dnes je 16.7.2024

Input:

ČSN EN 940:2010 - Ověření shody kombinovaných strojů na dřevo

14.10.2011, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.4.2.6.7 ČSN EN 940:2010 – Ověření shody kombinovaných strojů na dřevo

Dr. Ing. Rostislav Suchánek, Ing. Jiří Horák, Miloš Polák

LOGO FIRMY

Sídlo firmy

Název zařízení

provedení …………….

___________________________________________________

OVĚŘENÍ SHODY

provedení strojního zařízení s požadavky

ČSN EN 940:2010

Bezpečnost dřevozpracujících strojů –

Kombinované obráběcí stroje na dřevo

Požadavky

Podle ČSN EN 940:2010 (Třídící znak 49 6129) 
Požadavky

splněny? 
  ano  ne  irel. 
Předmluva
Tato norma nahrazuje ČSN EN 940:1998 (EN 940:1997). Hlavní úpravy se týkají dlabací jednotky poháněné samostatným motorem, zavedení kategorií a požadavků na elektronické součásti pro ovládací systémy. 
     
1 Předmět normy
Tento normativní dokument se zabývá všemi významnými nebezpečími, nebezpečnými situacemi a událostmi, které jsou uvedeny v kapitole 4 a které jsou relevantní pro stacionární a přemístitelné kombinované obráběcí stroje na dřevo se dvěma nebo více zabudovanými jednotkami určenými pro:
– srovnávání;
– řezání kotoučovými pilami (pracujícími současně s jednotkou svislé stolní frézky nebo samostatně);
– svislé frézování;
– vrtání (dlabání) a 
– tloušťkování,
dále uváděné jen jako stroje, konstruované k obrábění masivního dřeva, třískových desek, vláknitých desek, překližek a také materiálů potažených plasty nebo hranami nebo dýhami, pokud jsou používány tak, jak je před­pokládáno a za podmínek předvídaných výrobcem.

POZNÁMKA 1 Definice stacionárního a přemístitelného (mobilního) stroje viz 3.12 a 3.13.

POZNÁMKA 2 Specifickými požadavky na demontovatelnou přídavnou strojní posouvací jednotku (zařízení) se bude zabývat další revize tohoto normativního dokumentu.
Tento normativní dokument neplatí pro:
– kombinované stroje, které se skládají pouze z jednotek pro srovnávání a tloušťkování;

POZNÁMKA 3 Kombinovanými stroji, které se skládají pouze ze zařízení pro srovnávání a tloušťkování se zabývá EN 861+A1:2009.
– kombinované stroje vybavené pásovou pilou;
– přenosné kombinované elektromechanické nářadí nebo pro jakékoliv přizpůsobení umožňující jeho používání různým způsobem, tj. při upnutí na pracovní stůl; 
     
POZNÁMKA 4 Přenosné elektromechanické nářadí je zahrnuto požadavky EN 61029-1:2009 a EN 61029-2-11:2003.
– stroje s dlabací jednotkou poháněné samostatným motorem.
Tento normativní dokument neplatí pro kombinované obráběcí stroje na dřevo, které byly vyrobeny před datem vydání této EN.

POZNÁMKA 5 Tento normativní dokument se vztahuje na stroje, které jsou uvedeny pod A.5 v příloze IV směrnice 98/37/EC pro strojní zařízení a pod 5 přílohy IV směrnice 2006/42/EC pro strojní zařízení. 
     
3 Termíny a definice
Pro účely tohoto normativního dokumentu platí termíny a definice uvedené v EN ISO 12100:2010, v 3.1 EN 847-1+A1:2007 a dále platí následující:

POZNÁMKA Prvky kombinovaných strojů a jejich terminologie jsou uvedeny v 3.3 v EN 848+A1:2009, EN 859+A1:2009, EN 860+A1:2009, EN 861+A1:2009 a EN 1870-1+A1:2009 (viz také obrázek 3).

3.1 kombinovaný stroj (combined machine)
stroj, zahrnující dvě nebo více zařízení (jednotek) jako je srovnávací frézka, kotoučová pila, svislá frézka, tloušťkovací frézka, dlabačka a který je konstruován a vyroben tak, že každé zařízení může být používáno samostatně; obrobek je posouván především ručně a mezi každou operací je přemisťován ručně, jak je znázorněno na obrázcích 1a), 1 b) a 2a), 2b)

POZNÁMKA Stroj může mít také zařízení pro připojení demontovatelného přídavného strojního posouvacího zařízení a pro současnou práci na kotoučové pile a svislé stolní frézce např. při drážkování (se zařízením pily) a pro předřezávání tvarově olepené hrany (se zařízením pily). 
     
Obrázek 1 – Kombinovaný stroj s kotoučovou pilou a svislou frézkou

a) Příklad kombinovaného obráběcího stroje na dřevo se stolovou kotoučovou pilou a vřetenem svislé frézky vybavený posuvným stolem

b) Příklad kombinovaného obráběcího stroje na dřevo s formátovací kotoučovou pilou a vřetenem svislé frézky vybavený integrálním posuvným stolem  
     
