POZNÁMKA Jestliže se tvářená hmota vstřikuje do uzavřené formy tryskou, viz EN 201. 
     
Obrázek 5 – Lis pro přetlačování s odděleným válcem a tvářeným materiálem v přetlačovací dutině        
Obrázek 6 – Lis pro přetlačování s odděleným válcem a tvářeným materiálem ve formovací dutině        
3.2 prostor tváření (mould area)
prostor mezi tlačnými deskami 
     
3.3 upínací jednotka (clamping unit)
část lisu zahrnující pevné a pohyblivé tlačné desky a přidružený pohonný mechanizmus 
     
3.4 stroj člunkový s otočným stolem (shuttleltumtabfe machine)
lis konstruovaný s jednou nebo více formami připevněnými ke stolu; stůl posunuje formu (formy) kluzným nebo otáčivým pohybem mezi vykládcí / vyprazdňovací stanici a tvářecí polohou 
     
3.5 pomocné zařízení (ancillary equipment)
zařízení, které spolupracuje s lisem, například vkládací a vyprazdňovací zařízení (včetně topných stanic, kluzných stolů, robotů, změkčovacích jednotek), a mechanicky poháněným upínacím zařízením forem 
     
4 Seznam významných nebezpečí       
4.1 Všeobecné
Tato kapitola uvádí významná nebezpečí spojená s lisy. Tento dokument rozlišuje:
 • všeobecná nebezpečí;

 • nebezpečí ve zvláštních prostorách stroje;

 • další nebezpečí spojená se zvláštní konstrukcí;

 • další nebezpečí při použití pomocného zařízení.

POZNÁMKA Systém číslování bezpečnostních požadavků a/nebo opatření v kapitole 5 odpovídá číslování významných nebezpečí v kapitole 4. 
     
4.2 Nebezpečné prostory lisu
Hlavní nebezpečné prostory jsou znázorněny na obrázcích 7, 8 a 9. 
     
Obrázek 7 – Příklad prostoru tváření u hornotlakého lisu s velkou rámovou konstrukci, bez formy a s elektrickým snímacím ochranným zařízením
Legenda   
1 Prostor tváření  2 Podlaha 
 
     
Obrázek 8 – Příklad nebezpečných prostorů u hornotlakého lisu rámové konstrukce, s formou a bez ochranných zařízení
Legenda   
1 Prostor tváření  5 Prostor nad pohyblivou tlačnou deskou 
2 Vstřikovací mechanizmus  6 Jádra 
3 Vkládací zařízení  7 Horká forma a tlačné desky 
4 Vyprazdňovací zařízení   
 
     
Obrázek 9 – Příklad nebezpečných prostorů u dolnotlakého lisu sloupové konstrukce (platí také pro etážové lisy), bez ochranných zařízení
Legenda 
1 Prostor tváření 
2 Prostor pod pohyblivou tlačnou deskou 
3 Horké formy a tlačné desky 
 
     
4.3 Hlavní nebezpečí       
4.3.1 Mechanická nebezpečí       
4.3.1.1 Nebezpečí stlačení a/nebo střihu a/nebo naražení způsobená:
 • pohybem mechanicky ovládaných ochranných krytů;

 • švihnutím ohebných hadic s tlakem převyšujícím 5 MPa;

 • ztrátou stability/převrácením lisu.

 
     
4.3.1.2 Nebezpečí způsobená tlakovou kapalinou
Poranění očí nebo pokožky způsobené náhodným uvolněním tlakové kapaliny z hydraulických a pneumatických systémů nebo ze systémů tepelné úpravy a především z ohebných hadic s tlakem převyšujícím 5 MPa a jejich spojů. 
     
4.3.2 Elektrická nebezpečí
Otřes nebo popálení způsobené přímým nebo nepřímým dotykem s živými vodivými částmi. 
     
4.3.3 Tepelná nebezpečí
Popálení způsobená provozními teplotami hadic a armatury systémů tepelné úpravy. 
     
4.3.4 Nebezpečí vytvářená hlukem
Nebezpečí z vysoké hladiny hluku spočívající například v poškození sluchu, hučení v uších, únavě, stresu, ztráta stability nebo vědomí, vliv na mluvenou komunikaci nebo na vnímání akustických signálů. 
     
4.3.5 Nebezpečí vytvářená prachem, plyny a parami
Nebezpečí z dotyku nebo vdechnutí prachu, plynů a par ohrožujících zdraví:
 • během vkládání materiálu do formy;

 • během formování nebo vulkanizace výrobku ve formě;

 • po otevření formy.

 
     
4.3.6 Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu
Zranění způsobené uklouznutím, zakopnutím nebo pádem ze stanovených zvýšených pracovních míst na lisu a připojených přístupových prostředků, které jsou nedílnou částí lisu. 
     
4.3.7 Nebezpečí způsobená selháním hydraulického systému       
4.3.8 Nebezpečí způsobená selháním elektrických částí řídícího systému       
4.4 Nebezpečí ve zvláštních prostorech       
4.4.1 Prostor formy       
4.4.1.1 Mechanická nebezpečí
Nebezpečí stlačení a/nebo střihu a/nebo naražení způsobená:
 • úmyslným nebo neúmyslným uzavíracím pohybem tlačné desky;

 • pohyby jader a vyrážečů a jejich pohonných mechanizmů (jestliže konstrukce těchto částí umožňuje takové nebezpečné pohyby).

