dnes je 28.3.2023

Input:

Nové povinnosti pro revizní techniky

18.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

5.2.51
Nové povinnosti pro revizní techniky

Ing. Lukáš Turza, Ph.D.

Revize a zkoušky

(1) Splnění požadavků ustanovení § 6 se ověřuje

 1. stavební zkouškou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
 2. tlakovou zkouškou podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení,
 3. první zkouškou.

(2) Splnění požadavků ustanovení § 8 se ověřuje

 1. výchozí revizí,
 2. provozní revizí,
 3. vnitřní revizí,
 4. zkouškou těsnosti,
 5. tlakovou zkouškou,
 6. periodickou zkouškou.

(3) Lhůty revizí a zkoušek podle odstavce 2 písemně stanoví provozovatel s přihlédnutím k podmínkám v § 7, dokumentaci dodavatele vyhrazeného tlakového zařízení, provozní tekutině a provozním podmínkám. Lhůty nesmí být delší, než jsou uvedené v příloze č. 2 k tomuto nařízení, pokud není stanoveno jinak. Odlišný způsob provedení a odlišné lhůty revizí a zkoušek, které nejsou uvedeny v průvodní technické dokumentaci výrobce, v technických předpisech nebo v technické normě, povoluje pověřená organizace.

(4) Lhůty revizí a zkoušek se počítají od předchozí revize a musí být provedeny do posledního dne kalendářního měsíce, na který byly stanoveny. Lhůty následných zkoušek a revizí vyjma podle písm. d) a e) odst. 2 se počítají od roku výroby vyhrazeného zařízení.

(5) Revize provádí a vyhodnocuje a zkoušky řídí a vyhodnocuje revizní technik.

(6) Provedení stavebních zkoušek a tlakových zkoušek po opravách podle odstavce 1 u kotlů s tlakem PS 16 bar a větším a tlakových nádob s tlakem PS 25 bar a větším bude alespoň 15 dnů předem oznámeno pověřené organizaci. Úspěšnost těchto zkoušek potvrzuje pověřená organizace.

(7) Revizní technik provádějící nebo řídící a vyhodnocující revize a zkoušky zhodnotí nebezpečí (rizika) vyplývající ze stavu vyhrazeného tlakového zařízení pro jeho další provoz a navrhne opatření nezbytná k zajištění toho, aby toto zařízení bylo v daném prostředí vhodné k účelu nebo činnosti, pro které má být používáno a mohlo být provozováno bez ohrožení bezpečnosti osob a majetku.

§ 10

Stavební zkouška

Stavební zkouškou se ověřuje, zda celkové provedení montáže a opravy kotle a tlakové nádoby odpovídá požadavkům tohoto nařízení, konstrukčním podkladům a podmínkám právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Bližší požadavky na stavební zkoušku jsou uvedené v příloze č. 1 k tomuto nařízení.

§ 11

První zkouška

Nově vyrobené nádoby na plyny se podrobují první zkoušce. Bližší požadavky na první zkoušku jsou uvedené v příloze č. 2 a příloze č. 3 tohoto nařízení.

§ 12

Výchozí revize

(1) Výchozí revize se provádí u tlakových nádob a kotlů

 1. nových,
 2. rekonstruovaných nebo opravených vyžadující vrtání děr, svařování, nýtování, popřípadě výrobu nových tlakových částí,
 3. u nichž došlo ke změně použití nebo přemístění s výjimkou nádob pojízdných, převozných a přenosných.

(2) Výchozí revize se provádí před uvedením do provozu, kterou se ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení a jeho bezpečnostní, a tlakové výstroje a jeho umístění. O výsledku výchozí revize je sepsána revizní zpráva revizním technikem.

(3) Výchozí revizi zajišťuje dodavatel vyhrazeného tlakového zařízení, pokud není smluvně stanoveno jinak.

§ 13

Provozní revize

(1) Provozní revizí se ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení a jeho bezpečnostní a tlakové výstroje, dodržování podmínek provozu, vedení předepsané dokumentace podle § 19 a zajištění obsluhy vyhrazeného zařízení odborně způsobilou obsluhou podle § 23 nebo § 24.

(2) Provozní revize se provede vždy při prvním uvádění do provozu

 1. kotlů uvedených do provozu, po opravě a po jejich přemístění, pokud se nejedná o převozné nebo přenosné kotle,
 2. tlakových nádob uvedených do provozu, po opravě, po jejich přemístění, pokud se nejedná o převozné nebo přenosné nádoby.

§ 14

Vnitřní revize

(1) Vnitřní revizí se ověřuje stav vyhrazeného tlakového zařízení z vnitřní i z vnější strany, pokud je pro tyto úkony konstruováno.

(2) Vnitřní revize se provede vždy

 1. byl-li kotel mimo provoz po dobu delší než jeden rok a tlaková nádoba po dobu delší než tři roky,
 2. po jakékoliv mimořádné události, která způsobila nebo mohla způsobit poškození tlakového celku kotle nebo tlakové nádoby v rozsahu poškození.