Obrázek 2 – Kombinovaný obráběcí stroj na dřevo se srovnávací frézkou, tloušt'kovací frézkou, vrtací dlabačkou, kotoučovou pilou a svislou frézkou
a) Příklad kombinovaného obráběcího stroje na dřevo se stolovou kotoučovou pilou, vřetenem svislé frézky, srovnávacího, tloušťkovacího a dlabacího zařízení vybavený posuvným stolem
b) Příklad kombinovaného obráběcího stroje na dřevo s formátovací kotoučovou pilou, vřetenem svislé frézky, srovnávacího, tloušt'kovacího a dlabacího zařízení vybavený integrálním posuvným stolem
3.2 jednotka srovnávací frézky (surfacing planing unit)
prvek kombinovaného stroje, konstruovaný k frézování vrstev dolní plochy obrobku nožovým hřídelem rotujícím kolem vodorovné osy; nožový hřídel je uložený v pravém úhlu ke směru posuvu mezi dvěma stoly, které jsou navrženy k uložení a podepření obrobku
POZNÁMKA Nožový hřídel je složený nástroj válcového tvaru, vybavený noži s vodorovnou přímou rovinou řezu, které během otáčení frézují obrobek (popis složeného nástroje viz také EN 847-1+A1:2007). Obrobek je posouván do stroje proti směru obrábění. 
     


3.3 jednotka tloušt'kovací frézky (thicknesser unit)
prvek kombinovaného stroje, konstruovaný k frézování vrstev horní plochy obrobku nožovým hřídelem rotujícím kolem vodorovné osy; nožový hřídel je uložený v pravém úhlu ke směru posuvu nad stolem, který je navržený k uložení a podepření obrobku

POZNÁMKA Nožový hřídel je složený nástroj válcového tvaru, vybavený noži s vodorovnou přímou rovinou řezu, které během otáčení frézují obrobek (popis složeného nástroje viz také EN 847-1+A1:2007). Obrobek je posouván do stroje proti směru obrábění.
3.4 jednotka stolové kotoučové pily (circular saw bench unit)
prvek kombinovaného stroje; vybavený jedním pilovým kotoučem, který je při řezání pevný, a vodorovným stolem, který je při řezání buď celý pevný nebo jeho část je pevná (neposuvná)

POZNÁMKA Pilový kotouč je upevněn na vodorovném vřetenu pod stolem. Jednotka může mít některé následující hlavní znaky:

a) zařízení ke zvedání nebo spouštění pilového kotouče skrz stůl;
b) zařízení k naklonění pilového kotouče pro zkosené řezy;

c) stojan stroje může být pod stolem otevřený nebo uzavřený;

d) dále, ručně ovládaný posuvný stůl (nepřiléhající těsně k pilovému kotouči);
e) zařízení pro nařezávání;

f) zařízení pro drážkování.

3.5 jednotka formátovací kotoučové pily (dimension saw unit)
prvek kombinovaného stroje, vybavený stolovou kotoučovou pilou s integrálním posuvným stolem přiléhajícím těsně k pilovému kotouči, který může mít zařízení pro předřezávání tvarově olepené hrany

3.6 jednotka svislé frézky (vertical spindle moulder unit)
prvek kombinovaného stroje s jedním svislým vřetenem (pevným nebo vyměnitelným), které je při obrábění pevné a vodorovným stolem, který je při obrábění celý pevný nebo je pevná jeho část

POZNÁMKA 1 Vřeteno prochází stolem a je poháněno motorem, který je umístěn pod stolem. 
     
POZNÁMKA 2 Stroj může mít ještě následující vybavení:

a) zařízení pro svislé nastavování vřetena vzhledem ke stolu;

b) zařízení pro sklonění vřetena;

c) možností pro připojení přídavného, ručně ovládaného čepovacího posuvného stolu;

d) zařízení pro nastavitelnou vložku stolu.

3.7 dlabací (vrtací) jednotka (mortising unit (drilling) (fixed or detachable))
prvek kombinovaného stroje, který je konstruován k vrtání (dlabání) drážek nebo vrtání jedním rotujícím nástrojem a který je opatřen pohyblivým stolem

POZNÁMKA Nástroj je upevněn v upínacím zařízení, např. ve sklíčidle, které je namontováno na jednom prodlouženém konci nožového hřídele (viz obrázek 3).

Obrázek 3 – Příklad dlabací jednotky
Legenda
1 svislé nastavení  
2 posuv saní  
3 stůl  
4 upínací zařízení obrobku  
5 výškový doraz
6 vodorovný podélný doraz
7 vodorovný doraz hloubky dlabu
8 sklíčidlo
9 zajištění svislého nastavení
10 ovládací páka pohybu stolu
11 kryt sklíčidla 
     
3.8 srovnávací/tloušťkovací zařízení (surface planer/thicknesser unit)
prvek kombinovaného stroje, konstruovaný pro srovnávání plochy obrobku a to po seřízení tloušťky, pomocí vodorovného otáčejícího se nožového hřídele, který je složeného válcového tvaru vybavený noži s vodorovnou přímou rovinou řezu, které během otáčení frézují obrobek

POZNÁMKA 1 Popis složeného nástroje viz také EN 847-1:2005.

POZNÁMKA 2 Obrobek je posouván do stroje proti směru obrábění.

POZNÁMKA 3 Při srovnávání je obrobek veden nad nožovým hřídelem umístěným mezi dvěma stoly, které jsou používány k uložení a podepření obrobku a spodní plocha obrobku je frézována. Přední stůl srovnávací jednotky je výškově nastavitelný.
při tloušťkování jsou oba srovnávací stoly zvednuty; obrobek leží na tloušťkovacím stole a vzdálenost mezi stolem a průměrem dráhy nožů nožového hřídele je nastavitelná; horní plocha obrobku je frézována

3.9 pohon stroje (machine actuator) mechanismus uskutečňující pohyb stroje

3.10 ruční posuv (hand feed)
ruční držení a/nebo ruční vedení materiálu nebo prvků stroje spojených s nástrojem

POZNÁMKA Ruční posuv zahrnuje také používání ručně ovládaného vozíku (saní), na který je materiál ručně ukládán nebo upínán a používání demontovatelného přídavného strojního posouvacího zařízení.