 
     
4.4.1.2 Tepelná nebezpečí
Popálení a/nebo opaření způsobené provozními teplotami:
 • forem a tlačných desek;

 • topných článků forem;

 • materiálu ve formách nebo uvolněného z forem.

 
     
4.4.2 Prostor upínací jednotky vně prostoru formy
Mechanická nebezpečí stlačení a/nebo střihu a/nebo naražení:
 • způsobená pohybem pohonného mechanizmu tlačné desky;

 • tam, kde ochranný kryt prostoru formy umožňuje přistup nad pohyblivou tlačnou desku hornotlakého lisu a pod pohyblivou tlačnou desku dolnotlakého lisu během otevíracího pohybu tlačné desky;

 • způsobená pohybem jader a pohonných mechanizmů vyrážečů;

 • způsobená pohyby tlačné desky vlivem gravitace u dolnotlakých lisů.

 
     
4.5 Další nebezpečí spojená se zvláštní konstrukcí       
4.5.1 Lisy, kde je možný přístup celého těla mezi pohyblivý ochranný kryt nebo světelnou clonu prostoru formy a prostor formy samotný
Mechanická nebezpečí stlačení a/nebo střihu, jestliže obsluha může v tomto prostoru stát. 
     
4.5.2 Lisy, kde je možný přístup celého těla do prostoru formy
Mechanická nebezpečí stlačení a/nebo střihu, jestliže obsluha může vstoupit do prostoru formy. 
     
4.5.3 Stroje člunkové s otočným stolem
Mechanická nebezpečí stlačení a/nebo střihu a/nebo naražení a/nebo vtažení způsobená pohyby stolu. 
     
4.6 Další nebezpečí při používání pomocného zařízení       
4.6.1 Ztráta stability
Mechanická nebezpečí stlačení v případě ztráty stability / převrácení lisu, kde je pomocně zařízení, které by mohlo nepříznivě ovlivnit stabilitu lisu, připevněné k lisu a není umístěné na podlaze. 
     
4.6.2 Ostatní nebezpečí
Další nebezpečí nebo snížený stupeň ochrany způsobené součinností lisu a pomocného zařízení. 
     
4.6.3 Mechanicky ovládaná upínací zařízení formy
Mechanická nebezpečí stlačení a/nebo střihu a/nebo naražení způsobená:
 • pohyby upínacích zařízení formy;

 • klesáním formy nebo částí formy způsobeným poruchou dodávky energie nebo neočekávaným uvolněním nebo nesprávným upnutím.

 
     
5 Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření       
5.1 Všeobecně
Strojní zařízení musí splňovat bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření uvedená v této kapitole. Kromě toho musí být stroj konstruován v souladu se zásadami EN ISO 12100 pro odpovídající, ale ne významná nebezpečí, která nejsou zmíněna v tomto dokumentu (například ostré hrany).
Stroj musí být konstruován tak, aby bylo možno pohybovat tlačnou deskou z důvodu pracovního nastavení pouze tehdy, když je ochranný kryt uzavřen a/nebo ochranná zařízení jsou aktivována.
Když neřízené zastavení (viz 3.56 EN 60204-1:1997) zajistí nejkratší čas zastavení bez způsobení dalších nebezpečí, musí být zařízení nouzového zastavení kategorie 0 podle EN 418:1992. V ostatních případech musí být použita kategorie 1.
Ovládač nouzového zastavení musí být umístěn v dosahu jakéhokoliv pracovního místa, kde může být obsluha. Další ovládače nouzového zastavení mohou být nutné v případě, že je možný přístup celého těla do nebezpečného prostoru (viz 5.5.1 a 5.5.2).
Viz 7.1.3. 
     
5.2 Bezpečnostní zařízení používané u lisů       
5.2.1 Všeobecně
Bez ohledu na pevné ochranné kryty dělí se hlavní bezpečnostní zařízení používané u lisů do tří skupin. Klasifikační systém popsaný v tomto článku je založen na celistvosti jednotlivých zařízení a přidruženého řídicího systému. Jednotlivé skupiny neznamenají vhodnost jakéhokoliv zařízení k určitému použití; výběr odpovídajících skupin bezpečnostního zařízení podle posouzení rizikovosti u významných nebezpečí je uveden v 5.3 až 5.6. 
     
5.2.2 Bezpečnostní zařízení skupiny I
Tato skupina zahrnuje:
 • pohyblivý ochranný kryt s blokováním (viz 3.25.2 a 3.25.4 EN ISO 12100-1:2003) splňující požadavky na typ I podle přílohy A této normy nebo kategorie 1 podle EN 954-1:1996;

 • dvouruční ovládací zařízení podle typu I EN 574:1996;

 • tipovací zařízení (viz 3.26.3 EN ISO 12100:2003) splňující požadavky kategorie 1 podle EN 9541-1:1996.

