dnes je 23.7.2024

Input:

Metodický návod pro modelování řídícího systému firmy

20.7.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

3.4.1 Metodický návod pro modelování řídícího systému firmy

Ing. Aleš Nosek, Ph.D.

Proces tvorby modelování řídícího systému je znázorněn pomocí vývojového diagramu.

Proces modelování řídícího systému

A1 Modelování organizační struktury

Stanovení vlastníka procesu modelování organizační struktury

Poř. č.  Název fáze  Vlastník  Spolupracuje  Ověřil  Termíny 
         
         
         
         
         
         
         
         

Obecné rozložení fází, z kterých se skládá proces modelování organizační struktury:

Poř. č.  Název fáze  Popis  Výstup 
Oblast modelování  Vymezení oblasti v organizaci, která se bude modelovat.  Rozsah modelování 
Názvy objektů  Zaznamenání názvů (funkce, pracovní místo, zaměstnanec, útvar, výrobek, trh, region aj.) na dané oblasti.  Seznam objektů 
Identifikační údaje  Zaznamenání identifikačních údajů těch, kteří se podílejí na daném objektu. Např. jméno a příjmení, identifikační číslo aj.  Seznam identifikačních údajů k daným objektům 
Stanovení úrovní  Stanovení počtu úrovní organizační struktury (počet, nejvyšší, střední, nejnižší apod.).  Počet úrovní 
Přiřazení objektů  Přiřazení objektů (funkce, útvar, výrobek, trh, region aj.) k daným úrovním.  Seznam objektů na daných úrovních 
Doplňující údaje  Přiřazení doplňujících údajů k daným úrovním.  Seznam doplňujících údajů na daných úrovní 
Stanovení vazeb  Vytvoření seznamu vazeb (nadřízený - podřízený, úroveň - objekt).  Seznam vazeb 
Vymodelování  Grafické znázornění modelu.  Zobrazený model 

Poznámky

 1. Neexistuje jedna nejlepší organizační struktura pro všechny typy organizací, ale záleží na tom, z jakého pohledu se na ni díváme a co od ní očekáváme, tedy jaký je náš cíl modelování.

 2. V závislosti na cílu modelování a na typu organizace je možné některé fáze zaměnit či zcela vyloučit.

Výstupy modelování organizační struktury

Rozsah modelování

FÁZE 1: Rozsah modelování

Komentář:

 1. Rozhodnutí, zda potřebujeme vytvořit organizační model celé organizace nebo zda budeme modelovat organizaci například po jejích jednotkách, útvarech, výrobkových skupinách apod.

 2. Rozsah se odvíjí od našich potřeb a požadavků na modelování organizace.

A1 - Proces modelování organizační struktury

Seznam objektů

FÁZE 2: Seznam objektů

Komentář:

 1. Zde jsou uvedeny názvy objektů, které byly rozpoznány na dané oblasti. Tyto objekty lze například nazvat, dle účelu modelování, názvem oddělení, pracovní funkcí, skupinou výrobků apod.

 2. Je zde rovněž uvedeno pole bližší specifikace, do kterého lze zaznamenat k danému objektu bližší popis, například jeho pracovní funkci. Vše samozřejmě záleží na konkrétní aplikaci.

Poř. č.  Objekt  Bližší specifikace  Poznámka 
       
       
       
       
       

Seznam identifikačních údajů k daným objektům

FÁZE 3: Seznam identifikačních údajů k daným objektům

Komentář:

 1. Zaznamenání dalších doplňujících údajů k danému objektu. Těmi například mohou být přiřazena k objektu pracovní funkce jména spolupracovníků, kteří dané pracovní místo vykonávají.

Poř. č.  Objekt  Identifikační údaje  Poznámka 
       
       
       
       
       

Počet úrovní

FÁZE 4: Počet úrovní

Komentář:

 1. Identifikace úrovní na kterých budou hierarchicky rozvrženy objekty.

 2. Objekty se dají rozčlenit do stanoveného počtu úrovní 1...n (a, b, ..., aj.), případně lze využít slovního popisu, jehož příklad je uveden níže. Konkrétní identifikace záleží na účelu, kterému má model sloužit.

Identifikace úrovní  Poznámka 
Poř. č.   Slovní popis úrovní 
Nejvyšší   
 
 
Střední   
 
 
Nejnižší   

Seznam objektů na daných úrovních

FÁZE 5: Seznam objektů na daných úrovních

Komentář:

 1. Objekty jsou zde přiřazeny na danou úroveň. Výstupem tohoto kroku je seznam, ve kterém jsou definovány úrovně objektů.