3.11 demontovatelné přídavné strojní posouvací zařízení (demountable power feed unit)
posuvový mechanismus, který je namontován na stroj tak, že může být odsunut z pracovní polohy do nepra­covní polohy a naopak, bez použití nářadí nebo podobného dalšího zařízení

3.12 stacionární stroj (stationary machine)
stroj konstruovaný k ustavení na podlahu nebo připevněný k podlaze nebo jiné části konstrukce stavby, který je při obrábění nepohyblivý

3.13 přemístitelný stroj; mobilní stroj (displaceable machine)
stroj umístěný na podlaze, který je při obrábění stacionární a je vybaven zařízením, obvykle koly, která dovolují jeho pohyb mezi pracovními místy 
     
3.14 bezpečnostní příslušenství (safety appliance)
doplňující pomocné zařízení, které není součástí stroje, ale které napomáhá obsluze v bezpečném posuvu obrobku, např. pracovní pomůcka nebo posouvací pomůcka
3.15 zpětný vrh (kickback)
zvláštní forma vymrštění vyznačující se při obrábění neočekávaným pohybem obrobku nebo jeho částí nebo částí stroje proti směru posuvu

3.16 doba rozběhu (run-up time)
doba, která uplyne od aktivace ovládacího zařízení pro spouštění až do dosažení skutečné frekvence otáčení vřetena, která odpovídá předpokládané frekvenci otáčení

3.17 doba doběhu (run-down time)
doba, která uplyne od aktivace ovládacího zařízení pro zastavení do úplného zastavení vřetena

3.18 pracovní prostor nástroje (cutting area of the tool)
prostor, kde nástroj přichází při obrábění do styku s obrobkem

3.19 nepracovní prostor nástroje (non-cutting area of the tool) prostor, kde nástroj nepřichází při obrábění do styku s obrobkem

3.20 strojní posuv (integrated feed)
posouvací mechanismus obrobku nebo nástroje, který je součástí stroje a kde je obrobek nebo prvky stroje spojeny s nástrojem tak, že jsou při strojním obrábění mechanicky přidržovány a vedeny

3.21 rozsah frekvence otáčení (speed range)
rozsah mezi nejnižší a nejvyšší frekvencí otáčení, která je určena pro práci nástrojového vřetena nebo nástroje

3.22 čepování v režimu řezání (tenoning-sawing mode)
současné používání kotoučové pily, svislé frézky a pohyblivé podpěry obrobku, např. posuvného nebo pojízdného stolu s upínacím zařízením obrobku ke zhotovování čepů

3.23 bezpečnostní elektrický ovládací systém (SRECS) (safety related electrical control system (SRECS)) elektrická, elektronická nebo programovatelná elektronická část ovládacího systému, jejíž porucha může bezprostředně zvýšit riziko (rizika) (3.4 v EN 62061:2005) 
     
3.24 bezpečnostní zabudovaný software (SRESW) (safety related embedded software (SRESW); fimware, system software)
software, který je součástí systému dodaného výrobcem ovládacího systému a který není přístupný modifikaci uživatelem strojního zařízení (EN ISO 13849-1:2008, 3.1.37)

POZNÁMKA Například operační systém monitorující frekvenci otáčení.

3.25 bezpečnostní aplikační software (SRASW) (safety related application software (SRASW))
specifický software k aplikaci, který je speciálně realizován výrobcem stroje a obvykle zahrnuje logické posloupnosti, meze a vyjádření k ovládání vhodných vstupů, výstupů, výpočtů a rozhodnutí nezbytných ke splnění funkčních požadavků SRP/CS (EN ISO 13849-1:2008, 3.1.36)

POZNÁMKA Například program SRECS jako součást ovládacího systému pro chod stroje.

3.26 bezpečnostní část ovládacího systému (SRP(CS)) (safety related part of a control system (SRP(CS)))
část ovládacího systému, která reaguje na bezpečnostní vstupní signály a vytváří bezpečnostní výstupní signály (EN ISO 13849-1:2008, 3.1.1)

POZNÁMKA Kombinované bezpečnostní části ovládacího systému začínají v bodu, ve kterém jsou bezpečnostní signály iniciovány (zahrnující například ovládací vačku nebo kladičku spínače polohy) a končí na výstupu prvků silového ovládání (zahrnující například hlavní kontakty stykače).

3.27 informace dodavatele (information from the supplier)
prohlášení, prodejní literatura, prospekty nebo jiné dokumenty, ve kterých výrobce (nebo dodavatel) deklaruje buď vlastnosti, např. materiálu nebo výrobku, nebo jejich shodu s  příslušnou normou

3.28 bezpečnostní funkce (safety function)
funkce stroje, jejíž porucha může vést k okamžitému zvýšení rizika (rizik) (EN ISO 13849-1:2008, 3.1.20) 
     
4 Seznam významných nebezpečí
Tato kapitola obsahuje všechna významná nebezpečí, nebezpečné situace a události (viz EN 1050:1996*)), pokud jsou zahrnuty v tomto normativním dokumentu, identifikované posouzením rizika jako významné pro stroje definovanými v předmětu normy a které vyžadují činnost k vyloučení nebo snížení rizika. Tento normativní dokument se zabývá významnými nebezpečími stanovením bezpečnostních požadavků a/nebo opatření nebo odkazem na relevantní normy.
 