§ 15

Zkouška těsnosti

(1) Zkouškou těsnosti se ověřuje těsnost vyhrazeného tlakového zařízení a bezpečnostní a tlakové výstroje při provozním přetlaku.

(2) Zkouška těsnosti se provede vždy po otevření tlakového celku před uvedením vyhrazeného tlakového zařízení do provozu, pokud byla prováděna vnitřní revize nebo úkony údržby, které mohly ovlivnit těsnost tlakového celku. Provádí-li se před uvedením vyhrazeného tlakového zařízení do provozu tlaková zkouška, nemusí se zkouška těsnosti provádět.

§ 16

Tlaková zkouška

(1) Tlakovou zkouškou se ověřuje pevnost a těsnost vyhrazeného tlakového zařízení při zkušebním přetlaku po montáži a opravě tlakového celku podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení, po přemístění, v případech stanovených výrobcem a právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve stanovených lhůtách při provozu podle přílohy č. 2 k tomuto nařízení.

(2) Tlaková zkouška se provádí kapalinou zařazenou do skupiny 2.

§ 17

Periodická zkouška

Každá nádoba na plyny se podrobuje periodické zkoušce. Způsob, rozsah a lhůty periodické zkoušky jsou určeny v předpisech pro přepravu nebezpečných věcí.

Revizní zpráva

(1) Osoba, která prováděla a vyhodnotila revize nebo řídila a vyhodnotila zkoušky vyhrazeného tlakového zařízení podle § 9 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) až e), vyhotoví o tomto úkonu revizní zprávu.

(2) Každá revizní zpráva obsahuje

 1. název a sídlo právnické a/nebo jméno a místo podnikání podnikající fyzické osoby, případně identifikaci fyzické osoby, která revidované vyhrazené tlakové zařízení provozuje nebo bude provozovat,
 2. popis a vymezení rozsahu revidovaného vyhrazeného tlakového zařízení,
 3. jméno, podpis a evidenční číslo osvědčení o odborné způsobilosti k činnostem na vyhrazených technických zařízeních revizního technika, který revizi provedl; v případě elektronického předání revizní zprávy musí být elektronický dokument potvrzen uznávaným elektronickým podpisem5),
 4. určení druhu revize (pravidelná, mimořádná) a/nebo zkoušky,
 5. data zahájení a ukončení revize a/nebo zkoušky, datum vypracování a předání revizní zprávy,
 6. soupis použitých měřících přístrojů,
 7. seznam informací použitých k provedení revize a/nebo zkoušky, včetně jejich vyhodnocení ve vzájemných souvislostech,
 8. soupis provedených úkonů (prohlídka, měření a zkoušení),
 9. naměřené hodnoty, pokud je jimi dokladováno ohrožení bezpečnosti a/nebo pokud jsou potřebné pro vyhodnocení změn v zajištění bezpečnosti,
 10. soupis zjištěných závad s uvedením porušených ustanovení právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 11. slovní vyhodnocení stavu revidovaného vyhrazeného tlakového zařízení z hlediska splnění požadavků na jeho bezpečnost, vyjádřené konstatováním, zda je, či není revidované zařízení schopno bezpečného provozu; pokud není, pak je součástí zprávy odůvodnění tohoto konstatování,
 12. návrh opatření, za kterých může být vyhrazené tlakové zařízení se závadami v provozu,
 13. potvrzení o předání revizní zprávy.

(3) Osoba, která řídila a vyhodnotila revizní zkoušku podle § 9 odst. 1 písm. a) a b) a odst. 2 písm. a) až e) potvrdí, v případě, že vyhrazené tlakové zařízení vyhovělo, kladný výsledek v revizní zprávě tak, že uvede

 1. název úkonu podle § 9 a datum jeho provedení,
 2. identifikační údaje vyhrazeného zařízení,
 3. identifikační údaje osoby, která záznam vyhotovila (jméno, číslo osvědčení), a její podpis.

(4) Osoba, která řídila a vyhodnotila zkoušku podle § 9 odst. 1 písm. c) a odst. 2 písm. f), vyrazí na nádobu

________________

5) Zákon č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce.

 1. datum provedení zkoušky,
 2. otisk razidla.

Revizní technik a zkušební technik pro nádoby na plyny (TNP)

(1) Požadavky na vzdělání a délka praxe na vyhrazených tlakových zařízeních pro revizní techniky a TNP zkušební techniky

ZÁKLADNÍ POŽADAVKY PRO ČINNOSTI NA VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH

Základní požadavky se uplatňují způsobem, který bere v úvahu dosažený stav techniky a obvyklou praxi v době návrhu a výroby vyhrazeného tlakového zařízení, a rovněž technická a ekonomická hlediska, která odpovídají vysokému stupni ochrany zdraví a bezpečnosti.