Poř. č.  Objekt  Úroveň  Poznámka 
       
       
       
       
       

Doplňující údaje

FÁZE 6: Doplňující údaje

Komentář:

 1. Nemusí být pravidlem, že pouze daný objekt má identifikační údaje, ale rovněž mohou být užitečné i další doplňující údaje. Těmito údaji například mohou být:

  1. cíle (individuální, společný, globální...);

  2. toky informací, financí apod.;

  3. řízení, pověření, delegování apod.;

  4. fotografie;

  5. atd.

Tyto doplňující údaje, které použijeme, opět záleží na účelu, kterému má model sloužit.

Poř. č.  Doplňující údaje  Úroveň  Poznámka 
       
       
       
       
       

Seznam vazeb

FÁZE 7: Seznam vazeb

Komentář:

 1. V tabulce níže jsou zaznamenány vztahy mezi objekty, tedy i jejich vazby. Seznam vazeb je zde rozdělen do tří možností, a to v závislosti na tom, zda se jedná o vazbu mezi spolupracovníky, vazbu mezi objekty a vazbu mezi spolupracovníky a objekty (např. nadřízený - podřízený, objekt 1 - objekt 2 apod.);

 2. Tato tabulka může mít nejrůznější modifikace podle použití. Cílem bylo ukázat, jaké vazby můžeme obecně mít v organizaci.

Identifikace úrovní  Seznam vazeb  Poznámka 
Č. úrovně  Slovní popis
úrovní
 
Nadřízený  Podřízený  Objekt 1  Objekt 2 

Nejvyšší
.
.
Střední
.
.
.
.
.
Nejnižší  
1-1
1-2
... 
     
1-1  1-1, 1
1-1; 2
... 
     
.
.
.
.
.
.
         
         
         
         
         
         
         
         

Zobrazený model

FÁZE 8: Zobrazený model

Komentář:

 1. Vlastní grafické zobrazení modelu organizační struktury.

 2. Na obrázku je uveden příklad obecného modelu, který byl zhotoven dle fází 1 až 7. Jednotlivé objekty modelu mohou být popsány informacemi, jako jsou názvy, identifikační a nejrůznější doplňující údaje.

PŘÍKLAD: Zobrazený model

Příklad
Komentář:

Na obrázku je znázorněn příklad organizační struktury firmy. Obecně můžeme říci, že tato organizační struktura byla vymodelována:

 • na určité oblasti;

 • je složena z objektů;

 • objekty mají identifikaci;

 • obsahuje doplňující údaje;

 • existují vazby mezi objekty.

Modelování organizační struktury

Doporučení:

Pro výstupy modelování organizační struktury lze použít tyto formuláře:

 1. Modelování organizační struktury - A

 2. Modelování organizační struktury - B

A2 Modelování systému řízení

Stanovení vlastníka procesu modelování systému řízení

Poř. č.  Název fáze  Vlastník  Spolupracuje  Ověřil  Termíny 
Stanovení poslání         
Stanovení vize     
Proces stanovení strategických cílů     
Stanovení řídících, hlavních a podpůrných procesů     
Proces vytvoření první mapy procesů     
Proces modelování řídících, hlavních a podpůrných procesů     
Vytvoření map procesů     

Obecné rozložení fází, z kterých se skládá proces modelování systému řízení

Poř. č.  Název fáze  Výstup 
Stanovení poslání  Poslání (mise) podniku 
Stanovení vize  Vize organizace 
Proces stanovení strategických cílů  Strategické cíle 
Stanovení řídících, hlavních a podpůrných procesů  Řídící, hlavní a podpůrné procesy 
Proces vytvoření první mapy procesů  První mapa procesů 
Proces modelování řídících, hlavních a podpůrných procesů  Model procesu(ů) 
Vytvoření map procesů  Mapa(y) procesu(ů) 
Poznámky:
V závislosti na cílu modelování a na typu organizace je možné některé fáze zaměnit či zcela vyloučit.

A2 - Proces modelování systému řízení

Stanovení poslání

FÁZE 1: Stanovení poslání

Komentář:

Definice poslání: Poslání definuje „podnikání“, ve kterém společnost působí, cíle společnosti a přístupy jak dosáhnout vytyčených cílů.