     
Tato nebezpečí jsou uvedena v tabulce 1 podle přílohy A EN 1050:1996*).
__________________________

*) NÁRODNÍ POZNÁMKA EN 1050:1996 byla nahrazena EN ISO 14121-1:2007, ta byla nahrazena EN ISO 12100:2010 a zavedena v ČSN EN ISO 12100:2011 
     

Tabulka 1 – Seznam významných nebezpečí

Číslo  Nebezpečí, nebezpečné situace

a nebezpečné události 
EN ISO 12100  Relevantní

článek

tohoto dokumentu 
Část 1:2003  Část 2:2003 
1  Mechanická nebezpečí týkající se
– části stroje nebo obrobků způsobená 
a) tvarem;  4.2  4.2.1, 4.2.2, 5  5.3.3, 5.3.6, 5.3.7
5.3.3, 5.3.6, 5.3.7, 5.3.8
5.3.1, 5.3.3, 5.3.6
5.3.8, příloha A
5.3.6
5.3.2, 5.3.5, 5.3.8 
b) vzájemnou polohou; 
c) hmotností a stabilitou (potenciální energie
prvků, které se mohou posunout vlivem
gravitace); 
d) hmotností a rychlostí (kinetická energie
prvků při jejich ovládaném nebo
neovládaném pohybu); 
e) mechanickou pevností; 
– nahromadění energie uvnitř strojního zařízení způsobené: 
f) pružnými prvky (pružinami);  4.2  4.10, 5.5.4  5.4.7, 5.4.8
5.4.6, 5.4.7, 5.4.13 
g) kapalinami a plyny pod tlakem; 
1.1  Nebezpečí stlačení  4.2.1  4.10  5.3.1, 5.3.7
5.3.1, 5.3.3, 5.3.7
5.3.2, 5.3.3, 5.3.4,
5.3.5, 5.3.6, 5.3.7
5.3.8
5.3.7
5.3.7, 5.3.8
5.3.5
5.3.5
5.4.6, 5.4.7, 5.4.13 
1.2  Nebezpečí střihu 
1.3  Nebezpečí pořezání nebo uříznutí 
1.4  Nebezpečí navinutí 
1.5  Nebezpečí vtažení nebo zachycení 
1.6  Nebezpečí naražení 
1.8  Nebezpečí tření nebo odření 
1.9  Nebezpečí výronu vysokotlakého média nebo
nebezpečí vymrštění částí 
2  Elektrická nebezpečí způsobená: 
2.1  Dotykem osob s živými částmi (přímý dotyk)  4.3  4.9, 5.5.4  5.4.4 
2.2  Dotykem osob s částmi, které se staly živými  4.3  4.9  5.4.4 
2.4  Elektrostatickými jevy  4.3  4.9  5.4.10 
Číslo  Nebezpečí, nebezpečné situace

a nebezpečné 
EN ISO 12100  Relevantní

článek

tohoto dokumentu 
Část 1:2003  Část 2:2003 
4  Nebezpečí vytvářená hlukem vedoucí: 
4.1  Ke ztrátě sluchu (hluchotě), k ostatním
fyziologickým poškozením zdraví (např. ztráta
rovnováhy, vědomí) 
4.5  4.2.2, 5  5.4.2
6.3 
4.2  K rušení řečové komunikace, akustických
signálů 
6  Nebezpečí vytvářená zářením 
6.5  Lasery  4.7    5.4.9 
7  Nebezpečí vytvářená materiály a látkami
(a jejich součástmi) zpracovávanými nebo používanými u strojního zařízení 
7.1  Nebezpečí kontaktu se škodlivými kapalinami
a prachy nebo jejich vdechnutí 
4.8  4.3b, 4.4  5.4.3, 6.3 
7.2  Nebezpečí požáru  4.8  4.4  5.4.1 
8  Nebezpečí vytvářená zanedbáním ergonomických zásad při konstrukci strojního zařízení: 
8.1  Nevhodná poloha těla nebo nadměrná
námaha 
4.9  4.7, 4.8.2,
4.11.12, 5.5.5,
5.5.6 
5.2.2, 5.4.5 
8.2  Nedostatky s ohledem k anatomii
rukou/horních končetin nebo nohou/dolních
končetin 
4.9  4.8.3  5.4.5 
8.4  Nevhodné místní osvětlení    4.8.6  6.3 
8.5  Psychické přetížení nebo nedostatečné
vytížení, stres 
4.9  4.8.5  6.3 
8.6  Chybné jednání člověka, chování člověka  4.9  4.8, 4.11.8,
4.11.10, 5.5.2, 6 
6.3 
8.7  Nevhodná konstrukce, umístění nebo
označení ručních ovládačů 
  4.8.7, 4.11.8  5.2.2 
8.8  Nevhodná konstrukce nebo umístění
zobrazovacích jednotek 
  4.8.8, 6.2  5.2.2 
9  Kombinace nebezpečí  4.11    6.3 
10  Neočekávané spuštění, neočekávané přejetí/překročení rychlosti (nebo jakékoliv podobné selhání)
vyvolané: 
10.1  Poruchou/selháním ovládacího systému    4.11, 5.5.4  5.2.1, 5.2.10 
10.2  Obnovou dodávky energie po přerušení    4.11.4  5.2.9, 5.4.12 
10.3  Vnějšími vlivy působícími na elektrické zařízení    4.11.11  5.2.1, 5.4.4, 5.4.8,
příloha C 
10.5  Chybami v softwaru    4.11.7  5.2.1.3, příloha C 
10.6  Chybami obsluhy (způsobené chybným
vztahem mezi schopnostmi a vlastnostmi
člověka a strojním zařízením, viz 8.6) 
4.9  4.8, 4.11.8,
4.11.10,
5.5.2, 6 
5.2.1, 5.2.6, 5.2.8
5.4.5, 6.3 
Číslo  Nebezpečí, nebezpečné situace

