dnes je 4.12.2021

Input:

Komentář k nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

30.1.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.38
Komentář k nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh

Ing. Luboš Kotek, Ph. D.

Dne 18. 4. 2016 bylo vydáno nařízení vlády č. 121/2016 Sb. o posuzování shody vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh, které vstoupilo v platnost 20. 4. 2016. Toto nařízení vlády nahradilo nařízení vlády č. 326/2002 Sb., které bylo od 20. 4. 2016 zrušeno.

Toto nařízení vlády zavádí v rámci harmonizaci právních předpisů členských států směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/31/EU (směrnice NAWI), o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání vah s neautomatickou činností na trh. Tato směrnice vstoupila v platnost 18. 4. 2014 a také od 20. 4. 2016 ruší směrnici 2009/23/ES, kterou nahrazuje. Tento návrh je součástí balíčku, který uvádí do souladu s tzv. novým právním rámcem (někdy překládáno též jako nový legislativní rámec) devět směrnic o výrobcích. Odvětví, jichž se tyto směrnice týkají, hrají v průmyslu velmi důležitou roli (tlakové nádoby, výbušniny, elektromagnetická kompatibilita, váhy, měřidla, výtahy, výrobky pro prostředí s nebezpečím výbuchu, elektrická zařízení) a jsou předmětem silné mezinárodní konkurence.

Hlavním cílem zavedení nového právního rámce bylo zlepšit fungování vnitřního trhu zboží, zajistit bezpečnost občanů a omezit počet výrobků na trhu, které nevyhovují evropské legislativě. Dalším cílem bylo zlepšit kvalitu prací prováděných subjekty působícími při zkoušení a certifikaci výrobků, napravit nedostatky ve stávajících harmonizovaných předpisech Unie a dokončit vznik jednotného trhu, který se bude vyznačovat spravedlivou hospodářskou soutěží.

Nejednotné provádění a vymáhání stávajících harmonizovaných právních předpisů Unie v členských státech spolu se složitou regulací způsobily, že pro hospodářské subjekty i orgány bylo stále obtížnější správně vykládat a uplatňovat právní předpisy, což vedlo k nerovným tržním podmínkám a také k tomu, že na trh mohly proniknout nebezpečné výrobky. „Balíček týkající se zboží” by měl poskytnout platformu pro zjednodušení předpisů týkajících se výrobků s cílem učinit je jednotnějšími a srozumitelnějšími jak pro hospodářské subjekty, tak pro orgány dozoru nad trhem.

Nicméně ustanovení rozhodnutí o novém právním rámci nebyla přímo použitelná. K tomu, aby zlepšení, jež tento rámec přináší, mohla být vztažena na všechna hospodářská odvětví podléhající harmonizačním právním předpisům Unie, bylo nejprve nutné zapracovat jeho legislativní požadavky do stávajících právních předpisů týkajících se výrobků. Poté, co byl tedy v roce 2008 nový právní rámec přijat, začala Komise s prováděním hodnoticího procesu harmonizovaných předpisů Evropské unie v oblasti výrobků za účelem identifikace nástrojů, jež je třeba revidovat, aby mohl být nový právní rámec proveden. Během tohoto hodnoticího procesu bylo určeno mnoho směrnic, které vyžadovaly revizi například pro upřesnění oblasti působnosti, aktualizaci požadavků na bezpečnost atd. Z těchto důvodů bude nezbytné revidovat převážnou většinu stávajících právních předpisů Evropské unie v oblasti výrobků.

Nový právní rámec vstoupil v platnost 1. ledna 2010 (byl v EU

Nahrávám...
Nahrávám...