Doporučení:

Vymezit poslání jako uspokojení potřeb zákazníka, protože produkty i technologie se rychle mění, zatímco potřeby většinou zůstávají.

Stanovení poslání

Doporučení:

Pro stanovení poslání lze využít formulář Poslání podniku (mise).

Stanovení vize

FÁZE 2: Stanovení vize

Komentář:

Definice vize: Vize popisuje stav, kterého chce a jejž si přeje společnost dosáhnout v budoucnosti. Části poslání a vize jsou často kombinovány za účelem cílů a hodnot.

KONTROLNÍ SEZNAM OTÁZEK - STANOVENÍ MISE (POSLÁNÍ) A VIZE
 1. Je jednoznačně stanovena kultura společnosti, hodnoty, strategie a pohledy do budoucna na zaměstnance, dodavatele a zákazníky?

 2. Je jasně dán adresný závazek firmy k dané klíčové zájmové skupině, která zahrnuje zákazníky, zaměstnance, akcionáře a jiné komunity?

 3. Jsou cíle měřitelné, přístupy jsou vykonatelné a vize je dosažitelná?

 4. Jsou výsledky jasné, jednoduché a precizně popsatelné?

 5. Je uskutečnitelné vyvíjet úsilí pro podporu těchto prohlášení u celé organizace?

Poznámky

 1. Misi a vizi ve společnosti stanovují většinou představitelé vedení firmy (manažeři). Manažeři v jiných úrovních uvnitř společnosti musí napsat každý prohlášení za svou divizi, útvar, oddělení apod.

Stanovení vize

Doporučení:

Pro stanovení vize lze využít formulář Strategická vize podniku a rovněž je velmi výhodné využít SWOT analýzu.

Strategická vize podniku

Proces stanovení strategických cílů

FÁZE 3: Proces stanovení strategických cílů

Co je to strategický cíl?

Strategický cíl je hodnota, kterou chce daný podnik dosáhnout ve stanovené době, se stanovenými náklady a zdroji.

Komentář:

Realizaci procesu stanovení strategických cílů můžeme rozdělit do těchto bodů:

 1. doporučený postup;

 2. využití odborných zdrojů (publikace, internet, časopisy aj.).

Poznámky

Vzhledem k různému charakteru firem (obor podnikání, situace na trhu v daném odvětví, velikost organizace, konkurence, délka období na investiční rozhodování, podnikatelská pozice firmy - SWOT analýza apod.) nelze stanovit strategické cíle pouze jednou metodikou, ale lze pouze doporučit základní obecná pravidla (základní postup).

Doporučený postup

A) Doporučený postup
 1. Představitel firmy nebo team. Team by se měl skládat z představitelů firmy (vedení společnosti, manažeři...) a případných poradců na daných oblastech.

 2. Každý představitel dle oddělení, útvaru, jednotky aj. by měl navrhnout až čtyři cíle za danou oblast, a to s ohledem na tyto body:

  • reálnost cíle;

  • termín;

  • odpovědnost;

  • měřitelnost;

  • vyhodnocení s dalšími kroky do budoucna.

 3. Společný meeting pro upřesnění cílů. Zde je možné využít různé metody kvality pro stanovení strategických cílů (např. brainstorming, afinitní diagram, diagram vzájemných vztahů aj.);

Kontrolní seznam otázek

KONTROLNÍ SEZNAM OTÁZEK - STANOVENÍ STRATEGICKÝCH CÍLŮ
 1. Jsou formulovány cíle konkrétně a jednoznačně?

 2. Jsou cíle měřitelné?

 3. Jsou stanovené cíle reálné a přijatelné?

 4. Jsou k nim stanoveny jednoznačné odpovědnosti a termíny?

 5. Jak je řešena zpětná vazba a vyvození závěrů do budoucna?

Proces stanovení strategických cílů

Doporučení:

Pro stanovení strategických cílů lze využít formulář Strategické cíle - část 1 a část 2.

Poznámka

Ve formuláři Strategické cíle jsou skupiny cílů pouze doporučující. Je pouze na vedení, jaké cíle stanoví.

Stanovení řídících, hlavních a podpůrných procesů

FÁZE 4: Stanovení řídících, hlavních a podpůrných procesů
STAVBA PROCESŮ

Komentář:

Stavba procesů

 1. Řídící procesy: sem patří všechny procesy, které obsahují směr (pravidla) pro provádění procesů. Typicky sem náleží procesy strategického plánování, strategického managementu kvality a přesahující aspekty neustálého zlepšování.