 
     
5.2.3 Bezpečnostní zařízeni skupiny II
Tato skupina zahrnuje:
 • pohyblivý ochranný kryt s blokováním splňující požadavky na typ II podle přílohy B této normy nebo kategorie 2 nebo 3 podle EN 954-1:1996;

 • elektrické snímací ochranné zařízení poodle typu 2 EN 61496-1:1997, typu světelná clona;

 • dvouruční ovládací zařízení podle typu III B EN 574:1996;

 • rohože, podlahy nebo lišty citlivé na tlak podle EN 1760-1:1997 a EN 1760-2:2001 splňující požadavky kategorie 2 nebo 3 EN 954-1:1996;

 • snímač podle EN 61496-3:2001 splňujicí požadavky kategorie 3 podle EN 954-1:1996;

 • ostatní detekční zařízení splňující požadavky nejméně kategorie 2 podle EN 954-1:1996.

 
     
5.2.4 Bezpečnostní zařízení skupiny III
Tato skupina zahrnuje:
 • pohyblivý ochranný kryt s blokováním splňující požadavky typu III podle přílohy C této normy nebo kategorie 4 podle EN 954-1:1996;

 • elektrická snímací ochranná zařízení podle typu 4 EN 61496-1:1997 a splňující požadavky přílohy D této normy nebo kategorie 4 podle EN 954-1:1996;

 • dvouruční ovládací zařízení podle typu III C EN 574:1996 a splňující požadavky přílohy E této normy nebo kategorie 4 podle EN 954-1:1996.

 
     
5.2.5 Všeobecné požadavky na bezpečnostní zařízení       
5.2.5.1 Ochranné kryty
Ochranné kryty musí být konstruovány poodle EN 953:1997. Musí být, pokud možno, instalovány na nebo do lisu. Bezpečné vzdálenosti ochranných krytů musí být podle EN 294:1992, tabulka 1 a/nebo 4.
Pohyblivé ochranné kryty s blokováním musí být umístěny tak, aby se při otevření ochranného krytu nebezpečný pohyb zastavil před umožněním přístupu do nebezpečného prostoru. 
     
5.2.5.2 Elektrická snímací ochranná zařízení typu světelná clona
Světelná clona se musí aktivovat, jakmile je lis spuštěn.
Umístění světelné clony musí brát zřetel na pravidla uvedená v EN 999:1998.
Nesmí být možné dosáhnout do nebezpečného prostoru dosahem okolo světelné clony, nad ní nebo pod ní.
Obnovení světelné clony po jejím přerušení nesmí automaticky spustit jakýkoliv další pohyb. Musí být nutný nový spouštěcí povel.
Vratné ovládací zařízení světelné clony musí být umístěno tam, kde je ničím nerušený výhled do nebezpečného prostoru. Resetování aktivace musí být vizuálně indikováno na ovládacím panelu, avšak toto neplatí pro světelnou clonu instalovanou na straně obsluhy.
Viz také 7.1.4, 7.1.5 a 7.2. 
     
5.2.5.3 Dvouruční ovládací zařízení
Dvouruční ovládací zařízení musí být konstruováno podle EN 574:1996.
Umístění ovládačů dvouručního ovládacího zařízení musí brát zřetel na pravidla uvedená v EN 999:1998 a umožnit dobrý výhled do nebezpečného prostoru.
Další bezpečnostní ochrana musí chránit přístup do nebezpečného prostoru ze stran, kde nejsou instalovány ovládače dvouručního ovládacího zařízení.
Viz také 7.1.5 a 7.2. 
     
5.2.5.4 Tipovací zařízení
Tam, kde je přípustné tipovací zařízení spojené se snížením rychlosti nebezpečného pohybu, musí být maximální hodnota snížené rychlosti dosažena konstrukcí ovládacího obvodu, a ne regulovatelným zařízením. Pod touto maximální hodnotou však může být rychlost regulovatelná. 
     
5.2.5.5 Rohože, podlahy a lišty citlivé na tlak
Rohože, podlahy a lišty citlivé na tlak musí být aktivní, jakmile je lis spuštěn. 
     
5.2.6 Požadavky na automatické monitorování       
5.2.6.1 Všeobecné požadavky
Jestliže jsou použita relé, například z důvodu zmnožení kontaktů, je nezbytné automatické monitorování těchto relé. Toto monitorování může být uskutečněno prostředky programovatelného elektronického systému. Jakákoliv závada v relé musí být automaticky rozeznána a musí být následně zabráněno zahájení jakéhokoliv dalšího nebezpečného pohybu.
Jestliže jsou použity ochranné kryty se dvěma polohovými spínači, musí být monitorována správná funkčnost těchto dvou polohových spínačů nejméně jednou během každého pohybového cyklu ochranného krytu tak, že závada v jedné ze dvou poloh spínače musí být automaticky rozeznána a musí být následně zabráněno zahájení jakéhokoliv dalšího nebezpečného pohybu. 
     
