dnes je 20.4.2024

Input:

Kategorie a jejich vztah ke střední době nebezpečné poruchy (MTTF D) každého kanálu, k průměrnému diagnostickému pokrytí (DC AVG) a k poruše se společnou příčinou (CCF)

18.7.2008, , Zdroj: Verlag Dashöfer

6.6.3.3
Kategorie a jejich vztah ke střední době nebezpečné poruchy (MTTF D) každého kanálu, k průměrnému diagnostickému pokrytí (DC AVG) a k poruše se společnou příčinou (CCF)

Dr. Ing. Rostislav Suchánek a kolektiv autorů

Kategorie

Kategorie jsou základními parametry používanými k dosažení specifické úrovně vlastností (PL). Stanovují požadované chování bezpečnostních částí ovládacího systému (SRP/CS) s ohledem na jejich odolnost proti závadám založenou na uvažované konstrukci popsané viz Konstrukční hlediska Konstrukční hlediska.

Bezpečnostní části ovládacího systému (SRP/CS) musí být podle jedné nebo více z pěti kategorií, které jsou stanovené ve Specifikaci kategorií 6/6.3.3.1

Kategorie B

Kategorie B je základní kategorie. Výskyt závady může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce. V kategorii 1 je zlepšená odolnost proti závadám dosažena především volbou a použitím součástí. V kategoriích 2, 3 a 4 je zlepšení vlastností, ve vztahu ke stanovené bezpečnostní funkci, dosaženo především zlepšením struktury bezpečnostních částí ovládacího systému (SRP/CS). V kategorii 2 je to dosaženo periodickou kontrolou toho, že stanovená bezpečnostní funkce je vykonávána. V kategoriích 3 a 4 je to dosaženo zajištěním, aby jediná závada nevedla ke ztrátě bezpečnostní funkce. V kategorii 4, a kdykoliv je to možné i v kategorii 3, budou tyto závady detekovány. V kategorii 4 je stanovena odolnost proti nahromadění závad.

Příčiny poruch

Pokud se uvažují příčiny poruch u některých součástí, je možné určité závady vyloučit.

Volba kategorie

Volba kategorie pro speciální bezpečnostní části ovládacího systému (SRP/CS) závisí hlavně na:

 • snížení rizika, které má být dosaženo bezpečnostní funkcí, ke kterému část přispívá;

 • požadované úrovni vlastností (PLr);

 • použité technologii;

 • riziku, které vzniká v případě závady v této části;

 • možnosti vyloučení závady v této části (systematické závady);

 • pravděpodobnosti výskytu závady v této části a relevantních parametrech;

 • střední době do nebezpečné poruchy (MTTFd);

 • diagnostickém pokrytí (DC) a

 • poruše se společnou příčinou (CCF) v případě kategorií 2, 3 a 4.

Přehled kategorií bezpečnostních částí ovládacího systému (SRP/CS), požadavky a chování systému v případě závad jsou přehledně uvedeny v tabulce.

