dnes je 13.7.2024

Input:

Nákup - čl. 7.4 normy ISO 9001:2008

24.1.2011, Zdroj: Verlag Dashöfer

3.3.1.0.8.4 Nákup - čl. 7.4 normy ISO 9001:2008

Proces nákupu

Organizace musí zajistit, aby nakupovaný produkt vyhověl specifikovaným požadavkům na nákup. Typ a rozsah nástrojů řízení aplikovaných na dodavatele a na nakupovaný produkt musejí být závislé na vlivu nakupovaného produktu na následnou realizaci nebo na konečný produkt.

Dodavatele produktu je třeba hodnotit a vybírat podle stanovených kritérií pro výběr, hodnocení a opakované hodnocení. Musejí být vytvářeny a udržovány záznamy.

Dělat hodnocení včetně záznamů podle požadavků ISO 9001 má zásadní význam pouze u dodavatelů výrobků/služeb, které mají podstatný vliv na kvalitu výroby (poskytované služby).

Ilustrativní příklad:

Ve společnosti se nakupují služby, produkty potřebné pro realizaci (materiál, výrobky, polotovary ...), režijní materiál a investice. Veškerý nákup podléhá schválení provozním vedoucím. Pracovníci předkládají požadavky na nákup ve formě písemného požadavku nebo objednávky.

K výběru dodavatelů jsou oprávněni:

 1. při nákupu služeb a produktů nezbytných pro další realizaci produktu - technik,

 2. při nákupu režijního materiálu (např. kancelářské potřeby, mycí a hygienické potřeby) - administrativní pracovník,

 3. při nákupu investic - ředitel.

Systémovým pravidlům podléhají především dodavatelé podle písm. a) a c). Postup nakupování, přejímky, ověřování a případného řešení reklamací je popsán v postupovém diagramu s názvem „Nakupování“. V tomto postupu je uveden také cyklus hodnocení těchto dodavatelů.

Do hodnocení dodavatelů nejsou zařazeni v tomto smyslu dodavatelé podle písm. b), jejich hodnocení probíhá pouze při prvním nákupu formou posouzení nabídky a referencí a do dalšího cyklu hodnocení se nezařazují vzhledem k tomu, že vliv těchto dodávek na kvalitu námi poskytovaného produktu je minimální.

Informace pro nákup

Informace pro nákup musí popisovat produkt, který má být nakoupen, a podle okolností má zahrnovat:

 • požadavky na schvalování produktu, postupů, procesů a zařízení,

 • požadavky na kvalifikaci pracovníků,

 • požadavky na SMK.

Ověřování nakupovaného produktu

Organizace musí stanovovat a uplatňovat inspekční nebo jiné činnosti nezbytné pro zajištění toho, že nakupovaný produkt splňuje specifikované požadavky nákupu. V případě, že organizace nebo její zákazník zamýšlí provést ověřování v prostorách u dodavatele, musí organizace v informacích pro nákup uvést zamýšlený průběh ověřování a způsob uvolnění produktu.

Některé způsoby realizace těchto požadavků v praxi si opět ukážeme na jednoduchých příkladech.

Příklad
Příklad 1: Výtah ze směrnice Uzavírání smluvních vztahů - nákup:

SQ č. xx - Uzavírání smluvních vztahů - nákup  Vydání: 2/2011 
Účinnost: 1. 1. 2011 

Obecně

Ve společnosti je vytvořen dokumentovaný postup SQ xx - Uzavírání smluvních vztahů - nákup, kterým je řízen proces nakupování. Tento postup zajišťuje shodu nakupovaných polotovarů, surovin, materiálů a pomocného materiálu se stanovenými požadavky na výsledný produkt. Činnosti související s nakupováním jsou prováděny účinně a efektivně včetně typu a rozsahu řízení, přičemž typ a rozsah systému nakupování je závislý na tom, jak tento nakupovaný výrobek může ovlivnit následnou realizaci a výsledný produkt. Nakupované produkty jsou rozčleněny do tří skupin podle vlivu na následné realizační procesy a na jejich výstupy:

 1. produkty s přímým vlivem na jakost procesu (vstupují do procesu realizace),

 2. produkty s nepřímým vlivem na jakost procesu (vztahují se ke zdrojům),

 3. produkty bez vlivu na jakost procesu (nesouvisejí s realizačními procesy).

Hodnocení a výběr dodavatelů: Postup SQ xx - Uzavírání smluvních vztahů - nákup stanovuje kritéria pro volbu dodavatelů, jejich hodnocení a opakované roční hodnocení. Je veden aktualizovaný registr schválených dodavatelů a záznamy o hodnocení se uchovávají. Společnost nakupuje produkty 1. skupiny (výrobky nebo služby) pouze od schválených dodavatelů. Produkty 2. skupiny je možné nakoupit od dříve neschválených dodavatelů s tím, že tento dodavatel bude dodatečně hodnocen. Pro produkty 3. skupiny se uplatňují zejména ekonomická kritéria a dodavatelé se pravidelně nehodnotí.

Informace pro nakupování: Požadavky na nákup materiálů, surovin, polotovarů a pomocných materiálů a služeb jsou definovány odpovědným pracovníkem v rámci plánování výroby. Informace pro nakupování popisují produkt, který se má nakoupit.

Ověřování nakupovaného produktu: Pro přejímku nakupovaných produktů je stanoven postup a přejímací kritéria - viz Vstupní kontrola kvality v SQ xx - Monitorování a měření. Zde je řešen i postup pro případ, kdy by v rámci nákupu speciálních materiálů společnost nebo její zákazník zamýšlel provést přejímku u dodavatele.

***

Příklad
Příklad 2: Kritéria pro hodnocení dodavatelů:

SQ č. xx - Nákup: hodnocení a výběr dodavatele  Vydání: 2/2011 
Účinnost: 1. 1. 2011 

Typy dodavatelů

Vznikne-li požadavek nákupu, dochází k výběru dodavatele. Při výběru se uplatňuje dodavatelská hierarchie v následujícím pořadí:

 • výhradní,

 • stálí,

 • ostatní (občasní, jednorázoví).

Výhradní dodavatelé - nikdo jiný není

Nahrávám...
Nahrávám...