5.2.6.2 Další požadavky na bezpečnostní zařízení skupiny lIl
Správná funkce hlavního odpojovacího zařízení musí být zajištěna monitorováním polohy pohyblivé tlačné desky během každého jejího pohybového cyklu tak, že závada tohoto zařízení musí být automaticky rozeznána a musí být následně zabráněno zahájení jakéhokoliv dalšího nebezpečného pohybu.
Poloha pro odpojení u druhého odpojovacího zařízení musí být monitorována buď:
 • během každého pohybového cyklu ochranného krytu nebo;

 • při nebo po každém přerušení světelné clony nebo;

 • po každém uvolnění dvouručního ovládacího zařízení

tak, že závada na druhém odpojovacím zařízení musí být automaticky rozeznána a musí být následně zabráněno zahájení jakéhokoliv dalšího nebezpečného pohybu.
V případě, že odpojovací zařízení je řízeno vodicími čepy, musí být monitorována správná funkce řídicích ventilů. Kde je toto monitorování automatické polohovým spínáním odpojovacího zařízení, není požadováno další monitorování řídicích ventilů.
Monitorovací okruh nesmí vyvolat přímý ovládací signál pro dvě odpojovací zařízení. Aktivační signál pro řídicí obvod lisu musí být vyvolán monitorovacím okruhem. Monitorování může být uskutečněno přes programovatelný ovládač. Monitorovací program musí být v trvalé paměti chráněné před elektrickým rušením; monitorovací systém musí být opatřen spouštěcím testem.
Další požadavky na určité ochranné kryty jsou uvedeny v přílohách C (C.1.4, C.2.4), D (D.3) a E (E.3). 
     
5.3 Bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření k zabránění významným nebezpečím       
5.3.1 Mechanická nebezpečí       
5.3.1.1 Nebezpečí stlačení a/nebo střihu a/nebo naražení
Jestliže pohyb mechanicky poháněných ochranných krytů může způsobit poranění (viz EN 953:1997, 5.2.5.2), potom bud:
 • musí být připevněny lišty citlivé na tlak nebo jiná použitá detekční zařízení odpovídající bezpečnostnímu zařízení skupiny II poodle 5.2.3, 5.2.5 a 5.2.6.1, což znamená bud zastavení nebo zpětný uzavírací pohyb mechanicky pracujících ochranných krytů. Zpětný pohyb nesmí způsobit další nebezpečí nebo;

 • pohyb ochranných krytů musí být ovládán pomocí dvouručního ovládacího zařízení nebo tipovacím zařízením odpovídajícím bezpečnostnímu zařízení skupiny I podle 5.2.2 a 5.2.5; toto tipovací zařízení musí být umístěno nejméně 2 m od místa pohybu přední hrany ochranného krytu. Tato ovládací zařízení musí být umístěna tak, aby dovolovala ničím nerušený výhled do nebezpečného prostoru. V případě poruchy napájení musí být zabráněno jakémukoliv nebezpečnému pohybu ochranných krytů způsobenému gravitací.

Zabránění švihnutí ohebných hadic s tlakem převyšujícím 5 MPa a jejich spojů musí být konstruováno tak, aby zabránilo vytržení z armatur a neúmyslnému uvolnění ze spojovacích míst.
Vytržení může být zabráněno použitím armatur odolných vytržení, například pevně lícovaných spojů mezi hadicí a armaturou. Eventuálně může být nebezpečí švihnutí ohebnými hadicemi zabráněno pevným zcela uzavřeným ochranným krytem (viz 3.2.1 EN 953:1997) a/nebo dalším uchycením hadic, například řetězem.
K zabránění neočekávanému uvolnění ze spojovacích míst nesmí být použity spojky s řezným zápichem. Vhodnými spojkami jsou například přírubové spojky, trychtýřovité jednotky nebo kuželové vsuvky.
Viz také 7.1.6.
Lis musí být konstruován tak, aby jej bylo možně připevnit na nosnou plochu. 
     
5.3.1.2 Nebezpečí způsobená tlakovou kapalinou
Hydraulické nebo pneumatické obvody a jejich součásti musí být konstruovány podle EN 982:1996 a EN 983:1996. 
     
5.3.2 Elektrická nebezpečí       
5.3.2.1 Všeobecně
Elektrické vybavení musí odpovídat EN 60204-1:1997 a zvláště požadavkům 5.3.2.2, 5.3.2.3 a 5.3.2.4 uvedeným níže. 
     
5.3.2.2 Ochrana před dotykem živých částí
Ochrana před dotykem živých částí musí odpovídat 6.2 EN 60204-1:1997 s nejmenšími stupni ochrany podle EN 60529:1991. 
     
5.3.2.3 Ochrana před dotykem neživých částí
Ochrana před dotykem neživých částí musí odpovídat 6.3 EN 60204-1:1997. 
     
5.3.2.4 Ochrana před vniknutím pevných částí a kapaliny
Elektrické zařízení umístěné na stroji nebo v jeho blízkosti musí mít krytí odpovídající nejméně IP 54 poodle EN 60529:1991. 
     
5.3.3Tepelná nebezpečí
Musí být zajištěna ochrana před popáleninami způsobenými neočekávaným dotykem s horkými hadicemi a armaturami, pevnými ochrannými kryty nebo izolací v přístupných částech vně chráněných prostorů, kde může provozní teplota překročit mezní hodnoty určené podle EN 563:1994. Navíc musí být na pevných krytech připevněna výstražná značka (viz 7. 
     
