dnes je 16.6.2024

Input:

Implementace a provoz - Čl. 4.4 (Vyhrazená zdvihací zařízení)

14.5.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

18.2.3.2.4
Implementace a provoz – Čl. 4.4 (Vyhrazená zdvihací zařízení)

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc., Ing. Monika Becková a kolektiv autorů

Vyhrazená zdvihací zařízení

Nyní se budeme věnovat novému tématu, a to vyhrazeným zdvihacím zařízením.

Zdvihací zařízení jsou souhrnem konstrukčních prvků a mechanismů, jež jsou určeny ke zdvihání a přepravě, případně i osob. Je třeba počítat s kinetickou energií pohybujícího se zdvihacího zařízení nebo břemene a s potenciální energií, kterou představuje zdvižené břemeno, popř. samotná konstrukce zařízení. Většina zdvihacích zařízení je umístěna nad prostorem, který obsluhují, z čehož plyne nebezpečí pádu osob, případně i pádu předmětů ponechaných na zdvihacím zařízení. U výtahu může dojít k ohrožení pádem do výtahové šachty. Většina zdvihacích zařízení je vybavena elektrickým pohonem a elektrickou výzbrojí, což vytváří nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Legislativa

Pokud se týká legislativy, pak je zajištění bezpečnosti práce v oblasti vyhrazených zdvihacích zařízení stanoveno v následujících předpisech:

  • vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti;

  • vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení;

  • nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, kde je třeba se v souvislosti s používáním zařízení pro zdvihání břemen a zaměstnanců a bezpečným provozem a používáním zařízení pro zdvihání a přemísťování zavěšených břemen věnovat § 4 a příloze 1 a 2 tohoto nařízení vlády;

  • nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, kde je třeba zejména uplatnit všeobecné požadavky, stabilita a mechanická odolnost staveb, elektrické instalace, únikové cesty a východy, střechy, stěny a stropy, nebezpečný prostor, pracoviště pro výrobu, opravy a údržbu dopravních prostředků, venkovní pracoviště a v neposlední řadě skladování a manipulace s materiálem a břemeny;

  • vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, ve znění pozdějších předpisů;

  • nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Zde je třeba zohlednit zejména přílohu č. 2 (bližší minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí na staveništi) a přílohu č. 3 (požadavky na organizaci práce a pracovní postupy), část 1 – skladování a manipulace s materiálem, část 3 – zajištění výkopových prací (především se zohledněním požadavků v prostoru tzv. smykového klínu, což je důležité při používání silničních výložníkových jeřábů), část 11 – montážní práce.

Dále jsou legislativní požadavky na zdvihací zařízení uvedeny např. v následujících právních předpisech:

  • zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů;

  • nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení;

  • nařízení vlády č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy.

Vyhrazená zdvihací zařízení, jak už je zmíněno dříve, definuje vyhláška Českého úřadu bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti.

Dle této vyhlášky jsou vyhrazenými zdvihacími zařízeními s motorickým pohonem:

a) zdvihadla a pojízdná zdvihadla o nosnosti nad 5000 kg (kladkostroje, kočky apod.);

b) jeřáby o nosnosti nad 5000 kg;

c) pohyblivé pracovní plošiny s výškou zdvihu nad 3 m;

d) stavební výtahy s výškou zdvihu nad 3 m, jimiž se dopravují také osoby;

e) výtahy, které jsou trvalou součástí staveb, o nosnosti nad 100 kg a s výškou zdvihu nad 2 m.

f) regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy.

Zařízeními podle této vyhlášky nejsou:

a) vrátky;

b) zdvižné vozíky;

c) stabilní konstrukce, na nichž jsou umístěna zdvihadla, pojízdná zdvihadla a jeřáby;

d) zdvihací zařízení, konstruovaná a sestavená výlučně pro montážní účely (montážní stožáry, ramena, nástavby apod.);

e) závěsné dopravníky;

f) nakladače;

g) zdvihací čela nákladních automobilů;

h) mechanické rampy;

i) plošiny pro zdvihání automobilů;

j) výsuvné žebříky;

k) prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zařízení;

l) pomocná (jednoúčelová) manipulační zařízení, jež jsou součástí technologických linek strojů.

Provoz a technický stav zdvihacích zařízení

Nyní si popíšeme, jaké jsou požadavky na provoz a technický stav zdvihacích zařízení. Organizace musí mít k dispozici technickou dokumentaci s návody výrobce pro montáž, provoz, údržbu a opravy s požadavky na zajištění bezpečnosti práce a s požadavky pro provádění kontrol, zkoušek a revizí. S dokumentací musejí být v organizaci prokazatelně seznámeny všechny dotčené osoby. Veškeré činnosti se zařízeními se musejí provádět v souladu s uvedenou technickou dokumentací.

Při samotném provozu zdvihacích zařízení musí organizace vždy vést provozní technickou dokumentaci (např. deníky zdvihacích zařízení se záznamy o provozu jeřábů a zdvihadel a o jejich opravách, mít k dispozici všechny záznamy o revizích a zkouškách počínaje zkouškou po ukončení montáže, individuálním vyzkoušení, ověřovací zkoušce, všech revizích, a to i včetně revizí elektrických zařízení [výchozích i periodických], o zkouškách po opravách, protokol o kontrolním měření jeřábové dráhy s určením směrových a výškových úchylek a zajištění rozchodu, knihy dozorce výtahu, záznamy o pravidelných kontrolách vázacích prostředků atd.). Změny, jež jsou provedeny na zdvihacím zařízení, musejí být vždy zaznamenány do příslušné technické

Nahrávám...
Nahrávám...