a nebezpečné 
EN ISO 12100  Relevantní

článek

tohoto dokumentu 
Část 1:2003  Část 2:2003 
11  Nemožnost zastavení stroje v nejvhodnějších 4.11.1, 4.11.3, 5.2.4, 5.2.5

podmínkách 5.5.2 
12  Změna frekvence otáčení nástrojů    4.2.2, 4.3  5.2.7 
13  Porucha dodávky energie    4.11.1, 4.11.4  5.2.9 
14  Porucha ovládacího obvodu    4.11, 5.5.4  5.2.1, 5.2.10 
15  Chybná instalace  4.9  4.7, 6.5  5.4.11 
16  Roztržení během provozu  4.2.2  4.3  5.3.2 
17  Pád nebo vymrštění předmětů nebo

vystříknutí kapalin 
4.2.2  4.3, 4.10  5.3.2, 5.3.5 
18  Ztráta stability/převrácení strojního zařízení  4.2.2  5.2.6  5.3.1, 5.3.2,
příloha A 
 
     
5 Bezpečnostní požadavky a/nebo opatření       
5.1 Všeobecně
Požadavky uvedené v kapitole 5 v EN 848-1:2007, EN 859:2007, EN 860:2007, EN 861:2007 a EN 1870-1:2007 musí být použity pro každé zařízení spolu s následujícími dalšími a/nebo odchylnými bezpečnostními požadavky a/nebo ochrannými opatřeními kapitoly 5 tohoto normativního dokumentu.

POZNÁMKA 1 Pro relevantní nebezpečí, která ale nejsou významná a kterými se tento normativní dokument nezabývá (např. ostré hrany stojanu stroje), musí být stroj dále konstruován podle zásad EN ISO 12100-1:2003 a EN ISO 12100-2:2003.

POZNÁMKA 2 Návod ke snižování rizika konstrukcí viz kapitolu 4 v EN ISO 12100-2:2003 a pro bezpečnostní ochranná opatření viz kapitolu 5 v EN ISO 12100-2:2003. 
     
5.2 Ovládání       
5.2.1 Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů       
5.2.1.1 Všeobecně
Pro účely tohoto normativního dokumentu bezpečnostní část ovládacího systému znamená systém, zahrnující vše od počátečního zařízení, např. ovládače, detektoru nebo senzoru polohy; až ke konečnému ovládacímu prvku pohonu stroje, např. motoru nebo brzdy. Bezpečnostní části ovládacího systému tohoto stroje jsou části, které se týkají následujících funkcí a tyto části musí splňovat požadavky kategorií uvedených níže podle požadavků EN ISO 13849-1:2008: 
     
– spouštění: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.3);
– normální zastavení: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.4);
– nouzové zastavení: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.5);
– blokování: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.3, 5.3.7.2.4);
– volba jednotky: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.6);
– volba režimu pro čepování pilovým kotoučem: kategorie 1 nebo 3 (viz 5.2.6);
– ovládací obvody spojené se strojním pohybem částí stroje a/nebo nástrojů (viz EN 848-1:2007, EN 859:2007, EN 860:2007, EN 861:2007, EN 1870-1:2007);
– strojní upínací zařízení: kategorie 1 (viz 5.3.9);
– brzdění: kategorie 1 nebo 2 (viz 5.3.4);
– změna frekvence otáčení: kategorie 1 nebo 2 (viz 5.2.7);
– indikace zvolené frekvence otáčení: kategorie B (viz 5.2.7);
– indikace smyslu otáčení: kategorie B (viz 5.2.8).

POZNÁMKA 1 Pokud je uvedena více než jedna kategorie, jsou další informace o nezbytném druhu kategorie stanoveny v uvedených článcích.
Pokud je požadována kategorie B, jsou požadavky splněny všemi kategoriemi, pokud je požadována kategorie 1, je požadavek také splněn kategoriemi 3 a 4. Pokud je požadována kategorie 2, je požadavek také splněn katego­riemi 3 a 4, pokud je požadována kategorie 3, je požadavek také splněn kategorií 4.

POZNÁMKA Pro kombinaci bezpečnostních částí pro stejnou nebo různou kategorii jsou užitečné informace uvedeny v 6.3 v EN ISO 13849-1:2008.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat a prohlídkou stroje. 
     
5.2.1.2 Používání osvědčených součástí
Součásti jsou považovány za osvědčené tehdy, jestliže odpovídají 6.2.4 v EN ISO 13849-1:2008 (viz také přílohu B).

POZNÁMKA 1 Seznam osvědčených elektrických součástí je uveden v tabulce D.3 v EN ISO 13849-2:2008.

POZNÁMKA 2 EN ISO 13849-2:2008 uvádí užitečné informace o posuzování osvědčených součástí, o možném vyloučení závad, atd.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat a prohlídkou stroje. 
     