5.3.4 Nebezpečí vytvářená hlukem       
5.3.4.1 Snížení hlučnosti u zdroje pomoci konstrukce
Hlavní zdroje hluku jsou:
 • hydraulický systém;

 • pneumatický systém, například odvádění vzduchu.

Lisy musí být konstruovány a vyrobeny tak, aby nebezpečí vyplývající z emise hluku šířené vzduchem byla redukována na nejnižší stupeň se zřetelem na technický pokrok a dostupné prostředky pro redukci hluku, především u jeho zdroje (viz například EN ISO 11688-1).
POZNÁMKA Mechanizmy generující hluk jsou popsány v EN ISO 11688-2. Snížení hlučnosti hydraulického systému musí být dosaženo výběrem součástí s nízkou hladinou hluku. 
     
5.3.4.2 Sníženi hlučnosti pomocí ochranného zařízení
Další snížení hlučnosti hydraulického systému může být dosaženo částečným nebo úplným zakrytováním. Snížení hlučnosti pneumatického systému musí být dosaženo použitím tlumičů.
POZNÁMKA Metody určovaní akustických vlastností krytů, mříží tlumičů atd. jsou dostupné například v EN ISO 11546, EN ISO 11691, EN ISO 11820, EN ISO 11821. 
     
5.3.4.3 Informace spojené s nebezpečím vytvářeným hlukem
Viz 7.1.7 a přílohu F. 
     
5.3.5 Nebezpečí vytvářená působením prachu, plynů a par
Lis musí být konstruován tak, aby odsávací větrací systém mohl být připevněn nebo umístěn co nejblíže ke zdroji emisí. Tato norma nezahrnuje požadavky na konstrukci takového odsávacího větracího systému (viz kapitolu 1).
Viz také 7.1.8. 
     
5.3.6 Nebezpečí uklouznutí, zakopnutí a pádu
Stanovená zvýšená pracovní místa na lisu musí být:
 • zabezpečená před uklouznutím a zakopnutím;

 • zabezpečená před pádem z výšky 500 mm;

 • vybavená bezpečnými přístupovými prostředky.

(Viz také 5.5.6 EN ISO 12100-2:2003 a EN ISO 14122-1:2001, EN 14122-2:2001, EN ISO 14122-3:2001, EN ISO 14122-4:2004).
Výběr přístupových prostředků musí být proveden podle EN ISO 14122-1:2001. 
     
5.3.7 Nebezpečí způsobená selháním hydraulického systému
Musí být použita vhodná filtrace pro zabránění nepříznivému ovlivnění bezpečnostních funkcí hydraulického systému znečišťujícími látkami (viz 5.3.4.1.3 a 5.3.7.1 EN 982:1996).
Viz také 7.1.9. 
     
5.3.8 Nebezpečí způsobená selháním elektrické části řídicího systému
Elektrická část řídicího systému, pro kterou nejsou v této normě uvedeny zvláštní požadavky, musí být konstruována podle EN 60204-1:1997. 
     
5.4 Další bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření ve zvláštních prostorech stroje       
5.4.1 Prostor tváření       
5.4.1.1 Mechanická rizika       
5.4.1.1.1 Nebezpečí vytvářená mechanicky ovládaným uzavíracím pohybem tlačné desky na stranách lisu, kde je nutný přístup kvůli provozu
Nebezpečí vytvářená tímto pohybem musí být vyloučena pomocí ochranného krytu nebo ochranného zařízení odpovídajícího bezpečnostnímu zařízení skupiny III podle 5.2.4, 5.2.5 a 5.2.6.
Viz také 5.5.1 a 5.5.2, kde je možný přístup celého těla.
Tam, kde jsou použity proporcionální ventily pro ovládání pohybu tlačné desky, platí požadavky přílohy G.
Dvouruční ovládací zařízení musí být použito pouze pro specificky konstruované lisy, kde není možné zabezpečit prostor tváření použitím ochranných krytů nebo světelných clon, například jestliže části formy nebo vložek vyčnívají z prostoru tváření (viz 7.1.10). Každopádně viz 5.5.2.4. Na těchto lisech:
 • tam, kde je lis konstruován tak, že musí mít více než jednu obsluhu, musí být každá obsluha vybavena dvouručním ovládacím zařízením. Jedno z nich musí být konstruováno jako řídicí, ostatní jsou pouze souhlasná. Pokud se všechna dvouruční ovládací zařízení neaktivují, nesmí začít uzavírací pohyby tlačné desky;

 • lis musí být konstruován tak, že nemůže být použit s deaktivovaným dvouručním ovládacím zařízením, jestliže toto dvouruční ovládací zařízení není nahrazeno ochranným krytem nebo ochranným zařízením odpovídajícím bezpečnostnímu zařízení skupiny III;

 • jestliže jedno z dvouručních ovládacích zařízení je deaktivováno během cyklu, musí být lis zastaven za stejných podmínek jako při nouzovém zastavení;

 • ovládače dvouručního ovládacího zařízení mohou být uvolněny bez přerušení pohybu tlačné desky, jestliže je forma dostatečně uzavřena (mezera 6 mm). Pro tento účel musí být instalovány dva snímače polohy, které musí být monitorovány nejméně jednou během výrobního cyklu, Systém pro snímán! mezery ve formě, v níž mohou být ovládače dvouručního ovládacího zařízení uvolněny, musí mít nejméně stejný stupeň integrity jako dvouruční ovládací zařízení. Dvouruční ovládací zařízení musí být automaticky resetováno před začátkem příštího výrobního cyklu.

