dnes je 16.7.2024

Input:

Nařízení evropského parlamentu a rady č. 765/2008/ES

22.1.2009, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.7.3 Nařízení evropského parlamentu a rady č. 765/2008/ES

Doc. Ing. Alois Fiala, CSc.

Rámcová pravidla

Dokument má 18 stran a stanovuje rámcová pravidla pro akreditaci a dozor nad trhem.

Úvodní část

Úvodní část, která sestává ze 48 článků, lze pokládat za důvodovou zprávu vydaného nařízení. Nejdůležitější články:

Články 1 a 2

  • Články 1 a 2 uvádíme vzhledem k jejich významu v plném znění. Článek 1: je nezbytné zajistit, aby výrobky, na které se vztahuje volný pohyb zboží v rámci Společenství, splňovaly požadavky na vysokou úroveň ochrany obecných zájmů, jako jsou zdraví a bezpečnost obecně, zdraví a bezpečnost na pracovišti, ochrana spotřebitele, ochrana životního prostředí a bezpečnosti, a zároveň zajistit, aby volný pohyb výrobků nebyl omezen nad míru povolenou harmonizačními právními předpisy Společenství nebo dalšími příslušnými pravidly Společenství. Proto je třeba stanovit pravidla pro akreditaci, dozor nad trhem, kontroly výrobků ze třetích zemí a označení CE. Článek 2: je nezbytné stanovit celkový rámec pro pravidla a zásady týkající se akreditace a dozoru nad trhem. Tento rámec by neměl mít vliv na normy stávajících právních předpisů, které obsahují ustanovení, jež mají být dodržována za účelem ochrany obecných zájmů, jako jsou zdraví, bezpečnost a ochrana spotřebitele a životního prostředí, avšak měl by usilovat o jejich lepší fungování.

Články 6 a 7

  • Články 6 a 7 se zabývají obecnou bezpečností výrobků a posílením mechanismů dozoru nad trhem.

Článek 8

  • Článek 8 uvádí, že akreditace je součástí celkového systému, který zahrnuje posuzování shody a dozor nad trhem, jehož cílem je posuzovat a zajistit shodu s příslušnými požadavky.

Články 9 až 25

  • Články 9 až 25 se podrobně zabývají akreditací, akreditačními systémy a vnitrostátními akreditačními orgány, zřízenými jednotlivými členskými státy na neziskovém základě. Za hlavní účel akreditace je přitom považováno poskytování oficiálních stanovisek k odborné způsobilosti subjektů, vykonávajících činnosti v procesu posuzování shody. Článek 19 se věnuje možné konkurenci mezi vnitrostátními akreditačními orgány, článek 20 uvádí, jak se vyhnout vícenásobným akreditacím. Článek 23 upravuje postavení Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA = European Accreditation), jejímž hlavním posláním je podporovat transparentní a na kvalitu zaměřený systém hodnocení odborné způsobilosti orgánů pro posuzování shody v celé Evropě a řídit systém vzájemného hodnocení mezi vnitrostátními akreditačními orgány z členských států a dalších evropských zemí. Členské státy mají zajistit, aby jejich vnitrostátní akreditační orgány usilovaly o členství v EA. Článek 24 zdůrazňuje nutnost účinné spolupráce mezi vnitrostátními akreditačními orgány, která je nezbytná jednak pro řádné provádění vzájemného hodnocení, jednak pro přeshraniční akreditaci.

Články 26 až 35

  • Články 26 až 35 řeší problematiku dozoru nad trhem. Lze konstatovat, že oproti původní právní úpravě je v tomto nařízení význam dozoru nad trhem značně posílen, a to nejen ve vztahu k (nebezpečným) výrobkům, pocházejícím z členských států, ale i ze třetích zemí. Dále se zde uvádí, jak postupovat při sdělování a výměně informací mezi příslušnými orgány, jak šetřit porušování předpisů a přijímat opatření za účelem ukončení tohoto porušování. Vymezují se povinnosti celních orgánů (vstupních míst na vnějších hranicích Společenství) a zásady jejich spolupráce s orgány dozoru. Konstatuje se také, že výrobky, které nebyly propuštěny do volného oběhu, jsou

Nahrávám...
Nahrávám...