5.2.1.3 Používání elektronických součástí
Pokud jsou použity elektronické součásti, musí být splněny požadavky uvedené v příloze C.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje, měřením a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.2.1.4 Používání ochranných zařízení
Ochranná zařízení musí odpovídat specifickým normám. Pro zařízení, která jsou uvedena níže, platí následující požadavky:
a) magnetické/bezdotykové spínače musí být podle požadavků 6.2 v EN 1088:1995 a příslušný ovládací systém musí odpovídat kategorii 3 podle požadavků v EN ISO 13849-1:2008;
b) porucha součásti nesmí způsobit neočekávaný pohyb (spuštění), změnu podmínek chodu během provozu (nastavené frekvence otáčení nebo strojního pohybu) a porucha musí vyvolat povel k zastavení; k dosažení kategorie 3 podle požadavků EN ISO 13849-1:2008 musí být použita známá řešení, jako je monitorování, zálohování;
c) pokud je použito zařízení časové prodlevy (časové relé), musí být buď bezpečnostně technické konstrukce, např. kapacitního typu a musí odpovídat požadavkům kategorie 3 podle EN ISO 13849-1:2008.

POZNÁMKA 1 Pro požadavky EMC celého kombinovaného obráběcího stroje na dřevo viz také 5.4.8.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje, měřením a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.2.2 Umístění ovládačů
Ručně ovládané ovládače a ovládání pohonů musí být umístěny následovně:
a) pod stolem, který je v pevné poloze, na přední straně stroje ve vzdálenosti alespoň 50 mm od horní části stolu a více než 600 mm nad podlahou, nebo
b) na přední straně pevného/pohyblivého ovládacího panelu umístěném tak, že:
  1) jeho čelní stěna je ve vzdálenosti od přední hrany stolu ne více než 700 mm;
  2) horní část je ve vzdálenosti od podlahy ne více než 1 800 mm.

Viz také 5.2.3, 5.2.4 a 5.2.5.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením a prohlídkou stroje. 
     
5.2.3 Spouštění
Před spuštěním stroje musí být všechny ochranné kryly s blokováním (jsou-li k dispozici) v ochranné poloze a musí být funkční. To je dosaženo blokováním popsaným v 5.3.7 v EN 848-1:2007, EN 859:2007, EN 860:2007, EN 861:2007 a EN 1870-1:2007. Opatření před spuštěním při ochranných krytech bez blokování a nastavení vedení viz 6.3 j). Platí požadavky 5.2.3 v EN 848-1:2007, EN 859:2007, EN 860:2007, EN 861:2007 a EN 1870-1:2007 a dále:
U kombinovaných strojů pracujících v režimu čepování pilovým kotoučem je dosaženo „ochranné polohy a funkčnosti bezpečnostního zařízení“ blokováním popsaným v 5.3.7.2.4.
Každá jednotka musí být schopna spuštění pouze v její pracovní poloze.
Výjimka je dovolena tehdy, je-li stroj vybaven pouze jedním ovládačem pro spuštění všech motorů pohonu, je-li ovládač umístěn:
– spolu se spínačem volby jednotky (viz 5.2.6) tak, že z místa umístění je zajištěn dobrý výhled na celý stroj, nebo
– spolu se spínačem volby jednotky, je-li umístěn na pohyblivém ovládacím panelu nad stolem stroje.
Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro spuštění musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2008 a musí být alespoň:
a) v kategorii 1, jsou-li ovládací obvody pevně spojené;
b) v kategorii 3, jsou-li v ovládacích obvodech použity elektronické součásti.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.2.4 Normální zastavení
Stroj musí být vybaven ovládacím systémem normálního zastavení, který m mohou být stroj a – je-li k dispozici – demontovatelná přídavná strojní posouvací jednotka bezpečně zcela zastaveny. Činnost zastavení musí zahrnovat odpojení dodávky energie všech pohonů stroje a spuštění brzdy (je-li podle 5.3.4 k dispozici).
Platí požadavky 5.2.4 v EN 848-1:2007, EN 859:2007, EN 860:2007; EN 861:2007 a EN 1870-1:2007 a dále: Každou pracovní jednotku musí být možné zastavit z jakékoliv pracovní polohy.
Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro normální zastavení musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2008 a musí být alespoň:
a) v kategorii 1, jsou-li ovládací obvody pevně spojené;
b) v kategorii 3, jsou-li v ovládacích obvodech použity elektronické součásti. 
     