 2. Hlavní procesy: hlavní procesy popisují výkonné procesy důležité pro zákazníka, jako jsou proces vývoje produktu, proces vyřízení zakázky a procesy poskytování služeb.

 3. Podpůrné procesy: pro fungování řídících a hlavních procesů je potřeba celá řada podpůrných činností, jako například lidské zdroje, zpracování dat, infrastruktura atd.

 4. Subprocesy (se vstupem, výstupem a cílem): sled činností, o kterých může mít přehled (zpravidla) jeden pracovník [2, 3].

Řídící procesy

FÁZE 4-1: Řídící procesy

Komentář:

Tato fáze modelování se skládá z těchto dvou hlavních kroků:

 1. stanovení řídících procesů - formulář Řídící procesy;

 2. stanovení strategických cílů k řídícím procesům - formulář Matice přiřazení strategických cílů k řídícím procesům.

Řídící procesy

Doporučení:

Pro stanovení řídících procesů lze využít formulář Řídící procesy a formulář Matice přiřazení strategických cílů k řídícím procesům.

Poznámka

Skupiny strategických cílů zvolit podle organizace (finanční pohled, zákaznický pohled aj.).

Řídící procesy

Matice přiřazení strategických cílů k řídícím procesům

Hlavní procesy

FÁZE 4-2: Hlavní procesy

Komentář:

Tato fáze modelování se skládá z těchto dvou hlavních kroků:

 1. stanovení řídících procesů - formulář Hlavní procesy;

 2. stanovení strategických cílů k hlavním procesům - formulář Matice přiřazení strategických cílů k hlavním procesům.

Hlavní procesy

Doporučení:

Pro stanovení řídících procesů lze využít formulář Hlavní procesy a formulář Matice přiřazení strategických cílů k hlavním procesům.

Poznámky

Skupiny strategických cílů zvolit podle organizace (finanční pohled, zákaznický pohled aj.).

Hlavní procesy

Matice přiřazení strategických cílů k hlavním procesům

Podpůrné procesy

FÁZE 4-3: Podpůrné procesy

Komentář:

Tato fáze modelování se skládá z těchto dvou hlavních kroků:

 1. stanovení podpůrných procesů - formulář Podpůrné procesy;

 2. stanovení strategických cílů k podpůrným procesům - formulář Matice přiřazení strategických cílů k podpůrným procesům.

Podpůrné procesy

Doporučení:

Pro stanovení řídících procesů lze využít formulář Podpůrné procesy a formulář Matice přiřazení strategických cílů k podpůrným procesům.

Poznámky

Skupiny strategických cílů zvolit podle organizace (finanční pohled, zákaznický pohled aj.).

Podpůrné procesy

Matice přiřazení strategických cílů k podpůrným procesům

Proces vytvoření první mapy procesů

FÁZE 5: Proces vytvoření první mapy procesů

Komentář:

První mapa procesů zobrazuje podnik v jeho celku jako řadu podnikových procesů, a to na nejvyšší rozlišovací úrovni daných procesů (řídící, hlavní a podpůrné). Pomocí mapy procesu lze uspořádat a převést procesy do přehledné struktury.

Metodika pro znázornění mapy:

 1. stanovení řídících procesů;

 2. stanovení hlavních procesů;

 3. stanovení podpůrných procesů;

 4. stanovení vazeb mezi řídícími, hlavními a podpůrnými procesy;

 5. vlastní grafické znázornění (viz obrázek níže):

  1. řídících procesů;

  2. řídících úrovní;

  3. hlavních procesů;

  4. vazeb mezi řídícími a hlavními procesy;

  5. podpůrných procesů;

  6. vazeb mezi hlavními a podpůrnými procesy;

  7. doplňujících informací (dle organizace).

Proces vytvoření první mapy procesů

Doporučení:

Pro tuto metodiku jsou stanoveny formuláře:

 1. řídící procesy - formulář Řídící procesy;

 2. hlavní procesy - formulář Hlavní procesy;

 3. podpůrné procesy - formulář Podpůrné procesy.