Víz 7.2. 
     
5.4.1.1.2 Nebezpečí vytvářená mechanicky ovládaným uzavíracím pohybem tlačné desky v místech lisu, kde není nutný přístup kvůli provozu
Na těchto stranách lisu, kde je nutný přístup pouze kvůli opravě nebo údržbě, mohou být jako druhá alternativa k 5.4.1.1.1 použity pevné ochranné kryty.
Další možnosti za předpokladu, že není možný přístup celého těla (viz 5.5.1, 5.5.2), je použití ochranného krytu s blokováním odpovídajícího bezpečnostnímu zařízení skupiny II podle 5.2.3, 5.2.5.1 a 5.2.6.1.
Když je ochranný kryt s blokováním otevřen, musí polohové spínače vypnout hnací motor hydraulického čerpadla pro uzavírací pohyb tlačné desky a uvolnit energii z akumulátoru pro uzavírací pohyb tlačné desky pro splnění těchto požadavků; musí být použity pouze pevně zapojené obvody používající elektromechanické součásti.
Po uzavření se musí ochranný kryt s blokováním ručně resetovat podle 5.4 EN 954-1:1996. Vratný ovládač musí být umístěn tam, kde je ničím nerušený výhled do prostoru tváření. 
     
5.4.1.1.3 Nebezpečí vytvářená neúmyslným uzavíracím pohybem tlačné desky
Hornotlaké Iisy musí být vybaveny dvěma záchytnými zařízeními; každé z těchto záchytných zařízení musí být buď mechanické záchytné zařízení nebo hydraulický ventil. Takové ventily musí být připevněny přímo na válci nebo, kde to není možné, co nejblíže u válce; musí být použito přírubové (hrdlové nebo svařované) potrubí nebo potrubí s hrdlovým šroubením.
Tam, kde je největší rozměr tlačné desky větší než 800 mm a zdvih může překročit 500 mm, musí být bud’ dvě hydraulická záchytná zařízení typu nepropustných sedlových ventilů nebo nejméně jedno ze záchytných zařízení musí být mechanické. Když jsou pohyblivé ochranné kryty prostoru tváření otevřeny nebo když je světelná clona přerušena nebo když je ovládač dvouručního ovládacího zařízení uvolněn během pohybu tlačné desky, musí být tato záchytná zařízení automaticky účinná po celé délce zdvihu tlačné desky. Kde není možně otevřít pohyblivé ochranné kryty prostoru tváření, dokud tlačná deska nedosáhne maximální otevřenou polohu, jsou dostatečná mechanická záchytná zařízení, která jsou účinná pouze v této poloze.
V případě závady jednoho ze záchytných zařízení musí gravitační pokles tlačné desky zastavit další zařízení. Správná funkce záchytných zařízení musí být automaticky monitorována tak, aby v případě závady jednoho ze záchytných zařízení:
 • byla závada automaticky rozeznána a;

 • bylo zabráněno jakémukoliv dalšímu spuštění dolů směřujícího pohybu tlačné desky.

Lisy vybavené dvěma hydraulickými záchytnými zařízeními musí mít další mechanické záchytné zařízení, které musí automaticky blokovat tlačnou desku v její maximálně otevřené poloze. Splnění tohoto požadavku musí být vizuálně indikováno. Viz také 7.1.11. 
     
5.4.1.1.4 Nebezpečí vytvářená pohyby jader a vyhazovačů a jejich pohonnými mechanizmy (pokud konstrukce částí způsobuje takové nebezpečné pohyby)
Ochranné kryty a ochranná zařízení, jak jsou specifikovány v 5.4.1.1.1 nebo 5.4.1.1.2, musí chránit také před takovými pohyby, které jsou spouštěny automaticky s výrobním cyklem.
Pro tyto pohyby musí být instalovány ochranné kryty a ochranná zařízení odpovídající bezpečnostnímu zařízení skupiny II podle 5.2.3, 5.2.5 a 5.2.6.1.
Konstrukce formy (například etážová forma) může vyžadovat další analýzu rizik prováděnou uživatelem a/nebo výrobcem lisu (viz 7.1.12). Výsledné ochranné opatření musí dosáhnout alespoň takový stupeň bezpečnosti, jaký je požadován výše.
Lis může být vybaven vícepolohovým přepínačem výběru režimu s uzamykáním na klíč k povolení provozu jader a vyhazovačů, když jsou ochranné kryty prostoru tváření otevřeny nebo když jsou světelné clony přerušeny nebo když jsou dvouruční ovládací zařízení pro pohyb tlačné desky uvolněna, pomocí tipovacího zařízení odpovídajícímu bezpečnostnímu zařízení skupiny I, jak je popsáno v 5.2.2 a 5.2.5.4, se sníženou rychlostí 10 mm.s-1 nebo dvouručního ovládacího zařízení odpovídajícího bezpečnostnímu zařízení skupiny II. 
     