Je-li sklíčidlo dlabací jednotky namontováno na konci nožového hřídele nebo je-li mechanicky poháněno od nožového hřídele (např. řemeny), může být ovládač pro zastavení srovnávací jednotky také použit pro zastavení dlabací jednotky.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.2.5 Nouzové zastavení
Platí požadavky EN ISO 13850:2008 a ovládací zařízení nouzového zastavení musí být vždy zejména samozajišťujícího typu a dále:
Stroje s více než jedním motorem pohonu, které pracují současně, nebo je-li provedeno opatření pro používání více než jednoho motoru pohonu stroje, musí být stroj vybaven ovládačem nouzového zastavení, který splňuje požadavky 9.2.5.4.2 a 10.7 v EN 60204-1:2006, kromě 10.7.3.
Pokud je (jsou) požadováno (požadována) ovládací zařízení nouzového zastavení, musí být umístěna v násle­dujících místech:
a) u obou jednotek pro svislé frézování a řezání kotoučovou pilou, jsou-li tyto jednotky používány současně; a 
b) u tloušt'kovací jednotky, jak je popsáno v EN 860:2007;
c) v místech obsluhy, kde jsou provedena opatření pro demontovatelnou přídavnou strojní posouvací jednotku (např. zásuvky);
d) kde je to požadováno relevantní normou pro jednotlivou jednotku.
Je-li stroj vybaven mechanickou brzdou ovládanou pružinou, musí být nouzové zastavení v kategorii 0 podle požadavků 9.2.2 v EN 60204-1:2006.
Je-li stroj vybaven jakoukoliv jinou brzdou, např. elektrickou brzdou, musí být nouzové zastavení v kategorii 1 podle požadavků 9.2.2 v EN 60204-1:2006.
Je-li ovládač pro nouzové zastavení v kategorii 1, musí být posloupnost nouzového zastavení následující:
1) přeruší se dodávka energie ke všem pohonům stroje, kromě upínacího zařízení obrobku (je-li k dispozici);
2) spustí se brzda (je-li elektrická a je-li k dispozici);
3) po zastavení nástroje (nástrojů) se přeruší dodávka energie k brzdě, např. bezpečnostně technickým zařízením časové prodlevy, např. kapacitního typu odpovídající požadavkům kategorie 3 podle 5.2.1.4 c).
Je-li stroj vybaven pohyblivým ovládacím panelem a je-li nezbytný ovládač nouzového zastavení, musí být také umístěn na ovládacím panelu.
Konstrukce ovládacích obvodů musí být taková, aby byly splněny požadavky posloupnosti nouzového zastavení. Je-li použito zařízení časové prodlevy (časové relé), musí být doba prodlevy alespoň stejná, jako je maximální doba doběhu. Doba prodlevy musí být buď stálá (fixní) nebo musí být zařízení pro nastavení časové prodlevy zaplombováno. 
     
Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro nouzové zastavení musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2008 a musí být alespoň:
– v kategorii 1, jsou-li ovládací obvody pevně spojené;
– v kategorii 3, jsou-li v ovládacích obvodech použity elektronické součásti.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.2.6 Volba ovládání a provozního režimu
Platí požadavky (kde je to použitelné) 5.2.6 v EN 848-1:2007 a EN 1870-1:2007 a dále:
Všechny režimy provozu a ovládání stroje musí být voleny voličem režimu, např. spínačem (spínači).
Stroj musí být konstruován takovým způsobem, aby mohly současně pracovat pouze jednotky kotoučové pily a svislé spodní frézky.
Volba režimu provozu (je-li to použitelné) smí být možná pouze po volbě jednotky (jednotek). Každý režim volby provozu zvolené jednotky musí být podle následujících požadavků:
a) jeho ovládací systém musí vyřadit všechny ostatní ovládací systémy kromě nouzového zastavení; b) změna režimu nesmí iniciovat jakýkoliv pohyb;
c) ovládání volby režimu během provozu musí být buď zamezeno, nebo musí být iniciována posloupnost nor­málního zastavení podle 5.2.4.
Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro volbu jednotky a režimu provozu musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2008 a musí být alespoň:
1) v kategorii 1, jsou-li ovládací obvody pevně spojené;
2) v kategorii 3, jsou-li v ovládacích obvodech použity elektronické součásti.
Zvolená jednotka a režim provozu musí být indikovány v místě voliče (viz také 6.1).

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.2.7 Změna frekvence otáčení
Pro jednotku svislé stolní frézky platí požadavky uvedené v 5.2.7 EN 848-1:2007 a pro jednotku kotoučové pily platí požadavky uvedené v 5.2.7 EN 1870-1:2007.
Má-li jednotka srovnávací frézky nebo jednotka srovnávací/tloušťkovací frézky více než jednu frekvenci otáčení pro použití jednotky pro dlabání, platí následující požadavky: 
     
a) u strojů, které jsou vybavené změnou pólů motoru, musí být ovládací zařízení pro volbu frekvence otáčení vedle ovládacího zařízení pro spuštění nožového hřídele; nesmí být možné překročit maximální frekvenci otáčení nožového hřídele;
b) zvolená frekvence otáčení nožového hřídele musí být indikována před spuštěním nožového hřídele;
c) kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro indikaci zvolené frekvence otáčení musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2008 a musí být alespoň v kategorii B.
Indikace zvolené frekvence otáčení musí být uvedena v místě obsluhy.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.2.8 Smysl otáčení
Pro frézovací jednotku platí požadavky 5.3.3.6 v EN 848-1:2007.
Pro dlabací jednotku, kde jsou možné dva smysly otáčení nožového hřídele, platí následující požadavky:
a) zařízení pro volbu smyslu otáčení musí být instalováno vedle ovládače pro spuštění nožového hřídele;
b) optické výstražné zařízení musí informovat obsluhu stroje tehdy, je-li zvolen smysl otáčení proti smyslu pohybu hodinových ručiček;
c) barva výstražného zařízení musí být žlutá; optické výstražné zařízení může být doplněno zvukovou signalizací;
d) ovládání zařízení pro volbu smyslu otáčení nesmí iniciovat spuštění vřetena;
e) zařízení pro volbu smyslu otáčení musí být opatřeno bud:
1) voličem se dvěma polohami, které jsou vybaveny blokovacím zařízením tak, aby:
i) „normální“ poloha, bez blokovacího zařízení, odpovídala smyslu otáčení ve smyslu pohybu hodinových ručiček;
ii) „nenormální“ poloha, s blokovacím zařízením, odpovídala smyslu otáčení proti smyslu pohybu hodi­nových ručiček;
iii) volba smyslu otáčení proti smyslu pohybu hodinových ručiček byla možná pouze po ručním uvolnění blokovacího zařízení;
iv) zařízení pro volbu smyslu otáčení musí indikovat zvolený smysl otáčení a musí s ním být ve shodě; nebo
2) voličem se třemi polohami, s neutrální polohou bez blokovacího zařízení, provedeného tak, že pouze v případě, že stroj byl spuštěn proti smyslu pohybu hodinových ručiček, se zařízení pro volbu smyslu otáčení, po vypnutí stroje, automaticky vrátí do své neutrální polohy; každá další volba smyslu otáčení musí vyžadovat záměrné působení na zařízení pro volbu smyslu otáčení; nebo 
     