Poznámky

 1. Dle praktické aplikace je možné některé části metodiky vyloučit.

 2. Označení - identifikace procesů je závislá na konkrétním stanovení ve firmě.

Proces modelování procesů

FÁZE 6: Proces modelování řídících, hlavních a podpůrných procesů

Komentář:

Stanovení vlastníka procesu řídících, hlavních a podpůrných procesů

Poř. č.  Název fáze  Vlastník  Spolupracuje  Ověřil  Termíny 
6-1  Stanovení procesů pro modelování         
6-2  Výběr procesů pro modelování     
6-3  Výběr procesů na dané úrovni pro modelování     
6-4  Stanovení hranic procesu     
6-5  Stanovení subprocesů procesu     
6-6  Stanovení identifikačních údajů     
6-7  Modelování procesu     
6-8  Stanovení úrovní podrobností pro modelování     
6-9  Stanovení dalších procesů pro modelování     

Obecné rozložení fází, z kterých se skládá modelování řídících, hlavních a podpůrných procesů

Poř. č.  Název fáze  Výstup 
6-1  Stanovení procesů pro modelování  Stanovené procesy - BZ 
6-2  Výběr procesů pro modelování  Klíčové procesy - F 
6-3  Výběr procesů na dané úrovni pro modelování  Vybrané procesy - BF 
6-4  Stanovení hranic procesu  Hranice procesu - F 
6-5  Stanovení subprocesů procesu  Subprocesy - F 
6-6  Stanovení identifikačních údajů  Subprocesy - F 
6-7  Modelování procesu  Vývojový digram procesu, blokové schéma procesu, matice proces - vlastník, systém dokumentace, systém zdrojů, systém měření, nákladová analýza - F 
6-8  Stanovení úrovní podrobností pro modelování  Rozlišovací úroveň modelování - BF 
6-9  Stanovení dalších procesů pro modelování  Proces pro modelování - BF 

Poznámky

BF - bez formuláře;

F - formulář.

FÁZE 6 Proces modelování řídících, hlavních a podpůrných procesů - část 1

FÁZE 6 Proces modelování řídících, hlavních a podpůrných procesů - část 2

FÁZE 6 Proces modelování řídících, hlavních a podpůrných procesů - část 3

Stanovení procesů pro modelování

FÁZE 6-1: Stanovení procesů pro modelování

Komentář:

V této fázi se stanoví skupiny procesů, které potřebujeme namodelovat. Jedná se o tyto skupiny:

 1. řídící procesy;

 2. hlavní procesy;

 3. podpůrné procesy;

 4. specifické procesy.

Poznámky

 1. Tyto procesy (řídící, hlavní a podpůrné) byly stanoveny ve fázi číslo 4.

 2. Výběr skupiny pro modelování závisí na potřebách a na typu organizace.

Stanovení procesů pro modelování

Doporučení:

Vybrané skupiny procesů pro modelování v daných formulářích (formulář Řídící procesy, formulář Hlavní procesy a formulář Podpůrné procesy) graficky odlišit.

Výběr procesů pro modelování

FÁZE 6-2: Výběr procesů pro modelování

Komentář:

V této fázi se stanoví dle formulářů Řídící procesy, Hlavní procesy a Podpůrné procesy, které z vybrané skupiny procesů budeme modelovat. Jestliže bude užitečné namodelovat veškeré procesy dle vybrané kategorie procesů nebo zda se budou modelovat jen nejdůležitější klíčové procesy. Tyto procesy můžeme stanovit:

 1. využitím praktických zkušeností zaměstnanců (teamová práce);

 2. využitím osvědčených metodik (procesní audit, brainstorming, FMEA, HACCP, stromový diagram, FTA, metodiky pro určení spokojenosti zákazníků aj.).

Poznámka

Existují nejrůznější metodiky pro stanovení klíčovosti procesů a každá z nich analyzuje procesy z jiného pohledu. Je užitečné využívat výhody různých metodik pro stanovení nejdůležitějších procesů.

Výběr procesů pro modelování

Doporučení:

Pro danou fázi lze využít formulář Klíčové procesy.

Klíčové procesy

Výběr procesů na dané úrovni pro modelování

FÁZE 6-3: Výběr procesů na dané úrovni pro modelování

Komentář:

V této fázi se určuje proces, který se bude modelovat z vybrané skupiny procesů jako první. Zde jde o stanovení pořadí modelovaných procesů.

Výběrovými kritérii pro tuto fázi jsou:

 1. kritičnost procesu;

 2. časová náročnost;

 3. zdroje pro modelování (informace, spolupracovníci, kapacita aj.);

 4. požadavky zákazníků;

 5. aj.