Kategorie Přehled požadavků Systém chování Zásada používaná k dosažení bezpečnosti MTTFd každého kanálu DCavg CCF
B SRP/CS a/nebo jejich ochranná zařízení, stejně jako jejich součásti, musí být navrženy, vyrobeny, voleny, namontovány a kombinovány podle relevantních norem tak, že mohou odolávat očekávaným vlivům. Musí být použity základní bezpečnostní zásady. Výskyt závady může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce. Hlavně charakterizovaná volbou součástí Krátká až střední Žádné Nerelevantní
1 Musí být splněny požadavky kategorie B. Musí být použity osvědčené bezpečnostní součásti a osvědčené bezpečnostní zásady. Výskyt závady může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce, ale pravděpodobnost výskytu je menší než v kategorii B. Hlavně charakterizovaná volbou součástí Dlouhá Žádné Nerelevantní
2 Musí být splněny požadavky kategorie B a musí být použity osvědčené bezpečnostní zásady. Bezpečnostní funkce musí být kontrolována ve vhodných intervalech ovládacím systémem stroje. Výskyt závady může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce mezi kontrolami. Ztráta bezpečnostní funkce je detekována kontrolou. Hlavně charakterizovaná strukturou Krátká až dlouhá Nízké až střední Opatření
3 Musí být splněny požadavky kategorie B a musí být použity osvědčené bezpečnostní zásady. Bezpečnostní části musí být navrženy tak, aby:
– jednotlivá závada v jakékoliv z těchto částí nevedla ke ztrátě bezpečnostní funkce, a kdykoliv je to rozumně možné, jednotlivá závada byla detekována.
Vyskytne-li se jednotlivá závada, bezpečnostní funkce je vždy zachována. Některé, ale ne všechny, závady budou detekovány. Nahromadění nedetekovaných závad může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce. Hlavně charakterizovaná strukturou Krátká až dlouhá Nízké až střední Opatření
4 Musí být splněny požadavky kategorie B a musí být použity osvědčené bezpečnostní zásady.
Bezpečnostní části musí být navrženy tak, aby:
– jednotlivá závada v jakékoliv z těchto částí nevedla ke ztrátě bezpečnostní funkce a
– jednotlivá závada byla detekována při nebo před nejbližší bezpečnostní funkcí, ale pokud není tato detekce možná, pak nahromadění nedetekovaných závad nesmí vést ke ztrátě bezpečnostní funkce.
Vyskytne-li se jednotlivá závada, bezpečnostní funkce je vždy zachována.
Detekce nahromaděných závad snižuje pravděpodobnost ztráty bezpečnostní funkce (vysoké DC).
Závady budou detekovány dostatečně včas, aby bylo zamezeno ztrátě bezpečnostní funkce.
Hlavně charakterizovaná strukturou Dlouhá Vysoké, včetně nahromadění závad Opatření

Specifikace kategorií

Každá bezpečnostní část ovládacího systému (SRP/CS) musí odpovídat požadavkům relevantní kategorie.

Následující architektury typicky splňují požadavky příslušné kategorie. Následující obrázky nezobrazují příklady, ale obecné architektury. Odchylka od těchto architektur je vždy možná, ale každá odchylka musí být zdůvodněna vhodnými analytickými nástroji (např. Markovovým modelováním, analýzou stromu závady) tak, aby systém splňoval požadovanou úroveň vlastností (PLr).

Navrhované architektury nemohou být uvažovány pouze jako obvodová schémata, ale jako logická schémata. Pro kategorie 3 a 4 to znamená, že není nezbytné fyzické zálohování všech částí, ale že zde jsou prostředky zálohování, které zajišťují, že závada nemůže vést ke ztrátě bezpečnostní funkce.

Čáry a šipky v obrázcích představují logické propojovací prostředky a logicky možné diagnostické prostředky.

Stanovené architektury

Struktura bezpečnostních částí ovládacího systému (SRP/CS) je charakteristickým klíčem, který má velký vliv na úroveň vlastností (PL). Základní koncepce jsou často podobné, i když rozmanitost možných struktur je velká. Tím může být většina struktur, které existují v oblasti strojních zařízení, zařazena do jedné z kategorií. Pro každou kategorii může být provedeno typické znázornění jako bezpečnostní blokové schéma. Tato typická provedení se nazývají stanovené architektury a jsou uvedena v souvislosti s každou následující kategorií.

Je důležité, aby úroveň vlastností (PL) uvedená viz 6/6.3.2.5, obrázku 5, která závisí na kategorii, střední době do nebezpečné poruchy (MTTFd) každého kanálu a průměrném diagnostickém pokrytí (DCavg), byla založena na stanovených architekturách. Je-li k odhadu úrovně vlastností (PL) použit obrázek 5, měla by architektura bezpečnostních částí ovládacího systému (SRP/CS) prokázat, že je rovnocenná se stanovenou architekturou požadované kategorie. Konstrukce splňující vlastnosti příslušné kategorie obvykle odpovídají příslušné stanovené architektuře kategorie.