3) kombinací ručně ovládaných tlačítek tak: že
i) smysl otáčení ve smyslu pohybu hodinových ručiček je spuštěn tlačítkem pro spuštění motoru pohonu nožového hřídele;
ii) smysl otáčení proti smyslu pohybu hodinových ručiček je spuštěn tlačítkem pro spuštění motoru nožového hřídele spolu se spuštěním ovládacího zařízení (např. tlačítka), které je rovněž umístěno tak, že ke spuštění motoru pohonu nožového hřídele jsou nezbytné obě ruce.
Kategorie ovládacích obvodů (viz také 5.2.1) pro volbu smyslu otáčení (je-li k dispozici) musí být podle požadavků EN ISO 13849-1:2008 a musí být alespoň v kategorii B.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.2.9 Porucha dodávky energie
U elektricky poháněných strojů musí být po přerušení přívodu energie a po jejím opětovném obnovení zamezeno automatickému opětnému spuštění podle 7.5 odstavce 1 a 3 EN 60204-1:2006.
U stroje, který je vybaven pneumatickým nebo hydraulickým systémem, musí být zamezeno, po obnovení dodávky energie, automatickému opětnému spuštění jakéhokoliv nebezpečného pohybu.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.2.10 Porucha ovládacích obvodů
Platí požadavky kapitoly 6 v EN 1037:1995 a dále:
Ovládací obvody musí být navrženy tak, aby přerušení vedení v jakémkoliv obvodu (např. přetržení vodiče, prasknutí potrubí nebo hadice) nevedlo ke ztrátě bezpečnostní funkce, např. k neúmyslnému spuštění stroje nebo uvolnění upínacího zařízení obrobku (je-li k dispozici) podle EN 60204-1:2006, EN 982:1996 a EN 983:1996.
Viz také 5.2.1.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a/nebo obvodových schémat, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.3 Ochrana proti mechanickým nebezpečím       
5.3.1 Stabilita
Stacionární stroje musí být vybaveny prostředky, aby je bylo možné upevnit na podlahu nebo k jiné pevné konstrukci, např. otvory v rámu stroje (viz 6.3). 
     
Přemístitelné (mobilní) stroje, které jsou opatřeny pojezdovými koly, musí mít prostředky k zajištění jejich stability při řezání. Těmito prostředky jsou například:
a) brzdy pojezdových kol; nebo
b) kombinace kol a stabilizátorů; nebo
c) zařízení k zvednutí kol od podlahy.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů a relevantním funkčním přezkoušením stroje a, je-li to relevantní, vykonáním zkoušky podle přílohy A. 
     
5.3.2 Riziko roztržení při provozu
Platí požadavky 5.3.2 a 5.3.7.3 v EN 848-1:2007, 5.3.2 a 5.3.7 v EN 859:2007, 5:3.2 a 5.3.8 v EN 860:2007, EN 861:2007 a 5.3.2 v EN 1870-1:2007.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.3.3 Konstrukce držáku nástroje a nástroje
Platí požadavky 5.3.3 v EN 848-1:2007, EN 859:2007, EN 860:2007, EN 861:2007 a EN 1870-1:2007.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.3.3.2 Dlabání
Musí být zamezeno uvolnění sklíčidla a/nebo nástroje při spouštění, provozu (obrábění), doběhu nebo brzdění.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.3.3.3 Režim čepování kotoučovou pilou
Na strojích pro čepování kotoučovou pilou musí být jednotka pily schopna vodorovného pohybu ve směru osy vřetena pilového kotouče a musí být vybavena zařízením k udržení vřetena pily v dané poloze.
Stroje musí být vybaveny prostředky pro nastavení polohy vložky (vložek) v pracovním stolu, aby mezera pro pilový kotouč nebo jakákoliv jiná mezera, dovolující nastavení polohy vložky (vložek) stolu, nebyla větší než 12 mm.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, měřením, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
5.3.3.4 Prvky, které se nepoužívají
Na strojích s jednotkou kotoučové pily a svislé stolní frézky musí být umožněno spuštění (zasunutí) nepoužívané jednotky zcela pod stůl, bez použití nářadí tak, aby mohla být bez problémů použita jiná jednotka, např. 
     
buď spuštění (zasunutí) jednotky svislé stolní frézky (bez nástroje) nebo jednotky pily s největším průměrem pilového kotouče a největším rozvíracím klínem, pro které je stroj konstruován (viz také 5.3.7.2.1).
Jestliže má být jednotka svislé stolní frézky odstraněna nebo spuštěna (zasunuta) pod stůl, např. pro práci na kotoučové pile, musí být zajištěna možnost úplného uzavření otvoru ve stolu frézky.
Pravítko používané pro frézování musí být možné odstranit ze stroje bez použití nářadí.

Ověření: Kontrolou relevantních výkresů, prohlídkou stroje a relevantním funkčním přezkoušením stroje. 
     
Nahrávám...
Nahrávám...