1. VŠEOBECNÉ POŽADAVKY PRO ČINNOSTI NA VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH

1. 1. Oprava vyhrazeného tlakového zařízení musí být navržena a zařízení opraveno a přezkoušeno, popřípadě vystrojeno a instalováno takovým způsobem, aby po jeho uvedení do provozu v souladu s informacemi podanými osobou s oprávněním podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení byla zajištěna jeho bezpečnost.

1. 2. Při výběru nejvhodnějšího řešení činností na vyhrazených tlakových zařízeních v mezích oprávnění osoba s oprávněním podle zákona o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení uplatňuje tyto zásady v uvedeném pořadí:

1. v přiměřeně dosažitelné míře vyloučit nebo omezit nebezpečí,

2. uplatnit vhodná ochranná opatření proti nebezpečím, která nelze vyloučit,

3. informovat provozovatele o případném zbývajícím nebezpečí a upozornit ho na nutnost přijetí vhodných zvláštních opatření ke snížení nebezpečí během instalace nebo používání.

1. 3. Je-li známa možnost nesprávného použití vyhrazeného tlakového zařízení nebo ji lze rozumně předvídat, musí být oprava vyhrazeného zařízení navržena tak, aby bylo nebezpečí plynoucímu z nesprávného použití zabráněno nebo, pokud to není možné, musí být provozovatel před takovým způsobem použití vyhrazeného zařízení vhodně varován.

1. 4. Při navrhování, volbě materiálu a provádění oprav se postupuje podle oddílu 2. a 3. této přílohy a oddílu 5 a 7 přílohy č. 1 nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh, kde se termínem výrobce rozumí ten, kdo vykonává opravu.

2. DALŠÍ POŽADAVKY PRO ČINNOSTI NA VYHRAZENÝCH TLAKOVÝCH ZAŘÍZENÍCH

2.1. Oprava vyhrazeného tlakového zařízení musí být navržena s ohledem na všechny příslušné činitele, aby byla zajištěna bezpečnost tohoto zařízení po celou dobu předpokládaného provozu. Do návrhu opravy vyhrazeného tlakového zařízení je nutné uplatnit činitele bezpečnosti za použití komplexních metod, o kterých je známo, že vhodným způsobem počítají s přiměřenou mírou bezpečnosti vůči všem druhům poruchy, které přicházejí v úvahu.

2.2. Návrh zabezpečující náležitou pevnost

Oprava vyhrazeného tlakového zařízení musí být navržena pro zatížení, které odpovídá jeho použití a dalším provozním podmínkám.

2.3. Zajištění bezpečné manipulace a provozu

2. 3. 1. Předepsaný způsob provozu vyhrazeného tlakového zařízení musí vylučovat jakékoliv rozumně předvídatelné nebezpečí v provozu tohoto zařízení. Tam, kde to připadá v úvahu, musí být zvláštní pozornost věnována

a) uzávěrům a otvorům,

b) nebezpečným odfukům z pojistných armatur,

c) zařízením, která brání fyzickému vstupu, pokud je ve vyhrazeném zařízení tlak nebo vakuum,

d) povrchové teplotě s ohledem na předpokládané použití,

e) rozkladu nestabilních tekutin.

2. 3. 2. Zejména vyhrazená tlaková zařízení vybavená vstupním otvorem musí být opatřena automatickým nebo ručně ovládaným zařízením, pomocí něhož provozovatel snadno zjistí, zda je možné otvor bez nebezpečí otevřít. V případě rychlouzávěru musí být vyhrazené tlakové zařízení opatřené zařízením, jež zabrání jeho otevření, pokud tlak nebo teplota tekutiny představují nebezpečí.

2. 4. Prostředky přezkoušení

2. 4. 1. Oprava vyhrazeného tlakového zařízení musí být navržena a provedena tak, aby bylo možné uskutečnit všechna nezbytná přezkoušení k zajištění bezpečnosti.

2. 4. 2. Tam, kde to je nezbytné pro zajištění bezpečného provozu, musí být provedeny vstupní otvory dovolující fyzický přístup dovnitř vyhrazeného tlakového zařízení, tak aby bylo možno ověřit jeho stav.

2. 4. 3. Lze použít i jiné prostředky k zajištění bezpečného provozu vyhrazeného tlakového zařízení

a) je-li vyhrazené tlakové zařízení příliš malé pro fyzický přístup do vnitřku tohoto zařízení,

b) jestliže by otevření vyhrazeného tlakového zařízení nepříznivě ovlivnilo jeho obsah,

c) je-li prokázáno, že obsažená látka nepůsobí škodlivě na materiál, z něhož je vyhrazené tlakové zařízení vyrobeno, a nelze rozumně předpokládat jakékoli jiné degradační mechanismy.

2.5. Zařízení pro odvodnění, odvzdušnění a přivzdušnění

Při provozu

Nahrávám...
Nahrávám...