Kategorie B

Bezpečnostní části ovládacího systému (SRP/CS) musí být minimálně navrženy, vyrobeny, voleny, namontovány a kombinovány podle příslušných norem a při použití základních bezpečnostních zásad pro specifická použití tak, aby odolávaly:

 • očekávanému provoznímu namáhání, např. spolehlivost s ohledem ke kapacitě a četnosti vypínání;

 • vlivu zpracovávaného materiálu, např. pracím prostředkům v pracím stroji;

 • jiným relevantním vnějším vlivům, např. mechanickým vibracím, elektromagnetickému rušení, přerušením nebo poruchám v dodávce energie.

V systémech kategorie B není žádné diagnostické pokrytí (DCavg = žádné) a střední doba do nebezpečné poruchy (MTTFd) každého kanálu může být krátká až střední. V těchto strukturách (obvykle jednokanálové systémy) není nutné uvažovat poruchu se společnou příčinou (CCF).

Maximální dosažitelná úroveň vlastností (PL) s kategorií B je L = b.

Chování systému kategorie B:

 • pokud se vyskytne závada, může vést ke ztrátě bezpečnostní funkce.

Stanovená architektura pro kategorii B

Legenda

im prostředky vzájemného propojení,

I vstupní zařízení, např. senzor,

L logika,

O výstupní zařízení, např. hlavní stykač.

Kategorie 1

Pro kategorii 1 musí být splněny stejné požadavky jako pro kategorii B. Dále platí následující:

Bezpečnostní části ovládacího systému (SRP/CS) kategorie 1 musí být navrženy a vyrobeny použitím osvědčených součástí a osvědčených bezpečnostních zásad (viz ISO 13849-2).

Osvědčená součást

"Osvědčená součást“ pro bezpečnostní použití je součást, která byla buď:

 1. již v minulosti široce používána se zdárnými výsledky v podobných použitích nebo

 2. vyrobena a ověřena při použití zásad, které prokazují její vhodnost a spolehlivost pro bezpečnostní použití.

Nově vyvíjené součásti a bezpečnostní zásady mají být brány jako rovnocenné k "osvědčeným“ tehdy, pokud splňují podmínku b). Rozhodnutí o přijatelnosti jednotlivé součásti jako "osvědčené součásti“ může záviset na jejím použití. Složité elektronické součásti (např. PLC, mikroprocesor, integrovaný obvod specifického použití) nemohou být uvažovány jako rovnocenné součásti k "osvědčeným součástem“.

Střední doba do nebezpečné poruchy (MTTFd) každého kanálu musí být dlouhá. Maximální úroveň vlastností (PL) dosažitelná kategorií 1 je PL = c.

V systémech kategorie 1 není žádné diagnostické pokrytí (DCavg = žádné). V těchto strukturách (obvykle jednokanálové systémy) není nutné uvažovat poruchu se společnou příčinou (CCF).

Je důležité, aby bylo provedeno jasné rozlišení mezi "osvědčenou součástí“ a "vyloučením závady“. Předpoklad, zda lze součást považovat za osvědčenou, závisí na jejím použití. Například polohový spínač s nuceně vypínanými kontakty může být považován jako osvědčený pro obráběcí stroj, avšak současně může být nevhodný pro použití v průmyslu potravin – například v mlékárenském průmyslu může být tento spínač zničen během několika měsíců kyselinou mléčnou. Vyloučení závady může vést k velmi vysoké úrovni vlastností (PL), ale mohou být použita vhodná opatření k umožnění vyloučení této závady během celé životnosti zařízeni. Aby to bylo zajištěno, mohou být nezbytná další opatření mimo ovládací systém. V případě polohového spínače jsou některými příklady těchto druhů opatření:

 • prostředky k zajištění upevnění spínače po jeho nastavení;

 • prostředky k zajištění upevnění vačky;

 • prostředky k zabezpečení příčné stability vačky;

 • prostředky k vyloučení přejetí polohového spínače, např. odpovídající montážní pevností pohlcovače rázů a

Nahrávám...
Nahrávám...