Stanovení hranic procesu

FÁZE 6-4: Stanovení hranic procesu

Komentář:

Tato fáze se skládá ze tvou kroků:

 1. stanovení začátku procesu;

 2. stanovení konce procesu.

Stanovení hranic procesu

Doporučení:

Pokud je toto stanovení příliš obtížné, tak lze využít tento postup - formulář Hranice procesu.

 1. Vymezit a popsat stavy procesu - vstup, výstup (STAV 1 a STAV 2);

 2. identifikace přidané hodnoty procesu;

 3. stanovení začátku a konce procesu.

Hranice procesu

Stanovení subprocesů procesu

FÁZE 6-5: Stanovení subprocesů procesu

Komentář:

V této fázi se stanovují subprocesy k danému procesu, tzn. že se musí nadefinovat činnosti, ze kterých se skládá proces.

V předchozí fázi se nadefinoval pro daný proces STAV 1 a STAV 2. Tímto byl vymezen stav, jaký je na začátku procesu a jaký požadujeme na jeho výstupu. Je ovšem na vlastníkovi procesu, jak dokáže řídit jeho vstupy a jak je umí pomocí činností měnit na požadované výstupy. To je názorně ukázáno na obrázku Stanovení subprocesů procesu. Z uvedeného obrázku je vidět, že je proces na vyšší rozlišovací úrovni než subproces, tzn. zde je vlastník procesu na vyšší úrovni řízení než skupina subprocesů.

Zásady pro stanovení subprocesů (činností):

Jednotlivé činnosti se stanovují podle:

 • spolupracovníků (vlastníků procesu);

 • úrovně dosažení služby;

 • stavu výrobku v procesu;

 • operací;

 • zákazníků;

 • aj.

Stanovení subprocesů procesu

Doporučení:

 1. Pro stanovení subprocesů procesu lze využít formulář Stanovení subprocesů procesu.

 2. Subprocesy (činnosti) je výhodné určovat po vlastnících procesů.

Stanovení subprocesů procesu

Poznámky

 1. V této fázi se stanovují pouze subprocesy k procesu, které jsou nižší o jednu úroveň řízení.

 2. Pro praktický význam je určující pro rozlišovací úrovně vazba nadřízený - podřízený. Ovšem dle organizace můžeme mezi příklady dalších vazeb zařadit například tyto: více (méně) důležitá služba, operace 10 (20) aj.

Stanovení identifikačních údajů k procesům

FÁZE 6-6: Stanovení identifikačních údajů k procesům

Komentář:

V této fázi se stanovují identifikační údaje jednotlivých subprocesů, blíže se popisují a určují jejich vlastníci (pojem vlastník - viz FÁZE 6-7-1 Stanovení vlastníků procesu).

Stanovení identifikačních údajů k procesům

Doporučení:

Pro stanovení identifikačních údajů k procesům lze využít formulář Stanovení subprocesů procesu.

Stanovení subprocesů procesu

Modelování procesu

FÁZE 6-7: Modelování procesu

Komentář:

V této fázi se dle vlastníka procesu stanovují modelovací nástroje (blokové schéma, vývojový diagram). Tato fáze je rozdělena do dvou kroků:

 • základní modelování procesu;

 • rozšířené modelování procesu.

A) Základní modelování procesu

Stanovení vlastníků procesu

FÁZE 6-7-1 Stanovení vlastníků procesu

Komentář:

V této fázi je nutné rozhodnout, zda se jedná o vlastníka manažera nebo realizátora, či zda je případně vlastník procesu přímo manažerem i realizátorem procesu(ů).

Kdo je vlastník manažer?

Vlastník manažer je vlastník procesu, který má rozhodovací zodpovědnosti a pravomoci za dané procesy, tzn. sleduje, jak se plní cíle u procesů, za které zodpovídá.

Pro vlastníka manažera modelujeme procesy pomocí blokového schématu. Je možné k nim přiřadit a namodelovat cíle.

Kdo je vlastník realizátor?

Vlastník realizátor je vlastník procesu, který se přímo podílí na realizaci přidané hodnoty procesu (produktu, služby apod.). Přímo vykonává danou činnost(i), za kterou je zodpovědný.

Pro vlastníka realizátora modelujeme procesy

Nahrávám...
Nahrávám...