5.4.1.1.5 Použití ovládacích ochranných krytů
Jako alternativu k pohyblivým ochranným krytům s blokováním lze použít ovládací ochranné kryty podle 3.25.6 EN ISO 12100-1:2003 za předpokladu, že:
 • jsou splněny požadavky 5.3.2.5 EN ISO 12100-2:2003 s výjimkou druhé a třetí odrážky a;

 • jsou splněny požadavky 5.4.1.1.1 a 5.4.1.1.4 a;

 • nejnižší poloha upínací plochy spodní tlačné desky je 750 mm nad úrovní podlahy místa obsluhy a;

 • není možný přístup celého těla (viz 5.5.1 a 5.5.2) a;

 • zavírání mechanicky pracujících ochranných krytů je spouštěno ručně a;

 • poloha ručních ovládačů mechanicky pracujících ochranných krytů dovoluje ničím nerušený výhled do prostoru tváření.

 
     
5.4.1.2 Tepelná rizika
Tepelná rizika musí být snížena, pokud je to přiměřeně proveditelné. Dodatečně musí být zobrazeno výrazné upozornění na zbytková tepelná nebezpečí způsobená formami, tlačnými deskami, topnými články a/nebo materiálem. Víz 7.2.
Navíc musí výrobce upozornit na nutnost použití osobních ochranných prostředků. Viz 7.1.13. 
     
5.4.2 Prostor upínací jednotky vně prostoru tváření       
5.4.2.1 Pohonný mechanizmus tlačné desky
Kde je možný přístup do prostoru nebezpečných pohybů pohonného mechanizmu tlačné desky, například s dosahem obsluhy (viz tabulku 1 EN 294:1992), nebo kde neexistuje zábrana ochrannými kryty nebo neexistuje ochranné zařízení specifikované v 5.4.1.1.1, musí být instalovány ochranné kryty s blokováním, odpovídající bezpečnostnímu zařízení skupiny II podle 5.2.3, 5.2.5.1 a 5.2.6.1.
Když je ochranný kryt s blokováním otevřen, musí dva polohové spínače:
 • přerušit pracovní cyklus;

 • přerušit všechny pohyby tlačné desky.

Tam, kde je přístup nutný pouze kvůli opravě nebo údržbě, jsou přípustné pevné ochranné kryty. 
     
5.4.2.2 Otevírací pohyb tlačné desky
Když jsou ochranné kryty nebo světlené clony nebo dvouruční ovládací zařízení prostoru tváření otevřeny nebo přerušeny nebo příslušně uvolněny, musí být otevírací pohyby tlačné desky možné pouze tehdy, když je zabráněno přístupu do míst s nebezpečím uklouznutí a/nebo zakopnutí a/nebo pádu, která jsou nad pohyblivou tlačnou deskou u hornotlakého lisu nebo pod pohyblivou tlačnou deskou u dolnotlakého lisu.
Prostor pod pohyblivou tlačnou deskou u dolnotlakého lisu musí být chráněn pevnými kryty. 
     
5.4.2.3 Pohonné mechanizmy jader a vyhazovačů
Tam, kde je možný přístup do prostoru s nebezpečnými pohyby pohonných mechanizmů jádra a vyhazovače, musí být ochrana zajištěna:

a) u hornotlakých lisů

 • nad pohyblivou tlačnou deskou pomocí ochranného krytu s blokováním pro pohonný mechanizmus tlačné desky (viz 5.4.2.1); avšak pro tyto pohyby může ochranný kryt působit jako ochranný kryt s blokováním odpovídající bezpečnostnímu zařízení skupiny I podle 5.2.2 a 5.2.5.1;

 • pod pevnou tlačnou deskou pomoci ochranného krytu s blokováním odpovdající bezpečnostnímu zařízení skupiny I nebo pomocí pevného ochranného krytu;

b) u dolnotlakých lisů

 • pod pohyblivou tlačnou deskou pomocí ochranného krytu s blokováním pro pohonný mechanizmus tlačné desky (viz 5.4.2.1); avšak pro tyto pohyby může ochranný kryt působit jako ochranný kryt s blokováním odpovídající bezpečnostnímu zařízení skupiny I;

 • nad pevnou tlačnou deskou pomoci ochranného krytu s blokováním odpovídající bezpečnostnímu zařizení skupiny I nebo pomocí pevného ochranného krytu.

 
     
5.4.2.4 Pohyby tlačné desky dolnotlakých lisů způsobené gravitací
Viz 7.1.12. 
     
5.5 Další bezpečnostní požadavky a/nebo ochranná opatření vyplývyjící ze zvláštností konstrukce       
5.5.1 Lisy s možným přístupem celého těla mezi pohyblivý kryt nebo světelnou clonu prostoru tváření a samotný prostor tváření
Tam, kde je použit ochranný kryt, je přístup celého těla mezí ochranný kryt a lis možný za podmínky, že nejmenší vodorovná mezera mezi ochranným krytem v zavřené poloze a lisem je 100 mm.
Pokud je použita světelná clona, je přístup celého těla mezi světelnou clonu a lis možný za podmínky, že nejmenší vodorovná mezera je 150 mm.
Pro tyto lisy musí k ochranným zařízením specifikovaným v 5.4.1.1.1 být přidána další ochranná zařízení k detekování přítomnosti osob v tomto prostoru, například ochranná zařízení odpovídající bezpečnostnímu zařízení skupiny II podle 5.2.3, 5.2.5 a 5.2.6.1.
Tato další ochranná zařízení musí být účinná, když je lis v provozu, a když jsou v tomto prostoru přítomny osoby, musí:
 • přerušit ovládací obvod uzavíracího pohybu tlačné desky a;

 • v případě mechanicky ovládaného ochranného krytu přerušit ovládací obvod uzavíracího pohybu ochranného krytu a;

 • zabránit zahájení dalšího pracovního cyklu.

 
     
5.5.2 Lisy, u nichž je možný přistup celého těla do prostoru tváření       
5.5.2.1 Všeobecně       

Přístup celého těla do prostoru tváření je možný za těchto podmínek:
a) sloupové lisy (viz obrázek 10), kde:
 • e1 nebo e2 > 1200 mm a;

 • největší otvor mezi tlačnými deskami je > 1200 mm;

b) lisy bez sloupů, kde:
 • jeden z rozměrů tlačné desky je > 1200 mm a;

 • největší otvor mezi tlačnými deskami je > 1200 mm.

 
     
Obrázek 10 – Řez prostorem tváření sloupového lisu
Legenda   
e1: větší rozměr mezí sloupy  e2: menší rozměr mezi sloupy 
 
     
5.5.2.2 Ochranné kryty s blokováním
Lisy s tvářecím prostorem s ochrannými kryty s blokováním musí mít západky nebo rovnocenná ochranná zařízení k zabránění neúmyslnému zavření ochranných krytů na všech stranách lisu, kde jsou ochranné kryty umístěny.
Tyto západky nebo rovnocenná ochranná zařízení musí být účinná s každým otevíracím pohybem ochranného krytu. Musí být nutné stáhnout tato zařízení zpět před zahájením dalšího pracovního cyklu. Poloha, ze které jsou zařízení stažena zpět, musí dovolit ničím nerušený výhled do prostoru tváření při použití pomůcek k vidění, pokud je to třeba.
Pro všechny mechanicky pracující ochranné kryty spojené s takovými přídavnými ochrannými zařízeními musí být uzavírací pohyb ochranného krytu iniciován tipovacím ovládacím zařízením, které musí být umístěno tak, aby dovolilo ničím nerušený výhled do prostoru tváření. Toto tipovací zařízení může být stejné jako to, kterým se stahují zpět západky nebo rovnocenná ochranná zařízení.
Správná funkce západek nebo rovnocenných ochranných zařízení musí být monitorována polohovými spínači nejméně jednou během každého pohybového cyklu ochranného krytu tak, že závada na těchto zařízeních nebo jejich polohových spínačích musí být automaticky rozeznána a musí být zabráněno zahájení jakéhokoliv dalšího uzavíracího pohybu tlačné desky. 
     
5.5.2.3 Světlené clony
Pro lisy vybavené světlenými clonami platí následující další požadavky:
 • musí být splněny požadavky uvedené dále v 5.5.1;

 • na jakékoliv straně, kde je světelná clona, musí být kvitovací spínač;

 • umístění kvitovacího spínače musí dovolit ničím nerušený výhled do prostoru tváření;

 • kvitovací spínač musí být umístěn tak, aby ho nebylo možno aktivovat zevnitř prostoru tváření;

 • po přerušení jedné světelné clony nebo více světelných clon musí být provedeno kvitování na všech stranách lisu, kde byla světelná clona přerušena;

 • aktivace kvitovacího spínače nesmí vyvolat příkaz ke spuštění pohybu tlačné desky;

 • kvitovací systém musí být monitorován pokaždé, když je příslušná světelná clona přerušena takovým způsobem, že závada kvitovacího spínače je automaticky rozpoznána a zabrání se zahájení jakéhokoliv dalšího nebezpečného uzavíracího pohybu tlačné desky; monitorování kvitovacího systému může být prováděno programovatelným ovládačem.

Jestliže nejnižší poloha upínací plochy spodní tlačné desky je menší než 750 mm nad úrovní podlahy místa obsluhy, musí výrobce lisu dodat další zařízení na detekování přítomnosti osob uvnitř prostoru tváření odpovídajicí bezpečnostímu zařízení skupiny II podle 5.2.3, 5.2.5 a 5.2.6.1. V tomto případě není nutný kvitovací systém. Viz 7.1.14. 
     
5.5.2.4 Dvouruční ovládací zařízení
U lisů, kde je možný přístup celého těla do prostoru tváření, nesmí být použita dvouruční ovládací zařízení jako jediné ochranné a ovládací zařízení.
Za výjimečných okolností může být lis vybaven klíčem uzamykatelným spínačem, který umožňuje deaktivaci blokování ochranného krytu nebo deaktivaci světelné clony, vyžaduje-li to proces, například pro části vyčnívající z chráněného prostoru. U takových lisů jsou pro zahájení uzavíracího pohybu tlačné desky přípustná pouze dvouruční ovládací zařízení podle 5.4.1.1.1. Viz 7.1.15. 
     
Nahrávám...
Nahrávám...